Goudsche Courant, maandag 16 november 1891

saffie i j v Sfp vt i8i V f pW MARKTAQ M BKTJm rVoodig t zijne gpeachte beg unstig eps uit de St i lCOLA AS ETALAGE te komen bezichtigen die Maandag a s gereed zal zijn voorzien van eene rijke sorteering LUXE ARTIKELEIS en eene uitmuntende keuze zoowel fijn als ordinair Bracqaemoud wil wel de directie op lich nemen maar stelt zijp condities Hij wil hervormen en vooral de irp te dure afschaffen om zich minder met volmaakte p te dan met artistieke motieven patronen en decoraties te bemoeien Maar voor dat alles is juist de pate tendre noodig waarvan tot heden het geheim verloren was Eu zie toevallig is juist nu dat geheim teruggevonden door een chemicus den heer Vogt maar zie ook drze heer Vogt vraagt als conditie om het aan de fabriek van Sèircs af te staan datzelfde directeurschap De minister heeft zich uit deze moeielijkheid willen redden door drie directeuren te benoemen den heer Vogt voor de wetenschappelijke directie Bracquemoud voor de artistieke en den heer Baumgart als directeurgeneraal voor de administratie en de leiding van het personeel Bracpuemond echter weigert want bij vreest dat men hem dan zjjne revolutie niet zal laten maken De fabriek zal dus allicht bleven wat zij was een mooi museum waar men al de oude Sèvressoorten met aUerlei mooie Japanscbe Mexicaansche en Italiaansche ceramiek vereeni d vindt al het vergulde porselein van het Keizerrijk al het oude als t ware gepoederde pate teodre en de nieuwe soorteu op Japansche wgzH ia het vuur geëmailleerd In de ateliers zal men waarschijnlijk blijven sluimeren men zal er de werklieden weer hun gouden randjes op blauwe bordjes zieu lithografeerea en den rand van kopjes uitwerken toteentulle achtig a jour Van tyd tot tijd zal men opschrikken als de president Carnot een paar Sèvresvazen bestelt en daarna weer indommelen als ze afgeleverd zyn Er is juist een boek verschenen dat aan de hooge artistieke waarde van het oude pate tendre volle recht moet wedervaren eo er ook de geschiedenis van geeft De firma Nimmo te Londen heeft van het Fransche opstel van Eduard Garnier eene rtaling doen verschijnen en deze voorzien van 250 prachtige platen aquarellen naar du beroemdste origineelen zoodat het geheel een der kostbaarste editions de Inxe wordt die de liefhebbers elkander zullen benijden Een Kugelsch blad zegt er van Het zou onmogelijk zijn iets prachtigers in dit opzicht te vinden dan de illustratit n van dit boek De platen hebben al de kieschheid van kleur van het porselein zetf en uit de vx ortreffelijkste historische exemplaren bestaande stellen zij den Franschen knnstgeest in zyn grootste volkomenheid voor in eene wijze rau artutieke productie welke thansi n onbruik is geraakt De pate tendre was het resultaat van taltooze pogingen van de beste platee bakkers van Europa om door de uitvinding van kunstmatige klei het Cbinoesohe goed te evenaren Toen het porselein voor het eerst in Europa werd ingevoerd in de 14de eeuw wekte het de algemeeno bewondering en een tijd lang bezat het alleen alle markten Toen beproefden Europeesche fabrikanten het na te bootsen en hun eerste stap was de chemici te raadplegen om de klei te helpen namaken Zij wisten niet dat de Ohioeezen de bardheid van bun porselein dat wil zeggen zijn vermogen om een hooge temperatnur in het vuur te doorstaan tr danken hadden aan het gebruiken van een natuurlijke witle klei die voor het grootste gedeelte uit kiezel verbindingen bestaat Zij konden de origineelen in de oroamenteering overtreffen maar hun zoeken naar den steen der wijzen wat het materiaal betreft bleef lang vruchteloos Eindelijk ontdekte eeii Duitscfaer bij