Goudsche Courant, vrijdag 20 november 1891

V een onbcrupeUjV troaw iqn plicht veruUand poatbesmbta wu wa ma de aanklacht der Israëlieten als ongegrond door de Ubei postdirection van de kand werd gewezen De afkeer van de bevolking in de omstreken van Xanten Emmerik Calcar en Kleef tegen de daar wonende Israëlieten welke na den gepleegden knapenmoord is ontstaan neemt eerder toe dan af Staten Generaal Twezoe Kamib Zitting van Woensdag 18 November 1891 De Kamer is aai het einde der algemeene beraadslaging over de Ind begrooting gekomen en heeft een aanvang gemaakt met de behandeling der artikelen en wel met zoodauigen spoed dat waarschijnlijk deze discussie Vrijdag kan alloopen De alg beraadslaging bestand hoofdzakelqk uit replieken Van antirevolutionaire zijde kwam alleen de heer Van de Velde aan het woord doch ondanks de door hem gereleveerde merkwaardige omstandigheid dat hij in Indië geboren is had zyne rede weinig om t lijf De minister slaagde er overigens nii goed in de sprekers te bevredigen alleen over den Stiit te zenden ambtenaar speciaal met bezuinigini belast bleef een nevel hangen De behandelde artikelen gaan wy als van te specialen aard stilzwijgend voorbij Alleen het debat tusschen de heeren Norman Veegena en den minister over strafbepalingen omtrent het verbreken van het arbeidscontract verhief zich boven he gewone peil eu was eenigszins pikant Amerikaansche dames willen te Chicago een standbeeld oprichten voor de Spaansche Koningin Isabella van Castiliëj die Columbus hare machtige ondersteuning veaieende Velen echter zijn lang niet ingenomen msj deze hulde aan de nagedachtenis van de moeder der Inquisitie eu men wil een godenkteekeu den verdraagzaamheid daartegenover stelten namelijk e beeld van Gotthold Ephraim Iiessing naar het m el van het standbeeld te Berlijn De beeldhouwer Ottü Lessing heeft zich bereid verklaard voor 160 000 Mark voor Chicago een standbeeld te maken ongeveer gelijk aan dat in do Duitsche hoofdstad Be bekende schilder professor Koppay is volgens een telegram uit Ueberlingen in Baden aan het SerUtter Tageblatt na eene zitting van 4Vs uur door het vredegerechl wegens onwettige toeeigening van drie eugelbeeldjes tot zeven dagen gevangenisstraf en tot betaling der kosten veroordeeld Professor Kdppay had namelijk op een wandeling uit de bedevaartkapel te Alt Zirnau die door een moord in 1811 ontwijd werd en thans deels tot boerenwoning deels tot fouragemagazijn wordt gebruikt drie gesneden eugelbeeldjes aangekocht Oen volgenden dag vernam hij dat de verkoop van voorwerpen ui deze kapel verboden was en onmiddellijk zond hij de beeldjes terug Deze zaak was echter den rechter te I eberlingen reeds bekend gemaakt die den heer Koppay voor zich liet roepen Deze ontving de dagvaarding echter te laat eu en kwam des avonds nog naar Ueberlingen waarbij den vrederechter niet meer op het bureau vindende dezen iu ecu café opkocht Daar Koppay geen legitimatie papieren bij zich had hield de rechter hem voor een bedrieger die zich van den naam van den zeer gczieueu professor Met uw verlof dat is niet het beste middel Wanneer gij dit deedt zou Bob zich onverwijld totden andere begeven eu hem de papieren geven endan zou voor u alles verloren zijn Ik heb eenbeter plan ontworpen ik raad u het aan te nenjen Ik zal Bob hier brengen hij wil dat ik u de papieren zal voorlezen laat dat bedaard geschilhet zal de laatste onaangenaamheid zijn zijt blootgesteld Als ik met de be lectuur ten einde beu geef dan schijnba toe willigden eisch in en geef mij het geld Het is nietnoodig dat u mij het voortelt ik zal dan debankbiljetten bg mij steken en u de papieren terhand stellen die u voor onze oogen kunt vernietigen Bob zal gelooveo dat ik de gebeele som ontvangenheb en daarom geen bezwaar zien in de vernietigingvan de papieren En wal verder vroeg de bankier Laat de rest aan mij