Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1891

Haastreo t 1801 Zaterdag 21 IVovember IVO 4588 GEBOREV Wilhcimm Alherdina ouders A Vromana n VI Vroaiani Helena Lornelia oudiia F noderKley GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van adTortentifin kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave I i P T 1 dat bij hen ia ingekomen van de navelgendapersoon een verzoekschrift waarbq vergunning wordtgevraagd om in de bij haar naam vermelde looaiitoit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van de Verzoekster Aanduiding der localiteit Cornelia Lons Niouwe Haven N no 232 echtgenoote van Gerardus de Grngl Gouda den 19 November 1891 Burgerraester on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNUOOEN De Secretarie BROUWER PETROLEUM XOTEEKÏMGËN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te RoUerdaiu De markt was hoden vast Loco Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fust T 70 Novemberen December leverins 7 56 338 Staats loterij Ie No No No 410 499 593 1118 1180 1308 1356 1709 1907 Ï093 2166 2186 2317 Vorige lijst No 13745 moet zijn 13755 No 16147 m z 16167 Klasse Trokking van Dondenlag 19 November 3793 ƒ löOO 1351 ƒ 1000 3020 400 15425 16340 16420 16666 17074 17314 17493 17647 17973 18057 18349 18411 18425 18681 18676 18756 19108 19323 19348 19467 19689 19886 20639 20810 3492 5927 3696 6963 3768 6494 4U67 6503 4S95 6760 4602 6826 4669 6896 5050 7068 6128 7320 5630 7230 U663 14009 11690 14118 11812 14419 8647 119568660 U977 8902 12215 145478969 12666 147738979 12966 16081 14460 14488 5679 7232 10140 13178 15317 Prijzen van ƒ 20 2996 S802 7304 10360 13412 7438 10760 13418 7785 10870 13791 8021 MARKTBERICHTEN OOUda 19 November 1891 Granyi waren heden ruim aangevoerd Prijzen dooreen onveranderd Tarwe Jarige Zoeuwsche ƒ 9 75 a 10 60 Nieuwe dito 10 25 a ƒ 10 76 Mindere dito 9 50 a ƒ 10 Afwijkende ƒ 7 a ƒ 8 Nieuwe Polder 8 75 a ƒ 9 75 Mindere dito ƒ J a ƒ 8 Roodo ƒ 8 25 a ƒ 9 Angel 9 50 a ƒ 9 75 fiogge Zeeuwsche 7 75 a 8 50 Polder 7 a 7 50 Gerst Winter ƒ 5 25 a 5 80 Zomer ƒ 4 90 a 5 60 Ohavalio 6 a 7 Haver per heet 4 76 a 5 60 per 100 kilo 9 25 a It Hennepzaad Xnlaudsch 8 75 a 9 Buitonlandsch 7 75 a 8 KanarieMad 1 75 a 8 75 Boouen Bruino booneo 13 a 14 60 Witte booDon 10 50 a 12 26 Faardenboonen 6 75 a 7 50 Erwten kokende 13 50 a 14 25 Buitenlandache voererwte per 80 K G 8 a 8 25 Mals per 1 00 kilo Bonte Amerikaansche 9 30 a 9 60 Cinquantine 9 25 a 9 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer veel jong vee Handel en prijzen traag Vette varkens goede aanvoer handtl traag 18 a 22 et per half K G Biggen voor Engeland goode aanvoer handel traag 16 j al7 jc per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 0 40 a ƒ 0 70 per week Vette schapen goede aanvoer handel traag 14 a 22 Nuchtere kalveren redel aanvoer handel traag ƒ 6 a 12 Graskalveren goede aanvoer handel traag 26 a 48 Aangevoerd 55 partijen kaas handel vlug Eerste qualileit 29 a f 31 tweede qualiteit ió a 28 Zwaardere 34 Noord HoUandsche 25 a 50 Boter matig aanvoer handel vlug Goebotcr f 1 60 a f 1 70 per kilo Weiboter 1 40 a 1 50 per kilo B ur geriyke Stand GEBOREV 16 Noi W ilhelmiiu Fredrika ooifjf W F iltenburg ea P an den End Pie er ooders l in Leeovren en S den Herder 17 Aart Hendrik onderi A den Hraber en A Verwe 18 Hendrik Jan adera A aan I rendgk en E foat OVtELtDEN 17 No C J an der Heo 7 w J M Neer obolt n 8 d 18 H Faaij 67 J tt W de Knoop 16 fD tHU D 18 No F Manavtlder en l Noordegraaf J F F Vergoed eo M Koraitagen K C Agteo en D H de Brain en M steenbergen Reeuwjjk fiF BOBEN I Arie ondera A an den Hoven en Niero aie jer Marie ouJera W Uranna en D van Muijden naje Catriene ouden A de Gana en T de Knikker AOVERTENTIËN Overleden te Deventer mfln broeder PETRUS AüKIANUS WERNINK in den ouderdom van bgna 63 jaar Oouda 19 November W C WERNINK Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdprgs in hel gelukkigst geval biedt de nieuwste j route Gejjdverlotiug