toeval een rijke natuurlijks ailer van kaolin en richtte terstond daarop onder koninklijke bescherming du beroemde fabriek van Dresdiner porselein te Meissen op De Franicben gingen nog jaren daarna voort met pate tendre te maken uit hun kunstmatige klei totdat z j toevallig ook etn bedding van kaolin ontdekten in hun eigen land nabij LimoKcs en toen eerst werd dit nieuw materiaal ook te Sevres aangenomen Maar het fijnate werk van die fabriek in schoonheid en zuiverheid van stijl was van de pète tendre gemaakt en toen het gebruik hiervan gestaakt werd in het eind van de vorige eeuw werden deze TToegere exemplaren uiterst zeldzaam en kosbaar HftVnn verschenen werk is een soort van artistiek gedenkboek er ran voor zoover zij nog bestaan en bet doet onze bewondericg voor Fransch talent en Fransche kuostvaardigheid tot den hoogsten graad klimmen Boitenlandscb Overziclit Op Toorstel van den Belgischen minister president heefi de Kamer besloten de beraadslaging over de grondwetsherziening onmiddellijk na de JanuariTacantie aan te vangen Met het oog op de toekomstige gebeurtenissen in Fragfcryk is het niet onbelangryk precies den uitslag to kennen van de stemming over het amendement op de begrooting van onderwas in de Kamer waarby de Minister Bouvier de quaestie van vertrouwen stelde deze blijkt volgens nadere opgsmi geweest te zijn meerderheid 262 Republikeinen en 6 leden der rechterzy minderheid 119 leden der reohterzy S3 Boulangisten en 81 radicalen benevens enkele meer gematigde Republikeinen 86 leilen hadden zich onthouden 19 links en 17 rechts 16 leden der linker 12 der rechterzij bencvenS S Boulangisten afwezig De Begrootingscommisse der Kamer heeft een beslissing genomen omtrent de gewyzigde begrooting van Marine waarin sommige punten van het hervormingsplan van den oud Minister Briston waren overgenomen met name die betreffende uitbreiding van de eskaders der Middellandsche zee en van het Noorden Brisson en de Minister Barbey voerden beurtelings over het overgenomene en het lerzyde gestelde het woord en ten slotte stelde de commissie den laatste in het gelyk waarop Brisson verklaarde zijn ontslag te nemen Hij werd terstond verrangeu door den heer Cochéry Men vindt te Weenen dat de keizer by de ontvangst der Delegaties minder opiimistisch geweest is dan Rudine en Salisbury in hun redevoeringen En dit wordt nader bevestigd in hetgeen door dun Keizer in persoonlyk gesprek met de leden dor Delegatien gezegd is De keizer blykt den toestand ernstix Ie blijven vinden t Kan echter wel zijn dat de Ke zer van de Ministers een wenk heeft ontvangen om het niet Ie mooi te maken omdat da Afgevaardigden anders de verhooging van de oorlogsbegrooting zouden verwerpen Reeds tweemaal heeft de telegraaf gemeld dat een Braziliaansche provincie zich van de republiek heeft afgescheiden Hierin is nirts onvorwachtt Ree ls op het oogenblik dat keizer don Pedro werd afgezet vreesde men een scheuring Steeds bestond nay ver tusschen Rio tirande do Sul in het uiterste zuiden Para in het noorden en Bahia in het midden van het land Van deze provinciën heeft Bahia de lalrykste bevolking oamel 1 825 000 zielen Dan volgt Bio Grands met 660 000 daarna Para met 410 000 inwoners De buitenlandsche handel van deze drie provinciën is in vergelijking tot het totaal niet zeer groot 45 pCt van den geheelen handel van Brazilië komt voor rekening van Rio de Janeiro De cijiers voor 1883 zijn de volgende Invoer Uitvoer Rio do Janeiro £ 14 779 000 £ 10 772 000 San Paulo 8 471 000 5 763 000 Pernambuoo 3 204 000 l 682 iiOO Bahia 2 949 000 1 081 000 Para 1 126 000 1 817 000 Rio Grande do Sul 1 817 000 358 000 Geheel Brazilië 29 