Goudsche Courant, woensdag 18 november 1891

A y NO 4687 Donderdag ld Novtiiibèr iM i 60ÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Iniending van advertentiön lian geschieden tot edn aur des namiddags van den dag der uitgave No 1S48Ï 2178 12925 16B69 1000 No 12882 ƒ 400 No 5163 13346 16196 ƒ 200 No 4888 6838 7643 9737 17647 19442 100 Prjjzen van ƒ 20 33 2814 66U4 8219 10713 13486 16987 18576 71 2858 5607 8306 10747 13610 15998 18783 164 2882 5629 8380 10808 13637 16083 18814 206 2897 6666 8386 10858 13652 16143 18868 230 2996 6683 8423 10913 13627 16247 18869 257 3032 6760 8434 10975 13632 16296 18981 294 S064 6775 j 70 1100Ï 13639 16302 19001 330 3124 5797 79 11026 13665 16318 19018 332 3136 6946 8600 11033 13739 16401 19021 343 3183 5965 8509 11076 13809 16410 19168 356 3186 6989 8515 11143 13815 16412 19190 366 3260 6007 8638 11148 18817 16601 19206 403 3298 6049 8587 11226 13834 16505 19234 530 3348 6064 8614 11262 13852 16669 19253 533 3376 6098 8646 11282 13377 16616 19268 560 3385 6102 8621 11 02 13958 16666 19312 586 3408 6149 8863 11305 13984 16870 19362 589 3419 6223 8872 11468 14165 16738 19365 696 3470 6277 8888 11695 14166 16760 19364 612 3454 62S7 8929 11602 14241 16782 19390 619 3616 6293 8941 11611 14335 16784 19406 665 3523 6301 8945 11622 14360 16804 19408 741 3673 6324 9015 11670 14374 16809 19416 764 8701 6370 9024 11671 14418 16862 1942 887 3848 6424 9074 11700 14425 16886 19510 977 3909 6496 9101 11797 14427 16916 19532 1069 3969 6624 9162 11814 14461 16962 19664 1135 3967 6595 91 3 11820 14464 16963 19677 1198 4029 6653 9211 11929 14589 16978 19713 1217 4129 6712 9302 11935 14706 17019 19764 1321 4310 6773 9341 11941 14766 17131 19776 1343 44 1 6790 9380 11986 14913 17154 19795 1441 4500 6860 9429 11999 14945 17211 19822 1453 4622 6890 9430 12018 14947 17316 19824 1B41 4745 6933 9509 12063 15007 17318 19849 1545 4782 6a48 9518 12167 16028 17386 19863 1649 4794 6961 9644 12191 16038 17895 19920 1565 4852 6980 9680 12207 15077 17446 199 0 158S 4893 7026 9713 12225 15082 17468 19958 1819 4917 7096 9779 12337 16090 17496 20004 1629 4921 7132 9798 12384 16159 17699 20005 1641 4922 7172 9844 124 3 15236 17614 20009 1645 6009 7177 9875 12449 15240 17630 200B8 1726 5171 7242 9997 12479 15263 17739 20069 1815 6217 7245 10061 12480 16336 17831 20225 1837 5233 7256 10083 12615 15430 17837 2 1271 1992 6269 7271 10188 12734 15461 17844 20330 2040 5282 7382 10222 12827 15484 17855 2 333 2103 6287 7394 10232 12863 15492 17866 20432 2131 5289 7405 10244 12886 15516 17926 20439 2150 6313 7488 10246 13010 15524 17963 20472 2234 5331 7501 10308 13040 15628 17977 20636 2376 5360 7505 10391 13120 15581 17996 20608 2421 6381 7680 10492 13136 16616 1 008 20773 2546 5413 7622 10526 13267 15675 18034 20775 2691 5418 7730 10565 13316 15684 18256 20817 2595 5439 7877 10571 13333 15791 18270 20848 2610 5465 8004 10553 13390 16870 18395 20893 2663 5473 808610627 13407 16944 18474 20904 2678 5516 8196 10667 13451 15969 18609 20946 2746 5518 821410712 Vorige lijst No 3766 moet z h 3746 No 6420 moet ziJD 5320 PETROLEUM OTEEm VGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fast 7 70 Januarilevering 7 46 Februari levering ƒ 7 30 Maartlevering ƒ 7 25 April Mel JunienJuli levering ƒ 7 20 Septenflier en Octoberlevering1892 ƒ 7 35 November en December levering1891 7 55 rr === I Burgerlijke Stand GEBOREN 13 Nov JohsoMB Vinpeotin onders C Nederhoff en C Heetman Aagjo onders C Broekhniwa e C Boer 14 Izak Johaanea ocders C Verschot eo A dé Pater Aotooie oHdera W C Kornmana en A Kroijer 16 Cornehi ondera B Boon en N Verkerk Hendnka Catharina Ahda oudera F van Waas en H C Schefferi Pieter oudeti J Slnlvenberg en W Vermeulen Ane Adiianns oudera A A So der Pool en A Ubeij 18 Heodrika Adriana onders P Loendersloot n M J Bakker OVERLEDEN l Ao 1 an Leest 2 