Goudsche Courant, woensdag 18 november 1891

f w r f $ f B Begeer firma Wed L Welter bericht zijn geachte Clientèle dat hij voorhanden heeft eene ruime kenze ran Complecle Likeur Madera WUo Champagne en Grocstellen Thee Kole Lepelkisijes eo PreseDteertrommels in imitatie Gristal van Bacarat Nikkelen THEE en KOPPIESEEVI ZEIT KUNSTBLOEMEN PLANTEN VEEREN en BGÜQÜETTEN LÜXE ARTIKELEN in Porselein en Cristal THEE en PRESENTEERBLADEN Tan da nien wste soorten enz ent waaronder vele geschikte Cadeaux z n Toor het a i St NICOLAASFEEST Woensdag § November 1801 NO 4686 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De DËTAILPRIJZËN van fi llomrs dmo De InzendiiiK van advertentldn kan gesoUeden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave fim O OS fO S2 fO 27 1 per V Kg per Kg per 7 Kg per V K bus C J van Houten Zoon 1492 1618 1652 1656 1711 1731 1786 17tO 1741 1762 1810 18 7 1913 1985 2004 2098 3111 2147 2177 2185 2338 2360 4172 4226 4607 4629 4632 4642 4679 4741 4896 4912 4964 5107 5295 6340 5870 5382 5394 5398 5420 5431 5479 5487 9718 9738 9810 9869 9916 9924 9933 13150 13156 13204 18226 13268 13344 18347 13363 13372 13522 18563 136 62 18668 13670 13642 13691 13714 13731 13842 18847 14079 16594 15612 15634 15667 15758 15781 16817 16821 15880 15889 15912 15913 15932 16966 15964 15972 16167 16171 16180 16197 16244 17948 17972 18007 18018 18062 18077 1 096 18187 18266 18286 18297 18828 18335 18370 183S0 18441 18442 18524 18555 18669 18582 20229 20811 20319 20327 20346 211367 20382 2 401 20477 2860S 20647 20 41 20656 20661 20685 20708 20774 20942 20996 6956 6964 6979 6985 7029 7074 7148 7193 10038 7203 10086 7214 10183 7280 10170 7285 10343 7306 10399 7440 10462 7448 10651 7565 10558 7618 10662 7627 106S9 7631 10724 7633 10762 7655 10797 7679 10886 ADVERTENTIÊIN HoUandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen Nederlandsche Centraal Spoo wegmaatschappij EEIIICST m BET FÜBLIEE In het belang Tan een regelmatig TerToer wanneer de aanbieding Tan goederen baitengewoon groot is achten boTengenoemde Spoorweg Maatschappgen het noodzakelyk reeds na kennis te IgeTen van de maatregelen die zg van af 20 NOVEMBER a 8 Jinllen 1 nemen I 1 De gl en vrachtstakgoederen moeten door de afzenders hg de aanbieding tren Tervoer i op Toldoende wijze zgn Toorzien van den naam i Tan het station Tan bestemming en Tan daidelgke merken of nummers die ook op de Tracbtbrieven moeten vermeld zgn Goederen waarran de emballage niet toelaat er die aanduidingen Toldoende op te stellen zullen moeten Toorzien zgn Tan stevig aangehechte houten of perkamenten etiketten die de merken nnmmers en bestemmingsplaatsen Termelden 2 Op de stations waar de treinen aanvangen zal de aanneming van goederen zoodanig worden beperkt dat niet meer goederen ter verzending worden aangenomen dan met de treinen van deozelfden dag kunnen worden verzonden 3 Op de tuBschenstations zal de aanneming Tan goederen zoodanig worden beperkt dat al de aangenomen goederen in de treinen kannen worden geladen binnen den tgd die TOor het stationnement dier treinen is vastgesteld Ten einde van teleurstellingen bevrgd te blgven wordt het publiek bij voorkomende gevalleii dringend uitgenoodigd aan het sub 1 vermelde te voldoen De Adminütrateur van de Hollandiclie IJzeren Spoorweg M De Direeleur Generaal van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen De Directeur van de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij Amsterdam 7 November 1891 Utrecht zijn J H van der f egt CAPPENERSTEEG beveelt zich minzaam aan voor het Maken en Repareeren van SCHOE ëN en LAARZEN tegen concnrreerende prgun SOI IED HANDWERK GOUDA DOEDEECHT VICE VERSA wr De ondergeteekende J BOUWMAN alhier bericht aan het geerde pnbliek van Gouda en Omstreken dat hg niet meer vaart voor den heer B RO K A A R maar voortaan voor eigen rekening Vertrek a s WOENSDAGMORGEN van Gouda naar DordrecM Ligplaats QOUWÈ b d AALTJES AKS EEG tot Dinsdag 2 nnr Van Dordrecht VRIJDAG s MORGENS Ligplaats a d TAAIVKADE Aanbevelend Dw Dw Dienaar Gascokes Zoolang de voorraad strekt zgn aan de Stedelgke Gasfabriek van Gouda prima Cokes verkrggbaar a 55 cents per H L kopmaat bg 100 H L a ƒ 50 Scheepsrgden 2 ets kloploon 5 ets gestreken maat bezorgloon 5 ets bg minstens 2 H L