362 000 23 917 000 Door invoering van een streng douaoecstelsel in Rio Grande do Sul ia aan een vroeger met suooea gedreven smokkelhandel perk gesteld on zyn de belastingontvangsten van £ 271 000 in 1889 tot £ 527 000 in 1890 dus bijna tot het dubbele vermeerderd PëTR0LHUA1 N0TëEKL E ran de Makelaars Caotzlatr Sebalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankfust ƒ 7 56 a 7 60 Geïmporteerd fust 7 65 November en December levering 1891 7 50 Januan levering 7 45 Februari levering 7 86 Maart levering 7 30 April MeiJuni en Juli levering 7 20 Augustuslevering 7 25 September October November en December cemberlevering 7 35 BnrgarlUke Stand GEBOREN U Net Jacobs Magdtleiu oodcri H W van bchoune ld cd O M vau KUveren Adrians Aastba ooden A Tbin en N HeTa D de Groot 12 Kftbtrijc oudcra J N de Groot cB J üaaciDSii Aooa ondcri M Hoo citslegcr en C vin der Klad Bobcrtoa Lsdovleua ouders A K koning co E M Koelman Mamgjc oadeia A Hcij es l taa Db fcndyk 18 Alida ouders W vsn Loon en A viB bnnren Tkeoderea Wilbelmni oadera T StcenkaoMr eo K Goedhart Anna Jacobs tatbarinm ondera C J Mot en J Nyaae OVERLEDEN U Noe T de Kolle 4 j U m J M Coraiaanac hniatr aa 8 Bajiii 80 j 10 n C Broer Sn 18 G Honing wed C an der Schelden 84 j ONDKRTROL WD 18 Nov J P van Reeden 23 j en A Blanker 24 j A de Moaij 21 j en A de Ruiter ii j Advertentiën Tegen DECEMBER wordt Toor NOODHULP of Toor VAST eene DIE STBODE GEVBAAOÜ Adrei MARKT 139 Die een bl öTend SOUVENIR wenscht van zgne dierbaarste betrekkingen late een EüNSTnAARSCniLBEBIJ vervaardigen bjj J v d PAVOORDT Specialiteit in Ransthaarvrerk Dnbb Bnnrt B 5 te Gouda Gouden Zilveren en FantaisieKepa ratien worden spoedig en éolide afgeleverd Alom te bekomen SE QOÜBSOHE GLM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen vande Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbji is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOR CBRISTIAAN KRAMM Prüs = SO Cents A BRINKMAN Wie zeker zijn wii de Echto Eikel Cacao te ontvangen lesaiii iigesteld en na vele proefnemingen in dtn handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Micbaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Gebrs StQllwerck te Keulen eitche J FTI2ie 2aeII $ Eikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt I eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van t pceder voor een kop Chocolate Alsgeneeskrachtige drank bij geval vandiarrbee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voornaamste EL H ApotbekerB enz i P Vs Ko V4 Ko proBfbnsjeg j J f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Keder land Juliut Mattenklodt Amsterdam Kalveistnuit 103 Algemeeo erkend 8ls het beste MONDWATER der wereld 40 jarige roem llloi den Tandziekten zooals het los morden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloeilend tandvleesch oiiiiangename reok uit den mond kalkvorminff worden ïeker voorknmen en genezen door het dogelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s SwV in aanmerkelijk vergroote flessehen voor 60 cenU 1 20 en 1 75 hetwelk gelijktijdiit aangewend mot Dr POPFl Tandporder of Tandpiuta steeds de tanden gerond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken bniduitslag en voortreffelijk voor baden I Veiiug zeep eo Zonnebloemen zeep POPP s ekrigtalllseerde en Transparan Gl vcerinezeepeo van de fijnste Toilet im gezondheidszoepon wolke ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen I0 De namaaksuls van Anatherln Hond WatW verwoesten de tanden binnen korten tjjd Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist WAARSCHUWING T T77 OX Z I Firma C F A SCHÜSÏEB Hoogstraat 142 over de Oosterkerk Rotterdam