Goudsche Courant, maandag 16 november 1891

W W ff SchoeKen en Laarzen Magazijn de Koode Laars IS HET GROOTSTE EN SOLIEDSTE Schoenen Magazijn van Gouda en Omstreken Prijsnoteëring gedurende de maand IVovember DS hooffe LaArzen vrti ttf f 1 i T o i i 1 n i ir i r i t Maandag 16 November inm N 4684 GOUDSCHE COURANT DJieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mans hooge Laarzen Heeren Bottinea Prima handwerk Heeren molières üeeren Byjjmolières Prima Kalfsleder inj elegd met laken Werk Pantoffels van af ƒ 4 30 3 80 4 330 2 90 3 80 3 901 90 Leeren pluche en streep Panto£Fels van af 2 Dienstboden Pantoffels leder ran af 1 90 Jongens Schoollaarzen Kinder Bijglaarzen Kinder Pantoffels Dames cbevreau Elastieklaarzen Prima handwerk Dames cbevreau Konplaarzen Dames Kamg Ëlastieke Laars rood 1 90 1 10 0 80 2 60 3 50 4 20 Fochet cl Lalfsleder uuuoi wui geTuem j i z Reparptien en aang emeten werk wordt voortdurend net en spoedig teg en billijke prijzenafgeleverd Aanbevelend J P HE88ELS 3 90 De iDseJOLCllng van adverteutiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Th SCHMIDT TOOHHEKK rFed BOEi SVinS bericht door deze de O HST T V A IsT O S T van de Nieuwste ArtikeleD zoowel op LUXE als op HL ISHOUDELIJK gebied en noodigt t geachte publiek en in t bijzonder zijne geëerde Clientèle beleefd uit zijn Magazijn met een bezoek te vereeren 7 g ïïj3st a e TXT IJ I T B Ït ihe o ntinetüal Gmparu VAN uCs inet dj e Traxa andere firaiCLa s SLlTToxea LS TJTxre BestelliitLgreari te doeix Prijscourant franco op aanvraag VERKOOP BIJ ELKE HOEVEELHEID The Continental Bodega Company Firma T CHEBAS Bouda Onovertroffen KWALITEIT Gegarande id zuiver LET OP DEN NAAM VRAAG PalDriek te Westzaan Opg ericht 182S CHOGOLAAD GROOTËS SnelpersdraV an A Bwnkman fc ZooN Ooada Filt Pantoffels mans wart 1 Dito gekleurd 0 75 Dames filt Pantoffels zwart 0 80 Dito gekleurd 0 60 Dito meisjes O 45 Kinder filt Laaraen 0 65 Vrouwen tryp Pantoffels met of zonder wol geroerd f 1 25 Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 24 NOVEMBER 1891 de morgens te 9 nren Mn het Hui Wp N No 109 aan de Nieuwe Haren van Eene party KHÏÏISEinEBSWABEir en de Inrentaris van een KRUIDENIERSWINKEL METSELAARSGEREEDSCHAP KALK ZAND PANNEN en STËËNEN en voorts eene Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJil DROOGLEEVEB te Gouda WoUen Molton en Qestikte Firma Wed BOSMAN TIENDEWEG D 84 Gouda Sociëteit ONS GËNOËGËS 2e Abonnements Voorstelllngt Donderdag 19 November 1891 TIVOLI SCHODWBURG van BotUrdam Optreden van Willem van Zuylen Klncbtspel met zang in 4 Bedr naar het Dnitsch van LgON TREPTOW MANVANG half 8 uur g Gewone bepalingen en pryzen Onze Don Juan s De nitgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met nitïondering van Zon en Feestdagen 0e prgs pei drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlgke Nommers VIJF CENTEN TWEEDE BLAU BINNENLAND GOUDA U November 1S91 Naar vy veineineD is de üud Minister Havelaar door do Anti Rerolutionaire Kiesvereenif ing met algemeene stemméu lot candidaat voor bet lidmaat tcbap der Tweede Kamer geproclarneurd die evenwel eent Maandag zal beslissen of b j eene definitieve candidatuar aanvaardt Stoute diefstal Voor eenige msSDdsn bestolen deed zekere beer Jordens te Brussel eene brandkast maken en in zyne woning in den muur bevestigen Dinsdag avond te B uur nam mevr Jordens er nog geld uit Te zeven uur had zij iets inde kamer te duen en zag tot bare ontzettiag dat de gelieele brandkast verdirenen was I Vier uur later is deze opengebrok o en Udig te 8t Jossa ten Noode teruggevonden Er ifw gelukkig niet meer dan 800 frcs in geweest Uit Sofia wordt aan de Times gemeld dat men daar onlangs de pijnbank zou hebben gebruikt Onder da personen die verdacht werden van den in het voorjaar gopleegden moord van don minister Beltcheff was zekere Tufektchieff Daar men dion Diet vinden kon werd zijn jongere achttieiijarige broeder gearresteerd en men zou door allerlei folteringen gepoogd hebben hem