over ik verlang behalvede tienduizend gulden nog alleen een aanklachttegen Èob door u ingesteld opdat ik in het ergstegeval den kerel onschadelijk kan maken Het ismogelijk dat hij hij de instructie over de papierenspreekt om op u wraak te nemen maar gevaarlijkkan dat niet worden Gij ontkent eenvoudig zulkepapieren bezoten of terug ontvangen te hebben enals mijn getuigenis wordt verlangd dan zal ik uwmededeeling bevestigen Hij mag dan namen ensommen noemen de rechter zal er geen waarde aanhechten Bob wordt veroordeeld en ik ga in Ame bediende Hierdoor ontstond oen woordenwisseling waarbq de vurige profssser den rechter eenige grofheden zeide hetgeen zyn zaak slechts erger maakte Kappay werd gearresteerd maar naar eenige uren toen ig zyn identiteit had liewezen weer vrygelaten Dezelfde rechter velde gisteren hbt vonnis Professer Koppay is een zeer bemiddeld man Hy schilderde tal van Ëuropeesche vorsten o a ook leden van het Pruische koninklijke huis Men is zeer benieuwd of ook het Landgericht waarb Koppay appèl aanteekende hem zal veroordeelen De Bussische Beg eering heeft onlanes aan de Porta vergunning gevraagd om het stoffelijk overschot der Kussische soldaten die in den BussiscbTurkschen veldtocht van 1878 gesneuveld en op kerkhoven of andere plaatsen in Boumelië en Turkije begraven zijn over te brengen naar San Stefano waar men voornemens was een groot nationaal gedenkteeken te hunner eere op te richten en tevens eene Grieksohorthodoxe kerk te bouwen Na lango onderhandelingen heeft de Sultan het verzoek van ds hand gewezen op verschillende gronden waarvan echter de voornaamste is gelegen in de plaatsbepaling voor het op te richten monument l e historische herinneringen toch aan San Stefano verbonden en de nabijheid daarvan aan de Turksche hoofdstad zouden al heel licht de gevoeligheid der Muzelmannen opwekken en tot ongenoegen aanleiding geven In de Russische Begeeringskringeu heeft dit antwoord van den Sultan veel verbittering gewekt en men verzekert dat de onderhandelingen over dit onderwerp eerlang te St Petersburg zullen worden hervat In een nederige woning dicht bg TiHis loeft en sterft ééa der grootste zonderlingen der wereld Het IS een jonginensch dat sedert jaren niet in staat is zgu buis of zijn kamer te verlaten uu thans do gewoonte heeft geregeld lederen Zaterdag te overlijden om Maandagsmorgens weer op dit tranendal terug te keeren De oorzaken van zijn groote wijsheid zgn de stemmen uit de andere wereldk waarin hg twee dagen der week zich met mysterièmse handelingen bezig houdt welke hg echteif nog nie uoodig achtte te virkluren De reden van zijn drotifgeestigheid is zijn wekelijksche kennismaking met hel boek waarin onze goede en kwade daden staan opgeteekend en waarin hij de zonden leest door al zijn vrienden en bekenden gedaan Dit laatste kan nagegaan worden en is jammer genoeg voor de vrienden eu bekenden ook dikwijls gebeurd waardoor zijn reputatie beter de hunne slechter werd want nergens praat hij meer over dan over do zonden en verkeerilheden van zijn buren Hot merkwaardigste 18 dat veleu door hem beschuldigd niet zooaCer van zware zonden als wel van misdaden die hen naar Siberië konden voeren vreesachtig zich voor onschuldig verklaarden en hem smeekten voor hen te bidden om vergeving Dit is nog niet alles Üok personen die hij voor het eerst ziet geeft hij een lijst van hunne zonden eu misdrgven van vroegeren en lateren tijd zonder ooit naar het schijnt de geringste vergissing te maken Nooit is iets dergelijks in den Kaukasus gezien sedert do dagen van St Nia Het huis van den heer Tagareïli zoo heet de itervende profeet is een soort van chriselgk Mekka geworden waarheen duizenden uit aile streken van den Kaukasus trekken als Armeniërs Georgiëets Ossetiuiërs Lerghiërs De rika een nieuw leven beginnen Homberg schudde bet hoofd Het streed met zijn trots met dien