Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1891

wT y ïT ypW w jl het in den laatatsn tjjd van zijn leven uitaluitecd un het pUotenrijk toebehoort Het is de rusp van een insect dat Hipolis riresoens genaamd wordt Zy kan een lengto bereiken van 3 tot 4 Engelsche duim en leeft uitsluitend op een boom dien de inboorlingen Kata noemen een soort mirt met roode bloemen In den eersten t jd van haar leven gedraagt zich deze rups zooals alle andere rupstn maar in een leker stadium van hare ontwikkeling kruipt zij eenigo eentimelera onder den grond Op dit oogenblik vestigt zich boe is onbelcend een van de sporen van den paddenstoel Sphaeria Robertsii in do rups achter den kop vat daar wortel en komt uit den grond te voorschijn als een volkomen paddenstoel van langwerpigen vorm eeuigszins gelijkend op een klein riet Het wortelgedcelte van den paddenstoel ontwikkelt zich gelijktijdig en vult het lichaam van de rups geheel zonder haren vorm te veranderen terwijl de dierlijke zelfstandigheid geheel door plantaar igo wordt vervangen Is de omzetting voltooid dan sterven rups en champignon zy worden droog en hard doch zonder te verschrompelen De levende Acoeto is groen en de Maoris eten haar zoolang zij zacht is zij heeft den smaak ph de consistentie van merg Is zij droog dan maken zg poeder er van waaruit ij een kleurstof trekken waarmede zy zich tatoeeenn Rups en paddestoel zijn als het ware voor elkander geschapen Men vindt nooit de een zouder den ander Het is het merkwaardigst bekende geval van symbiose Frans Netacher schrijft in het Weekblad de Amsterdammer een artikel over het tooneel waaraan wg het volgende antieenen Over de tooneelspeelknnst nis beroep wilde ik rondweg iets leggen en een feit van de laatste weken op een Botterdamsch tooneel voorgevallen geeft mg daartoe de naaste aanleidin r Ik bedoel het uitkomen van Van Zuyien a dochter in het beroep van haar vader Wij hebben het meisje eenige malen gezien in De Kinderen van hare Excellentie en in nAntonio vader en zoon Maar zoo iets onbeschaamd leelijks en zoo heelemaal wniela hebben wij nog nooit achter het voetlicht van een theater gehoord Over den aanleg en het talent van deze actrice kunnen wij nog niet spreken dit zijn woorden die m betrekking tot hetgeen zg moest doen niet gebruikt mogen worden Maar zij miste lelfs de techniek van het vak die een geheel gewoon werkman op zqn minst moet verstaan om het enigszins dragei ijk uit te oefenen Het is zóo gegaan zij is het kind van een t oneelspeler zij bereikt een zekeren leeftijd wat moest zij worden ook maar naar het tooneel papa kan haar door zijn naam en invloed wel een baantje aan het theater bezorgen maar niet in handel of industrie vooruit dus Aaar de rol geleerd door papa overhoord en ingepompt en de planken op En er i weer eea nieuwe comediant gevormd Zulke verschijnselen brengen de toekomst van ons tooneel in gevaar want het ia ernstiger dan men wel denkt Het geldt hier geen alleenstaand feit geen verblinding van ééa vader voor één kind Maar er heerscht tegenwoordig in de kringen die met de theaters annex zgn aene neiging om alle kinderen groen en rijp op de planken te sturen en zonder aan de eiachen van de kuiat te denken gebeele families in het vak der ouders te pousseeren Om na als voor do misdaad in het struikgewas zgn blijven hangen Hetzelfde geldt voor den voetstap Maar wij mogen niet over het hoofd zien datdit zeer onwaarschijnlijk is De plaats waar beidegevonden werden ligt van den grooiea weg af hetis niet aan te nemen dat graaf Hoheuhansen zicheen weg door het dichte struikgewas zou gebaand hebben zonder daarbij