Goudsche Courant, donderdag 19 november 1891

Seqnah ia te Haarlem aangekomen Hij heeft zijn intrek genomen in het hotel Funckler Zijn kermiswagen werd door wel vierhonderd personen begeleid naar den stal in de Parklaar gebracht en bij iijn omgang door de stad heden ochten was mede eene menigte volks op de been Gisteren avond had de eerete séance in Felix Favore plaats Uit Opsterland meldt men ons Weder zijn er 200 arbeiders erkzaam op de eigendommen van den heer baron van Lguden In de laatste vier jaren heeft ileze heer gedurende de wintermaanden meer dan twintig duizend gulden in Opsterland laten verwerken Er is in die jaren aangevoerd en verwerkt voor pi m f 6000 aan terp aarde wat ook voor de schipperü enz voordeelen heeft aangebracht De Fransche oplichter die zich met een graventitel en als gezaut cbaps attaohé vertrouwen wist te verschaffen heeft een juwelier te Amsterdam volgende vooriverpen afhandig gemaakt Een gouden armband met horloge de witte wijzerplaat omzet met kleine diamanten do armband van mat ouden schakels met diamanten omzet een gouden broche in tien rorm van een halve maan met 17 kleine afloopende brillanten een gouden dasspeld met een briilant een gouden ring twee gouden strepeu met diamantjes bezet met een opaal en een hrillant in schuine richting een gouden tiug met ovaal van kleine brillanten een gouden beursje matgouden schakeltjes met drie pompelijes en een gouilen beugel met twee knopjes een gouden ring met een saffier omzet met kleine brillanteu srdlte avc Zaterdlll avond had aan de halte De Vork nabij Eist Betuwe een treurig spoorweg ongeluk kunnen plaats hebbeu De sneltrein welke te 8 40 van Arnhem naar Rotterdam vertrekt moet aan genoemde halte wisselen om op te nemen den trein welke van Nijmegen eveneens daar aankomt Genoemde sneltrein moot daartoe voor eenige oogenblikken op een doode Ign komen doch door het defect raken van den remstoöl liep hij op een ledigen wsggon welk op deze Ign togen het stopblok stond Deze waggon en de locomotief van den trein werden door de bevigen schok in een sloot geworpen on eonige andeie waggons zijn zwaar hnschadigd Do waggons bevatten een dertigtal passaiiiers van welke enkele eenigo lichte kneuzioKun bekwam De stoker en een hoofd ounduoteur sprongen van den trein geen van het trein personeel bekwam letsel Zondag avond was men nog druk met het opruimen bezig Twee duitsche landloopers welke Woensdag avond door de politie te Gulpen anngeboudun en in de itevangi nis opgesloten waren ora s anderendaags over de grens te worden geleid zgn door een gut in de muur te breken de gevangenis ontvlucht De vrees naar hun vaderland te worden teruggebracht geeft aanleiding tot het vermoeden dat men met twee gevaarlijke sujetten te doen heeft gehad In verband met in de algemeene vergadering der Vereenigiag voor Lgkverbranding te behandelen plannen tot het bouwen van eeii crematorium hier te lande kan nog worden medegedeelil dat het hoofdbestuur machtiging vraagt tot aankoop van een terrein in de gemeente Hilversum deel uitmakende van de aou de naamlooze vennootschap De Trompenberg toebohoorende bosschcn of het huren van een terrein in de gemeente Loosduinen behoorende tot do begraafploats Nieuw Eijk en Duynen ten einde daarop te do u atichtcu 1 een gebouw tat rematorium en columbarium en 2 in dat geboqw en cremntieoren naar het systeem vau den ingenieur Bourry door dien ingenieur op te maken 127 2763 5713 215 2797 6786 222 2815 5941 264 29U5 5944 298 2953 6996 353 3025 6142 418 3227 6259 429 3284 6269 476 3361 6302 523 3437 6407 