man een verbond te sluiten en toch zag bij geen anderen uitweg Zoolang de papieren wier inhoud buiten hem en de boeven niemand kende als oen dreigend spook op den achtergrond stonden vond hg geen rust zij moesten vernietigd wordeu Het was een vreeselgke toestand maar hij kon ih er uiet aan onttrekken rijkdom eer en vrijheid stonfeu op het spel Opdat wij er geheel zeker van zijn mag niomitud vernemen dat wij hier zijn geweest hernamKaller het zou gevaarlijk zgn als wijvhier in huisgezien werden Wanneer wiH gij komen roeg e bankier Met zekerheid kan ik dit niet bepalen hethangt van mijn vriend af Stel een uur vast r Ik kan het niet Verwittig mg dan vooraf j Waarom vroeg de klerk wantrouwend Denkt I gij dat WO in een strik zullen loopen Ge zoudtj zelf in den kuil storten want wg nemen ook voor I elk geval onze maatregelen Wij hebben niets te I verliezen mijnheer Eomberg ons leven is een onI ophoudelijke strijd en dat wij ieder uur op het ergste zijn voorbereid behoef ik u waarschijnlijk niet te zeggen Wij weten zoowel tegen list als tegen I geweld middoltjis en geven onze wapens nooit uit plaatselgke overheden die geen wonder in verbazing kan brengen zgn den jongen gunstig gezind maar bezoeken hem slechts ëeu voor een na zgn wekelijksohe opstanding De correspondent van een Kussisch blad die hem bezocht en ZÉier pngelooviir Was keerde terug met het koude zweet op zijn voorhoofd als een overtuigd geloovige in den wekelijkschen dood en de opstanding van den stervenden profeet uit den Kaukasus Uit eene mededeeling van Charles Cuttriss tele graafingenieur der Commercial Cable Company blgkt dat elecirische spoorwegen hoe onwaarschijnlijk dit op het eerste gezicht ook schgnt het t legraphisch verkeer in zeekabels zeer gevoelig schaden Ken der Atlantische kabels der maatschappij landt bij Canso Nieuw Schotiuud en wordt vaii het laqdingspunt door oudergroudjche geleidingen naar het telegraafkantoor gevoerd Voor eenige mnandeu kwamen plotseling storingen voor Het ontvanglootlel ontving korte stooten die dikwgls zoo hevig waren dat do telegraphiscbe teekens totaal vernietigd werden Dergelijke storingen zijn nu iu den zomer waar zij door onweerstormen of andere atmosferische verschijningen ontstaan niets ongewoons De storing in het telegrapliisch verkoer hield eoh ter verscheiden wekep aau Men kwam eohier weldra tot de slotsom dut de stor D C niet aan atinosferiiche invloeden toegeschreven koif worden Weldra werd bekend dat te Brooklyn een eleotrische spoorweg geopend was Ofschoon deze spoorweg op geen plaats ü n aardkabel op minder dan 800 meter nadert meende men toch eene inwerking der bij het in gang zetten eu bij het i ijden der wagens voortdurende wisselende sterkstroomen op het outvangtoeetel syplion recorder te moeten aaaoemen daar dergelijke toestellen zoo gevoelig z fi dat zij nog bij stroomen van ongeveer i milliarapère sterkte duidelijke teekens leveren Dit vermoeden bleek juist te zijn Werd een telephoou tasschen de geleidiugsadereu en do mot ile aarde in verbinding slaande aderen van den kabel geschakeld dan kou men iu den telephoou duidelijk het vertrekken en rijden vi n den eleotrisohen spoorweg hooreu Wanneer de storing in het kabelverkeer reeds op een afstand vaa den eloctrisbhen spoorweg van 800 meter zoo gevoelig is dan ontstaat do vraag welke werking een op korten afstand loopende eleetriaohe spoorweg op ile kabels der Maatschappij helibea zal Men vreest natuurlijk van eene vermeerdering der electrische spoorwegen iu de nabijheid der kabels van de maatschappij een bedenkelijk toenemen der storingen hetzij de spoorwegmaatschappijen tot eene volkomen isolatie hunner oudergroudsche geleidingen overgaan Hierbij is nog op te merken dat de Duitsche rijkstelegranf adiniiiistratie voor de in de nabghoid van electrische spoorwegen gelegde of nog te leggeu telegraaf en telephoonkabels