Goudsche Courant, woensdag 18 november 1891

naluuriijk beschouwd Ook Duitschland i 1 Kronst dt geanërlëi wij z igülg heeft dit gevoelen dmdelgk uitgesproken en daarop gebracht heeft iu H n in t l v n iv vT t heeft de vernieuwing van het verbond terstond Ook a Boitsoheil Tkennen thans dat bq den WToldoendeD waterstand op de meeste rivieren die vielgeschmahte Hollaadisohe Waal eine rühmliche Ausnahme macht Op den Duitschen Bijn ziet het er dan ook lang niet rooskleurig uit Voor den Boren E n is de scheepvaart zoogoed als gestoten Schepen van Rotterdam naar Duitschland kunnen soms niet eens de haven binnenloopen zonder eerst gelicht te worden zooals b T te Suhrort Dat bij al deze orostandighedea de scheepvaart kwijnt en de schippers steen en been klagen behoeft geen betoog De vrachten zijn wel hoog maar juist daarom worden thans vele goederen per spoor verzonden of blijven in de pakhuizen in afwachtmg Tan hoog water en daardoor goedkooper transport Ook hier waar de eheole Kijnvloot defileert en dag aan ilag en uur aan uur de sleepbooten met hnn reuzenstaart van schepen in schilderachtige wendingen elkaar najagen of voorbijzien is t opvallend stil op het water Slechts nu en dan komt een enkele sleeper met een halfgeladen kast achter zich haajtig voorbijsioomen of vertoont zich bq gunstigen wind een enkel zeilschip maar overigens stilte en eentonigheid die treurig contranteert met de drukte en afwisseling van eenige maani en geleden t Water is nog vallend Te New York heeft men eene school of repose school der rust opgericht waar jonge meisjes in de gelegenheid zijn zich die beschaafde bedaardheid iu houding en manieren eigen Ie maken welke als b j uitnemendheid EngeUch beschouwd wordt De leeraar of liever professor wijst hier den aankomenden schoooen hoe zij zich bevallig kunnen gedragen zonder meer spieren van gelaat lijf of leden in werking te brengen dan volstrekt noodig is Met rustige gelaatstrekken hangende armen in eene der handen een waaier houdende treden de leerlingen langhaam bet vertrek binnen schuiven over den vloer dalen op een stoel neder met behoorlijke aandacht voor eene gepaste vertooning harer toiletten ea beginnen een gesprek Daarna onderwijst do professor zijne schoone toehoordcressen iU de kunst om do nitnoodiging tot een dans of eene wandeling aan te nemen hoe men voorstelt of voorgesteld wordt ijs gebruikt zich met bezoekers onderhoudt en verder in alle plichten der beschaafde samenleving De Amerikaansche dames schqnen dus de welle Tendheid niet bij intuïtie te bezitten Zondofêilad De nchttrein van Chieago naar Milwaukee is op 13 dezer geplunderd De dieven schijnen op het voorlaatste station in de trein te hebben plaats genomen Toen de trein de prairie bereikt had op ongeveer 23 mijlen afstand van Milwoukee dwongen zij het machinepersoneel met een revolver op de borst den trein tot staan te brengen Daarna deden zij een portier van het postrijtuig met dynamiet springen en gelukte het hun den beambte door bedreigingen er toe te brengen de geldkisten te openen Twee der kisten die zij niet konden open krijgen wierpen zij buiten den trein Later vond men die in deuzelfden toestand langs den weg daar het den roovera ook naderhand niet gelukt was die kisten te opejen De dieven voerden ongeveer 5000 doll mede en deze had veel grooter kunnen zqn daar de geldswaarden die de banken te Milwaukee dagelijks uit De papieren blijven ons eigendom En wat baten zij ons als wij achter de traliescqn En kan ons ook niet het lot van Reimann te beurt vallen JCunnen wq niet van een misdaad beschuldigd worden die wij niet eens bedrevenhebben Jij loert er misschien op dat ik word gearreateerd dan had je vrij spel en je zoudt je geen oogenblik bedenken de papieren te verkoopen en jemet het geld uil