Goudsche Courant, maandag 16 november 1891

iN91 Maandag 10 November NO 4684 Th SCHHniDT TOOBBEBN Wed BOELSVmS bericht door deze de O IbT T V A 3iT C3 S T van de Nieowste Artikden zoowel op L U X E als op H L I S H O U D E L IJ gebied en noodigt t g eachte publiek en in t bijzonder zijne geëerde Clientèle beleefd uit zijn Magazijn met een bezoek te vereeren GOÜDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDBending van advertentldn kau geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave dit Toorslel kwam duidolük uit welk een oneeoigheid er bestaat niet alleen tusschen het gematigde en hel radicale deel der oppositie maar ook hoe in den boezem der radicalen verdeeldheid heeracht £ en deel der radicalen onder Homp trachtte van de eaak een politieke quaestie te makeu on stemde tegen terwijl de gematigden zich b de regeenng aansloten en zich daarmede bereid verklaarden de aoo noodige hervormmgei door te voeren Reeds 30 jaren geleden werd aangedrongen op liervormmg an het verouderde rechtsstelsel in Uenemarken Tien jaar geleden werd door den minister van justitie een ontwerp daartoe aau het Folkething voorgelegd waarbg de rechtspraak van de administratie gescheiden de lagere rechtbanken opnieuw geregeld en 7 nieuwe Ijaudgerichten ingesteld werden Het ontwerp werd ten gevolge van het obstructionisme der linkerzijde telkens op den achtergrond gedrongen Vermoedelijk zal het nieuwe wetsvoorstel nu weldra worden ingediend Een der belangrijkste punten der grondwet zal hiermede worden geregeld Het algemeen rapport van de Fransche senaatcommissie over het tarief is gereed Het is in twee deuleu gesplitst het een bei edeneord terwijl het ander de tabel geeft Het rapport kan in het kon aldua saamgevat worüen Hooge bescherming van alle laad bouwvoortbrengselen cnde voortbrengselen van dieren op wier teelt de landbouw zich toelegt Op granen en vee wordt dus een hoog beschermend recht voorgesteld voor alle grondstoffen ten behoeve der weefindustne zooals ruwe katoen ruwe wol vlas hennep ruwe jute alsmede voor de meststoffen wordt de vnjhandelslter aangenomen Bescherming voor da in Frankrijk gefabriceerde goederen Waar er tegenstrijdigheid van belangen bestaat tusschen de grondstoffen en de gefabriceerde goederen wil de commissie vergoeding aan de inlandsche productie toegekend zien Eeue der belangrijkste ivijzigingen in het door de Kamer van afgevaardigden aangenomen tarief is gebracht in het artikel gesponnen garens Uo regeering had een stelsel aanbevolen volgens hetuelk by den woderuitïoer een gedeelte van het geindo recht terugbetaald zou worden en de Kamer heelt zich daarmede vereenigd De Cümmissio van den Senaat nu heeft met het oog hierop het recht op gesponnen garens verhoogd Voor een gtoot deel kan gezegd werden dat de commissie het tarief zooals de Kamer van afgevaardigden het vastgesteld heeft overeind heeft gelaten maar ten opzichte van het andere gedeelte heeft zij verhooging van rechten voorgeiteld Men gelooft dat de Senaat in het begin der volgende week de beraadslaging over het tarief zal beginnen De beer J nies Ferry voorzitter der lariefcommissie heeft zich naar Rouaan begeven om persoonlgk zich aldaar op de hoogte te stellen van den toestand der spinnerij Met dat doel heeft hij verscheidene groote spinnerijen bezocht Hij was o a vergezeld van den prefect van het departement en van de senatoren Kichard Waddmgton en Cordifr PETROLKÜM OTEEKI GËi van de Makelaars CantzUar k Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden willis Loco Tankfust ƒ 7 50 itnporteerd fust T BS Januari levering 7 35 Februari levering ƒ 7 36 Maartlevering ƒ 7 3B November en Dccembsrlevenng f 7 30 Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOBEN