Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1891

N 4685 1801 Dinsdag 17 IMovember Echte SZI Q E Naaimachines PRACHTIG ST NICOLAAS CADEAU Meer dan 10 milliocneit in gebruik Meer dan 300 Diploma s der eerste klasse De 9I11GER AIAATlSCnitPPIjr te HEWYORK grootste Naaimaohlnefabriek der wereld heeft te GOUDA slechts één depdt EN WEL 4 DUBBELE BüüllT 4 Eenig Depot te Rotterdam HOOGSTRAAT 346 Eenig Depot te gHage LAIfGË P00TEN16 GOUDSGHE COURANT euws en Advertentieblad voor Gouda en nistreh Oe Inzending van advertentiön lun gesohleden tot eén aar des namiddags van den dag der uitgave O O TT E A VAN LINGEN S Sport en Heeren Artikelen zijn H beste voordeeligste en doelmatigste voor en in H gebruik Goedkoop Solied Elegant s au Gangbaarste ÜwBi modellen OOBTHB t OrootteF Grootte Ij tdoxiin p doxijn A S p dozuiii M BTBPHAN pdoiyn p doi purA IA AIiBIOir p 4oiyiil 44 WAQirsB p dox pux 1 7 i UNCCOjr B p dociJD t9 Verkrijgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDUCH Versand Ceschift Leipzig Flagwitz 338 Staats Loterij bet onovertroffen LAGËRBIER en het gunstig bekende S T O TJ T van J M v SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg öoudo De Trekking begint x I AANDAG 16 NOVEMBER a s Loten en gedeelten van Loten zgn te bekomen bfl de CoUectrice Wed A C C08I IN Gouwe C 9 bg de Vischmarkt Qoada Snelpersdrak van A Biinkhak k Zoon HoUandsclie IJzeren Spoorweg Maatschappij Maatscliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Nederlandsche Centraal Spoor wegmaatscliappij BEMT AM BBT FÜELIEE Ia het belang van een regelmatig Tervoer wanneer de aanbieding van goederen baitengewoon groot is achten bovengenoemde Spoorweg Maatscbappgen het noodzakelgk reedi na kennis te igeven van de maatregelen die zg van af 20 NOVEMBBB a s zullen nemen 1 De gl en vrachtstukgoederen moeten door de afzenders bg de aanbieding ten vervoer op voldoende wgze zgn voorzien van den naam van het station van bestemming en van duidelgke merken of nummers die ook op de vrachtbrieven moeten vermeld zgn Goederen waarvan de emballage niet toelaat er die aanduidingen voldoende op te stellen zullen moeten voorzien zgn van stevig aangehechte houten of perkamenten etiketten die de merken nummers en bestemmingsplaatsen vermelden 2 Op de stations waar de treinen aanvangen zal de aanneming van goederen zoodanig worden beperkt dat niet meer goederen ter verzending worden aangenomen dan met de treinen van danzelfden dag kunnen worden verzonden 3 Op de tussebenstations zal de aanneming van goedeten zoodanig worden beperkt dat al de aangenomen goederen in de treinen kannen worden geladen binnen den tgd die voor het ststionnement dier treinen is vastgesteld Ten einde van teleurstellingen bevrgd te bigven wordt het publiek bg voorkomende gevallen dringend uitgenoodigd aaii bet sub 1 vermelde te voldoen De AdminütraUur van de HolUmdsehe IJzeren Spooraeg Mv De Directeur Generaal van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatupoorwegen De Directeur van de Nederlandiche Centraal Spoorweg maatechappij AmAerdam November 1891 Utrecht JSieuws De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs p r drie maanden is 1 25 franco per post i 1 70 gk tlioiiderlflke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 18 November 1891 De oud minitter Havelaar heeft de candidatuur hem door de anti revolutionnair e Kiesveteonig ing Nederland en Oranje aangeboden aanvaard In de gisterenavond gehouden vergadering der B K Kiesvereéniging ia besloten den oud minister Havelaar die zooala g in ons vorig or mededeelden door de anti revolutionnair n oandidaat gesteld is eveneens tot candidaat te proolameeren Mr H Goeman Borgeaiua lid van de 2e Kamer der