dte voeten te maken Maaif om tezorgen dat jg dat niet kuüt heb ik de papieren opeen veilige pbiats gebracht Het gezicht van den dokter was vaal geworden naar hij bedwong zich hij mocht immers zijnkameraad niet verraden hoe gegrond diens argwaan was En waarmede heb ik dat wantrouwen verdiend vroeg hij Wanneer je mij niet gelooven wilt danstaat het je immers vrij zelf naar den bankier tegaan Maar doe mij dan ook later geen verwijten als je dat mocht berouwen Maar ik wil je eenandoi voorstel doen Bob Geef mij die papieren dan breng ik de zaak binnen viér en twintig urenin orde De bankier weet dat do papieVen in onze handen zgn maar wij hebben hem de duimschroeve n Bög niet aang t Ik zal hem het testament voor lezen en hem mgn opmerkingen mededeelen en alshq dan ni t betalen wil dan ga ik naar den ander Heb je daarvoor de papieren zelven noodig rroeg Bob honend Je kunt de kopie nemen die 00t d zelfden dienst het oosten ontvangen geregeld met dsn nachttrein Terzonde worden Uit Londen en Berlqn komen berichten dat daar de influenza Weder heerscht en dagelqks meer zieken maakt Te Illigan PoWreath en Camborne liggen meer dan 600 personen ziek te Helston telt men 300 influenza lgder terwql vele schepelingen van de Peninsular en Oriental stoomvaarlmaalschappg die Zaterdag met de schepen van Australië in het Al bertDock te Londen aankwamen verklaren op reis influenza gehad te hebben Te Berlqn worden vooral de bewoners van het noordelqk en het oostelijk gedeelte door de influenza aangetast Dagelgks komen ur moer lyders en de dpk toren hebben het zeer druk De ziekte ia tot nu toe van gasn kwaadaardig karakter Bg het Departement van Koloniën zijn in liehandeling voorstellen van ue Indische Regeering tot herziening van het reglement op het lager onderwijs voor Europeanen en met deze gelijkgestelden waarbij ook rekening is gehouden met dé bepalingen der Nederlandsche schoolwet Inmiddels is art 3 van het reglement in dien zin gewgzigd dat alleen voor de openbare scholen het tot dusver ook voor de gesubsidieerde scholen geldende voorschrift is behouden dat zij toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen zonder ondiirscheid van godsdienstige gezindheid Behoeft het onderwijs op eene te subsidieeren bgzondere school dus niet meer neutraal te zijn zoodat ook scholen op godsdienstigen grondslag gesubsidieerd kunnen worden door de aan de sujisidie te verbinden bijzondere voorwaarden heeft de Regeering het in hare macht om te voorkomen dat kinderen van andersdenkenden van zoodanige school worden geweerd indien voor deze toelating wordt gevraagd in weerwil dat de confessioneele richting van bef onderwijs ife hunne niet is Een verzoek van de Veraeiiiging voor scholen met den Bijbei te Batavia om gouvernementssubsidis over S90 moest verladen jaar worden afgewezen omdat boveudoeld artikel 3 toen nog niet was gewgzigd Het Nederlandsche Landbouw Comité houdt Vrijdag 27 November a s te Utrecht eene buitengewone vergadering o a tor behandeling vaij de navolgende onderwerpen Uitvoering van het besluit tot hst uitgeven van eeu No lerlaudscli Landbouw Weekblad beooeming van commissarissen di rectie enz Voorstel der Kamer van Koophandel te Londen in zake het aanstellen vaft een handelsagent aldaar Bespreking van voor den landbouw gewenschte wijzigingen in de wet op de Rijks personeele belasting R K Kiesvereeniging Recht voor Allen Zondagavond vergaderde in het lokaal der R K Leesvereeniging alhier de R K cenWale kiesvereeniging Reeht voor Alltn tot vaststelling der houding aan te nemen bg de verkiezing voor de Tweede Kamer op 24 dezer De heer mr Bahlinann zou als spreker optreden zo dat de zaal zeer sterk bezet was Toch niet het stuk zelf heeft meer invloed In hoever Dan ziet de bankier dat wg werkelijk dewapens