Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1891

Be raad der gemeente Zevenhuiien heeCl de wedde Tan den heer L M Kool onderwijier aan de school No l aldaar met ingang van 1 Januari a s verhoogd met ƒ 50 Namens de commissie hier te lande voor het te KotaRadja op ta richten algemeene graiteeken ter nagedachtenis van de gevallenen in den Atjeh krijg wordt medegedeeld dat thans ter uitzending naar ludié gereed zyn 36 marmerei platen voorzien vjp namen Tan in dien oorlog gesneuvelden of aan woncren overleden in de jaren 1873 tot 1883 Deze platen zijn gedurende eenige dagen voor belangstellenden ter bezichtiging in de werkplaats van den heer A van Roon mr steenhouwer Sumairastraat no 273a te s GraTenhage die belast is met de uitvoering van het marmerwerk on do verdere kunstwerkep in natuurlijke teen Het gedenkteeken zal bestaan in eene monu17 mentale portiek te plaatsen aan den ingang van het kerkhof te Kota Peljoet het ontwerp voor dat bouwwerk ia geleverd door den heer A van Delden recteur der Academie van beeldende kunsten ta s GraTenhage Staten Qeneraal Tweide Kameb zitting Tan Donderdag 19 November 1891 De eenige principeele quaestie waarmede do kamer zich bezighield was de vraag of het Indisch strafwetboek voor Europeanen moet worden ingevoerd bq da wet of bg koni besluit De heer Levy meende uit de bepalingen or grondwet te mogen conoludeereo tot vasutellliug bij de wet de heer Roéll bestreed dit De minister zeide nadere overweging toe in overleg met zgn ambtgenoot voor justitie £ r was overigens zoo weinig stof voor debat dat reeds heden de vier wetten alle werden aangenomen De Minisier bracht een paar bezuinigingen aan Toornamelijk om de daarby betrokken zaken nader in beraad te houden doch daartt nover verhoogde kg de begiojjting met twee niet onbelangrijke posten trouwens alleszins gerechtvaardige uitgaven De aanvraag van ƒ 30 000 vooropmeien en onderzoeken van nieuwe spoorlijnen bracht hij op 100 000 met het voornemeb om de lijnen Batavia Serang filitarHalang en Frobolinggo Panaroekan in onderzoek Ie nemen en de voor den telegraafkabel Atjeh Deli geraamde som moest mj op grond van nadere gegevens met ƒ 106 000 verhoogen Onder de vele wenken die over verschillende onderwerpen werden gegeven on waarvan de Minister nadere overweging beloofde verdienen vooral vermeld ta worden die van den heer Norman om den inlander meer gelegenheid tot sparen te openen door invoering van een postspaarbank en die van den heer Van Vlijmen om op het leger in meer dan één opzicht te bezuinigen voor ont panning en ontwikkeling der mindere militairen beter te zorgen en van de diensten van den staf meer partij te trokken door dien niet aan de schrijftafel te binden tot het opmaken van stalen vinaar hem te gebruiken voor hel verwerven der noodige topographische kennis die thans altgd ontbreekt De Minister van Marine deetl zich als een slagvaardig spreker kennen in een technisch debat met den heer Smit De Minister hield dsarbg vast aan zijn meening dat een nieuwe type het eerst moest gebouwd worden in Engeland waar men de modellen had waaruit de heer Smit afleidde dat op den Neen Theodoor de zaak moet tonder getuigen warden afgehandeld En pis de misdadiger door zgn handlanger bedrogen den inhoud openbaar maakt f vroeg Theodoor Ik verzoek je dringend mij niet overal spokente doen zien zeide de oude heer wrevelig Wat erook mag gebeuren ik zal op alles voorbereid zijn Theodoor nam de beurslijst dia op da schrijftafel 2gns vaders lag Hem konden da verzekeringen niet geruststelleb maar meer dan dat folterde hem de gedachte dat zijn vader een misdaad bedreven had wier onthulling den naam Homberg voor altijd onteeren moest Waren die twee ton van wier latere teruggave bij sprak door bedrog of verduistering in zijn bezit