reeds veertig jaren bestaan Benig Fabrikant in Exteroogeiminlf e n Pleinter Verzoekt bü deze vooral te letten op Naam en Firma voor hel Damaken van mijne Zalf en Pleister daar niemand bekend is met het geheim F H HA2EW Nm Art ê Qravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor Maag Leveren llarmlijders Consultatie dagelps 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 uur F O IK E OUDE SCHIEDAMMER GENIVEE NIGHTCAP M NB Jz Verkrijgbaar bij PEETERS Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE BorstlUders vinden baat bg den voortreffelgken Rgnlandschen DRDI EH BORST HOIIG Wevelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chronischen hoest gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Druiven Borst Honing dezelve geeft mg eene bepaalde verliohting zoodat ik aarvan nog meer wenscb te gebruiken gelieve mg dus te zenden enz Ontvang Mgnheer mgne hartelijke groete J C VAK ACKERË Burgemeester alleen echt met nevenstaand fabriekstempel in flessehen van fl 2 fl I en 65 Cent Te Gonda bg P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbarg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk Bg C Q t d Berg Bergambacht bg J v d Dool Hazerswonde bg Wed W Hendriks SPEELGOED P C W BEGEER OOSTHA V MN beeft voorradig een prachtige partij VLECHTE1T PEUIEEN lie ETALAGE TOORLOOPIG BERICHT Openbare Vrijwillige Verkooping te Goada op MAANDAG 7 DECEMBER 1891 s voorm 11 uur in het kofBehais lüwi Schaakbord c aan den Kleiweg ten overstaan van de notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxwen van Veertien Huisen en ERVEN en een GEBOUW gediend hebbende voor Mandenmakerjj alles staande en gelegen aan en bg elkander aan de Westzgde van den Raam en op het Oranjehof wjjk O no 315 tot en met 328a te Gouda De perceelen znllen nader bjj biljetten worden omschreven SIGAREN MAGAZIJN D 15 Heden ontvang en Kistjes Sigaren VAS 10 25 50 en 100 stuks en een groote partg SIGARETTEN in alle soorten zeer geschikt voor Ht NICOLAAS F GRËIV DËL Firma Wed BOSMAIT TIBNDEWEG D 84 GOüDA Oudste en Beste Adres voor Pelterijen Commissarissen voor de bereiding en uit deeling van Soep te Gouda lokaal ProvbNiSRSHDis hebben de eer hunne Stadgenooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Lgsten ter inteekening van Soepkaarten voor den aanstaanden winter Zg nemen de vrgbeid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandhoadiog van een der nuttigste inrichtingen alhier CommiêtariMen toomoemd W J FüRTÜIJN DROOGLEEVER A A VAN BERGEN IJZENDOOBN J KORTENOEVER J M NOOTHOVEN van GOOR H G HOEFHAMER H GROENENDAAL D N BROUWER C VAN VEEN K JONKER L P HOOGENDIJK G PRINCE G H G DE LANGE Gouda 14 November 1891 De COMMISSIE tot ÜITDEELING van ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichten dat zg binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden barer § Mel het oog op de groote behoeften en tot instandboaJing dezer nuttige instelling hoopt zg dat ia ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zgn ook bg de ondergetee kenden aan huis verkrggbanr Het Bestuur A H VAN DILLEN Voorzitter C A B BANTZINGER Secretaris 500 Gulden bt talen wij aau hem die bij gebruik van Goldmann s Kelser Tandwatcr ooit weder Tandpgu krggt S GOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bg den IVog J C ZELDENRIJK TR OE MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bg G H LAKERVELD Gouwe P v OUDSHOORN Kleiweg C V VLIET Markt Te Alfen bg AI van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bg M BAARS Boskoop bg Oudthoom bg M TOM Oudeumter W VERHOOKEN Schoonlioven D d JONG A C FIJN VAN DHAADT Wed F G VERDONK Probeert s t p SOOCHON THEB No 3 1 25 per kUo