de omkleeding door middel van ijzeren buizen van genoegzame wautlsterkle als bescherming voor de iuwerkiug van electrische sterkstroomen voorgeschreven heeft Het hierboven medegedeelile geval is zeer nieuw en een bewijs te meer dat ivanneer èu electrische spoorwegen met ocdergrondschen stroomtoevoer èn oudergroudsche telegraafen triefooiilijneu niet van elkander volkomen geïsoleerd worden zij storend op elkanders bedrijf werken de handen Keur mijn plan goed het is het besto wat gij doeii kunt en ais gij de papieren vernietigd hebt dan kunt ge verder gerust do toekomst afwachten Met den strgd tusschen mg en Bob hebt gij niets meer te maken en mocht gij er bg betrokken worden dau sta ik aan uw zijde Het is goed zeide de bankier een zuchtjlakende Ik zal je raad volgen Maar toch Mu het mij bijzonder aangenaam zijn als ik van je komst vooraf werd verwittigd Ik ben niet voor nemens je in een hinderlaag te lokken maar ik wensch het alleen om onverhoopte getuigen tgdig te kunnen verwgderen Hoezeer dit laatste ook strookte met de belangen der inbrekers meende de klerk het niettemin van de hand te moeten w gzeu hij kon zijn i ntiou en niet geheel meester worden en het viel niet te ontkennen dat dit wantrouwen niet tteheel ongegrond was Als het mij mogelijk is zal ik uw wenstihvervullen antwoordde hij maapbeloven kan ik niets ik ben afhankelijk van de eigenzinnige lui nen vanBob Gij neemt dus mijne voorwaarden aan Ik moet wel Tienduizend gulden en de aanklacht Beide zullen gereed liggen Dan zal ik u nu niet langer storen zeul S Kaller lot weerziens mijnheer Homberg ordt venoM De Minister ran Justitie acht bet blijkens zijn Memorie van Antwoord niet wenschelijk een plan van werkzaamheden te geven mot aanwijzing der onderwerpen die meer of minder urgent zgu te achten Er zijn zooveel onderwerpen aan de orde de werkkracht van de Begeering is uit den aard der zaak beperkt en de urgentie hangt van allerlei omstandigheden af Aan werk zal het intusscheU niet ontbreken In afwachting van voorstellen van de staatscommissie betreffende de algeiueeno beginselen der con tractenleer enz kan voor sommige bijzondere punten zoonis bijv het dienst en wo kboden Cünlru t een speciale herziening worden voorgedragen zoo ook zoit een partieole regeling mogelijk zijn van de leer in het arrest van den Hoogeii Baud van 25 November 1681 gehuldigd ten opzichte vnn du huwelijkswetgeving huwelijks voorwaarden eu wel op de wijze als in de artt 206 en 207 van hit ontwerp Eerste Boek Burg Wetboek is voorgesteld Daarentegen kan eene herziening der wetgeving betrotfi nde het vermogen der vrouw eu de ontbinding van het huwelijk niet partieel geschieden Aan de mogelijkheid eeuer eenvoudige eu spoedige wijze van berechting van overtredingen wil de Minister gaarne zijne aandacht wijden De instelling van de Staatscommissie voor de administratieve rechtspraak met klem verdedigende verklaart de Minister dat aan hare sameustolling de politiek vreemd is gebleven De goede werking der Drankwet is onmiskenbaar do veroordueling bij de Kantongerechten wegens openbare dronkenschap zijn sedert 1862 gedaahl bij eene vermeerdering der bevolking met een half iiiillioen van 39 822 tot 27 616 en het aantal drankgelegenheden van 43 95ii tot 26 911 Do verdere opruiming ligt niet binnei het bereik der Btgeering de Minister zon niet gaarne er toe medewerken om een recht voor een nieuwe vergunning te verzekiJfcn aan hem die diie vergunningen oprui nt vaak zal het voordeel van het verdwijnen van verloopeu zaakjes lang niet opwegen tegen het nadeel dat eene groote inrichting met zich brengt Het tappen zonder vergunning is niet geheel tegen te gaan de rijksveldwachters worden met hun plicht te dezen aunzieu steeds bekend gemaakt het toezicht op den claudestienen drankverkoop wordt zoo sterk mogelijk uitgeoefend Aanvulling van de wet ter verzekering