Goudsche Courant, maandag 16 november 1891

i yïii cj W T f P S isp i r ging Toor de geabopftterden en obk voor cleaubVdiënten en de eoaponhoiidan wa deel na hun geld verloren Mevr MieUe is na de ontbinding van het operagezelschap tot het ambtelooie leren teruggekeerd en schijnt niet voornemens te zyn een engagement in het buitenland te aanvaarden dal men geen werk kan krqgen dat men de kinderen moet uitzenden om te bedelen Volgens de nieuwste statistieke studiën bedraagt de jaarlqksche sterfte op de geheele wereld 33 millioeu en slurven dagelqks 91 654 elk uur 3730 en elke minuut 62 meniohen De gemidxlelde duur van het mensohelqk leren bedraagt ongeveer 38 jaren Een vierde rai het menschdom sterft na 70 jaren de helft roor het l7o jaar Op 100 000 mensohen komt er een roor die 100 jaar oud wordt De gehuwden leven iu den regel langer dan de ongehuwden Onder 1000 personen die 70 jaren oud worden komen o a voor 43 geestelijken en ambtenaren 40 landlieden 33 handwerkslieden 32 mdltairen 29 rechtsgeleerden en ingenieurs 27 onderwqzers en slechts 24 artsen Staten Oeneraal Tweede Kahee Tan Vrqdag 13 November 1881 De kamer begon aan de algemeene beraadslagingen voor de Indische begrooting Zelden worden door sprekers van uiteenloopende richting zoo eenstemmig ingenomenheid betuigd met het optreden van een nieuw minister Is thans het geval is met den minister Van Dedem De grondtoon was steeds goede verwachting die men van tqne bekwaamheid n zaakkennis heeft En aangetien de minister nog niets heeft kunnen doen moest wel elke aanleiding tot critiek ontbreken De voornaamste spreker was de heer Fynacker Hprdqk doch ook de heer Levyssohn Norman bracht een belangrijk advies uit hoofdzakelijk om te toonen in welke punten hij het niet met den heer Cremer eens is Voorts waren de heeren Bool Van Nunen Geertsema Kielstra en Van Vlijmen allen Indische oudgasten aan het woord de marine specialiteiten GuTot en Land ontbraken ook niet op t appel Tal van bijzondere pnnten werden aangeroerd waarvan de opsomming alleen ons te ver zoo roeren Over het geheel was de discussie bq gebrek aan tegenspraak eenigszioa mat Zitting Do Diruclour der Rijksposlspaarbank verzoekt het volgende mede te rieelen De ervaring heeft geleerd dat reien zoowel rereenigingen en maatscheppqen als enkele personen in de meening rerkoeren alléén door hel feit dst iemand ten guvolge ran beslaande dan wet met hel oog op mogelijke toekomstige rerplichtingen hel te zqnen name staande spaarbankboekje in hun bezit stelde om op dat boekje een pandrecht te verkrijgen Deze meening nu is niet juist en kan tot allerlei bedriegelijke handelingen en misrekening aanleiding geren D irom wordt onder de aandacht ran het publiek gebracht dat op bedoelde iiookjes slechts pandrecht te restigen is door middel der bepalingen die ten deele gewqzigd zqu bq de wet van 8 Juli 1874 S i aii No 95 De Amerikanen zqu ver in de kunst van bloemenversieringen Bij een onlangs Ie New York gehouden receptie stonden de schoorsteenmantels der vertrekkeu vol chrysanthemums daarb ren hing een gordqn en als dat weggetrokken werd zag men sobitlerend gekleurde rogels boreu de bloemen iweven aan Ijzerdraadjes die bq de minste beweging iu de kamer trilden Het stond zeer mooi Van zeer geachte zijde wordt ons gemeld dat eene nitnoodiging aan de katholieke kamerleden ran de heeren De Bruijn c s nog niet ontvangen is en alt tq komt de ver odaring waarschgnlyk voor Kerstmis lal plaats hebben Maar van wijziging der leidende beginselen zal in géén geval sprake zijn Door de Ccntrumpartq aangenomen en door de kiezers bekrachtigd zijn en blijven