bezitten waarqiee wij hem tot dusver gedreigd hebben Bob lachte luid sarcastisch Gelooft ge nu dat ik loo n ezel ben om daarin te loopen riep hij Als ik jou de papierengeef dan zie ik vau jou eu van du dingen nooit ietsterug De duivel haie je dokter hoe sluw je ookzijn moogt mij zal je niet te slim af zgn i De advocateoklerk perste de lippen op elkander maar bedwong nog altgd zijn woede hq moest bedaard blijven Doe dan watje wiltt zeide hij Maar wat jeook doet ik verlang de helft Met welk recht Met het recht van iemand die in een geheimis ingewijd dat anderen in gevaar kan brengen Alsje me bedri t dan lal ik den inhoud der papierenopenbaar maken en aan de politie vertellen datjgde medeplichtige van Reimann bent geweest Watdaarvan het gevolg zal zijn behoef ik je nie t te zeggen Je wordt ingerekend met al wat in je bezit wbrdt gevonden Schurk I knarsetandde Bob Wie is de grootste schurk van ons beiden Tro g de schrijver kalm Ik zeg dit zal gebeurenals je mg bedriegt Wie heeft je trouwens op de waarde der papieren opmerkzaam gemaakt Heb je De voorzitter de heer E van der Heyden opende de vergadering met een woord van welkom aan de leden en drukte de verwachting uit dat nu de heer Bahlmann zgne sinds lang aangenomen spreekbeurt vervulde en onverwachts in het district de vacatureBoogaérdt was ontstsan men ook wel iets van dea spreker over do a s verkiezing zou hooren De heer Bahlmann besteeg nu den katheder Spr bracht ip de eerste plaats dank aan de ruim 400 Goudsche kiezers die bij de Juni verkiezicgea van dit jaar door het uitbrengen van hunne stem op zgn naam een bewijs van g eidkeuring gegeven he ben aan de politiek van don Prov Z en N UolI Bond Welke was de gedragslijn van de en Bond 1 Daarvoor dient teruggetreden in wat vroeger geschied is De aïti revolutionairen hebben steeds in I8SS Tastguhouden aan art 21 van hun program bg eerste stemming met een eigen candidaat op te komen Onzerzijds werd daaraan niet zoo sterk vaitg ehouden Wg kwamen alloen met een eigen candidaat in die districten waar wg sterker waren dan de anti rev partij Wij gingen nog verder en hebben zelfs it districten waar wij do sterkste minderheid warea bg eerste stemming den anti rev gesteund getuige Schiedam Zulks is ook geschied inet het oog op andere districten zooals onlangs te Delft met hst oog op Loosduinen Deze toestand nu levert eigenaardige moeilijkheden op die niet anders kunnen worden weggeruimd dan door de invoering van het proportioneel kiesrecht Het li iul moest verdeeld worden in 20 districten ieder district afvaardigen 5 vertegenwoordigers terwgl ieder kiezer het recht zou hebben vijfmaal denzelfileu naam te schryven Zoo wordt het rocbtder minderheden gewaarborgd dan beslist het middencgfer Dat stelsel is niet nieuw In eenige staten van Noord Amenka en Zwitserland bestaat het reeds en nóg onlangs heeft Tessino op de invoering daarvan aangedrongen 0 aantal katholieke KamerI leden zou dan stggen op 25 tot 34 ü 36 het antirevolutionnaire cgfer zou dalen tot zgne ware proporties Het is waar dat er dan kans zon bestaan op de verkiezing van socialislon Daartegenover ik weet hpt is gezegd dat men dan in Nederland zou krijgen een kabaal parlemenf een parlement van 6 of 7 partijen Mijne heeren ik kan deze moenin niet doelen De Duitsche Rijksdag bestaat uit ipartgen en daar tocji wordt ook geregeerd Zal nfta durven beweren dat de Keicbstag een kabaal partemeut is In strengheid van betoog in wetensohappelykheid en kennis van zaken behoeft hstivoor geen enkel parlement onder te doen En in dienzelfden Re ohstag is eene partij gezeteld die zich in de behartiging der Katholieke belangen oen voorbeeld voor alle parlementaire partijen geloond heeft het Centrum dat zich heeft verworven oen ooverwelkbaren roem Daverend applaus