m 16 D van ijk 4 d I Tempelman 3 m I Kabel 36 j 17 P A ADVERTENTIfiN T £ HUUR aangeboden een van alle gemakken voorzien vrg BOVENHUIS gelegen op een mooi gedeelte der stad Franco brieven dnder No 2154 aan bet Bureaa dezer Courant Levensverzekering Baiik ROTTEBDAM De DIRECTIE geeft hiermede kennis dat door haar in de plants van den overleden Heer P A ZONNE als Correspondent de Heer j J m mil Earnemelksloot B 273a aldaar is aangesteld bg wien de noodige inlichtingen tarieven enz gratis te bekomen zgn De Directie A S VAN REESEMA Dir A VAN DEE HEIJDEN Adm LIltOOOIlMS Eeltknobbela HoornyUes Huideelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tyd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prins per flacon met p gevfl 50 ets Alléén ecU by B SCflOLlffiN CoiflFenr Eisch de handteekenin van A v TÜIJLL Doet SALPsBAARD 4lNCTUUR geeft de natuarlgke kleur teru droogt spoedig op en vrascht niet af Prijs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg I A CATScnJJ C BÜINCO Hz te Gouda ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Algemeen erkend 4Is het beste MONDWATER der wereld 40 arige roem Monden Tandziekteit zooals het los ivorden der tinden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming ivorden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tindarts Tir P O P P Anatherln UI f Wrir S Bondwater in aanmerkelijk vergroote flesecben voor 60 cents ƒ 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP 8 Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelqk voor baden I Venns zeep en Zonnebloemen zeep FOFFS Gekristalliseerde en Transparan Glycerinezeepen van de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welke dok een verwonderlijken witten tint te weeg brengen l De namaaksels van Anatherin ffiondwater Verwoesten de tanden binnen kortep tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA X C ZELDENRIJK Drogist Piano Orgel enTlieorielei f 40 cent per uur bij G F KEBPEU RAAM O No 170 Blauwe Kasdmiven 50 Cent per pond MBBaiB KWALITEIT J GERRITSEI Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval bieilt de nieuwste g roote GeldverlOtiilj die door de Hooge Begeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue vooriieelige inrichtinir van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 50 800 pryzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronderzijn kapitale prjjzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 prys a M 300 000 8 prijzen M 15000 1 prijs il M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prys a M 100 000 66 prijzen a M 6000 1 prijs aM 76 000 108 prijzen a M 3000 1 prijs ftM 70 000 203 prijzen a M 2000 prijs aM 66 000 6 prijzen fi M 1600 prijzen a M 60 000 606 prgzon ii M 10001 prijs aM 65 000 1060 pryzenaM 5001 prijs aM 60 000 30930 prjjzen ÜM 1481 prijs aM 40 000 17I88prijzenaM300 2001 prijs M 80 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde ïGeldverlnting is ambtswege bepaald plaats te hebbeo op dun 10 DECBMBJEB e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of ƒ 3 60 1 half 3 1 80 0 90 l s 1 kwart tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler outvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte oflicieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreifende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trrkking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle groolere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd an onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreifers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz IJet is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens du reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburg 1 S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Snelpersdruk an A Beinkman j Zook Gomd a De nitgave dezer Conrant geschiedt dagel ki