677 3600 6410 602 3633 6488 624 3659 499 751 3762 6506 82Ö 3822 6509 384 3863 6510 1007 8942 6562 1025 3981 6649 3320 11881 1031 3982 6677 9U5 11890 10 46 4017 6730 9560 1194S 14481 17077 19417 4026 6734 9589 11997 1449 17105 19420 1063 4046 6820 9695 12013 14494 1711L 19474 4056 6852 9604 Dezer dagen bezochten twee orgeldraaiers vergezeld van een 6 jarig knaapje de gemeente Winterswijk Nu vermoedelijk de inwoners aldaar op hun muzialc te hebben onthaald begaf zich het gezelschap naar Groenioo Onderweg werd aan de halfweg gelegen herberg De Kap halt gehouden waarschijnlijk met het doel daar iets te gebruiken Toeh de reis zóu worden vervolgd vraagden ze den kastelein of het jongetje vermoeid als het was niet een uur of anderhalf mocht blijven uitrusten ij g nge even naar Groenlo musiceeren on zouden dan het jongmpnsch weer ophalen De beide orgeldroaiers lieten echter tevergeefs op zich wachten en de gastvrije kastelein zat met den knaap opgescheept Bg een onderzoek den volgenden dag door hom te Groenlo ingesteld bleek dat de vrienden na hun orgel in de bank van leening aldaar verpand te hebben spoorloos verdwenen wafen Volgens het kind was hi t orgel het hentel Tan het gezantschap bg den Paus was wiggMnoSetd ié geldmiddelen die de heer Godin de Beaofort in welvarenden toestand aantrof zgn berooid achtergelaten de weinige goede wetten van het ministerie Mackay na afdoening der schoolwet zijn alle uit de nalatenschap vsn Heemskerk voortgekomen Altgd hebben de Katholieken gezwegen en gedragen Maar toen men met het voorstel Bergansins kwam dat niet alleen voor de Katholieken maar ook voor het geheele land de Terderfelgkste gevolgen zou na zich sleepen hebben de Katholieke Kamerleden gemeend niet langer te moeten toegeven en te toonen dat xg een zelfstandige Katholieke party willen De kiezers hebben allen 12 gelijk gegeven Zoo sprak niet zouder grond deze hoofdman van het Centrum En daarop verklaarde hij zich niet te willen inlaten met de verkiezing zelfs er geen aanduiding voor te willen geven hetgeen niet belette dat hij aldus vervolgde Dit echter is te voorzien een eig n candidaat kunnen de Katholieken niet in herstemming brengen L e keus zal dan later z n tosschen den liberaal en den antirevolntion nair De liberale eandidaat heeft zgn volle sdhaesie geschonken aan het program der Liberale Unie en is dus militarist De antirevolutionaire eandidaat de beer Havelaar is de ond minister die al gematigd man bekend staat en zeker niet kan gerekend worden tot de gauche der anti revolutionnaire partij Wat n bg de herstemmingen te doen staat is dus niet twijfelachtig Aan uw eigen prudentie zü het derhalve overgelaten te beslissen zult ge den heer Havelaar bij eerste of bij de tweede stemming eandidaat stellen Terecht zegt dan ook het Handelsblad vanheden Een zonderlinge tegenspraak bevat endeze woorden met de scherpe ciitiek welkede heer B even te voren over het vorig ministerie liet aooren Als vanzelf sprekendwordt het voorgesteld datde Katholieken moetenstemmen op den heer Havelaar die als Minister mede heeft gedaan om de Katholieken inhun diepiite levoeleDS te grieven die henachter heeft gesteld bg benoemingen die demiisie b j het Vaticaan mede heeft helpen wegmoffelen En wat het ergste is alsOudMinister mede verantwoordelijk is voor deindiening der wet Bergansius welke volgensden heer Bahimann en zijn geestverwanten niet alleen voor de Katholieken maar ookvoor het geheele land de verderfelijkste ge lvolgen zou na zich sleepen Op zulk een oordeel behoorde immers den raad te volgen Katholieken