Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1891

Wï tf 1801 Vrijdag 20 November GOUDSCHE COURANT Nieutra en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN LINGEN S Sport eDHeereo irtikelen zifn beste voordeeligste en doelmatigste voor en in H gebruik Oe msendlng van advertentlön kan gegohleden tot eon uur des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Solied Elegant sa fe Gangbaarste p modellen 0 t oiyiil 44 WAONBB Vui BTEPHAW p ii u L p doi iaarfl 7t 1 p doi purfl 7ft I IN0OI N B p doiijii 1 1 Vcrkrqgbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 direct bij JKEY EDLICH Vergand CeMhaft Leipzig Flagwltiz Snelpersdruk lan A Bwnkmak fc Zoon Gouda 1124 4096 69S8 96S1 12062 14674 1729S 19620 1127 4107 6997 9626 1208S 14681 17816 19682 1133 4196 7095 9651 12131 14687 17S22 19694 1163 4332 7126 9681 12148 14712 17349 19761 1207 4467 7127 9 OS 12151 14716 17358 19767 1252 4666 7130 9721 12275 14746 17362 19774 1269 4676 7144 9846 12277 14805 17399 19890 1322 4643 7149 9871 12319 14918 17485 20006 1357 4565 7164 10047 12324 14925 17526 20023 1407 4700 7188 10066 12343 14943 17569 20040 1434 473 71 7 10143 12346 14964 17686 20050 1452 4767 7324 10166 12370 14978 17720 20067 1503 4806 7831 10199 12639 14998 17784 2017B 1660 4836 7898 10 24 12561 16171 17886 20296 1653 4874 7413 10226 12569 15181 17964 20420 1664 4889 7647 10804 12600 16191 18003 20441 1664 4902 7584 10378 12646 16193 18019 20461 1717 4906 7681 10416 12676 16198 18099 20496 1744 4941 7788 10417 12694 15204 18174 20504 1750 4954 7772 10428 12748 15216 18181 20612 1777 4979 7830 10468 12842 16220 18231 20680 1805 5085 7882 10485 12866 15223 U316 20610 1830 5091 7904 10503 12908 16254 18317 2 612 1868 5098 7927 10589 12962 16290 18344 20614 1873 5160 7929 10543 12959 16293 18361 20684 2047 6232 7944 10644 12971 15358 18385 20822 2063 5237 7969 10556 13U81 1537 18431 20836 2134 5264 7990 10580 18186 15375 18466 20870 2195 5291 8108 10581 13227 16432 18618 20924 2228 5297 8119 10660 18283 15468 18659 20988 2283 5463 8124 10822 13499 15546 18693 20992 2326 5476 817310833 13541 16608 18657 20996 2406 5523 8296 10S35 13666 15615 18676 6063 2422 5443 8422 10 44 13700 15686 18744 14970 2428 5649 8436 10859 18742 15778 18796 17165 2442 5599 8480 10861 13746 16924 18799 2556 6678 8578 11064 13776 Vorige Lijst No 7245 moet zijn 7266 No 11670 moet zijn 17670 No 14945 moet zijn 14956 ADVERTENTIÈN Bevallen tbq een Zoon E TAN USENDIJK PosT Gouda 18 Not 91 Voor de vele bewjjzen Tan deelneming ontTangen by het oTerlgden Tan onzen geliefden Echtgenoot Vader en BehawdTader den Heer PIETEB ABRAHAM ZONNE betuigen wj onzen hartelgken dank Wed F A ZONNE DB Boitbr F ENSEKlNCK ZoNNE N W ENSERINCK Gouda 18 NoTember 1891 J M vanderFegU CAPPEJSERSTEEG beTeelt zich minza am aan Toor het Maken enBepareeren Tan SCHOEIVEN en LAARZEN tegen concnrreerende pryzen SOLIED HANDWERK Eene der oudste HOLLA NDSOHE MAATSCHAPPIJEN Tan LEVENSVERZEKERING zoekt TOor Gouda een flTprig tot het sluiten Tan groote Verzekeringen Adres met brieren onder Letter M bg de BoekTerkoopers M WIJT ZONEN Rotterdam Societeit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Qbnoegen brengen ter kennisre Tan Hfl Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2e Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 19 NOVEMBER 1891 de SOCIETXHX van deë avonds ZES UVB at al GESLOTEN ijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 18 NoTemlfer 1891 Heden verscheen bg G LOS te Leiden TAN Protestantscli Verweer DOOE D J H GUNNING J Hzn Predikant te Leiden 128 bladz royaal octaT o Prijs ƒ 1 ALOM VERKRIJGBAAR Mevï BEELAERT S Spruijt rraagt met FIilBR eene fatsoenlijke eenroudige Keukenmeid 6 die goed kan koken en netjes is in haar werk Mondelinge getuigen Tereischt Koninginnegracht SS OravenhSge T E k ö o p Om zich Tan een flink burgerbestaan te Terzekeren wordt gelegenheid aangeboden door de overname eeuer goed beklante Kruideniers aak Hoekhnis gelegen in een volkrgkebunrt te Rotterdam voor den prgs van 2000 Gulden benoodigd Kapitaal plm 4000 Huor van het peer ruime en gefaeele huis 30 Gulden per maand Brieven franco lett B D aan den Boekh W WENK Noordblaak No 9è Rotterdam m Vraag g normaal ondergoederen het beste voorbehoedmiddel tegen verkoudheden en tegen onvoldoende hüiduitwaseming Alleen echtwanneer mpt nevenstannd waarborg erk gestempeld met het opschrift W BengerSöhne t nn