ni t uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgi per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderl ke Nommers VIJF CENTBN DE VEEKIEZIITG II Sedert wg ons eerste hoofdartikel schreven ia de tegenpartij gereedgekomen met een crddidaat De ood minister Havelaar is daartoe aangewezen door anti revolutionairen en katholieken beide Op zich zelf is deze keuze nog zoo slecht niet Ue ex minister van waterstaat was stellig de meest sympathieke figuur uit het vorig kalünet en heeft inderdaad iets gepraesteerd hoewellcyne spoorweg politiek nog de vuurproef der ondervinding moet doorstaan en de eerste vruchten lang niet in aller smaak vallen Maar uit een algemeen staatkundig oogpunt mag de keuze van dezen candidaat merkwaardig heeteu Z j is een bewijs dat de partg van de Standaard die bg w len zoo hoog opgeeft van haar strjd voor een beginsel en stoft op haar isolement waaruit ze haar kracht put in de pract k niet afkeerig is van den steun van haar voormalige bondgenooten Blikbaar durven Mackay of Lohihan in de tegenwoordige omstandigheden nog niet uit hun schuilhoek te voorschijn komen Prof Fabius zelfs begreep dat hij zich als slippendrsger van het erkende extraparlementaire hoofd der voormalige regeeriugspartjj niet mocht laten voordragen in een district waar zooveel katholieken tegen het kostelgk kabinet partjj gekozen hebben toen in de lente van dit jaar de felle broederkrgg ontbrandde Men herinnerde zeker zich de b belsche uitdrukking waar sprake is van de voorzich FEVILLETOIM Uit het DuiUch XXIII 87 En wat zou je dan doen vroeg hij Wel ik geloof niet dat het een groote misdaad zou zgn als we zulk een schavuit naar eenbetere wereld deden verhuizen Voor den duivel dus Bedaar dokter ik stel alleen het geval vannood zeide Bob Het is ook mogelijk dat wehet vonder mes af kunnen Een steyig touw heeft me al dikwijls voortreifelijke diensten Bewezen Wy onderhandelen met den kerel en trschton het methem eens te worden dan doet htj zgn kast open om geld te betalen ei Hij kan het gjSd uit zijn kleine kas nemen bracht de dokter iu het midden wien het nieuwe plan voortdurend beter beviel en die reeds aan de uitvoering begon te denken Maar hij zal don sleutel van de groote kas toch wel in zijn zak hebben Dat is ten minste te vermoeden En als we deu sleutel hebben wat willen wij tigheid der slang eu zoekt naar iemand die voor de vroegere medestanders meer aannemelijk was Dien man meende men te vinden in deu heer Havelaar een bekwaam technicus welke zich minder met de politiek heeft ingelaten Inderdaad van diens gevoelens was Diets bekend vóór hfl door den heer Mackay in Assen ontdi kt werd en door zijn optreden in diens kabinet tot anti revolutionair weid gestempeld niemand kan dan ook er op tegen hebben dat hij thans onder het merk der Standaard in den handel wordt gebracht hoewel men recht heeft te vermoedeu dat hjj op het üoofdkantoor niet al puik puik zal genoteerd staan Zulk een man pcheen voor Gonda geknipt hg is niet gecompromitteerd door staatkundige antecedenten en behoort niet onder de Calvinistii che vocalen tegen wiea de toorn nog niet is bekoeld zijn naam was geschikt als lokduif om de schow geworden Ëoomsche kroppers en pauwstaarten weer mee te tfbonen naar de van ouds bekende til waar zg gewoon waren gevoed te worden met de kruimkeus die vallen van de tafel der anti revolutionairen Het was een eerste proefneming waartoe veel beleid noodig was want zij kon voor volgende verkiezingen in andere districten beslissend zijn Eu wuarlijk het kunststuk schijnt hier boven verwachting gelukt zooveel tegemoetkoming trof deze duifjes zonder gal de groote meerderheid zal den weg weer opgaan naar het oude nest waar zij als voorheen plichtmatig de antirevolutionaire eieren zullen uitbroeden om te eeniger tijd ter belooning weder te worden dan nog