per H L De Directeur J J PRINS Snelpersdruk an A Beinkmam k Zoon 6o da ADVERTENTIÊN in Me Binnen en Bwttenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Societell ONS GENOEGEN 2e Abonnements VoorsteUing Donderdag 19 November 1891 TIVOLI SCHOÜWBÜRG tbu Rotterdam Optreden van Willem van Zuylen Onze Don Juan s Klochtspel met zang in 4 Bedr naar het Duitsch Tan LEON TREPTOW AANVANG half 8 uur g Gewofle bepalingen en prgzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 November 1891 Gisterenmiddag wilde M Slingerland de IJselstopmtram voorbg rijden met een tilbury op de Hsnepraai t welh hem aleohts gedeeltelijk voor zich en zijn psard gelukte daar de tilbury door de locomotief w rd aangereden en beschadigd Boor de politie is opgespoord de dief ran de in ons vorig nummer vermelde troortrerpen Hij is gearresteerd het is een jongen van oDgefeer 14 jarigen leeftijd genaamd C B De Tijd schrijft het volgende over de a st verkiezing in het district Oouda Wij gelooven dat de keuze van deta oud minister J F Havelaar tot candidaat der Katholieke Kieeveraeniging een gelukkige is niet omilat de heer HaTeUar antirevolutionnair is maar omdat hij k als minister niet slechts als een zeer bekwaam doch bovendien als een hoogst gematigd voor de leden van alle partijen zeer welwillend man heeft doen kennen terwyl ook op goede gronden mag worden aangenomen dat het militaristisch streven van velen zijner geestverwanten evenmin als hot steile Calvinisme van dr Kuyper op onbepaalde instemming by hem kan rekenen Onder veel opzichten dan ook is de heer Harelaar voor de Katholieken een heelwat aannemelijker candtdaat dan het vroegere anti rerolutionnaire lid voor Gouda baron Van Wassenaar en dan prof Fabius zou geweest zgn die bg deze verkiezing eerst van anti rovolutionnaire zyde genoemd werd Indien prof ïabius bij het bedanken voor de candidatuur en de Goudsche anti revoItttionnairen bij het stellen van de candidatnur Have t laar inderdaad getracht hebben den Katholieken FEVILLETOIM m het Duitse f XXIII 86 Ik moet nog eens bij u wezen zeidede vagebond de zaak vordert niet en ik wil haar nu eindelijk in orde hebben En ik beste man bekov ar mg er niet meerom antwoordde de inspecteur kurtaf ik heb je ditnu al zoo dikvgls gezegd dat je er nu eindelgkniet meer aan moest twgfelen Die advocatenklorkis immers zelf bij den bankier geweest heeft hijde zaak dan niet tot een einde kunnen brengen Neen I De man biedt te weinig En jij vraagt te veel En den dokter vertrouw ik ook niet al te i IjÜ bevalt me niet meer sinds hgbij dien meneer is geweest Ik heb je voor hem gewaarschuwd antwoordde de inspecteur Je hadt toen mijn waarschuwing maar niet in den wind moeten slaan Wathij met den bankier verhandeld heeft en of hij hetmet hem is eens gewordien weet ik niet zooals ikje gezegd heb ik wil met de zaak nu niets meer het samengaan mogelijk te maken dan verdienen zij voor dit streven geprezen te worden te meer daar in De Standaard den laatste tgd een geheel andere leer werd verkondigd Stemmen wij derhalve in met de candidatuur van den heer Havelaar voor Gouda wij wenschen aan dis instemming allerminst de beteekenis te hechten dat de Katholieken in de districten waarin zij ininderbeid zijn voortaan wèl zullen handelen met steeds dea anti revolutionnairen candidaat zonder hem omtrsnt eenige voorname punten gepolst te hebben voetstoots over te nemen Wg gelooven integendeel dat ia den regel een onderzoek naar de deukbeeldan van den candidaat moet voorafgaan Stemmen wij een auti revolutionnair het geschiede niet omdat hg overeenstemt met zijn partijleiders en anti revolutionaire geestverwanten eh door ben op den voorgrond wordt geschoven maar omdat hg op vele en voorname punten overeenstemt met OHS En dit laatste kan volstrekt niet van iedere anti rerolationnair gezegd worden in ée nsmii hield de heer van ilor Ven predikant te Ammerstol aldaar zg ne afscheidsrede sprekende naar aanleiding van 1 Car 13 13 Slechts 9 maanden mocht de gemeente zich ii het bezit van dezen leeraar verheugen Op Zondag 23 November hoopt Ds van der Ven te Haamstede zijne mtreerede te houden Te Berg Ambacht hebben zich 7 jongelieden aangemeld om onderwijs te ontvangen tot vrgwilligeoefening in den wapenhandel Te Eotterdam herdacht Zondag de