Beantwoorden wij thans de vraag Is het absoluut noodzakelgk dat wij katholieken mèt de antirevolulionuairen de meerderheid bezitten Is het hebben van de meerderheid bet hoogste goed waarnaar wg met alle middelen en u t alle krachten moeten streven Mijne heeren ik moet die vraag met een stellige ontkenning beantwoorden Do theorie dat de meerderheid in Nederiand dit ook niet aan mij te danken En nu wil ja mg met ondank beloooen Hq was opgestaan en was voornemens de kamer te verlaten maar Bob trad hem chielgk in den weg Laten we elkaar trouw blijven zeide Boh dat is voor ons beiden het raadzaamst Ben jij eerlqk dan bén ik hel ook ik heb mqo vrienden nog nooit bedrogen Noem jq iemand je vriend dien je niet vertrouwt P vroeg de dokter Laat mq gaan Bob I Ik wil nu ook met de zaak niets meer te maken hebben Zie hoe ge t klaar speelt en geef mij mijn aaodeal dat is alles wat ik verlang Jq weet wel dat ik niet naar den bankier il gAn ik kan met die lui niet onderhandelen Maar we konden er sameb neengaan en hem dwingm zijn géldkast te openen Dan zou ik er wel voor zorgen dat wq rgke lieden werden Strak aanschouwde de dokter zgi handlanger i deze opmerking bracht hem op een nieuw denkbeeld waaraan hg nog niet gedacht had Wellicht kon hij hem den loef afsteken als hg aan dit pUi uitvoering gaf Inderdaad dit denkbeeld opende hem een ruim veld het was hom onverschillig langs welken weg en door welke middelen ze het geld kregen als de Som maai de moeite toonde Wordt vervolgd regeert is van revolutionairen oorsprong Volgens de Oroudwet regeert hier te lande de kroon Wij hebben ook geeiie parlementaire ministeries waarvan de leden tevens volksvertegenwoordigers zijn integendeel Krachtens de traditie volgens het gezag van Thorbecke zelf bestaan hier te lande koninlclijke ministeries onder de regeering der kroon bet parlement oefeat slechts controle uit Dat is Nederland s staatsrecht in de verheveusto taak der kroon in een constitutioneel land is het beschermen van de minderheden Heeft de meerderheid ons zooveel heil gebracht Met welk een ondank de antirevolutionairen ons behandeld hebben weet men En de verjiiezing van Waalwijk toen zij bij eerste stemming den heer Vos de Wael steunden heeft getoond dat ook voor hen art 21 van hun Program geen ijzeren wet is De katholieken hadden gehoopt dat het antiliberale ministerie ben i oor hunne meegaandheid niet in hunne diepste gevoelens zou gegriofd hebben Spreker zet uiteen hoe zij ten achter zgn gesteld bij benoemingen hoe hun dierbaarste wensch de quaeslie der mi sio bij het Valioaan is weggemoffeld hoe de geldmiddelen die de heer Godin de Beaufort in welvarenden toestand aantrof berooid zijn achtergelaten hoe do weinige goede wetten van het mi nisterieMackay na afdoeninir der schoolwet alle uit do nalatenschap Hjemskerk zijn voortgekomen Altijd hebben do katholieken gezwegen en gedragen Maar toen men mot hot voorstol Berganaius kwam dat niet alloen voor ons maar voor het geheele land de vordorfelgkste gevolgen na zich zou sleepen hebben 12 katholieke Kamerleden gemeend niet langer te moeten toegeven en te tooneii dat zij een9 zelfstandige katholieke partij willen zijn De kiezers hebben allen 12 gelijk gegeven Namens die heeren wenscht spr den Goudschen kiezers dank te brengen dat deze bg de laatste verkiezingen door het stellen van een hunner hun politieke gedragslijn hebben goedgekeurd Applaus t Spijt spr dat hq thans alleen is De heeren die met hem mede badéen wilton komen om den dank van hot Centrum te betuigen de heeren Haffmans en Van Nunen zijn door omstandigheden verhinderd geworden aan bun voornemen gevolg te geven Ge weet mijne heeren dat onze Centruinspartij door andore heeren tot eene beraadslaging i uitgenoodigd De quaestie loopt vooral over twee