onthoudt n j Maar de heer Bahimann zegt Kiest om den j liberaal te weren een der mannen die gelijk ik zelf zooeven heb geschilderd u in uw diepste gevoelens gegriefd hebben Zonderlinge logica I hem toch niets de kerel zal uiet lang op vrge voeten blijven de politie zit hem aanstonds woer op de hielen Dat raakt mij niet tf En dis jij naar Amerika wilt dan heb je erimmers in het geheel niets aan Laat hem aan zijnlot over De vagebond zag den klerk uitdagend aan Wat ik eenmaal wil dat zet ik door zoide hij en geen duizend duivels kunnen het mij beletten I Geef je dus geen verdere moeite ik zal dpen wat ik kan om dien armen drommel te bevrijden Hij wil dien graaf een kogel door dehersens jagen en als hij dat klaar speelt dan doet het mij genoegen daarom alleen zou ik hem willen bevrijden die ener I lanu indff kill Hij taste bij de laatste woorden onder den stroosak en haalde een kleine flesch te voorschijn diehij op de tafel le de Zij had den vorm eener brandewijnflesch en de dokter strekte al e hani uit om haar te grijpen toen Bob hem een gajiiedond Halt toebulderde Je kunt in het Boode Hert je drogenat maken zeide de vagebond ruw dit is voorBeimann bestemd Brandewijn vroeg de klerk Beimann zal wel zien wa er in is Je bent vol geheimen Dwaasheid Hebt je dan nog nooit iel van eolke tiesscheu gehoord Neen I BINNENLAND GOUDA 18 November 1891 VEKGADBEING van den GEMEENTEKAAI op Vrjjdsg dea 20 November 1891 dea namiddagi ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot het inatellen eener Commiaaie voor de Stedelyke Zweminrichting en de Ontwerpverordening voor die Commissie Het adres van S Lafeber betreffende verliobting van de Boomgaardstraat Hel adres van J Borst houdende verzoek om verlenging van het loopende oontract betreffende bet ophalen van de vuilnis en het schoonhouden van de riolen en Het adres van A de Boom e a betreffende vermindering van het weegloon voor de varkens die aan de Stads Waag worden gewogen De benoeming van eenen Voorzitter en vier ledenen hunne plaatsvervaogora in de twee Stembureauxvoor de verkteziog van een lid van de Tweede Kamer der Statan Generaal Door Z Eio den Minister van Oorlog ia gegund de levering van vicesch en vet voor het garnizoen alhier aan W de Jeu en voor spek aan Kruisman te Hoorn Bg kon besluit ia een pensioen verlrend van 2t5 aan A de Haan brievengaarder te Ouderkerk a d IJsel Bij koD besluit is benoemd tot kantonrechterplaaisvervanger in het kanton Alfcn mr K N Hengeveld advocaat en procureur wonende te Hazerswoude In de zitting der Botterdamsche Arr Bechtbank van gisteren stond o a terecht A r K oud 49 jaar aannemer wou te Gouila zat op 8 Sept ten circa 4 ure in den Ireiu van Rotterdam naar Gouda en schold toen den mede in de coupé zittende aannemer Nederhorst voor schurk en dief uit Eiach ƒ 25 boete Over 8 dazen uitspraak De heer mr M P G Kappeyne vande Coppello ontwikkelde gisteren voor den Hoogen Raad een tweetal cassatiemiddeten tot ondersteuning van het beroep van A S ea H A v E tegen hunne veroordeeling door het hof te s Hertogeubosch de eerste wegens bedrieglijke bankbreuk en valschheid in gesehrift de tweede wegons het opzettelijk gebruik maken van valsche geschriften als waren zij echt en onvervalschl uit welk gebruik eenig nadeel kon ontstaan Pleiter betoogde dat eeuige artikelen ran de wetboeken van strafrecht eu ran strafvordering z n geschonden door niet Ie beslissen welk gebruik de bekl beoogde u of uit dat gebruik eenig nadeel kon ontstaan daar het Hof slechts heeft onderzocht of in t algemeen uit eenig gebruik van