ondoi dft jtaiidtee ltenin if Tegen namaa wordt dringoml gewaarschuwd Dé ot by ó H og nbóóin Cz Wydstraat te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 November 1891 De chouirbur zaat zal hedoDarond te klein zyn om alle belangstellenden te beyatten GMSJfehavond bg de loting voor ile bespreking der plaatièn was Toor 44 plaatsen meer ingeteekend dan er zijn zoodat velen teleurgestebl zijn in het vooruitzioht Ome Darn Juan te zien Be bekrnde wielrijder de heer J H Roosdorp te Amsterdam is Dinsdagnacht plotseling overleden In onderscheidene bladen schrijft het N o d D komen in den laats+en tgd ndvertentien voor van Londensche lirraa s die kapitaal aanbieden tegen eenvoudige hanuteekeoing en zooder eenige borgstelling a 5 pCt en iii ti janr af te betalen Ofschoon die aanbieding op ziohzolve wantrouwen moet inboozemeu schijnen toch velen daarop in te gaan om dan bqna geregeld ten antwoord te ontvangen d het benooiligde kapitaal lal gezonden worden mits men vooruit Ie commissie en den interest zendt De advertenties zijn in het Hollandsch gesteld en ook de correspondentie geschiedt in bet Hollandsch Nu zal men gemakkelijk inzien dat geen enkele firma zonder eenige andere zekerheid dan de handteekening der schuldenaars geld zal leenen Men zij dus op zyne hoede en zende vooral geen geld zonder eerst inlichtingen in te winnen In de advertenties worden verschillende adressen en verschillende namen gfuoemd maar het vermoeden is gewettigd dat men hier te doen heeft met eenzelfde bende van bedriegers Het belangrijke besluit door do Prov Stalen van Q oningen genomen door het aannemen van een FEVILLETODI it het Duitach XXIII 68 Een hooge som was hem bolootd hij kon h ar gemakkelgk verdien en wellicht vernam niemand dat hg daarvoor een misdrgf had bedreven Het wai een somber bcfld dat nu zgn oog voorbijtrok een beeld waaraan hij niet gaarne herinnerd werd De misdaad werd ontdekt en bewezen en de jongeling moest in het tuchtheis zijn schuld boeten Het waren verschrikkelijke jaron die de kieq p legden tot al het kwade on toen de ontslagen mohthuisboef in de maSitscliappij terugkeerde bestond er voor hem nog maar één weg de weg der misdaad om in zijn levensonderhoud te voorzien Do weg der misdaad I Het was geen slechte weg wanneer men er zich eenmaal aan gewend had Eü al mocht hij ook steeds weder naar de gevangenis terugvoeren wal was daaraan gelegen I Het was een weg langs welken men op xle menscheiijko maatschappij wraak kon nemen voor de verachting die zg den gewezen tuchthuisboef deed wedervaren Gedurende zgn eerste verblgf iu hot tuchthuis concept acte van overeenkomst met den Staat der Nederlanden en de gemeente Groningen tot stichting van een rieuw prov en stedelgk acad ziekenhuis te Groningen heeft een einde gemaakt aan deze sinds jaren hangende quaestie Twee van de vier in hechtenis genomen timmerlieden hebben bekend in den avond van den 8en dezer op don openbaren weg te Oldeouwer Fr roet den genoemden veldwachter gevochten te hebben de twee anderen beweren slechts getjuigen geweest te zijn van de vechtpartij De gekwetste veldwachter Bosma van St Nicolaasga verscheen Maandag jl voor den rechter van instructie het hoofd gelreel in verband Hij praat zacht en gevoelt zich zwak ten volge van bloedverlies Als bij loopt doet de w nde hem nog pijn en wordt hij nu en dan duizelig Dat de arrestatie der timmerknechten onder de heibergbezoekers te O niet reel indruk gemaakt blijk hieruit dat de veldwachters Seifert en Monsma l Zondagavond survailleerende weder proees verhaal moesten Dpmsken tegen twee personen wegens het maken van nachtelijk burengerucht Het Centrum spreekt van verrassingen welke bij het aanstaand debat over de noodwetten van Minister Seyffardt te verwachten zijn De liberale partij zou een reeks amendementen indiem n wordt zelfs in Schaepman s lijfblad medegedeeld Het dwaze van zulk een berichtje moet ieder in het oog springen die eenigszin bekend is met het absoluut gemis aan emiffe solidariteit der liberale Kamerleden waar het ipilitaire wetsvoorstellen betreft De liberale partij in haar geheel zal in de clubvergadering wel niet tot overeenstemming zgn gekomen met betrekking tot principieele amendementen was zijne eeliefde gestorven de advokaat die hem tot do vervalsohing had verleid wilde niet moer van hem weten iedere deut bleef voor hem gesloten wat bleef hem dus anders ovef Vreemd dat hjf juist nu