punten De Centruraspartij wenscht zelfstandig en zonderblijvend verband met ndore partijen op te treden en De brstrgdiug der ministeries moet niet afhankelgk worden gestold van hunno politieke kleur maar van de ingediende wetsontwerpen Ik geloof dat alle Kathoiiekeu deze leidende beginselen kunnen aanvaarden Gij veriangt nu misschien van mij mijne heeren dal ik u ragna zienswijze te kennen geef omtrent hetgeen u thans te doen staal Voorop verhaal ik dat ik de spreekbeurt voor Gouda had aangenomen toen er nog van geene verkiezing sprake was Meer nog ik ben hier naar Gouda gekomou in het denkbeeld dat alleen de toestand zou besproken worden zooals uw convocatie biljet meldt maar ik verneem thans van uw bestuur dat de bodoeliag is heden avond een candidaat te stellen Daaromtrent kan en wil ik u gaane aanduiding gaven Dit echter is te voorzien een eigen candidaat kunnen da Jiatholieken niet in herslemming brengen Do keus zal dus later z jn tussohen den liberaal en den antï revolutionair De liberale candidaat heeft zijne volle adhaesie geschonken aan het program der Liberale Unie en is dus militarist De antirevolutionnaire candidaat de heer Havelaar is do oud minisler dio als gomaligd man bekend staat en zeker niet kan gerekend worden tot de gauche der anti revolutionnaire partij Waf u bq de herstemmingen te doen staat is dus niet twijfelachtig Nu schijnen plaatsalgke toestanden in Gouda het moaielqk of onmogelgk te maken volgens sommigen de kiezers ten tweeden niale naar de stembus te krijgen vooral nadat er pas verkiezingen hebben plaats gehad Die toestanden kent gq betor dan ik er zgn nog meer redenen van localen aard die uwe handelwgze bepalen zoudon Aau uwe eigen prudentie zg h t derhalve overgelaten te beslissen Zult ge den heer Havelaar bg eerste of hg da tweede stemming candidaat stellen Een langdurig applaus volgde op deze rade waarvoor de voorzitter namens de vergadering dan spreker warmen dank bracht Vervolgens ontspon zich een opgewekte discussie Eenige laden meenden dat het wèl mogelijk was de kiezers bij da herstemming op te krijgen Anderep ten warmste hulde brengand aan het Centrum achtten dit om verschillende redenen niet doenlqk De voorzitter verklaarde ook da t er rewls besprokingen tusachen het bestuur dor Goudsche katholieke kiesvereeniging en dat der auti revolutionnaire haddon plaats gehad kort vóór de heer Havolaar door deze was gesteld Bij stemming bleken 71 biljetten op den hoer Havelaar 16 op een eigon candidaat en 1 blanco te zgn uitgebracht De Voorzitter proclameerde dus den heer J P Havelaar als candidaat der Katholieke kiesvereeniging en beval warm het etemmen op den heer Havelaar aan waarna de vergadering werd gesloten MaiuMe Kuit landsch uvcrzichi De verklaringen door minister Kalnoky afgelegd naar aanleiding van de verschillende vragen in de commissie uil de Hongaarache delegatie hem gedaan komen in hoofdzaak op het volgende neder Blijkens met bedachtzaamheid ingewonnen inlichtingen werd de hernieuwing van bet drievoudig verbond donr alle drie mogendheden levendig gewenscht en door alle drie partgen trouwens als volkoman plaats gehad Dit verbond heeft op het oogenblik geen andere dan eene zuiver defensieve strekking en heeft slechts het behoud dos vredes ten doel Wat de quaestie der erkenning van prins Ferdinand van Bulgarije betreft daarmede is men op dozelfde hoegte als in het vorige jaar Overigens zou het niet in hot belang zijn van Oostenrijk do quaestie te forcoeren aangezien de voorloopige toestand waarin Bulgarije verkeert de rogeering van dien staat blijkbaar niet belet zich te consolidoeren Wat Servië aangaat verklaarde de minister van geen enkel voorval of feit kojnis te dragen hetwelk aauleiding zou moeten geven om te gelooven dat de heorschonde kringen