StatenGeneraal zal Vrydag 20 November a at alhier een i ublieke voordracht houden Sr zal gelegenheid zijn tot debat De heer A H Gerhard candidaat gesteld voor bet lidiDBatschap der 2e Kamer door do afd Gouda van het Ned Bond voor Algemeen Kies en Stemrecht zal Zaterdag a st in eene openbare vergadering optreden in het Koffiehuis Hannonie Op 12 December a s zal door het bestuur van den Polder Seeuwyk worden aanbesteed de levering van twee direct werkende hevel centrifugaal pompen benevens verdere machines voor het aldaar te stichten stoomgemaal Als een zeldzaamheid kan worden medegedeeld dat in de vorige week door den tuinman A den Haan te Goadriaan nog heerlijke dopervten zijn geplukt De nitnoodiging tot het houden van een algemeene vergadering van katholieke leden der Staten FEVILLETOI Uit het Duiiêct xxn 85 Wilt u eens nauwkeurig het schrift beschouwen f En zoo schrijft hij nu hg heeft deze woorden in mijn tegenwoordigheid geschreven en dat ook he andere schrift echt is daarvoor kan ik eveneens borg blgveo De officier liet den blik doordringend op de boide handschriften rusten En wat wilt gij daarmee bewgzenP vroeg hgdaarna Dat deze handschriften geen de minste gelijkenis met elkander hebben Iemands schnft kan in den loop der jaren veranderen maar het zal steeds zgn karakteristieke kenteekenen behouden en deze ontbreken hier ten eeneinale De officier van justitie vouwde de handen op den rug en ging langzaam heen en weer Is dat alles vroeg hij Ik kon er nog bijvoegen dat de graaf op müden indruk van een tooneelspeler gemaakt heeft maar u zoudt mg antwoorden dat ik hem niet met Generaal is thans door de hseren mr i G de Bruijn F T J H Dobbelmann Br L M P H baronMiohiels van Verduynen en mr P T P M Walter aan hun medeleden toegezmden D vergaderingzal gehouden worden op Woensdag den 26en a s ten huize van mr L M P H baron Michiels van Verduynen te s Hage en sal uitsluitend ten doelhebben de eensgezindheid tusschen de katholiekeleden te herstellen ÏV Aan het politie bureau berusten een aantal voorwerpen by een uitdraagster alhier m beslag genomen an welke hoogstwaarschynlgk door diefstal zgn verkngen daaronder boindea zich drie meerpinneii een aschbak van een kachel n eeu koevoet Ds commissaris van politie te Gouda verzoekt de respectieve eigenaren zioh aan zijn bureau te vervoegen Heden morgen is angehooden de persoon van P H B die nojj zes dagsa svangenisatraf moM ondergaan en b naar Bottfflidam overgebracht Door gebrek aan voedsel en de noodige oppassing is te Worksop in Engeland een vrek gestorven die gezegd wordt tusschen de 30 0U0 en 40 000 Lire na te laten In de laatste twmtig jaren had hq alleen geloefd en zelf al zijn huiswerk gedaan In de veertien dagen voor zijnen dood giug hy niet meer uit maar aan bloedverwanten die hem kwamen opzoeken vertelde hij dat niets hem scheelde £ en neef die gewoon was Op een ladder te klimmen om ZOO door een venster hem te spreken kreeg de laatste maal geen antwoord waarop btj in huis brak en den vrek in stervenden toestand vond De uitspraak van een docter en de lykscbouwers jury was zooals bovengemeld een onpartijdigen blik beschouw en daarom mgn oordeel niet te veilrouwen is die opmerking kan ik trouwens niet als juist beschouwen En wat is nu de kern der zaak Naar ik meen zult u haar al wel gevondenhebben Gevonden heb ik haar antwoordde de officier maar ik waag t met haar uit te spreken Hebt ggernstig bedacht van welke verschrikkelgke misdaadgij den graaf beschuldigt Ik heb het overdacht zeide de inspecteur kalm ik weet ook dat do aanklacht eerst dan kan worden ingesteld wanneer overtuigende bewijzen tegen hem voorh i sn zijn hu wanneer blijkt dat ge u bedriegt Dan zal ik zwijgen En do