van het recht der loopende vergunningen op 30 Apiil 1901 is nog niet uoodig daar art 26 der wet deze niet aantast Ten aanzien van de uitvoering van de Arbeidswet zegt de minister dat de weltetijke regel betroffo ndo het eindigen van don arbeid te 7 uren s avonds niet voor enkele personen kan worden terzijde gesteld Intusschen laat Kon Besl van 9 December 1889 het verrichten van iirbeid voor jeugdige personen en vrouwen voor verschillende beroepen ook tot een later uur toe De Kegeering is intusschen bereid tot wgziging in zoover het organisch Besluit van 15 Juli 1891 aan de industrie ouiioodige hinderpalen in den weg legt Een verbod tot het trekken van schepen door vrouwen hoewel zeer wenschelijk past evenwel uiet iu het stelsel vau deze Wet De voorbereidende arbeid is sedert oenigon tijd aangevangen voor maatregelen tot verzekering van het lot van oude en verminkte werklieden In afwachting van eene meer afdoende en volledige regeling zal den aannemer bij voorduring de vorplichling worden opgelegd zijne Werklieden tegen ongelukken te verzekeren Bij eene herziening der wet op het notarisambt zal overwogen worden in hqever aan de Notarissen moet worden verboden werkzaamheden te verrichten die eigenlek tot den werkkring van bankiers en effectenhandelaren behooren Verlaging van de notarieele koste zou zeker wenschelijk zgn maar de Reg kan moeielijk tussehenbeide komen in de vrgheid van notarissen en cliënten omtrent die kosten accoordite maken Met het oog op de ervaring in België denkt de Minister er ernstig aan of de invoering van de voorwaardelijke veroordeeling niel wensohelgk kon zijn en de uoodige gegevens wordeu door hom te dezer zake verzameld terwijl aan de Kamer zijn overgelegd do rapporten door den Belgischen Minister van Justitie uitgebracht over de wet van 1888 aldaar j In de gisteren te AmstWam gehouden 36ste jaarlijkscbe algemeene vergadering van hot Jaia ooinité hetwelk de Nederiandsoho afdeeling is van het Balavisch genootschap tot uit en inwendige zending werd door den secretaris het arveralag uitgebracht Daarbij bleek dat hot bestuur geen ve nderini ondergijg Het ledental werd iiiet venneürdeid velen moeten zich terugtrekken doordien de drang der tijden zulks noodzakelijk rnaakteiBf oin andere redenen De zuster vereenigingen blevdn trouw met het comité in betrekking Met den financiecleti toestand I ging bet tamelgk naar wensch Het vorig jaar had men gerekend op een tekort van 11000 en bovendien moesten nog twee zendelingen uitgezonden wordeu De zeudeliugeu konden uitgezonden worden en de financieele toestand is dank zij den krachtigeu steun dieu het comité mocht ontvangen per slot van rekening niet ongunstig Aan de zusterkranzen te Amsterdam Weesp eu Alkmaar werd hulde gebracht voor de medewerking verleend aau de uitzending der zendelingen In het verslag werd de wensclielijkheid uitgesproken dat er in het Militair Tehuis te Batavia een christelgk onderwijzer kome en kwamen verder me ledeelingen voor betreffende de werkzaamheden der zendelingen Met het oog op de 800 raillioen heidenen die er zijn achtte het iiestiiur nog niet de tijd gekomen den zendingsarbeid als gedaan te beschouwen Trouwens er zijn vorderingen op het gebied der zending te bespeuren Blijlïeiis de berekening an den penningmeester bedroegen de ontvangsten in het afgeloopen jaar ƒ 20 008 wi arjnder ƒ 10 880 aau contributieu en giften ƒ 7031 aan giften voor de uitzending 213 Is opbrtngst Tan de Java Ci nt 5d4 van het militaire Te Huis te Batavia De uitgaven bedroegen ƒ 19 545 waaronder een nadeelig saldo van het vorige jaar aroot ƒ 1061 j aan salarissen der zendelingen 10 077 ivoor de aanvankelijke kosten van uitrusting aii nvee zendelingen ƒ 4802 Het voordeolig saldo in kas bedraagt alzoo 483 Met ingenomenheid werd door het bestuur en door verschillende leden gewaagd van de steeds grooter wordende