te Belgrado de bedoeling zoudon habboii Servië to brengen in oen toestand van antagonisme tegenover Ooatenrijk Hongarüe Wat Rumeniii betreft zeide da minister dat de betrekkingen steeds van weerskanten zeer vriendschappelijk zijn geweest Met betrekking tot do quaestie der Dardanellon heeft Ooatenrijk Hongargo goeneriei reden eene overeenkomat tusachen Turkije on Rualand af te keuren waardoor zg tot een nauwkeuriger omschrgving kommen van wederzijdsche reeds bestaande rechten De reis van den Duitschen Keizer naar Engeland was zeide Kalnoky oone gebeurtenis van groote beteekenis Toch vormde deze geen uitgangspunt v por het ontstaan van een nieuwen looatand maar jvel do bevestiging van een reeds vroeger bestaanden toestaud Die reis zou niet hebbon plaats gehad in den vorm waarin hij ondoruomeu is en do ontvangst zou niet zoo hartelijk eu schitterend zijn geweest indien niet reeds van te voren in Engeland de sympathie voor keizer Wilhelm en voor Duitschland oor warm geweest ware en indien niet het Engolsch volk hot weldadig streven van bet drievoudig verbond bondhad ingezien Het bozoelc der Pransche vloot aan Kronstadt moet ongeveer uit hetzelfde oogpunt worden beschouwd De minister Kalnoky gelooft niet dat eeuo verandering in don staat van zaken in Europa moet worden tqegedicht aan dit bezoek dor Pransche vloot a n fcronptadt De minister is van meening dat Servië verstandig haudolon zou indien het zich minder mot groote politiek inliet en het voorbeeld volge van Bulgarije hetwelk aan eigen ontwikkeling arbeidt Voor Ooa tenrijkHongarijo is er geen enkele reden om de gevaarlijke quaestie der erkenning van prins Ferdinand op te werpen Eene mislukking welke gevaarlijk zou Kunnen worden is te voorzien en wel is waar is deze positie voor Bulgarije moeilijk maar toch ook slechts op den langen duur zou zij eonig gevaar kunnen na zich sloepen Allen die Bulgarije s welzijn werkelgt beoogen moeten het aansporen Correct te Blijven in zijne betrekkingen tot de Porte zich van elke avontuurlijke handeling te onthouden en in vrede de tookomitiga gebeurtenisaon af te wachten Met natrekking tot do quaestie der Dardanellen zeide Kalnoky nog dat eene dépêche van de Turkscho rogeering aan Oostenrgk Hongarije gelijk aan de andere mogendheden gelegenheid hoeft gegeven akte te nemen van de verklaringen der Porta en tegelijkertijd als vaststaande aan te nemen dat da Dardanellen overeenkomstig de tractaten voor oorlogsschepen gesloten moeten blijven Do minister voegde aan zgne rede nog toe dat Italie s belangen moor liggen in da Middellandsche zee dan in het schiarei aiid van den Balkan maar toch is Italie s politiek streven identiek mot dat van OostenrijkHongarija Die politiek is boelist behoudand van nieuwe vorovoriugen of van aanhechtingen is geen sprake De minister verklaarde volkomen gerust te zgn loo wel over hot doel als over de resultaten van de sanlenkomst van Giers mot markies di Rudini Na afloop der beraadslagingen heeft do oommissie uit de Hongaarsche delegatie de begrooting voor buitenlandsche zaken en da supplatoire kredieten loa dhr wijzigingen goedgekeurd j Het Iremdenblalt zegt naar aanleiding van KalnoI ky s verklaringen dat s ministers exposé aantoont I dat er geen oogenblikkelgk gevaar voor verstoring I des vredes bestaat n er voor het oogenblik geen I ernstige vrees voor verwikkelingen behoeft gekoesterd j te worden De verklaringen van den minister doen j zieu dat Oostenrijk Hongarija als iu bat verleden er 1 toe bijdragen zal om de algemeens rust te handhaven met groote beslistheid maar ook met wgsheid en oprechtheid Da Neue Ireie Presse spreekt de hoop uit dal Kalnoky s voorzichtig en wol overwogen woord de bezorgdheid zal kunnen wegvagen welke zich ondanks alles I openbaart maar het blad zegt