te dwingen de verblijfplaats van zijnen broeder aan te wijden Ten gevolge dier pijnigingen zou die jongere broeder thans overleden zyn Wij zyn nog pas heden in de eerste helft van November en reeds wordt er een ijsongeluk bericht Te Kohlsoheid bij Aken zijn twee jongelieden die zich waagden op do dunno ijskorst van een bevroren vijver ilaar doorheen gezakt Een van hen werd gered maar de ander verdronk Op de drukkerij der Saksische Slaaücourant te Dresden waar de arbeiders ook al het werk staakten wordt nu gewerkt door de militaire maobt Zeven soldaten zgn er aan bet commando van een onderofficier In de eerste zitting na de zomervacantie van de Electroleohnisoh Verein te Berlijn werd de gebruikelijke terugblik geworpen op den vooruitgang in de olectrotechniek in bet afgeloopun vereonigings jaar Dit jaar is voor de electrotecbniek en voornamelijk ook voor de electrisohe telegraphie een belangrijk gedenkjaar namelijk de herdenking vauden lOOsten verjaardag van twee groote mannen Faraday en Morse deze op praotisoh gene op wetenachap pelijk gebied De grootste gebeurtenis van het afgeloopen jaar op het gebied der eleotroiechniek is wel de internationale tentoonstelling te Frankfort a M De belangrijkheid der tentoonstelling voor de electrische industrie kan onder twee hoofdgeziohtspunten gebracht worden Ten eerste het ontsluiten van geneel nieuwe wegen voor het gebruik der electrici teit door de grootscbe proeven over bet practische gebruik van zeer hooge spanningen en van den zoogenaamden draaistroom ten tvreode door het bekend worden van bet veelzijdige algemeene gebruik der electricileit voor bijna alle takken der industrie Vooral treedt dit laatste punt op den voorgrond met betrekking tot het gebruik van electromotoren Met betrekking tot de inrichtingen tot opwekking van electrioiteit in groote centraalitations ter verdeeling van stroom voor verliohtings en andere oogmerken is de uitkomst der tentoonstelling uiet minder geschikt aan het publiek het vertrouwen weder te geven dat door de meeningsversohilleu dsr vakmannen over de bijzondere voordeelen der wisselstroom selstroomof geiykstrooraverdeeling zeer geschokt was Het blijkt nu dat de verschillende stelsels niet alleen naast elkander kunnen staan daar ieder op zich zelf voor bepaalde oogmerken zijne voordeelen aanbiedt maar dat onder zekere omstandigheden witselstroom gelijkstroom en zoogenaamde draaistroom vereenigd kunnen worden en samenwerken kunnen Het gelukken der Lluffon Frankforter krachtoverdraging is eene giJljIiiTteiBSVMi dragenda strekking van onafzienbare eu zegenrijke gevolgen voor de welvaart van alle volkeren Terwijl bij de bovengenoemde electrische krachtoverdraging bovengrondsohe geleidingen gebruikt werden is gebleken dat ook ondorgrondsche geleidingen ter overbrenging van zeer hoogs spanningen zelfs van 48000 volta gebruikt kunnen worden Wat den vooruitgang betreft op telegraphisch en telephonisch gebied vermelden wü de gunstige gevolgen van de invoering van bronsdraad als gelaidingsmaterieol voor lelephoon en telegraafverbindingen Of de onlangs beproefde zoogenaamde compnunddraad bestaande uit eene ziel van gegoten stalen draad met eene naar verliouding dik koperen ombulsol waarvan de oppervlakte met een tinbekloedsel voorzien is aan de verwachtingen zal voldoen moet de ervaring nog loeren De in het vorige jaar bij bet boofdtelegraafkantoor te Berlijn in gebruik gestelde 120 accumulatoren zijn gebleken voor het gebruik van kabels en van bovengrondsohe Hughesgeleidingen van niet te onderschatten voordeel te zijn Het belangrgkste materiaal voor de isolatie van electrische geleidingen de gulta percha wordt tengevolge van toenemende behoefte bij afnomenden oogst steeds duurder Thans worden proeven genomen tusschen het boofdtelegraafkantoor te Berlijn en het beuratelegraafkautoor met telegraafkabels zonder gebruikmaking van gutta percha De vooruitgang van het telepboonwezen blijkt hieruit dat te Berlijn reeds 16 300 telephoonaan