die door du Hooge Begeering van Haillüurjj goedgekeurd on gewaarborgd is Ue vooriiBelige inriclitin van het nieuwe plan bestaat daarin dat in su loop van slecht weinige maanden in 7 veilotingei van 100 000 loteu 50 a00 prUzeil bedragende 9 553 005 Mark l pnijs 1 prijs 1 prijs l prijs 1 prijs 1 pr js a M 300 000 a M 200 000 a M 100 000 aM 75 000 70 000 £ 5 000 60 000 55 000 50 000 40 000 80 000 aM aM 2 prijzen a M prijs a M 1 prga a M 1 prijs a M 1 prqs a M ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 900 000 Mark bij uitnemendheid echter 8 prijzen ttM 16000 26 prijzen a M 10000 66 pryzen aM 5000 109 prijzen aM 3000 203 prijzen aM 2000 6 prijzen aM löOO 606 prijzen aM 1000 1060 prijzen aM 600 30930 pryzen aU 148 17188 prijzen aM 300 200 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste pryatrekkinit dezer groote door den 8t at gewaarborgde Geld verloting is ambtswege bepaald plaats te iiebbea op den 10 DBQEMBER e k en koBt hiervoor 1 geheel originefl lot slechts M 6 of 3 60 1 Wf 3 1 80 0 90 IV 1 kwart tegeu toezending van het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies warden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid yitgevoerd en iedei speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineels Loteil zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het voroischte officieele plan waaruit de vurdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangovraagil na elke tr kking de oflicieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kau door direct toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaataeu van Nederland bewerkstelligd worden Uns debiet is et ds door het geluk begunstigd en onder vele anders aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ofGcieele bp ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a Narll 230 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens do Voeds op handen zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstroeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Baiiltierg en Geldwisselaars in Haniburx F S Hiermede dalflcea wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vvvolg bemoeid zijn door een stipte en röeele bediening Je tevredenheid van onze geëerde Begunj ers te verwervei Snelpersdruk an A Bbinkmax Zoos Gouda l DOOS Weezen ran ïïeerloscli waarbij de heer J van t LINDENHOÜT en Ds J VAN BORK van Obtrlin N Ameriks het woord zullen voeren op Dinsdagc 2 4 IXovember e k des avonds ten T s ure in de groote zaal der Sociëteit DE UÉÜI IE Oosthaven te Oouda Programma s 25 ets en voor een gereserveerde plaats a 50 ets znllen van af heden verkrijgbaar zjjn bij den boekhandelaar H C BDAUW Jb en Dinsdag avond zoolang de voorraad strekt aan de Zaal Fijne Witte PORT 1 33 Slotenmaker Co FBANSCHE STOOMVEEVEEÜ Cheniische en Zwitsersche Wasscberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Uameskleedingstakken opk alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Taielkleeden Trjjiten met nieuwe patronen geperst Kwasten Gamitareo Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blijven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT vooi Gouda en Omstreken VAN OS Az KleiiMg A No 73 StoUwerck scbe Borst 3onbons fjefabriceord na voorschrift van den i kun Jniversitoits Prüf Gehm Hofirad j Dr HarittSS Bmin hebben sedert 50Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heelheid en aandoening der ademingsorpanen uitsteekendfe diensten bewezen Bij spoei M afwisseling van warme 1 en koude vmt is t bijzonder aanbeveleiis j wardig een bonbon te gebruiken Virpakking Geele pakjds 4 25 cent Alom verkrijgbaar Alom te bekomen Il mm mil of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Otude benevens de geschiedenis der St Jan8k rk der Glazen der oartonteekeningen ni waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DODE CHRISTIAAN KRAMM P r ü s 80 Cents a brinkman t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 November 1S9I In