het vervalsche stuk nadeel kon ontstaan üe adv gen Van Mannen zal over 14 dagen conclusie nemen Door den minister vau financiën is een wetsonderwerp ingediend tot verhooging van de begroeting van Als Beimann baar aan stukken slaat nadathij den brandewijn opgedronken heeft dan vindthü in de flesch een goede rijl waarmede hg eengzeren staaf kan doorrijlen Dat is roor een gevangens het oumisbaarste werktuig Kom nu dokter wij mogen den bewaarder niet latenwachten Zouder van zijn handlanger verder nota te nemen blies Bob de kaars uit en een oogenblik later daalden de tw e boeven de trappen af en gingen naar bet Boode Hert waar zg den gevangenbewaarder dachten te treffen En wanneer gaan wij den bankier bezoeken vrbfg Bob met gesmoorde stem toen zij op straatwarpn Ik zal eerst nog eens alloen naar hem toe gaan Waarom Om hem ons bezoek aan te kondigen Dat is niet noodig Moeten wij ons dan uit de deur laten gooien PLaat mij maar handelen ik ga terstond naar hemtoe om hem te vragen wanneer wij mooten komen Met den cipier kan jij het zonder mij wel klaarspelen ik kom later in het Boode Hert om jetien uitslag vau mgu visite meo te deelen En ik zeg je dat hel een dwaasheid is I Wil je weer verstandiger zijn spotte de klerk QiÉÉ n je weer wantrouwend Zoolangik niet ww Hfajr ik de papieren kan vinden je immers VR zjin I het pensioenfonds voor weduwen en weezen van biv gelgke amteuaren over 1891 met i27 OO0 tertSl door den minister van buitenl zaken eene verhooging van hoofstuk III der staatsbegrooting vou 1890 il voorgesteld met 120u0 welke verhoogior echter door vermindering van verschillende postet tot een gelgk bedrag wórdt geiiakl Staten Oeneraal Tweesz Kahes Zittiog van Dinsdag 17 November 1891 De minister van koloniën die niet aangevallaa waa had lich niet te verdedigen en kon grooteadeels volstaan met dankbetuigingen wegens im verleenden steun Enkele ophelderingen omtrent tija plannen volgden naar aanleiding der discussie Een paar uitlatingen vau den Ministor hoordw wg met geuoegeo In de eerste plaats de verzekering dat de blokkade van Atjeh met kracht zal worden volgehouden eu tegen net al te vrggevig zqn met licenties ondubbelzinnige instructies zijn gezonden lu do tweede plaaia de met klem uitgesproken verklaring dat het plicht is van alle ambtenaren met de grootste zuinigheid met s lands financiën om t gaan en dat de ambtenaren moeten weten dat wie in dit opzicht zgn plicht niet nakomt onbruikbaat ia Zulk een woord van de Regeeringstafel tan eei goede uitwerking niet missen De heer Cremer beantwoordde zijn collega Norman niet onaardig doch zeide terecht dat het in het belang van Indie zou zijn indien alle indopkilen zich om den minister schaarden en kleine verschillet lieien rusten Ue heer Rutgers spaarde den minister zga critiek niet hoewel hg hem overigens welgezind is Hg drong terecht op spoedig handelen aan Aan het slot der zitting is overgegaan tot het samenstellen van de nieuwe afdeelingen die daarop tgn vergaderd tot het kiezen van Voorzitters de heeren Róell Rutgers v d Kaaf V Kerkwyk en v Delden Ondervoorzitters de heeren v d rdti W De Beavfort v Karnebeek Borgesius en Viruly Provinciale Staten der provincie Zuid Holland hebben iristeren na een langdurig debat het roorstel ran Ged Staten om aan do Zuidhollandsche Leerhoeve voor Zuivelbereiding alsnog een subsidie van 3001 te verleenen onder voorwaarde dat d voor 1893 niet zal worden toegestaan tenzij blijké dat het onderwijs dan zoodanig is ingericht dat bet meer algemeen aan de landbouwbevolking in dH gewest zal ten goode