predikant Maronier zgn 40 jarige evangeliebediening met een rede naar aanleiding van II Thimotheus 4 7 De jubilaris Verd bij het betreden van den kantel ontvangen met het zingen van een zegenbede en aan te doen hebben Dan zal ik er zelf op af moeten gaan Doe wat je wenschelijk acht Misschien doe je t best de papieren te overhandigen aan wien zo zooals je beweert rechtmatig toebehooren laat mij nu met vrede De inspecteur ging na deze woorden in huis en wierp de deur achter zich dicht Bob zond hem een vloek achterna en ging heen Zijn toevertrouwen in den dokter was verdwenen hij had het liefst met den bankier zelf onderhandeld maar waagde dit niet en kon dus tot geen besluit komen En zoolang hij nog geld in den zak had maakte hij ook geen haast Maar het verdroot hem dat do vereffening van de zaak op de lange baan word geschoven In die spijtige stemming trad hij na een famelijklange wandeling in het buis waarin hg een dakkamertje woonde P Het huis lag in het stratendoolhof waarin zich ook de kroeg het Roode Hert bevond het was een dier sombere smerige projetarierkazernes waarin elk hoekje aan armoede en misdaad een toevlucht moest bieden Een stroozak met een deken een kleine tafel on een bank vormden ile geheele meubileering der kamer en op de bank zat bg het binnentreden van Bob de dokter Een kaars in een ledige fleseh verlichtte het smerige vertrek ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels è 50 Centen iedei regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het einde der godsdienstoefening werd hem door da gemeente nog een toepasselijk lied loogezongen Van het in September te s Gravenhage gehouden internationaal landbouwoongres zal een volledig verslag verschijnen bevattende de verslagen van Het verhandelde ter algemeene vergadering stenografisch opgenomen door een opzettelijk daarmede door het comité belasten Franschen stenograaf de verslagen van de sectie vergaderingen en alle rapporten Daar de omvang van het werk vrij groot is zal nog eenige tijd vóór de verschijning moeten vorloopen Aan do leden van het congres zal hel kosteloos worden verstrekt terwijl het togen betaling voor het publiek zal worden verkrijgbaar gesteld De sociaal democratische afdeeling te Heerenveon heeft besloten Zondagschool te houden voor kinderen om deze te onderwijzen in de socialistische leerstellingen Gaol ilie w ieiia poging tot moord op den commissaris van politie Stork te Amsterdam in 188 werd veroordeeld tot 8 jaren gevangenisstraf heeft van H M de Koningin Kegentes vermindering van straftijd van één jaar gekregen Hg zal zijne verders straf evenals vroeger te Groningen uitzitten Uit Millingen schrijft men aan he Nieun v d Dag De watersnood op on o groote rivieren doet zich hoe langer zoo moer gevoelen ën brengt geen geringe stoornis teweeg in de geregelde verzending van goederen Maas IJsel en Lek hebben nog geen 6 voet water meer Alleen de Waal de waterweg van den Rijn naar zee maakt eene zeer gunstige uitzondering daar deze op de ondiepste plaatsen nog ruim 7 voet water heeft Wat wil ji hier vroeg Bob die deze gelegenheid te baat nam om zijn toorn lucht te geven Nu je schijnt in een vroolijke bui te zjjn Wie heeft je op je eksteroogen getrapt Jg zelf Ben ik weer de zondenbok Jü bedriegt me dokter antwoordde Bob met klimmenden toom Zeg me eens ronduit wat jemet den bankier hebt afgeproat I het geheel niets zeide de doktor maarofschoon hg zijn best deed ofe onverschillig te schijnen sloeg hij toch voor den man die voor hemstond een moment de oogen neer Ik zeide immers dat do bankier tienduizend gulden heeft geboden en daarvoor zullen wij toch de papieren niet uitonze handen geven Ik geloof dal jg het wel loudt wiHen doen als je niet met mij moest deeleu antwoordde Bob Dwaasheid Zouden we die papieren laor eenappel en een ei verknopen Ik heb den rgken meneeral twee brieven geschreven we moeten hem zoo nahet vuar aan de acheenen leggen tot hü mak wordten geeft wat we vragen j ll k P l je bent niet eerljjk tegenover mij Als de bankier niet wil zooals wüwillen waarom gaan wij dsn niet naar dan ander Wg moeten allebei wenaohen dat de zaak schielgk wordtB fgedaan w j kunnen beiden over een uur 5 y 1 UUIIOU uoiuDu uver een uur lot en grendel zitten en dan is alles ver achter Jlr loren