iets bgzonders op het oog te hebben gehad Ik leg de zaak geheel anders uil vervolgde de inspecteur zonder op het gelaat van den ambtenaar te letten wien dezo zaak klaarblijkelijk ver van aangenaam was De een of anderebehendige avonturier heeft aan gene zijde van denoceaan graaf Hohonhausen leeren kennen en zulkeen nauwen vriendscbafisband met hem gesloten dathij al diens geheimen en wederwaardigheden uitgehoord heeft De echte Hohenhausen is toen gestorven wellicht een natuurlijken dood misschien ookwel vermoord geworden wie weet De avonturierheeft toen de oproeping van gravin Von Hohenhausen gelezen en het besluit genomen de rol van dengraaf te spelen En gelooft ge dat die rol roor een fortuinzoeker zoo gemakkelijk is Voor een vagobond van alledaagsch kaliberleker niet maar er bestaan ook verloopen aristocraten die wel in staat zijn zulk een rol op zich tenemen Maar nu heeft de matrooa het bedrog vernomen hoe dat doet niets ter zake hg heeftden valschen graaf opgezocht om hem te dreigen mg alleen tot Rotterdam te bepalen wil ik eens even opnoemen welke gelgkuamigea Rit de theatergeslachten aan onze schouwburgen irfev rd worden Hoor maar eens Rosier Faassen Uevr Paassen Alexander Faassen Victor Paassen Harie Paassen Alex Paassen Jr Willem vau Zuglen Wilh van Zuglen Willem van Zaglen Jr Dirk liaspels Jaap Haspels Bika Haspels enz En nu zgn wg toch gerechtigd ernstig maar toch eeniïszins boos te vragen zgn al die meusohen door hun geboorte hun aanleg hun talent aangewezen oiA artiesten te worden of schuilt hun eenige aanspraak in een gelijkluidendheid van uaamP Wij zgn de eerste om de kansberekeningen van de herediteit in aanmerking te nemen wg accepteeren zelfs blindelings de groote mogelgkheid dat de kinderen de physische en psychische eigenschappen hunner ouders kunnen erven en wg willen zelfs zoover gaan door aan te nemen dat de kinderen van een acteur en eene actrice de kans loopen vóór alles van hunne ouders die eigenschappen mee ter wereld te brengen en die opvoeding te genieten welke hen meer dan voor iets anders voor tooneelspelers en speelsters geschikt maten uit comedianten familles zijn wel eens artiesten voortgekomuu Maar t zou do kansberekening der herediteit wel wat ver uitstrekken zgn door aan te nemea dat in het eenvoudig feit het kind van tooneelspelers te zijn een zekerheid schuilde om voor de kunst te zgn aangewezen De uitzonderingen op de zoogenaamde wetten der herediteit zijn zoo menigvuldig zoo overstelpend veel dat men op deze aanwijzing darnatuur in het geheel geen rekening mag maken Dus dit natuur element mogen wg slechts een geringe plaats inruimen temeer daar de ondervinding in dieh geest al uiUpraak heeft gedaan Er blijft dus nog één vaketandpunt over I Het is immers zeer wel mogelijk dat een acteur zgne kinderen het vak leert er hun een goede opvoeding in geeft en er voor de toekomst goede vakmenschen van maakt daarentegen is b een praktische levensbeschouwing uit een practisoh oogpunt heel weinig in te brengen maar nu vind ik t juist een bedenkelijk verschijnsel dat in den laatsteii tijd de acteursfamilies aan hunne kinderen zelfs die vakopvooding onthouden Men moge ov er de Tooneelschool als Kunst instituut denken hoe men wil aan haar is toch de verdienste niet te ontzeggen dat de jongelui haar verlaten net een dragelijke hoeveelheid vakkennis en hen in staat steït dragelijke handwerkslieden in de tooneelapeelkunst te worden Terwijl nu van de zijde der kritiek en van een deel van het publiek in t alganiaen de eisohen die men aan de kunst durft te stellen wel wat hooger zijn geworden ziet men n den nderen kant