komen aangenomen met 69 tegen 3 stemmen Tegen de heeren Rodenburg Duynstee en Op de Laak ioedgekeurd wer l het afwgzend praesdviea op de subsidie aanvraag voor vernieuwing van de dorpstraat te Westmaas Op het voorstel om voor verbetering van dea Lagen Ryndijk ouder Leiderdorp een subsidie van 4750 te verleenen stelde de heer De Bie voor uitdrukkelijk de verplidhting op te leggen tot onderhoud van alle in den weg gelegen bruggen en kunstwerken Als overbodig bestreden werd dit amendement verworpen met 71 stemmen tegen 1 en daarna het voofatchnangenomen evenals dat betreffende de vaart verbetering binnen Leiden gewgzigd overeenkomstig het rapport dal tot het aangaan van een leening een zevental voorstellen omtrent polderreglementen m dat omtrent de tijdelijke bediening van het veer Maassluis Rozenburg Bob stelde zich daarmede echter niet gerust hg beproefde nogmaals Kallor van diens voornemen of te brengen maar deze bleef op zijn stuk en ging heen om zijn voornemen ten uitvoer te brengen Het Was vreemd dat jnist op dit oogenblik bgna vergeten beelden uit het verledene zyn oog voorbijtrokken In zgn kindsheid had menig welwillende hnuvriend hem een schitterende toekomst voorspeld hij was een verstandige knaap geweest en hij zou zonder twijfol gestudeerd hebben indien zijn vader een rijk man geweest ware Maar hem troffen reeds op jeugdigen leeftijd de zorgen des levens en hij had niet den moed en de kracht den strijd des levens te aanvaarden Zijn ouders stierven en wat zij nalieten was nauwelgki toereikend em de begrafeniskosten te betalefl de knaap moest zich gelukkig achten dat hem eau ondergeschikte betrekking werd aangeboden L naiii een advokaat hem bij zicli daar de jongeling een fraaie hand schreef en daarbij een groote dos sluwheid bezat Maar zijn loon was ter nauwernood voldoeode om in de meest ontnisbare behoeften te voorïien Het was oen ellendig bestaan en dit werd nog allendig er toen de liefde in het hart van den jongeling ontwaakte zoolang zijie inkomsten niet beter werden was e geen uitzicht Nu stolt de verleiding haar hoofd op en hij had niet de kracht aar weerstand te bieden fForde vervolgd eigendom van lijn vader dia hem en het instrument voor drie gulden weeks aan de beide gasten verhuurde Zij hadden zich dus van het kind weten te ontslaan eu het orgel te gelde gemaakt Een modelvader voorwaar die een jeugdig kind aan do hoede van zulke individuen toevertrouwt In een sehrijveu uit s Hage aan den Zoom leest men Wó6t December 1890 heeft er eene club bestaan waarvan alle r katholieke a evaardigden deel uitmaakten en feitelijk was de heer Schaepman er de ziel de leider de roonsitter van Vermoedelijk mijnheer de redacteur is het uen velen echter onbekend dat dia club zeldzaam vergaderingen hield Meestal alleen dan als de heer Schaapman een mot d ordre had te geven of een advies dat op hetzelfde neerkwam Ik moet bekennen dat zijne medeleden er wonderbaarlijk slag van hadden om zijne gehechtheid aan eigen opinie en gevoeligheid voor tegenspraak geruimen tijd te ontzien hoewel ik zeker ben dat zij meermalen grondhartig hebben betreurd dat God hem bij zgn vele gaven ook niet de takt en voorkomendheid van een Windthorst beeft geschonken Dife vorige club rustte niet op bepaalde gromlslagen van politiek beleid En de onderwerpen die en nog meer de wijze waarop zij ter tafel werden gebracht waren doorgaans even zoovele verrassingen In zoodanige club evenwel was de Almeloosche afgevaardigde volkomen in zg n element Het kon wel nftt anders of zijne machtige persoonlijkheid moest daar