daaraan denken moest Hij stond voor het huis van den rijken ban ier en onwillekeurig kwam Wj hem de gedachte aan de ongelijke verdeeling der aardsche goederen op De bankier was in zijn kabinet verdiept in de betirsnoteering Hij was juist in den tijd dat de daling van den rGrundungszwendel zioh deed gelden een onaangename tijd voornamelgk voor ben die nog bij die speculatie betrokken fraren het was ook daarom dat d lief van het huis Roinberg Zoon menig avonduui aan zijn schrijftafel sleet dat hij voor dien tijd aan ontspanning wijdde Verbaasd keek hij op toen de dokter binnentrad het was geen aangenaam bezoek maar Romberg herinnerde zich de overeenkomst welke hg met dien man gemaakt had Brengt ge mij de papieren P vroeg hij haastig Neen antwoordde de boef mijn vriend vertrouwt mij niet en het is me niet gelukt hem teslim af te zijn Heb ik je dit niet vooruit gezegd Maar ik zal hem toch wel bedriegen en dobelofte gestand doen die ik u gedaan heb Wistik waar de papieren zgn dan zou ik zo al binheneen uur bezitten maar omdat ik het niet weet moetk voorzichtig zgn Gg hebt tienduizend gulden ge ADVERTENTIÊN worden geplsatft van 1 5 regels ii 50 Centen iedere rag l meer 10 Centen 6B00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Verrassingen zyn dan ook niet te verwachten Of het moest zijn dat de meerderheid der liberale ledea evenals de anti revolutionaire partg n de noodwet stemde en het Ministerie daardoor verlost werd via een hoofdoüiclbr van wien meer en meer blgken ui dat hg niet aan de eischen beantwoordt door het grootste deel der liberalen in deu lande aan een Minister van Oorlog gesteld Het bekende manifest der Liberale Unie toch dat vóór de verkiezingen verscheen en in nagenoeg alle liberale kieareraevigingon werd goedgekeurd bevatte een paragraaf over de oplossing van het defensie vraagstuk die het stelsel van Minister Bergansius in beginsel goedkeurde en warm aanbeval De instemming met het kloeke woord van het Vaderland die de noodwet als ten eenemale onaannemelijk verklaarde moge den Minister do ovfrtniging geven dat men zoo maar niet met eiken Oorlogsminister medegaat dien men goedvindt in een liberaal Kabinet op te nemen Het getob en geh I ewar over ons defemie wezen zal met dezen Minister eerst recht beginnen Amk Ct Matfaias Degen die als onschuldig yin den knapenmoord te Xanten uit de gevangenis ontslagen was is thans op nieuw gevangengenomen omdat hg in de omstreken van Cafcar bedelend rondzwierf Het gerechtelijk onderzoek ia zake den gepleegden moord tegen de familie Buschhoff duurt oog steed voort Zekere vrouw K uit Xanten is als getuige voor don rechter van instructie te Kleef gedagvaat De te Oalcar wonende Israëlieten hadden tegen den daar wenenden post direrteur V eene aanklacht iagosteld daar hg als openbaar ambtenaar 19 het publiek zich ongunstig had uitgelaten over de Israëlieten in verband met den gepleegden knapenmoord Aan de Oher postdirect on te Dusseldorf bg wie V ter verantwoording was geroepen werd intussohen een schrijven gezonden onderteekend door alle notable ingezetenen van C waarin betoogd werd dat boden mijn vriend verlangt twintigduizend En ik was al eou dwaas dat ik zooveel geboden heb viel de bankier hem ongeduldig in derede Jullie leest in papieren meer dan zij bevatten ik hèb niets te vreezen Geloof jo dat ik mijop eeu openbaarmaking niet heb voorbereid Ik zal mg zoo schitterend rechtvaardigen dat da aanklacht laster zal blgken te zijn Als wg in am land leefden waarin bet reokt aan maatschappeljjltin invloed onderworpen is dan zouden uw woorden mij vrees aanjagen maar onze rechters zijn rechtvaardig en het feit van venluisteóng is zoo onomstootelijk bewezen dat verdere krijgslisten geheel overbodig zijn Al gelukt het u door een of andere advocatenstreek u uit uwe netelige positie te redden dan zou toch een smet op uwen naam blijven rusten geachte heer die u van uw eer aanzien en achting beroofde Gg woet dit alle even goed als ik en daarpm is het onnoodig dat wij er verdere woorden over verspillen Wat belet nnj je allebei te laten arresteeren Vrees voor die papiei en zeker niot want ik 4ierhulje op de aanklacht ben ik voorbereid Dan begrgp ik niet dat u al niet laag emaanklacht tegen ons hebt ingesteld Genoeg Wat heb je mg te zeggein Bob heeft het plan te kennen gegeven u self een bezoek te brengen hij meent dat ik hem ifU bedriegen Ik zal hem de deur laten uitwerpen g 1