gekomen Theodoor moest het gelooveu alles getuigde immers voor do juistheid van dit vermeiden Hij kon zijn vader niet dwingen hem het geheim te onthullen hij moest dua geduld hebben den drukkende last alleen te dragen en aan zij n vader overlaten het dreigend gevaar weg te ruimen Maar zgn achting had een vreeselijken stoot ontvangen De koersen van onze apndeelen dalen meer en meer zeide hij na een pauze ik zou verkoopen fog niet antwoordde de bankier ijlings wien het zeer aangenaam was dat het gesprok een andera wending kreeg wij zouden te veel verliezen Maar wij verliezen later nog mear Zooilra eenige gunstige berichten omtrent de y zelfden grond elk volgend schip ook weer buitenslands besteld sou moeten worden De kamer vs verdaagd tot Dinsdag om alsdan na eenige mindere beteekende wetten de Siaalsbegrooting in behandeling te nemen De taudmeestcr F te Aken die gelijk men zich herinneren zal vroeger door de rechtbank ta Maastricht veroordeeld werd omdat hg een pater elf tanden had uitgetrokken met het doel den goeden man gaarne een valsch gebit te verknopen is voor eenige weken na drie maanden in de gevangenis vertoefd te hebben ontslagen Deze gewetenloQze kiezentrekker beeft nu te Aken dergelijke praktijken itgehaald Vrijdag stond hij terecht beschuldigd van lichamelijke mishandeling van verscheidene zijner patiënten Zekere Kathariua II zaagde hij na haar te hebben bedwelmd negen tanden af en zeide haar dat zij den volgenden dag moest terugkomen daar hij nog twee tanden moest wegnemen In plaats van twee landen zaagde hg nog tien af en zette de vrouw een kunstgebit in den mond waarvoor hg driehonderd gulden vroeg Juffrouw H werd ernstig ziek moest naar het hospitaal worden gebracht waar men de wortels wegnam die waren bigven zitten Een andera juffrouw P kwam bij den beschuldigde om twee kiezen en een wortel Ce laten wegnemen Hg bodwelmde haar en trok haar nog zeven tanden uit Kene vrouw uitLinuiek die drie tanden wilde kwgt zijn ontnam bg drie eo twintig en hij zou geen enkele hebben laten staan als zg niet uit haar verdooving was ontwaakt en hem had weggeduwd In beide gevallen was t er hem om to doen een valtch gebit te verknopen Nog verscheidene andere gevallen kwamen ter sprake De als deskundigen gehoorde geneeskundigen en tandarsten noemden de handelwgze volkomen in strgd met detandheelkuode en ruwj Q wreed Tegen F werden negen maanden gevangenisstraf en zesbonden gulden boete geeischt In den namiddag van Zaterdag 23 October maakten eenige straatjongens te Panama spelende een telefoondraad los zoadat ze van den paal afhangende de geleiddrudtn van het electrisch licht aanraakten Des avonds omstreeks 7 uur tag oen politieagent den draad hangen en begon dien op te rollen en om een oude ijzeren stang te winden Door het aantrekken van den draad over dun eleotrischen geleiddraad werd de atof waarmede deze laatstgenoemde bedekt was gebroken zoodat de kracht van den draad op den politieagent overging en dezen bewusteloos deed neervallen Gelukkig had niet de volle kracht van den electrischeti stroom hem getroffen en hg herstelde spoedig Intusschen kwam er een rijtuig aanrijden De politieagent en de toeschouwer riepen den koetsier toe om stil te houden naar deze reed door en over den draad Onmiddelgk viel bet paard ter neder terwijl zjji vleesch branddeken een sissend geluid gaf De koetsier sprang uit hel rgtuig en greep dun draad aaq die zich om zgn voorhoofd slingerde en door zgn hoofd braadde tol op het oor toe en daar vast bleef zitten terwgl de man 9ver het doode paard viel Ken allerakeligst schouwspel werd nii vertooud De leetrische stroom vervulde het hoofd van den man en in oogenblik waren zgue hersenen eu oogen geheel verbrand Daarop be Bouwbank verschijnen tullen de aaudealen rgzeu Kn wie moet die