dat de acteurs families besig zgn deze eiachen zeer laag te schatten en hunnen kinderen die de ouders moeten opvolgen het onderwgs op die ambachtsschool onthouden Ik kan hier de namen noemen van mevr Albregt mevr de Vries ea de heereu Van Zuglen Paassen en Haspels die in een zeer kort tgdsbestek hunne dochters of zonen of beiden op de planken hebben gebracht zouder hun de daartoe noodzakelijke opleiding te geven En dat dit treurige gevolgen kaa hebben bewgst hot optreden van mej Van Zuglen hetwelk beneden het middelmatige bleef en pgnlijk was om aan te zien In Japan zijn er duizenden die in booten geboren en deze oordeelde het toen raadzaam den gevaariijken man onschadelijk te maken Ik kan voor die geschiedenis nog niet eensden lof over hebben dat zij goed bedacht ia zeidede ambtenaar sarcastisch Gij stapt daarbg overalle bewijzen die tegen Beimann getuigen heen Ik neem aan dat de mededeelingen van Bei manu op waarheid berusten Hij geelt voor de brieventaach en het mesaan bet meer te hebben gevonden Kan de moordenaar ze niet daar hebben neergelegd om de misdaad op eea ander te laden Ennemen wfj aan dat hg dit doel gehad heeft is hethem dan niet boven verwachting gelukt Do onderstalling vind ik zeer gewaagd Schijnbaar is zq het maar als mijn vermoeden op waarheid berust dan is ook deze onderstelling gerechtvaardigd Als men in het meer een onderzoek instelde en daar bet horloge mat den geldbuidel vond wat zou u dan zeggen Zijn zij gevonden vroeg de officier schielgk Neen Maar moet het niet in het oog loopen dat allo nasporingen naar die voorwerpen vruchteloos zijn gebleven Neemt men het eene aan danmoet men ook het andore aannemen en het aanstonds in het oog loopend verschil der beide handschriften ondersteunt den door mg geopperden twijfel Wanneer u nu de goedheid wilde hebbeo aan dezezaak eenige aandacht te schenken dan zou ditvoor mgn verdere navorschingen een wezenlgke worden on sterven zonder ooit aan wal te komen Dat leven in booten en jonken die men bij honderl den in elke baai langs do kust ziet is een der merkwaardigste eigenaardigheden van het Japanscho leven De plompe jonken hehooren altijd aan de leden van éeue familie en gewoonlijk woont elk lid van de familie oud en jonit aan boord De kleinere zeilbooten zgn zeer smal en het zoil zij hebben er nooit meer dan éen is dicht bij den achtersteven en strekt zich aan weerszgden van den mast even ver uit In die booten leven en sterven mannen en vrouwen zonder ooit eene blijvende woonplaats aan wal te hebben Zij dragen maar weinig kicoren behalve als het regent dan hangen zij een stroomnt om s Nachts of in eene haven spannen zij houten bogen van de eene zijde der boot naar de andere leggen die mattan er overheen en gaan slapen als een troep varkens Een kind van drie jaar kan zwemmen als een visch en dikwijls worden kinderen die uit eigen beweging geen zwemmen willen leeren overboord geworpen totdat zij geoefende zwemmers woiden In de haven vallen gedurig Mjoren overboord maar de moeders halen hen bedaartTuit het water geven hen een paar klappen en gaan weer met haar werk voort t Is werkelijk verbazend om te zieu hoe spoedig die jongens en meisjes leeren roeien Een boot van twintig vqat lengte behendig te zien sturen door drie kinderen allen onder de zeven jaar is niets ongewoons Niettegenstaande zij zoo geoefend in het zwemmen zijn verdrinkt er menigeen want de eene boot komt de andere niet te hulp en als een roeier verdrinkt zal goen van de anderen ook eene hand uitsteken om hem te redden want het is zijn lot zeggen zij eo wie zich tegen bet noodlot verzet 1 op de eene of andere