de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door alle leden werd bijgewoond werd met U tegen 6 stemmen besloten aftcijzend te beschikken op hot vroeger ingekomen adres vaü S Lafeber tot verlichting van gem ntewoge van de 3oaragaaidstraat fn zonder hoofdelijkti stemming besloten overnenkomstig het voorstel van B en W a w send te beschikken op oen adres an J Borst verzoekende verlenging van hot loopende contract betr het ophalen van de vuilnis het schoonhouden van de riolen enz Het voorstel van B en W oin eau gunstige beschikking te nemen op het adres van A de Boom e 8 betr vermindering van het weegloon voor de varkens die aan de Stads Waag worden gewogen werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde ivas voorts een voorstel van B en W tot het instellen eener Commissie van bijstand voor de Slidelijle Zwominrichling Nadat de heer van der Post de wensohelijkheid had betoogd geen Commissie van bijstand te benoemen bestaande uit een der leden van het Dagelgksch Bestuur en 2 raadsleden maar een Commissie van Toezicht beslaande uit personen van nabfl piei do zweminrichting bekcnil en daarvan gebruik makende met welk betoog zich de hh IJssel de Schepper eH van derjGardun voreenigden werd het voorstel van B en W verworpen met 11 tegen S stemmen die dér hh Straver Hoefhamer ïortuijn Droogleever Koning Noothoven van Goor en de Voorzitter De ontwerp verordening voor de zwemschool werd daarop door B en W ingetrokken terwijl later oen nieuw ontwerp zsl worden ingediend Bij den R ad kwamen de volgende stukken in 1 Een voorstel van het raadslid Dr H IJssel F VILLETOIM iüit het Duitaoh XXIII 89 De bankier wierp een schuwen blik op de deur waar achter de boef verdween Op hetzelfde oogenblik werd de andore deur geopend en Theodoor trad mot een bleek gelaat het kabinet binnen Veij hrikt kromp de oiide heer ineen en jo niet naar je club f vroeg hy metbevende stom u Ik wilde er heeiigaan maar eerst hier dekoersen nazien antwoordde Theodoor juist toen ikvoornemens was hier binnen te treden hoorde ik eenvreemde stem Ueb je geluisterd Wat ik vernam dwong mij verder to liooren De bankier sloeg de oogon noor Het is een noodlottige seschiedenU zeide h ij terwijl hij zijn kalmts trachtte te herwinnen Alsmen aan zulke lieden den vmger biedt eisohen zijde goheele hand Wal is er met die papieren vroeg Theodoor de Schepper ondersteund door de raadsleden van Iterson Lotsy en van Yreumingen tot reorganisatie van de 2e burgerschool voor meisjes Dat voorstel komt in hoofdzaak op het volgende neer 1 Opheffing der 3 laagste klassen dier school 2 de school td maken tot eene inrichting voor voortgezet en m u lager onderwijs van kinderen van 12 16 jaar 3 hef hoofd der school te doen Wjstaandoor 4 onderwijiseresseu 4 de lokalen van het gebouw op de Turfmarkt zóó in te richten dat zijgeschikt worden voor het S e met opheffing vanalle gebreken Het vroeger oor den voorsteller ontwikkelde denkbeeld van verwisseling van schoollokalen wordt thans prijsgegeveo Bij het voorstel is gevoegd en uitgebreide memorie van toebchling waarop wij in ons volgend nr terugkomen Ter visie 2 Een voorstel van B en W tot het aangaan vaij een overeenkomst met Regeiiten van het Hoff mansGesticht tot het ter leen nemen fhn geldenad 8 pol s jaars Ter visie 3 Missives van versonillende Qollegien en Commissién inzendende aanbevelingen ter voorzieningin vacatures veroorzaakt dour periodieke aftreding Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 4 Het suppletoir kohier der pi dir Belastiag dienst 1891 Ter visie B Een adres van L P Welter Coiffeur alhier mededoelendedat iu Mei 1889 hem een goudenvestketting ontstolen is die in de bank van leening alhier boleend werd voor welke diefstal echter geen jvpl voIging is ingesteld daar de directeur der bank aan de Politie heeft opgegeven dat bedoelde kettingdaar niet aanwezig was wat later hleek wel hetgeval te zijn Adressant voelt zich daardoor benadeeld niet alleen in rechten maar ook geldelijk en zijn stem