s ministers meening niet la kunnen daelen waar hij zegt dat hot bezoek gebracht heeft iu den toestand van Europa De Neue froie Presso zegt nare raeening ten deze te steunen op de wisseling van telegrammen welke er na de bedoelde gebeurtenis plaats had tusschen den Ciaar en Carnot op de hooge achting welke men in Frankrijk aau den da logt voor den keizer van Rusland en eindelijk op het sluiten dor Russische loening Het A ewe Uwner Tagblatt laat zich als volgt iiit Een waardige vrede steunende op de trouw aan de bepalingen van eene onvorbreekbare alliantie en op het besef van eigen kracht dit is en dit blgft de gedragslijn van graaf Kalnoky Iu hot Oosteurijksche Lagerhuis heeft de tsalquaestie een blijvende tnistappel tusschen de volken der Ooatenrijksoh Hongaarsche monarchie weer eens een storm gewekt De minister van onderwijs dr Gautsch verklaarde bij de beraadslaging over de begrooting van zijn departement dat de kennis der Duitsoho taal in Oostenrijk volstrekt noodzakelgk ea bet eenige middel was om het natiouaal element te behouden Van liberaal Duitsche zijde ward deze verklaring luide toegejuicht maar heftige oppositie wekte zg van Slavische zijde Een tijd lang hoorde men niets dan fluiten en kreten van afkeuring Do verontwaardiging der Slavische afgevaardigden is eenigsziua begrijpelijk Ten gevolge van de vasthoudendheid der rogeering die Duitsch als oflicitele taal in Bohemen blgft handhaven s van de schikking die verleden jaar tusschen do Duitachers n OudCzechen in Bohemen getroffen werd niets fereoht gekomen De Oud Czechische afgevaardigden zien uu in dat zij hunnen togeostandera te veel hebben toegegeven en vragen zich af of het niet beter is dat zy zich als partg geheel terugtrekken om plaats te govon aan da Jong Czochen die de rechten hunner partij onverdeeld handhaven Het is echter niet to verwachten dat dit iets helpen zal daar de keizer en zgne tegenwoordige ministers vast overtuigd zijn dat het Buitsch alsofficisele taal noodzakelijk is voor de eenheid der monarchie De officiële berichten uit eu over Brazilië zgn steeds zoo optimistiach dal men er toe zou kunnen komen de olfieieelo hoeren dan raad te geven niet zoo te overdrijven daar intdat geval niemand er iets van gelooft Zoo wordt door hot Braziliaansche gezantschap te Pargs bekend gemaakt dat overal in Brazilië volintf kto orde en tevredenheid heerschen behalve in Ri Granda do Sul en wordt man gewaarschuwd geen geloof te slaau aan do boricbton van de tegenstanden dor Regeering De berichten uit Santiago eu NewYork luiden echter geheel anders De bevelhebbers der tegenpartij zoo wordt gezegd beschikken over eeu aterk leger waaronder vqf regimenten infanterie en eea regiment cavalerie die uit het leger van Ponseca gedeserteerd zijn Met dezo krijgsmacht werden do Rogeoringstroepen onder generaal Isidoro Gonzales verslagen terwgl generaal Fernandez de stad Santa Anna innam en een aantal gevangenen maakte De dictator hoeft mot toestemming der Regeerir g van Uruguay een krijgsmacht de grens van Uruguay doen overcohrgden om op die wgze langs kortercn weg Rio Grande to kunnen bereiken In het geheel schgnen slechts Yuquarao Santa Victoria en Porte Alegro den dictator trouw ite iqn gebleven De president der Bank van Brazilië de heer Mayrink heeft zgn ontslag genomen meu gelooft dat baron Guatry hem zal opvolgen Intusschen bereidt do Regèering een nationaal feest voor dat 15 dezer zal worden gehouden dan tweeden verjaardag van da stichting der republiek en heeft zij bepaald dat de congresverkiezingen einde Januari of begin Februari a zullen plaats hebbon Een Franseh eskader is in Brazilië aangekomen om zoo noodig de Franschen te beschermen 338 Staat8 floteriJ Ie Klasse Trokking van Dinsdag 17 November No 11173 ƒ 20000 No 5064 ƒ 5000 K