wgza zwaar gestraft O ÊÊ De beleefde dief uit ons vorig nr die Mme B ie Parijs tweemaal bestal en haar zulke tergende brieljeB schreef lost zich op in vier huurkoetsien die achtereenvolgens gevat zgn grootendeels nog in het bezit van het gestolen geld Mme B viel ilnuir van blijdschap toen zij hit vernam Naar men verneemt heeft het Comité der Nederlandsche Bedevaarten besloten den 9den Mei van het volgend jaar eend bedevaart naar Lourdea te organiseeren Verdere inlichtingen zullen later door middel van circulaires bekend worden gemaakt Telkens komen nog nieuwe berichten van oogelukken door den storm der laatste dagen m verschillende landen aangericht Te Boulogne werden bijna allo huizen Iwschadigd de top van de 8t Nicolaaskerk stortte neder Een groot gedeelte van do visschersvloot was gedurende den storm in zee Zooals men reeds weet maakte men zich te Duinkerken ongerust ober een met dynamiet geladen schip dat door de bemanning verlaten waa Thans weet men echter dat het vaartuig gezonken ia Een treurig bericht van schipbreuk is nog uit Liverpool ontvangen De Ilawardm CaiUe verging Woensilagavond op de kust bg Southport Men zag aan het strand de bemanning in bet want met de handen wuiven doch kon geen hulp brengen De steun zgn Ik vraag u nogmaals wat moet ik doen Laat den graaf gadeslaan zonder dat hij een vermoeden daarvan kan hebben Tracht zgn verleden in Amerika uit te vorschen Langs dien weg zoudt gij niets bereiken zeidede officier van justitie we weten immers niet eens welk spoor we daar zouden moeten volden Danzult gij beter doen de personen uit te vorschen die den graaf gekend hebben toen hy nog met gavader in goede verstandhouding leefde Breng hem met die personen in gezelschap dan zal het immers bewezen worden of uw vermoeden door den een otander gedeeld wordt Achttien jaren is een lange tijd deatijda droegde graaf nog geen baard Zie hoe gg klaar komt ik kan uw wensoh nu nog niet vervullen Maar zoodra ge mij beter bewijzen brengt kunt g j op mij rekenen Daarmede was het onderhoud ten einde De inspecteur wist nu dat hg niet meer bereiken kon Hij moest dus alleen werkej XXIII De inspecteur stond op het pont ign woning binnen te gaan toen uit de schaduw der huizen een gestalte hem den weg versperde waarin hij oogenblikkelijk Bob herkende kapitein en de drie matrozen vonden een graf in de golven De Zain van de Norddeutsclio Lloyd had een feilen strijd met de elementen te voeren doch bracht het er gelukkig af Over een afstand van slechts 23 mijlen deed de boot meer dan vgf uur Ook de Priaae Marie van de maatschappij Nederland ondervond te Southampton eenig oponthoud doch zette spoedig weder de reis voort In den zomer van 17ö5 was Bonaporte bij de regeering in ongenade gevallen Hij dacht er over den dienst in Frankrijk te verlaten Hg wist dat Turkije zich ten oorlog uitrusto tegen Oostenrijk en in zijn verdriet was hij voornemens naar Turkije te gaan ora bet zijne iliensten aan te bieden Toen berichtte Próro hem dat bot hem gelukt was hem eene aanstelling als generaal in de Bataafsche Republiek to versohatfon Daarvoor ha l hij een paar nieuwe laarzen noodig Deze bestelde hij bij een schoenmaker dio zijn winkel tegenover het Paleis van Jnstitie had Do schoenmaker maakte ze en een dag vóór hot vertrek bracht hij ze maar Napoleon bad evenmin gold als laarzen Hij biedt eene aanwijzing op het MiuisLerio van Oorlog aan De schoenmaker wil echter contante betaling en levert de laarzen niet af Napoleon zag zich dus genoodzaakt een paar andere laarzen luj oen anderen schoenmaker te bestellen Derhalve stelde luj zijn vertrek eenige das en uit In