geheele moeite zou vergoefsch zijn Ik moet mij dit ook al laten welgevallen De officier was voor den ouden man bigven staan En voor wien geeft ge u die moeite zeidehg Voor een kerel die toch zgn leven in het tuchthuis zal eindigen al knnt gij nu ook afdoende bewgzen voor zijn onschuld aan dezen moord leveren Voor hem d e ik het niet antwoordde deinspecteur wat ralkt mg die man Ik doe hetvoor gravin Von Hohenhausen en voor de familieVon Buchenau ü weet immers dat Hohenhausen met freule Von Buchenau verloofd ia ik wenscUte de jonge dame te vrgwaren voor het lot aan een misdadiger te matreketi ADVERTENTIËN worden geplaatit van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Te Oosterhanie is een moordaatulag gepleegd op den rijksveldwachter brig tit Soijffert van St Johannesga Deze beambte had tegen oen drietal jeugdige timmerlieden Wiebren en Siebren v d Plaats van Langweer en Klaas Byl van Wolvega die te Oosterhaule werkzaam waren aan deo herbouw van een onlangs afgebrande boerenplaats procesverbaal opgemaakt wegens barsngeruoht Dit schenen ze den rijksveldwachter bgsooder kwalqk te nemen althans hg hoorde eenigen tijd later dat sa hnnne messen geslepen en gezegd hadden Die lange zal er aan Gedachtig aan bet spreekwoord Blaffende honden bijten niet ging Seijffert den weg op Onverwacht werd hg door het drietal waarbij zioh nog gevoegd had de timmermanskneoht Oosterhof van Noordwolde aangegrepen en overdoe grond geworpen van alle kanten sloeg en stak men naar hem Ds gem veldwachter Bosma van St Nioolaasga trachtte Seijffert te ontzetten doch kreeg eene geweldige snede over zgn hoofd soodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen De rgksvrldwaohter Monsma van Joure dia toasnelde op de schoten die zgne ambtgenoolen ait haose revolvers losten joeg met zgn sabel de aanvallers op de vlucht Twee hunner sprongen om de sabelhouwen te ontgaan in eene sloot De brigadier had onderschelden sneden in zgne kleederen doch gelukkig geen enkele wonde van bateekenis De daders zijn op last van den officier van justitie door vier rgksveldwschlets gevangen genomen en na verhoor overgebracht naar de gevangenis te Hoeren veen I Het Iialiaanschs tijdschrift Bolletino del naturaliste bevat de volgende merkwaardige mededeeling I Een van de merkwaardigste wezens der schepping 118 zonder twijfel de Acoeto Men kan niet zeggen j of het tot de fauna of tot de flora van Nieuv Zeeland behoort daar het tegelijkertijd dier en plaat ia ter worden geketend £ n als graaf Hohenhausen nu niet de bedriegeris dien gij in hem vermoedt Ik zeide u reeds dat in dit geval van mgnvermoeden niemand iets vernemen zal Togen uw vermoeden pieit zeer veel en ikzou u wel den weigemeenden raad willen geven hetniet vorder te vervolgen Op mg heeft graaf Hohenhausen den indruk gemaakt van een volbloed aristokrsat ik kan geen bedneger in hem tien Ik mag dus op uw hulp niet rekenen Wat verlangt ge van mg Ja dat weet ik zelf niet zeide de inspeotear Wat geschieden zal dat moet heimelgk gedaan worden want de graaf is of een bedrieger en dan zouhg onze plannen lu de war sturen zoodra zgn argwaan werd opgewekt of hij is het niet en in dit geval konden onze navorschingen ons groots onaangenaamheden berokkenen Dat is zeer waar en juist daarom enseht ik mij op een afstand te houden tot de omatandigheden mg noodzaken handelend op te treden Dat is ook niet de goede weg mgnheeri Al de graaf een ander was dan zoudon mijne mededeeUngen voldoende wezen om rechtsingang tegen hemte verleenen Maar voor de wet bestaat er geenmaatschappelgk onderscheid en Waarom herinnert ge mg daaraan viel de ambtenaar van het openbaar ministerie hem in derede Wat bewijst die knoop Hg kan evengoed 4