klonk scherper dan hij beoogde Wilt u mij nog altijd het geheiij niet onthullen F Ik kan het niet De uitvlucht laat ik niet meer gelden Wanneer ik u raden en helpen moet dan moet u mij klaren wijn schenken Is dat geheim werkelijk zoo gevaarlijk dat het u noodxaakt do voorwaarden van zulk een schavuit aan te nemen Gevaarlijk P antwoordde Romborg met eenzfraroB zuoht Onder andere omstandigheden dannu zou ik diou boef doen arrosteeren Maar zegzelf kan ik thans eene som van meer dan twee tonuit de zaak nemen Zoo vast staan wij tegenwoordig niet wij zouden ons genoodzaakt zien onzebetabngen to ataken Maar de eer zou gered zijn De eer vroeg de bankier De wereld oordeeltnaar do uitkomst en Vader ik vraag het u nogmaals zej mij alles riep de jongeling ontroerd Wat het ook zijn mag verzwijg mij niets ik moet dit vertrouwen van ueischen Do bankier keek e u poo zwijgend voor zich hij scheen mot een besluit te kampen Theodoor waohtle met spanning bet antwoord want wat hij vernomen had moest hom in den hoogsten graad verontrusten Ik kan en ma het niet verbrak Romberg eindelijk het zwijgen ik heb Jen dwaasheid godaan yier gevolgen nu lood waa r op mij drukken ADVERTENTIËN worden geplaafart van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G R O O T E LETTERS orden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën grati i opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Adressant stelt de vraag of een particulier schade mag lijden door plichtverzuim van een gemeenteambtenaar De Voorzitter stelt voor het adres te zenden naar de Commissie voor de B nk van Leening tot afdoening De hoer van Iterson betoogt de wenschelgkhaiddat bij den Gemeenteraad zal inkomen de mededeeling op welke w jzo de Commissie eene beslissing heeft genomen opdat het publiek wete hoedaarop is beschikt De Voorzitter geeft de toezegging dat die mtd deelin aan den Raad zal geschieden In deze zitting werden de stembureaui samengesteld voor de verkiezing van een Lid an de Tweede Kamer Tot Leden van iet Hoo d bureatt waarvan de Burgemeester of een ander lid van het Dagfelijksch Bestuur Voorzifter is werden benoemd de hh vaa Veen en IJssel de Schepper tot plaataverv leden de hh van Vreumingen eu van der Post Tot Voorzitter van het Onder bureau werd benoemd de heer Straver tot plaatsv voomtter deheer Fortuijn Droogleever Tot Leden do hh van dor Garden en Lotsy tot plaatsv leden de hh Hoefhamer en Jager De Ie luit P W Bosboom v het 6e bat 4e reg inf te Gouda is bestemd tot bataljons adjudant ter vervanging van don kapt bat adj G P Cheriex die belast is met het bevel over de 2e comp van dat bataljon De heer J Bedijs alhier deed te s Hage met goeden uitslag het examen middelbaar onderwys ia Boekhouden K XII Ik ben vast besloten de schuld te delgen zoodra het mij mogelijk is maar op dit oogenblik ben ik er niet toe btj machte Een schuld van twee ton zeide Theodoor Zullen wij die ooit kunnen afdoen Ik hoop het Niet in eens maar in termijnen De grond wankelt onder onze voeten Juist daarom moeten wij er voor zorgen dat het niet instort Het was voor mij verschrikkelijk de voorwaarden van dien kerel Ie moeten aannemen maar ik kou uiet anders ik zie geen anderen uitweg Als de papieren zijn vernietigd dan hebben wij niets meer te vreezen en later kan de scbuld dan worden afgedaan Ik weet niet wat ik daarvan denken inoet zeide Theodoor ik kan niet raden ik kan sleoh vermoedens koesteren en deze vermoedens verontrusten mij meer dan de zek rheid het wellicht doen zou Ik moet het dus aan u overlaten do zaak te vereffenen naar uw goeddunken En ik zal haar vereffenen autwoortlde debankier vnstberailen Zij zou wellicht reeds in ordezijn als wij den politie inspecteur niet iu de zaakbetrokk n hadden de tusscheiikomst van zulk eenman vorbittert slechts en door verbitteriug ordesde eischen hooger gesteld U gaat dus die tuchthuisboeven hier ontvangeneu met hen onderhandelen Ik zal het doen omdat de mod het mij gebiedt Ljat ik er dan bij tegenwoordig jn