dien tusschentijd kreeg liij den 9dcn Venderaiaire een brief van 3arr s waarin deze hem bezwoer zijn vertrek nog eenigo dagen langer uit te stellen omdat er eene revolutie op handen was Bonaparte volgde dien raad De 17de Vendemiaire bracht hora een stap nader tol ilo macht Den schoonmaker die de eerste laarzen niet afgeleverd had berouwde het natuurlijk dat hij den lateren Keizer geen crediet had willen verleenen Zoniagélad Gisterenavond gaf de bovengenoemde Zangvereeniging haar gewone November uitvoering met een programma dat van moed en zelfvertrouwen getuigt Wij juichen het dan ook toe dat Apollo ditmaal ops op een paar zware nummers vergastte n 1 Lorelei van Mendelssohn Bartboldy en nErlkonigi Tochter van Gade £ en regelmatig verslag van het belangr ke en fraai uitgevoerde programma weuachen wij niet te geven Er ligt iets eentonigs in om bij een verslag van eene muziek uitvoering bet programma op den voet te volgen In de eerste plaats weuschen we te spreken over de solisten en hoewel misschien minder galant zullen we niet met de dames bezinnen De heer de W bariton uie voor een zeer groot doel de uitvoei ing te dragen had maar zooals de voorzitter ons in den aanvang had meegedeeld helaas door lichte ongesteldheid niet goed gedisponeerd was kon daardoor niet voldoende over zgne schoone stemraiddelen beschikken Zijn voordracht viel voor een dilettant zeer te roemen jammer dat hij ons oor enkele malen kwetste door een minder zuivere uitspraak Van de dames solisten wil ik in do eerste plaats Mej B noemen Zoo dikwgis wij haar hooren zoo dikwijls genieten wg van haar schoon sopraan geluid Als we Mej B een raad mogen geven dan zou hot deze zgn Geef U wat meer leg wat moer warmte en gloed in uw voordracht en vooral een duidelijker uitspraak dan waren o a nWehel BetrogenP en iiJf ohlauf deun meer uitgekomen Wat de alt solist Mej v E betreft het heldere orgaan van deze zangeres verschafte ons een waar genot Mej v E stelle zich niet tevreden met hetgeen zg reeds bezit maar strove naar verdere velioaking van haar fraai alt geluid O i hebben de dames B en v E dan ook tenvolle de bloemruikers verdiend die hun voor den aanvang van het 2e nummer door het bestuur aangeboden werden De verdienstelijke Directeur de beer Arentz gaf een romance van Kes en een Fantatie Fauet van D Alard ten beate waarvan het laatste zoo toegejuicht werd dat de heer A het fraait Fruhimg erwachen van Bach als toegift gaf Ten slotte een woord van lof aan Mej S en vooral aan den heer de G voor hun fraai accent pagnemant Een woord van dank moet ons van het hart aan t adres van het gozamenigke xoor voor don zoo fraai werkelijk met entrain gezongen Morgenaattg uit de derde afdeeling van m cöniga Tochter Ondanks enkele door ona gemaakte aanmerkingen moet erkend wtorden dat de uitvoeriag door veel schoons gekenmerkt werd wg hebben dan ook een interessanton avond doorgobracht Apollo mag de gisterenavond gehouden uitvoering als uitstekend geslaagd besohouwon De avond werd besloten mot eenige voordrachten welke zeker moesten dienen als equivalent voor het ontbrekende bal Buitenlandscti Overzicbt In Bolïie leggen de voorstanders van grondwetsherziening d e nog niet door alle chicanes ou talraerijen het vertrouwen hebben verloren voldoening aan den dag over de goode voorteekens waaronder de zitting der kamers is geopend In i e kamer verklaarde de voorzitter do heer De Lantshoore dat dezo zitting dio der herziening moest zijn on in den senaat waar tot heden nauwelijks het woord herziening was uitgebroken sprak de voorzitter de heer Mérodo Westorloo over de herziening dor grondwet zoo nauw