toenadering tusschen de onderscheidene Nederlamische gtnootsohappen terwijl een lid der Nedtrliindsche zendmgsvereeniging aandrong op nog meer onderlinge raeilowerkiug tusschen de genootschappen wil de zendiugsarbeid op Ja a vruchtbaarder worden dan hij tot uu toe ia geweest Buiteolaiidsüti overztcbt Over de grondwetsheyziening iu België lezen wij in de KObt Ztg Wanneer in de zitting der kamer de minister Beernaert voorgeatt ld on de kamer goedgekeurd heeft om de beraadalagiug over lie groudwetsherzioning dadelijk na het Nieuwjaars re es Ie beginnen zoo heeft dal niet zooveel te beteekeuen als men zou kunuen golooven Goede voorueineus zijn in de den arbeid schuwende Belgische kamer aan de orde van den dag eu wanneer het bg het eenmaal genomen besluit bhjft dan moot de definitieve lesly sing der kamer over de grondwetsherziening ongeveer uitgesteld wordeu tot Mei als de bügrootiug misschien is vastgesteld Het verdient opmerking dat tie kamer sedert 870 Ben wetsvoorstel tot invoering vau algemeenen schoolplicht waarover in 1872 rapport werd uitgebracht warm houdt De Belgische kamer doet met de goede dingen als de Parijzenaars honderd jaar geleden die altijd later dineerden zoodat men van hen kon zeggen dat ze er oenrnual toe zouden komen den volgendeu dag hun middagmaal te gebruiken Hot ziet er slecht uit in Pas de Calais hetflepartement belangrijk vooral iloor de groote hoeveelheid steenkolen die het voortbrengt Bijna al de ingnwerkors hebben er den arbeid gestaakt Zooals men weet hebben de syudicaalsbesturen der mijnwerkers een soort van plebisciet uitgeschreven over de vraag of het al dan niet wenschelijk is tut eene werksti over te gaan indien de maatschappijen mochtoi geren do aau haar gestelde on bekend gefcaakte vorderiugen in te willigen Dh groote in erderheid antwoordde m bevesdgeuden zin Na deze raadpleging zijn aan de maatschappijen de volgende eisohen gesteld hooger loon gemiddeld 5 3 fr per dag buiten de premie reorganisatie vau de pensioen en hulpkas acht uren werk s daags weder iudienstueming van de urbeideri die ontslagen zijn ter zake van werkstaking of van organisatie van syndicaten en verbintenis van de zijde der patroons om voortaan geen werklieden meer te djer zake te ontslaan De maatschappijen hebboB geantwoord dat een 1 on van 5 j fr s daags met dp voordeelen die de werklieden genieten zooals kosteloos zekere hoeveelheid steenkolen en vermindering van woniughuur zou neerkomen op 6 g fr lie niet geen mogelijkheid toegestaan kan worden Omtrent céoe reorganisatie van de pensioenen hulpkas kunnen de maalaoi appijen vooreerKf nog geen besluit nemen daar de beslissing aangaande het door de regeeriug ingediende ontiverp botreffeude de pensioenkas der werklieden eerst af gewacht dient te worden Wat don dagelijksoheu werktijd aangaat zoo h eft een door den minister van openbare werken ingesteld onderzoek iu Pasde Calais wuar 43 000 mguarbeiders zijn in het licht gesteld dat de effectieve werktijd niet meer dau acht uren en acht minuten 9 ilaags is Verder word geantwoord dat de inaatschappijen nooit iemand ontslagen hebben het recht behouden den werkman te onulatn die o zg niet meer noodig heeft of die haar niet meer voldoet Aan zijne vrgheid om tot een syndicaat toe te treden zal niet te kort worden gedaan Daarop hebben de syndicaatabestunn een congres van gemachtigden uitgeschreven om te l eslisseD wat thans te doen staat 95 gemachtigden waren bijeengekomen Basly heeft de werkstaking ontraden Hg beval het zenden eeuer deputatie naar de regeeriug aan met verzoek om de z ak der mijnwerkers ter harte te nemen Doch die raad werd met eene meerderheid van 2 stemmen verworpen 48 gemachtigden verklaarden zich voor de algemeene werkstaking eo 46 voor het voorstel Basly Toen de beslissing gevallen was heeft deze verklaard daarin te berusten eu hij heeft bekend gemaakt dat hij door