meer Wij nemen deu inhoud mee En als hq buzwa ir maakt f Daar zal ik hem goen tijd toe laten Jijspreekt met hem en houdt hem bezig en als ikhem aanpak dan werp jy je aanstonds op hem ik zal je vooraf de uoodige aanwijzingen geven enals het niet anders kan dan nomen wy het laatstemiddel te baat Dan zijn wij verloren r Malligheid I Z zullen hem niet oor den anderen morgen vinden en dan zijn wy al in veiligheid Wie te angstig is bereikt ook niets en ginds in Amerika weet niemand dat hier ons de lucbt te zwaar is geworden Het is waar vervolgde Bob WIJ hebben de papieren en zij zijn van hoo e waarde wij kunnen er een aanzienlijke som voor eisohen Maar je ziet zelf hoe onze eisch van do hand wordt gewezen en wij mogen wel aannemen dat de bankier op alles is voorbereid Tegenover zulk een man krijgen wy nooit recht en wanneer wy naar den ander gaan dan kan deze ons dwingen hom de papieren af tu geven Wat dan De dokter knikte toeslemraend sedert zijn onderhoud mot deu bankier was ook by hem twijfel gerezen ot het hem gelukken zou dooreen minnelyke schikking een aanzienlijke som voor de documenten te ontvangen Het was toch een netelige positie Bob te laten arresteoren en sedert deze argwaan gekoesterd pn de papieren op een andsre plaats ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versbh nt opgevangen geplukt en met alle sausen gegeten Er zullen er zgn die met ons znlk een gang van zaken onbegrijpelijk vinden Niet van de zijde der anti revolutionnairen van wieu wjj dergelpe manoeuvres gewoon zjjn maar van den kant der katholieken Na zoo veel groote woorden zoo weinig zelfstandigheid de eerste daad van het Katholieke Centrum een zich lifdeiyk laten aanspannen voor de kar der mannen van de Standaard Doch wg moeten niet vergeten dat het in de politiek evenals in het dageiijksch leven moeiljjk valt oude banen te verlaten daarenboven weinigen hebben intellectueel en moreel de kracht geheel zich zelf te zgn Wg libfralen woi den den katholieken van jongs at zoo schrikwekkend afgeschilderd dat het deu meesteu onmogelgk is zich voor te stellen dat van een vrijzinnig en ontwikkeld landbouwer dien zij in t gewone leven kennen en achten iets goeds te wachten zou zgn voor hun vaderland en hun gemeente De helderdstzieude waar het eigen zaken betreft heeft een benevelden blik op de politiek zoodra het spook van het liberalisme aan den horizon verschijnt Doch wat te zeggen van den betoogtrant hunner leiders tot welke toch zeker wel gerekend m ig worden de heer Bahlmann die 11 Zondag hier voor de katholieken optrad De heer Bahlraaun sprak o a met groote bitterheid over het vorig anti liberaal ministerie dat de Katholieken in hun diepste gevoelens gegriefd hnd c Immers zjj waren ten achter gesteld bij benoemingen hun dierbaarste wensch gebracht had kon zijn gevangenneming ook niets meer baten I Ja het is waar zeide hy die ryke lui hebben ook by den rechter veel voor Als zij een eed afleggen wordt ieder woord van hen geloofd en een arme drommel kan er niets tegen inbrengen j Hoeveel zoo de bankier wel i i zyn kas hebben vroeg Bob Iu elk geval zal het voor ons wel genoeg zijn Maar als wij bü dit plan blyven dan moeten wy da papieren medenemen Natuurlijk Ik lees ze hem voor en jy maakt van hetgunstige oogeublik gebruik Juist Jy hebt niets te oen dan het voor telezen en op mij e letten en als het oogeublik isgekomen dan er op los Eu waar zyn de papieren Zg zullen op tyd present siju Wil je my dus niet zeggen Neen dokter ik wil niets verraden Ik hebnu eenmaal geen vertrouwen moer Zorg dat ik hetterug krijg niets zal mij aangenamer zijn Maar als gij eens gearresteerd wordt d j hebik in t geheel niels Zorg dan dat iK er weer uit kom zooals ik voor Reimann zorg Wilde de cipier vau avond niet komen Jawel aJIRmdde de dokter nrevelig Mauje moest het plan opgeven Bob hrt baat jou en