zq onaantastbaar Het bericht van het Ctittrum ia dus volkomen onjuist en de bedoeling waarmede het in de wereldgezonden is vrij testbaar Maatbode In het jaar 1624 overleed te Amsterdam een zekere heer Uombouts die in het daaraan voorafgegane jaar bq testament had bepaald dat de opbrengst ran twee zijner huizen op de Heerengracht hel groot en he klein Blauwhuis ten eeuwigen dage zou strekken ter tegemoetkoming aan zijne arme bloedverwanten Bij dat testament werden terens drie personen aangewezen om het beheer te voeren welk college zichzelf zou aanvullen In 1808 nu werden die huizen bouwvallig en achtten de toonmalige beheerder zich gerechtigd en verplicht wijl de rente betrekkelgk genng was en het aantal gerechtigden steeds grooter werd om pogingen aan te wenden ten eicde die huizen te verknopen en het kapitaal te beleggen Een koninklijk besluit bekrachtigde eene deabetreffende wet en machtigde de beheerder tot dien verkoop onder bepaling dat het kapitaal zou worden belegd in schuldbrieven op den 8Uat welke schuldbrieven voor die huizen zouden sobintreeren Eerst waren het schuldbrieven aan toonder doch ater werden zij ten name van de admini rateurs 1 I De Spaanwhe tooneelschrqver José Echegnrey is bezig een plan uit te voeren waaraan ten grondslag schqnt te liggen de gedachte aan hot succes der feuilletons in dagbladen Evenals indertqd eene Fransebe courant het boeiende verhaal van een moord in stukken verdeelde om den lezer ongeduldig te maken doel Echegarey een nieuw drama waarvan zelfs de titel nog niet bekend is bq gedeelten rortoonen Verleden jaar heeft men den proloog rernouen dit jaar het eerste bedrqf iu 92 zal men het tweede bedrqf kunuen zien en in 93 komt de ontknooping en rerneemt met den titel ran het stuk In den loop der rolgende week zal bq de firma A W SijthoflF te Leiden het licht zien een pracbtwerk over de kattensohilderes merrouw Heurietle Bonner Enkele bladen berichtten onlangs dat de firma Cassell Co te Londen in werk over onze ni ra Dien ik u eerst dan zal verloeuen als ge mqbetere bewqzen brengt Graaf Hohenhausen is vóór achttien jaren geëmigreerd hij was deslqds nauwelijks twinlig jarenottd Wanneer een sluwe bedrieger zich heden roorhem uitgeeft wie moet hem dan ontmaskeren gesteld dat die beilrieger in alle wederwaardighedender jeugd in al de familiegeheimen ran den graafis ingewqd en zelfs diens papieren bezit Is ditgeral dan nog nooit voorgekomen Zeer zeker maar Laten wq mijn vraag van moernabq beschouwen Van het toenmaligen dienstpersoneel is nogalleen de oude Daniël over hq heeft wellicht aanmijn vermoeden nog niet gedacht Gravin Unicawas toen nog een kind en baron Von Buohenau heeft der liohtzinnigen knaap miaschien ter nauwertlood gekend Wanneer aan deze personen de vraagwerd gedaan welke ik zooereii gesteld heb en waaraan buiten mij waarschijnlijk niemand gedacht heeft dan zouden zeer waarschijnlijk ook genoegzame termen gerenden worden om de juistheid van raqnrormoeden uit te maken Maar zoo openlqk kunnenwij nog niet optreden En zoolang gij roor dat rermoeden geen beter uitgangspunt hebt Ik heb het Dezen brief schreef Kurt VonHohenhausen róór zijn vertrek naar Amerika Wordt vervolgd Ik mijnheer de officier Gelooft ge dus dat Beimann den moord nietbedreven heeft Zoo beslist wil ik dat au nog niet beweren Maar vooreerst moet ik er protest tegen aanteekenen dat de instructie eenige gewichtige vragen geheelonbeantwoord gelateu of zachtst genomen met tegroote geringschatting behandeld heeft Waaromdwong de rermoorde matroos graaf Von Hohenhausen een gesprek af Wat gaf hem het recht daartoe Eenige getuigen