eene interpellatie de zaak iu de Kamer zal brengen In eenige plaatsen van Pas de Calais hebben reeds werkstakers zich schuldig gemaakt aan gewelddadighedec jegens hen die den arbeid wilden voortzetten zoodat de gewapende macht tusschenbeide moest komen Cthi t landereo was dit giatei en het gfval te Liévin Ai Naar verscniliende punten van het departement is versterking van troepen gezonilen Men vreest dat in het Noorder Jepartement waar evenals iu Pas dc Calais socialistische volksmenners het terrein bearbeid hebben de mijnwerkers het voorbeeld der broeders in Pas de Calais zullen volgen De maatschappelijke toestanden iu Zweden zijn sedert eenigen tijd zeer ongunstig vooral onder den arbeidersstand te Stockholm heorschen werkeloosheid en ellende De werkliedenvereenigingon hebben dezer dagen eene deputatie afgevaardigd die door den koning ten gehoore werd ontvangen De deputatie riep s konings lusschenkomBl in doch koning Oscar verklaarde dat hij niet veel doen kon om verandering te brengen in den treurigeu toestand Hoewel hij voort zou gaan persoonlijk te helpen waar hij k n was het zeer moeilijk de voortdurende verhuizing van werklieden van het platteland naar de hoofdstad der oorzaken van de werkeloosheid tegen ta gaan Ik ben helaas geen absoluut monarch zeide de jMting Ware dat zoo dan zou ik groote openbare werken doen uitvoeren ik zou de invoerrechten op levensmiddelen opheffen een iu irecte belasting die de werklieden treft Ik ben tegen bet beschermeude stelsel Ikben een voorstander van vrijen handel doch ik kan de besluiten eenor protectionistische meerderheid niet verhinderen Ten slotte zeide ile koning Ik wil alles doen wat ik kan om u te help én God behoede u Deze toespraak heeft bij het publiek zoowel als in politieke klingen zeer de aandacht getrokken Berichten uit Brazilië steeds hetzelfde Volgens de Herald beschikt Fonseca Ie Eio de Janeiro over een leger van 20 000 man De berichten die over Valparaiso Santiago en New York Europa bereiken worden geregeld van de zijde der Begeeringspartij tegeugesprukeu Een onlangs uit Brazilië teruggekeerde Dnitscher herinnert in een der Duitsche bladen dat reeds vroeger het uiteenvallen van het rijk is voorspeld Gemeen schrgft hij hebben de bewoners der verschillende provinciën of staten alleen enkele slechte eigenschappen voor het oveiige is hun karakter evenals hun belangen zeer verschillend tusschen Noord en Zuid bestaat zelfs een zeer sterke afkeer de traag heid en lafhartigheid den echten Braziliaan eigen hebben alleen veroorzaakt dat het niet reeds vroeger tot een breuk gekomen is In Bio Grande echter roert zich het krachtig Ëuropeesche element en hoeft e inheemsche bevolking veel Spaansch bloed in de aderen en nu dit gewest hut teej en gegeven heeft begint inen elders te volgen Beeds verleden jaar rekende een der voornaamste bladen te Rio de Janeiro nit hoeveel der in Bio Grande gevestigde Duitsobers in hun vaderiSnd oen militaire opleiding ontvangen hadden en kwam tot de slotsom dat zg lu sommige gevallen gehool Brazilië govaarijjk zouden kunnen worden Een onderdrukking van da afscheidingsbeweging door de centrale Regeeriug acht de schrgver nauwelijks mogelgk wegens de groote afstanden de slechte middelen vau verkeer eo de weinig betrouwbjoe bezettingstruepen in de verschillende gewesten die meestal zich zulleu aansluiten bg degenen Bg wie hun huid het minst gevaar loopt en zij het metst kans hebben hun zakken te vullen Dat Dom Pedro door eeu dor nieuWeon ifnankolgke staten zat worden teruggeroepen komt hem niet waarschgnlijk voor en ook uiet wonschelgk omdat een doortastend bestuur noodzakelijk is dat den gekroonden wijsgeer steeds tegen de borst stuitte KleiiihaDdel In Sterken Draok BURGE Mï STER en WETltuUDEltó van Goud brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Vugusta 1881 Staatsblad no 97 ter openl re kennis