verbonden aan do toekomst van het vaderland Men veronderstelde dat noch do president dor kamer noch die van den senaat zulke woorden zou bobben gesproken zonder voorafgaand overleg met de regeoring zoodat men een nadere domonstratio van do regeeriiig verwachtte Deze hoop IS niet bedrogen De minister prnsident Beernaert deed gisteren het voorstel dadelijk na het reces in Januari n s mot het dobat over do grondwetsherzioning een begin te maken waarmede de kamer zich vereenigde Het is te hopen voor onze Zuidelijke naburen dat zij nu verder goen teleurstellingen meer in dezo ervaren maar wij vieezen dat de herziening nog langer op zich zal doen waohton dan zij vermoeden Wat toch ziet men gebeuren Na het lijvig rapport der centraio sectie over de herzieningsvoorstellen met een nota van do minderheid en eon antwoord van den heer Do Smet de Nayor op die nota is deze week nog zoo zeer lijvig weder oord van den hoer Prère Orban op het antwoord van den heer Do Smet verschenen terwijl deze laatste gisteren in do kamer tot ontstolti nis vau vele afgevaardigden zgn voornemen aankondigde om op zijn beurt te antwoorden op de contra nota vim den liberalen leider Hoe lang zal dit belachelijk spel nog voortduren Hoo lang zullen nog de voorstanders van hot algemeen stemrecht de hoeren De Smet de Nayor Prère Orban c s hun spitsvondige lietoogon waarin niemand dan zij zelven alleen belangstellen rustig laten voortzetten Geloovon zij inderdaad dat het geduld hunner landgonooten onuitputtelijk is Het helpt den progessisteii woiuig tegenover deze remmers hun an avant te roepen Eén zaak echter schijnt fil dit geschrijf en wedergeschrgf van rapporteur en minderheid uit te werken op dit oogenbljk gelooft zeker niemand moor in België ernstig aan de mogelijkheid van de voorafgaando overeenstemming Zelfs de regeering welke haar stelde als oondito sine qua non voor de grondwetsherziening moet ten volle overtuigd zgn van het onzinnige van haar eisch want noch de cloricalon onderling noch de liberalen onder elkander donken eenstemming over hot kiesrecht dat het land moet gegeven worden Hoe kan men nu viijden gelooveu aan gemeen overleg Do Russiche bladen vorklaron dat de nieuwe aanvallen der Pranscho radicalen op het ministerie groote ongerustheid ec ontevredenheid wekken in do rogeoringskringen Wat heeft men aan oen bondgenoot wordt gevraagd van wiens beginselen en plannen men nooit een dag zeker kan zgn Het laatste nieuws zal die ongerustheid niet verpiindoren Met een meerderheid van slechts 35 stemmen is de minister Bouvier ontkomen aan een nederlaag welke hg plechtig verzekerd had dat hem zou gedwongeu hebben af te treden Do heer Camille Pelletan was de aanvaller Hij koos de leening voor het bouwen van schooltokalen als doel van zijn aanval op het ministerie Waarom leent gij niet zelf wat ge voor 3 5 pCt kunt doen vroeg hij in plaats van do gemeente te laton leenen en daarbij te waarborgen dat de Staat den interest van 4 j pCt zal betalen Wie heeft belang bg deze verkwisting Toen kwamen insinaaties on toorn van don minister hierover De heer Pelletan bleef op zijn stuk staan en cischte een vermindering in hot budget van minstens een half millioon Door bij de flitste des Cotaigmtiom aan te kloppen kou de minister dit t paren De vj amer gaf 240 stcmmon aan PelIetJn en 275 aan den inister ofschoon hg verklai ï had te zullen Hftreden iaiifn hij in he t gelgk werd gestold Er is storm in de luw de Pranscho Kamor De commissie yoor ri 6 itenlandsche aangole jonheden der Hong4 Wie ddïeptie kwamZaterdag bijoen De talrijke vSg dor verschillende godelogoerden worden door do