verklaarden immers uitdrukkelijk dat de matroos erenmin san een ondersteuning als aan geldleenen had gedacht Waaromwerd aau de mededeelinï ran den schaapherder geeneriei waarde gehecht Kon men niet het zwakke geheugen ran dien man ter hulp komen Waar zijnhet horloge en de geldbuidel ran den vermoordegebleren Maar beste heer wat beteekenen nu nog al die vragen Zqa zij dan niet genoegzaam ter sprake gekomoa Ter sprake zijn zq gekomen maar dal zq beantwoord zijn kan niemand beweren Ik kom nutot de zaak zelve Op het tooneel der misdaad heeftmen aan de takken van een struik dezen knoop geronden De ambtenaar nam den knoop aan Deze knoop ia van het jachthuis ran den graaf erukt rerrolgde de oude man hier is er nog een jie van hetzelfde bois is afgesneden Inbestagne iing gesteld en bq ranieuwing Tan het Grootboek daar ingeschreTen met verwqzing naar het testament Tegenwoordig is de toestand nu tóó dat bq de geringe rente die het kapitaal gitmt pi m 79 000 afwerpt aan eiken armen bloedverwant van den erflater ter tegemoetkoming kan worden uitgekeerd een bedrag van circa twee giddeu in een jaar Om daann rerandering te brengen zouden de tegenwoordige adminisirateura wenschen althana een gedeelte ran het kapitaal meer rentegerend te maken door het elders te beleggen De directie van het Grootboek echter weigerde daartoe made te werken vandaar dagraarding van den Staat voor den Hoogen Kaad Gisteren werden in deze zaak de pleidooien gehouden Voor de eischers trad op mr N A Calisch uil Amsterdam die beloogde lat de Slaat geen belang had om te weigeren dat een goed beheer in zich sloot het kapitaal door allo daartoe strekkende middelen als met goede trouw en voorzichtigheid in overeenstemming waren zoo i ntegevend mogelqk te maken en althans een bedrag van 27000 geformeerd door later bqgsschreren renten aan de administrateurs op hunne vordering behoorde te worden uitgekeerd Zq eischen slechts ƒ 20 000 ergo behoorde deze eisch in ieder geral te worden toege wezen Mr W Thorbecke betoogde dal de Slaat wèl belang had hg was en bleef mmers aansprakelijk ook tegenorer latere administrateun die dan konden beweren dat de tegenwoordige niet waren gerechtigd geweest om te rorderm gelqk zij deden dat waar de schuldbrieven in de plaats van de huizen waren gekomen zq ook het karakter daarvan hadden aangenomen en alzoo niet mochten worden vervreemd dat de gekapitaliseerde rente het karakter aangenomen had van het kapitaal De conclusie zal nader worden medegedeeld In het FaJerlaHd van gisteren komt een bnef voor uit de kolonie Micaela Cascallares in Argentinië waarin een geheel ander licht wordt verspreid over den toestand der landrerhuiters naar dien Staat dan die geschetst is in den brief uit Bosario aan het A B d D De sohriJTer dealt in bijzonderheden mede hoe de kolonie werd ingericht maar de Hollanders hadden ook geen orarleg zq rerkoehten de groenten en aardappelen in plaats van er zich mede te voeden zq kochten voor het geld jenever en betaalden hunne schulden niet Vandaar dat terwijl de Hollanders in het begin zeer geiocht waren men geleidelijk hen liever niet in dienst um Velen van hen liepen uit de kolonie weg Zq legden zich ook niet op de taal toe en schikten zich niet naar de levenswqze in dezn streken Zq klaagden over de duurte van aardappelen koffie en suiker maar waarom wilden zij die gebruiken en zioh niet bepalen tot hetgeen zq goedkoop kunnen krijgen rleesch yerba maismeel farina galletas hard brood Dat de toestand wBarlqk zoo erg niet is blqkt uit hetgeen de schrijver mededeelt uit het Argentinische Wochenblatl van 10 September Daarin vraagt het