een overwegenden en overheerschenden invloed oefenen Hij vermocht de club heelemaal letterlijk naar zijne hand te zetten totdat ja totdat die zware hand de geesten wakker drukte en bij de volgzamen de oogen opende Een mensch kan niet alles verdragen De veertien zijn zooala u bekend i reeds tot twintig aangegroeid Ik acht het zeer wel mogelijk dat deze zich met de vier zullen verstaan omtrent eene partijvorming op bepaalde grondslagen van politiek bcloid ten minste voor den duur des tijds die de volgende algemelsne verkiezingen voorafgaat en zoolang er geen overwegende verandering komt in de verhoudingen der verschillende staatspartijen en dientengevolgein den algemeenen toestond Ik kan mij ewnwel best begrijpen dat de heer Schaepman zich niet gaarne la t vinden om aan zoodanige partijformatie mede te werken of van zoodanige club deel uit te maken Zijne machtige persoonlijkheid zou daarin de tegenwoordige omstandigheden in aanmerking genomen niet meer zoo sterk op den voorgrond kunnen treden Hg zou zijne arendsvleugelen niet m er geheel kunnen uilslaan Hg zou al te zeer belemmerd worden in zijne geweldige bewegingen Hij zou daar geen leider meer wezen maar slechts een gewone plaats innemen van waaruit hij zijne adviezen nog wel meestal aangenomen zou zien doch alleen dank zij de deugdelijkheid der bewgsgrondeu ontworsteld als de meerderheid der leden zich heeft aan de toovermacht zijns wpords onder en ook door zijne leiding Uit het verslag van de redevoering von dr S te Hengeloo loidl de schr iu de Zoom af dat dr S aan een verbond tnssohen de r katholieke en antirevolutionaire partij blijft vasthouden als eene conditio sine qua non voor zijne medewerking aan eene nieuwe portijformotie of van zijn toetreden tot eene club Wat zooveel beteekent als dat hij met den kop door den muur wil breken of misschien ook wel dat hg van eene club op vaste grondslagen van praobische staatkunde heelemaal niets weten wil Ën let wel aan de andere zijde staat het plan van eödanige dub muurvast Zij ordt daar erkend als volstrekt onmisbxar om zooveel mogelijk gedekt te zijn tegen politieke verrassingen uit eigen boezem Verrassingen uiet alleen op het stuk van persoonlijken dienstplicht maar ook van leerplicht en alge volgens plannen stemrecht Eji aan die zijde is do meerderheid Boltenlandscb Overzlcbt Een uieaw echec heeft zich bij de vele anders gevoegd door de Britsche cousorvatieve partij sedert drie jaren bij de stembus geleden Vrijdag had te South Molton plaats de verkiezing van een lid van het parlement ter vervanging van lord Lymington ten gevolge van den dooS zijns vaders in het huis der lords overgegaan South Molton een trouw liberaal district ging in 1886 met de scheurmakende liberalen naar de tories over éa verkoos den ojnservatieveri lord Lymington met 1689 stemmen tot afgevaardigde Sed dien vond een kentering in de politieke meoning der kiezers plaats de eerste schrik voor Gladstone s lersche politiek kwam tot bedaren en tal van partieels verkiezingen leverden het bewijs dat ook bij ds Britsche kiezers het rechtvaardigheldsbewustzijn tegenover de lersche broeders begon te dntwakon en te spreken Tnaas is 6ok weder South Molton tot Gladstone teruggekeerd en daarmedie tot Home Rale bekeerd De meerderheid van 188 heeft zich verplaatst Lord Lymington wordt vervangen door e a meerderheid var 1612 stemmen over den conserratieven eandidaat Buller zegevierde De overwinning te South Molton verkrijgt voor Gjadstone a partij nog neer waarde daar zij kort voor de algemeene verkiezingen plaats vindt maar