minister president graaf Kalnoky beantwoord met het geven van een uitvoerig ovorzicht aangaande den tegenwoordigen toestand In zijne ondanks zeker voorbehoud vredelievende redevoering zeide do Minister in hoofdzaak het volgende De algemoeno toestand boezemt mij voor het oogenblik geen ernstige vrees in Het beste bewijs voor mijne verklaring dat ik geen verwikkelingen ducht is gelegen in de geringe vermeerdering der militaire crcdiettn welke ik vraag Indien ik den vroHo bedreigd achtte zou ik een veel hoogere oorlogebogrootjng hebbon aangeboden Do toestand is gelijk aan dien van het vorige jaar hij blijft onzeker maar toch wordt do vrede mot bedreigd De spreker zeide in dit opzicht hot govoolon te doelen van don It iliaaasclion minister president Di lludiiii on van lord Salisbury 11 ij voorziet geen verandering in don toestand Oostenrijk zal eene verstandige en voorzichtige staatkunde blijven volgen hot zal lu voreeniging mot zijne bondgeuooten trachten den vrede te handhaven en te bevestigon Do verklaringen van graaf Kalkoky werden toegejuicht Graaf Apponyi hield daarop een lange redevoering Hij laakte de van weinig geoBtkracht getuigende politiek jegens Euaiand togen welko hij iu zoor heftige bewoordinïori opkwam üit berichten van Brazilië nog steeds verward on tegenstrijdig moet men wel opmaken dat t met de fraaie republiek die de ware vrijlieid zou brengen op oon oind loopt President Fonsecd krijgt van allo kanten tegonstandors Verschillende garnizoenen in de provinciën hebbon zija zijde verloieii oii men verwacht dat San Paulo Mina Geraes en Las Catalidis zich ook tegen hut rtictatoraat zullen verzotten Uit Santiago wordt gemold dat de dictator ernstig ziek is on uit Now Tork dat de Re oerlug van Uruguay troepen naar de grenzen heeft gezonden daar zij zich over de ongeregeldheden in Brazilië ongerust maakt PETRpLKÜM NOTEERIi GË van de Makelaars Oaotzlaar Schalkwijki te Rotterdftm De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fust 7 70 Januarilovering 7 15 Februari lovering f 7 30 Moartloïoring ƒ 7 25 April Mei Juni on Julilevoring ƒ 7 20 September en October levering 1892 ƒ 7 35 November on December levering 1891 ƒ 7 55 338 Staats loter Ie Klasse Trokking van Maandag 16 November No 13789 4 0 No 11792 18688 ƒ 200 No 4ü90 8794 9517 4473 20862 100 Prijzen van 20 86 2381 6562 7808 10903 14112 16248 18622 209 2450 6667 7947 10934 14173 16268 18627 241 2476 6730 8914 10997 14201 16265 18833 247 8489 5739 8102 11020 14227 16313 18660 274 2603 6740 8106 11045 14323 16421 18662 306 26U 6749 8283 11097 14328 16457 18704 313 2661 5301 6261 11144 14341 16627 18713 328 2635 5903 8266 11161 14367 16663 18766 346 2668 6915 8307 11163 14409 16754 18767 399 2679 E926 8325 1136i 14435 16786 18780 423 2747 6954 8401 11667 14448 16857 18801 489 2762 5963 8466 11688 14524 16864 18900 486 2802 6972 8494 11713 14697 1696B 18918 603 2S16 6048 8S6S 11746 14664 16980 18993 637 2864 6096 8574 11781 14729 17001 18984 666 2866 6165 8635 11869 14781 17122 19006 613 2908 6169 8662 11933 14786 17146 19024 642 2921 6201 8684 11945 14814 17163 19077 668 3213 6221 86 9 12169 14830 17198 19106 673 3246 6283 8703 12264 14857 17235 19117 686 3265 6285 8735 12302 14927 17266 19131 715 3337 6291 8761 12303 14960 17371 1952Ï 739 33 0 6316 8795 12339 14989 17363 19449 776 3464 6351 8818 12393 14990 17364 1946S 778 3581 6390 8928 12402 16008 17408 1950S 863 3616 6471 8993 12409 16062 17451 19S11 893 8618 6483 9138 12477 16079 17 09 19537 943 3620 6520 9179 12482 15093 17633 19688 962 363 l6M6 9263 12607 16168 17638 19624 3643 668g 9364 126U 16297 17677 19681 3662 6731