aluitinzen bestaan d i meer dan in geheel Frankrijk te zamen Het getal der dagelijks gevoerde gesprekken bedraagt te Berlijn alleen 238 810 of per lelephoon dagelijks 14 6 gesprek De porseleinfabriek te Sevres verkeert sedert eenige jaren in een kritieke periode en in deze periode schijnt hel oogenblik der crisis aangebroken te zijn Het Sèvresporselein ia niet meer wat het geweest is en erger ander porselein gaat vooruit en zal het weldra overtreffen Ondanks de vorstelijke dotatia die de Republiek blijft volhouden 600 000 francs per jaar is de zaak in vertal Dat op dit oogenblik al de harde woorden gesproken worden waartoe de toestand reden geeft vindt zijn aanleiding in de ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt aanstaacde benoeming van nen nieuwen directeur De verschillende candidaten brengen den toestand ia de bladen ter sprake zoodat men er alles van weet De schuld ligt een weinig aan de vroegere directeuren en natuurlijk in Fraokrgk aan de ministers die deze gekozen hebben Soms waren zij eenvoudig e administrateurs zooals de heer Deck soms geologen zooals Brogniart of collectionnenrs zooals Champfleury Maar meestal waren net chemici die als hun voornaamste taak beschouwden het geheim van het beroemde bleu Sèvres goed toe to passen en t bewaren of een nieuwe tint een nieuwe pate uit te vinden Zg rekenden op het subsidie deden reusachtig kostbare proeven en letten in t geheel niet op den verkoop Hun producten waren vaak onberispelijk en hun proefnemingen hebben vaak tot interessante ontdekkingen geleid maar toch niet in vergelijking van de kasten omdat zij het product waar het eigenlijk op aan komt toch niet hebben kunnen terugvinden Uit product is de pate tendre Het was van pSite tendre dat de beroemde serviezen van fijn porealsia loet bet Pompadour bloemwstk vervaardigd waren in p te tendre werd op de petits levers hs dejeuner opgedragen Maar zelfs het procédé is verloren gegaan toen de pate dure uitgevonden was Deze uilvinding dankt men aan den directeur Macquer die op Kerstdag waarop ieder jaar in de appartementen te Versailles een tentoonstelling van de mooiste stukken van dat jaar werd gehouden aan Lodewijk XV een koffiekan va pSte dure aanbood De verdienste der nieuwe uitvinding was dat het porselein tegen hot vuur kon De koffiokan was vol kokend water het was op een komfoor aan de kook gekomen s Namiddags toen Mesdames kwam stoud de kan nog te vuur en was niet gesprongen De koning was er zeer tevreden over klopte den directeur op de hand en beval dat de cadeaux die hij voor het volgend jaar zou aanbieden alle van p te dure zouden zijn Sedert werd er geen pto tendre meer gemaakt En nu blijkt het dat het verval van het Sèvresporselein juist aan het verlaten van het procédé i toe te schrijven omdat de p te dure voor de nieuwere kunst niet te deooreeren is Dit althans beweert de heer Bracqueraond die als artistiek directeur der inrichting genoemd is Bracquemond is de beroemde graveur die onder anderen Edmond de Concou t eu meer modems romanciers gegraveerd heeft Bracquemond die reeds te Sèvr woont is ook een geleerd ceramicus en heeft eene brochure geschreven waarin hij de inrichting critiseert Met het email van de p te dure zeide hij is iedere vrijhoid iedere imporovisatie i dere fantasie uit7et loten Daarentegen eischt zg een nauwkeurigbi i van uitvoering een zorg een technische kunstgrepen die ook al aan het kunstwerk niet tot voordeel strekken Kunstwerk is daarom het Sevres bijna niet meer De vervaardigers werken bijna altoos naar dezelfde monies Ii de ateliers is alles offieieele routine en slaapt men als ambtenaren decorateurs kunstenaars schilders alles gevoelt zich boiorgd in ruste onafzetbaar Er staat in het museum eene vaas die 30 0U0 frs waard is zij is iuposant schitterend van verguldsel maar het decoratief is in den stijl vaa David uiauw klassiek zeventig jaar oud Verbeeld u eens boe Fuvis de Chavannas of Bodin zulke klei eu porselgnranden zouden betooverd hebban i