nationale bureau voor werkverschaffing 623 boeren 2113 knechts 36 zagers 9 metselaars 6 timmerlieden 1 nikerbakker 5 smeden 155 dagloouers 10 huisgezinnen zonder kindereu 140 houthakkers 15 alootgravers 32 kuipers 19 schoenmakers en 300 wat men noemt polderjongens Mij dunkt zegt de schrqver dat bet nog niet noodzakelqk te beweren ran dat buis zou het bewijs leveren dat beide knoopen er aan ontbreken Mqnheer Ik verzoek u mq te laten uilspreken Ikheb ter plaatse een nauwkeurig onderzoek be rerkstelligd en op den weg langs welken het offer naarhet meer is fiesleept een voetspoor gerenden dat eenigszins in rerband staat met den gerenden knoop hier is de teekening ran den bewusten roetstap n zult toegereu dat die van de laars ran een ragebond niet afkomstig kan zijn Ik heb het nauwkeurig rergeleken met een laars ran graaf Von Hohenhausen en het stemt rolkomen daarmee orereen De officier stond op en een sotnbere blik trof den inspecteur Toch komt het mij roor dat gij op een dwaalspoor zqt geraakt zeide h j wrerelig en ik begrijpniet dat een zoo rerstandig man als gq zoo dwaaskan zqn dit spoor te rolgen Kan dan ook niet een graaf Von Hohenhauseneen bedrieger zijn rroeg de inspecteur bedaard En wanneer ik de zaak nu eens ran een anderenkant wil beschouwen kan dan niet een goed acteurde rol van een graaf Von Hohenhausen spelen Verraaaing en ontsteltenis spiegelden zich in de trekken van den olBoier van justitie af En wat verderf vroeg h j Om het verdere tot klaarheid to kunnen brengen is uw gewaardeerde hulp mij onmisbaar landgenoote zou doen rerschijnen deze uilgare is chter guene andere als de hier aangekondigde welke tegelqk het licht zal zien in Nederland Frankr k en Engeland te Parijs bq Boussod Valadon Co Ie Londen bq genoemde firma Het praohiwerk zal beratten behairo het portret der kunstenares twaalf illustralién in photugrarure en zestien lypoi rarures de tekst zal roor de drie landen rerschillend zijn Hnvard schrjjft den Franseben tekst Spielinan den Kngulschen Johan Gram den Nederlanilsohen Uit Berlijn wordt gemeldl dal aldaar rooral in hel noorden en oosten der stad de griep zich weder epidemisch vertoont Inmiddels is ouder dagteekening van gisteren uit Posen hel bericht ontvangen De influenza verspreidt zioh hier meer en meer iu verscheidene gevalleu met doodelijken afloop Ken groo aantal schoolkinderen moeten te buis blijven doordien zij aan influenza liggen ook verscheidene onderwijzers liegen ziek Omtrent uene maand geleden werd eene ra B te Monlmartre Pargs bestolen De dief had het volgende briefje achtergelaten iiVt heb hg u slechts een horloge en 60 frs geronden maar als bet koud wordt kom ik terug De man hoeft woord gehouden Dinsdag berond m B dat een zorgvuldig verstopte tasch met 10 000 frs in goud rerdweneu was Met tranen in de oogen ging zq hot geral aangeren Thuiikomende rond zq een beleefd briefje waarin de dief zich verontschuldigde wegens de moeite welke hg haar veroorzaakt had en aldus eindigde Vaarwel of tot ziens als ik geknipt mocht worden REXMSGKI lXii De Voorzitter van den Baad der Gemeente GOUDA Brengt tor openbare kennis dat aau de Kiezers in deze iemeente zgn t oegezonden de oproepingsbrieren en stembiljetten tot het benoemen ran één Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en dat wanneer eenig Kiezer zijn itsmhrtefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontrangen h j zich lol bekoming daarvan ter Plaatielyke Secretarie zal kunnen rervoegen dat de inli voring der stembriefjes zal aanvangen op den 24 November aanstaande des morgens ten negen en eindigen des uamiddans ten vier ure