Lorneli ouders II tan MllligeD n C Dekktr Um ouders k van Miei in C de it Willem ouden K an dir Weijde en M HoKervorit OVEBI El fcN C HogeDdojm wed A M tM 77i J Snel 80 j UMIERTKOUWD K Braat te Rotterdam 29 J en P Op cboor 28 j J Rietveld 62 eo Vermeij 58j Stolwijk OV BELEDEN J Bol 10 A K de koDio 12 j I Hol 82 j l an ü 4 J L Sort 4 m O VDËKTKOljlVD P J van Kampenhout met VV Mithuiaen G C Koedam en A C oudriain BISCUITS GEORGES Vraaox naar oit Fransche BISCUITS OEOROES t B TOtTH DIT IOWT Te verkrijgen bg T CREBAS douda Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatscliappij Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Nederlandsclie Centraal Spoorwegmaatschappij EEMTaaoetFUELIEL Iq het belang vao een regelmatig vervoer wanneer de aanbieding van goederen buiteogewoon groot is achten bovengenoemde Spoorweg MaatscbappiJeu bet noodzakelgk reeds no kennis te geven Tan de maatregelen die zg van af 20 NOVJSMBEB a a zullen nemen 1 De gl en vrachtstukgoederen moeten door de afzenders bg de aanbieding len Tervoer op voldoende wijze zgn voorzien van den naam van bet station van bestemming en van duideiyke merken of nummers die ook op de vrachtbrieven moeten vermeld zyn Goederen waarvan de emballage niet toelaat er die aandaidingen voldoende op te stellen zullen moeten voorzien zijn van stevig aangehechte houten of perkamenten etiketten die de merken nummers en bestemmingsplaatsen vermelden 2 Op de stations waar de treinen aanvangen zal de aanneming van goederen zoodanig worden beperkt dat niet meer goederen ter verzending worden aangenomen dan met de treinen van denzelfden dag kunnen worden verzonden 3 Op de tnsschenstations zal de aanneming van goederen zoodanig worden beperkt dat al de aangenomen goederen in de treinen kunnen worden geladen binnen den tgd die voor het stationnement dier treinen is vastgesteld Ten einde van teleurstellingen bevrgd te blgven wordt het publiek bg voorkomende gevallen dringend uitgenoodigd aan het sub 1 vermelde te voldoen De Adminietrateur van de HoUandiche IJzeren Spoorweg Mv De Directeur Generaal van de Maatschappij tot Exploitatie van Staateêpoonvegen De Directeur van de Nederlandêclie Centraal Spoorwegmaatschappij Amsterdam November 1891 Utrecht li gt gunstig btkenile vaortreffeillke Hiils m ddel tegen Hoesten en Heesohheid rolgens voorschrift van den Accademie Prch f or Dr Harless te Bonn bereidde Stollwerok sche Borstbonbans verpakt in gele pakjes en voorzien met iikn naam en stempel in rood lak van den fal kant Frani Slollwerck z n alom verkrijgbaar in OO VDA bg J H BOERS en C van VLIET Firma Zkldenbi k Co Apoth Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amtttrdam Kal verstraat 103 Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHEI K en Zn Markt Gouda Zeer ITette Cresteendrukte NAAUEAAETJES worden GELEVERD door A BRI KNA en Zn Sociëteit OMS GENOEGEN 2e Abonnemeats Voorstelling Donderdag 19 November 1891 TIVOLI SCHOÜWBÜRG van Rotterdam Optreden van Willem van Zuyien Onze Don Juan s Kluchtspel met zang in 4 Bedr naar het Daitsch van LEON TBEPTOW AANVANG half 8 uur ff Gewone bepalingen en prijzen Snelpersdruk an A Brinkman k Zoon Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitiondering van Zon en Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzoaderl ke Nommeri VUF GENTEM Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN EEBSTE BLAD BINNENLAND GOUDA U Noverabor 1891 Gisteren is van de Werf Kromhout alhier met goed ovolf te water gelaten een yz r licbtergckip genaamd Evert groot pl m 100 lasten voor rekening van ien heer F Zevenhnizen te Rotterdam eu zal een aanvang gemaakt worden met bet bouwen eener qteren boeilegger en gzeren pont ten behoeve van het Naordzeekanasl Onze