bovenal Wijl zij bewijst dat de kiezers in Engeland noch iu leriand eeuige neiging aan den d g leggen om zich door het lokaai hun door de oonaerraliers regeering voorgehouden te laten beetaemen Lord Salisbury belooft den Ieren plaatselijke autonomie zij antwoortlen hem door den anti Parnellislen ta Cork oen blijk van vertrouwen te geven Lord Salisbury v sit do Jingo s door de ontruiming an Egypte ad kalendas graeras te rersehuiven en Glatlstone als een verrader voor te stellen die de onachendbaarheid van het Vereenigd Koninkrijk bedreigt de kiezers te South Molton vaardigen hoewel zij vier jaar lang zich lieten vertegenwoordigen door een conservatief een aanhanger van Gladstoce af Voor de tories en Uiberale unionisten een troosteloos vooruitzicht zoo korten tijd voor do algemeen verkiezingen hun eeuige hoop blijft gevestigd op de tweespalt binnen de lersche partij die Roodzakelijkerwija ook Gladstone s partij verzwakt daar de uneeaigheid tusschen de vroegere bondgenooten de Parnelliatisten en Britsche liberalen een des te rijandelijker karakter draagt draagt door het element van notioiialen haat onder de politiek gemengd De Duitsche Rgksilag liiold gisteren zijn eerste openbare zitting Behalve de begrooting met d weer ettelijke milliocnen hoogere oorlogsbegrooting welke in hot begin der volgende week in eerste lezing komti ligt ter behandeling gereed do aanvulling van de zier kenkassenwet De indiening van hot wetsontwerp tegen ds dronkenschap is weet onzeker gewonden De vrijzinnigen en socialisten zullen spoedig een voorstel doen tot opheffing der graanrechten De overlegging van de handelstractaten met Oostenrijk en Italië verwacht men niet voor Januari Het schijnt dat men daarmee deu Rijksdag overrompelen wil Volgens een Italiaansch blad zal het invoerrecht van Italiaonsche wijnen in Duitschland gebracht wordon op 20 M voor tafelwijn en 10 M voor andere wijnen Ilalié zou concessies hebben gedaan voor chemicaliën ijzerwaren machines en wolnrtifcelen De handelsverdragen zoudon gesloten zgn voor den tijd van 12 jaren De Petersburgjr Fiedomotli laat zich op de volgende wijze uit over het mislukken der Russische loeniiig te Parijs Bij alle vroegere leeningen was Rusland een goide debiteur Ten geVolge van den teg nwoordigen treurigen toestand is het dit niet meer want zijn oeconomische welvaarf is raeer dan een jaar teruggezet Wg moeten daarom alle verdere pogingen om iu het buitenland leeningen ta plaatsen opgeven zoolang de elleiide duurt Onze toestand is niet hopeloos doch naar wij gelooven zal Rusland ten gevolge van het misgewas behoefte hebben aan nuitengewone hulpmiddelen Overigen hebben wij geen nieuwe reusachtige leening noodig 100 tot 160 000 000 roebels zullen wg steeds in binnenland kunnen leenen eu zulk eene leening zon stellig beter helpen dan een inzameling van giften 338 Staats loterij 8729 8731 8889 8918 8956 9038 61 9076 9079 9089 9096 14096 16166 18956 14096 16226 18962 I4I14 16308 18974 U122 16328 19 000 14143 16343 19003 14164 16435 19010 14805 iy ft 19051 14219 1SH 9078 11802 14258 1678F1 1 7 915 11818 14303 16798 19245 9303 11854 14314 168S3 19264 14327 16940 19387 14432 17036 19383 Ie Klasse Trekking van Woensdag 18 November No 6061 ƒ 1500 No 20132 1000 No 3887 13441 ƒ 400 No 2611 4233 13628 ƒ 100 Prijzen van 20 UB 2701 6703 8690 11093 13797 16008 18844 8678 11120 13802 16033 188Ü 8701 11211 13857 16093 188OT 8718 11265 13895 16096 18907 8724 11289 13908 16108 18937 11320 13910 16147 18942 11364 14045 16164 lt963 11382 11388 11482 11611 11652 11601 11786 11787 f