dat het stembrieQe schriftelijk ingevuld door den Kiezer inperioon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente roorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te rullen persoon duidelijk met naam en voornaara moet worden aangewezen dal hel briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefje omvatten of daaraan opzettelqk zijn vastgehecht GOUDA 14 November 1891 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN ADVERTENTIEXUf Den 26 November s s hopen onze geliefde Oaderg LEENÜEET tan VLIET £ N JOHANNA CATHABINA db MAN hanne35 J B Ö B ECHTVEBBENIGiyG te herdenken Hanne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Voor de rele bewgzpn ran deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot en Vader betnigen wg onzen hartelgken dank Wed A C LAMPB TAK DIN KlEBOOK Go tda U November 1891 ADVERTENTIES in aWe Binnen en Buitenland acht Couranten worden dadelgk opgewonden door het van A BRINKMAN en Advertentie Bnrean ZOON te Gouda De Cbr Jongelings VereeDiglng DANIËL te Gouda maakt bekend dat door loting de prgzen zgn gevallen op de rolgende Nnmmera 6 83 125 186 238 288 349 397 453 90 131 188 242 290 354 407 459 93 149 192 247 295 356 409 466 14 104 150 201 249 296 358 410 479 21 107 155 208 250 297 380 412 484 43 109 156 209 265 308 381 418 506 55 115 170 212 266 315 382 427 66 120 176 214 270 317 388 428 70 122 178 218 272 324 390 437 78 124 185 227 283 3 5 392 438 r ¥ Het bestuur t Openbare Verkooping te GOUDA ten orerstaan van den Notaris G C FORÏÜIJN DftOOGLEEVER op DINSDAG 17 en VO oENSDAG 1 NOVEMBER 1891 dea morgens te 10 uren aan het Magazgn van den Heer J A H tan db PAVOOBDT aan den Kleiweg Wgk E No 50 van den geheelen voorraad NIEUWE ïimm bestaande m eene groote aorteering bekleede Rieten en Matten Mahoniehouten en andere Stoelen Tête s a Tête Canapes Fantasie Stoelen Salon Schuif en Huishoudtafels Penant en Speeltafels Consoles Etagères Waschtafels Kuif Kleer en Spiegelkasten van de nieuwste modellen Mahonie en Notenhouten Buffetten Heeren en Dames Schrjjlbareauz Spiegels Schilderijen en Gravuren in Igsten Karpetten Engelsche Kinderwagens enz Te zien Particulier op Zaterdag 14 November a 8 van 11 tot 4 uren en Publiek op Maandag 16 November a s van des inorgens 9 tot des namiddags 4 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Wettig gedeponeerd SU DIE SOEST gebruik JDBOPuÜde BLIKKEN TBOM üandelsmerk M EL van IN KATER Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende KAT Alom verkrijghaai if If Bleekers Een vertrouwd werkzaam Man wenscht overeenkomst te sluiten met een Bollede KLEEDERBLEEKERSFIRMA tot het aanbrengen van Klanten en doorvoervan Wasschen te Amiterdam Fr Br Letters M K Boekhandel van Wed A QUANT Gouda mmmmm van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract ran Prof LEFRIBS Prgs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 aarfem Depóthouder Z A de FI JSTTJBB Markt ja Padding Poeder in 6i g nj S smaken per pak Vanille Suiker p pak 5 Ct ALEWMN s Haverstroopasulles per pak 22 Ct STOieiLL s TAFELZOUT per groote flacon 35Gt bU J F Herman Zn Tiendew OPNIEUW ONTVANGEN Een ruime keuze Winlerstoffen voor Goederen op Haat Alsmede in voorraad een Oroote Sorteering EIGEN GEMAAKTE K leedingstukken VETTE en SOLIEDE Bewerking TURFMARKT VraaB g normaal ondergoederen het beste vooibc l hoedmiddel tegen verkoudlieden en I tegen onroldoendej huiduitwaseming Alleen echtwanneer met nevenstaand wa irborgmerk gestempeld met het opschrift W BengerSöhnel V en onder de bandte lieuInK Tegen namaak wordt dringend gewaarschuwd Depot by ö Hoogenboom Cz Wgdstraat te Gouda