atadgeooot N van den Berg die dezen zomer in het Beiersche een peraoon uit liet water haalde en de voorschriften der Maatschappg tot redding van drenkelingen met goed gevolg toepaste beeft van het hoofdbestuur dier Maatschappij dezer dagen een zilveren medaille en eeiie gratificatie ontvangen Tot opvolger van den postbode W Sloof GoudaStolwyk is benoemd de buurt besteller i i Siolw k L Koutstaal terwijl in diens plaats is aangesteld A Schouten van Woubrugge Se voordracht opgemaakt ter benoeming van een onderwijzer met boofdakte aan de 1 e openbare school te Stolwijk bestond uit de hoeren A Van der Hor onderw te Vierpolders bij Brielle en J Ebels onderw te Pesse Drente Door den Baad is met FEVILLETOIM Uit iet Dwiüch XXII 84 Zij wordt gestaafd door het optreden van den beschuldigde zelf hij heeft op mij niet den indruk van een gemeenen moordenaar gemaakt Maar wie zou dan de moordenaar zijn vroegde inspecteur Den jnensch is de taal gegeven om ign gedachten te verbergen die leus van Talleyrand hebt gij waarsohijnlgk ook niet vergeten In geeneii deele antwoordde Paul integendeel ik zeg gaarne wat hot hart rag op do tooglegt Maar aU ik die vraag kon beantwoorden zouik het dan niet reeds voor het gerecht hebbon gedaan Ik zeg ik kan slechts vermoeden dat Keimann niet de moordenaar was maar verder weetik niets En hoe denkt juffrouw Vogel daarover Zg 18 immers mei den matroos van Hamburg naar hier gereisd hoeft hij aan baar niets verteld Geen woord En gelooft zij ook dat Reimann hem niet vermoord heeft ingang van 1 Jan 1892 No l dier voordracht benoemd Uit Stolwijk schrgft men aan de Sehomh Cl Dinsdag had alhier eene aandoenlgke plechtigheid plaats Het stoffelijk overschot van bet veelbelovend oudste dochtertje van het algeAiean geacht hoofd der Ie openbare school len lieer D C De Koning werd grafwaarts gedragen Nadat enkele familieleden eu vrienden zich achter het Igk geschaard hadden sloten de onderwijzers en de leerlingen der beide hoogste klassen van genoemde school zich aan eo trok de treurige stoet langzaam naar den doodenakker Namens vele mede leerliDgea van de geliefde doode was door een zestal kiaderan een prachtige krans van witte rozen en palmblsd ren op het lyk gelegd Bij de geopende groeve um da predikant Pr L A Vaa Langeraad het woord In gevoelvolle woorden vertolkte de geachte spreker zgne en ook aller gevoelens van innige deelneming en wees den diepbedroufdon vader op de algemeen betoonde belangstelling die als een zachte balsem in de diepgeslagsn wonde niet zal najate lunwi weldadigen invloed op het ouderhart uit te qefenen Nadat het hoofd der 2e openb school de heer H A Westbroek namens de zwaar beproefde ouders eenige oorden van innigen dank tot de vrienden der ouders maar vooral ook tot de onderwijzers en de medeleerlingen van de beminde doode gesproken had begaf de stoet zich in dezelfde volgorde huiswaarts De minister van binnenl zaken de minister van waterstaat handel en nijverheid en de burgemeester van Arasterdam hebben bet eerevoorzitterschap aanvaard der internationale tentoonstelling voor boekhandel en aanverwante vakken die in het volgende jaar gedurende de maanden Juli en Augustus te Amsterdam wordt gehouden Zij denkt even als ik Maar door dit alles worden wg niets wgzer zeide do inspecteur bet blgven slechts vermoedens die niemand bewijzen kan Dit proces heett mij de levendigste belangstelling ingeboezemd en ik steler nog belang in maar ik geloof dat de zaak zalblijven zooals zg is Wanneer niet een toeval nieuw licht brengt Ja een toeval I Daarop vertrouwen de meestemenschen spotte de oude heer Ik heb de eer aw dienaar te zijn IJ Paul staarde den inspecteur verbluft na IftMlJji deze zich verwgderde t Wie is die vreemdeling bromde hij Ik SSjï zijn naam moeten vragen Maar och naam en woott plaats doen niets ter lake ik zou er niets wgzer j door geworden zijn De oude heer ging verder zonder om te zien hij trad eindelijk het recbtsgebouw binnen en stond eenige oogenblikken later in het bureau van den officier van justitie waar een klerk juist bezie was I de lamp aan te steken Wat brengt u hierheen vroeg de ambtenaar I van het openbaar ministerie toen hij den binnentredende herkende Hebt gjj tegen dezen of genen een aanklacht in te dienon Indien u een half uurtje voor mij beschikbaar hebt dan wenschte ik u om een onderhoud ondervier oogen te verzoeken antwoordde de inspecteur Hebt ge een gewichtige ontdekking gedaan ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 i gel8 ii 50 Centen ieder regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verseh nt Gelgk men zich herinnert is de tentoonstelling op touw gezet door de Veroeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels ter herdenking van haar vyfen zeventigjarig beslaan Zij omvat tien groepen Het uitvoerend comité bestaat uit de heeren F Adama van Scheltema voorzitter Jan F M Sterck secretaris en S Warondorf Jr penningmeester Als gelastigde van het comité treedt op mr J E van Someren Brand Oosteinde 25 door wien gaarne inlichtingen worden veistrekt Uit Rotterdam wordt aau het Vtr Daghl gesebreven Bij het teniet gaan van den Duiischen operatroep die eerst onder directie stond van den heer Wolf en daarna voor gezamenlijke rekeniug zou spelen lijden hier velen schade In de meening dat men met oene welgevestigde bigvende onderneming te doen had werden er abonnementen genomen voor de voorstollingen die hier gedurende den winter geregeld xouden worden gegeven en die abonnementen werden zooals de voorwaarden waren vooruit betaald Nadat er ééne voorstelling gegeven was verdween Herr Director Wolff en met hem verdwenen de abonnementsgelden De vereenigde zangers en zangeressen namen de verplichtingen van den geeclipseerden directeur over en toen het bekend werd dat mevrouw Mielke die hier ter stede woont en sedert lang op hare lauweren rust maar nog altgd eene zangeres van zeer groote verdien ten is zich bij hen had aangesloten konden de teleurgestelde abonnenlen hopen dat hun geld althans niet verloren zou rijn Maar ééne voorstelling slechts werd bier eegeven met Mielke en daarop werd de troep ontbonden Ook verleden jaar tOen de directeur Saalbom midden in het speelseizoen er de bijl bij neerlegde Misschien mijnheer de officier Maar geheelzeker ben ik nog niet van mgn zaak Wg znllen in mijn kabinet gaan teide deofficier terwgl hg een deur opende en tegen tgn i4f klerk liet hg er op volgen Wanneer iemand spreken wil moet hg V wachten In het kabinet haalde de inspecteur een portefeuille uit den zak Ik moet op het proces Reimann terugkomen ids hij u zult mij antwoorden dat dit geheelo ehetdeid is maar ik verzoek u mij pietteiuin a te hooien Wel zijn de bewgzen tegen Beimanu nj baar overtuigend maar wanneer raen de zaak der onderzoekt dan vindt men toch veel dat toternstige overweging aanleiding moet geven De officier van justitie rimpelde 2gn voorhoofd en toen de oude heer hem vorschend aanzag schudde hg twijfelend bet hoofd Met al uw scherpzinnigheid zult ge er nietsanders uit kunnen halen antwoordde hij eu waartoe ook De bewgzen zgn niet alleen schgnbaar overtuigend maar zg zgn verpletterend en niet te weerleggen Het zou totaal vergeefeche moeite zgn die zaak nogmaals voor de balie te brengen En toch noodzaken mg de omstandigheden deze moeite te nemen viel de inspecteur hem kalm in de rede Er zijn successievelijk ontdekkingen gedaan die de zaak in oen geheel ander licht plaatsen En wie heeft de ontdekkingen gemaakt