berichten bekend maken Laat dat aan mg over I Het zou een opzettelijk bedrog zgn zeideTheodoor wiens karakter zich met beuraoperatiënniet kon vereenigen Zg die na zulke vervalschie berichten da aandeelen koopen zijn voor een groot gedeelte van hun geld bedrogen Dwing ik hen dan te koopen vroeg de bankier Wie aandeelen koopt wil geld verdienen hgmoet zich dus ook op een verlies voorbereiden Maar als hij door valsche berichten verleidwordt Dan is hg een domkop en de domheid moetmen zich ten nutte maken Slechts hg heeft gelijk aan wiens kant het succes is Deze zienswijze kan ik niet billijken Kom een arme al is hij nog zoo perlgk wordt onder de voeten vertrapt in den strgd omhet bestaan zooals dia teu huldigen dago gevoerd i wordt behoudt alloen de sterke do bovenhand en niemand vraagt er naar welke wapens hem de over winning bezorgd hebben Ik wil toegeven dat het I beter was geweest wanneer wij ons in dien zwanjel onzijdig hadden gehouden maar de koorts heeft nu eenmaal iedereen bevangen wij kouden niet achterblijven en aanvankelijk zag immers alles er even 1 solide uit De prospectussen beloofden booge dividenden Getallen op papier kan ik niet als bewijs doOn gonnen bet vleesch ep de huid te rocken eii te sissen totdat zg bijna geheel tot asoh verteerd waren De vonken vlogen rondom het hoofd dat toen men den draad wegnam gedeeltelgk tot asch was verbrand Sequah alias Charles Aldersey Davenport oud 37 jaar was tegen gisteren gedagvaard voor het Ie kanloa rechter ror Krab e van Amsterdam Als zijn gemachtigde verscheen mr D Simons die desgevraagd verklaart dat zgn lasthebber te Wolverhampton gabaren is eu het beroep van masseur uitoefent De dagvaarding legt ten laste dat hij hoewel nut toegelaten tol de uitoefening der geneeskunde hitr te lande op 19 Soplember 1891 in een lokaal io dea Parktuin te Amsterdam buiten noodzaak geneeskundigen bijstand als bedrijf of beroep heeft verleend door met het doel genezing aan te brengen van de rheumutische aandoening waaraan Bernardus Gerardus Broek leed genoemden persoou toe te dienen eene hoeveelheid vocht met water aangelegd zg Prairieltower welk geneesmiddel bestond uit een met alcohol koolzure kali en natron bereid aftreksel wuM rhabarberwortel alue en Spaanaohe peper ea daarna genoemden persoon over de ruggestreug d beenen en du handen met olie of een andi r vocht ia ta wrgvon en te doen inwrgven Voor den rechter verschgnen achtereenvolgens lo A Polak apotheker te Amsterdam Hij fungeert als deskunditre en verklaart een Hcschje zg prairiaflower te hebben onderzocht Dat mengsel bevat o a rhnbarber aloe spaansche peper koolzuur kali en natrou en alcohol Ook zgn er nog andere stoffen in die niet thuis te brengen zgu Alleen eene analyse van behoorlijk chemisch gedefinieerde lichamen is mogelijk 2o Bernardus Gerardus Broek is do man di baat had gevonden iieeft bij Sequah s WBnbadrgf H j heeft 2U jaar aaa rhaumatiek geleden is jaren onder dokters beh king geweest heeft met de geheele apotheek kennis gemaakt en moest eindelyk van den geneesheer vernemen dat er voor hem geen middel be8 at Hij was geheel stijf en kon niet loopen Op 19 Sept jl is hij gewapend met een bewgs van onvermogen door zgu geestelgka afgegeven op do tribune bij Sequah gekomen Hg heeft een dn ukje geslikt en is daarna gewreven Hg is terstond aanmerkelijk beter ge orden Wel komt de stijfheid in de beenen eenigszins terug maar de pijn blgft weg So L A Polak diamantversteller is uit het publiek opgeroepen om Saquuh bg diens behandeling bg ta staan Hg verklaart dat eerst ouder het wrgven dr Duparc op de tribune is vertchenen 4o Do rechercheur Burger hoeft gedurende de geheele maand September toegezien of Sequah wel onder onmiddelgk toezicht van een geneesheer arbeidde Werkelgk is dat zoo geweest Alleen op 19 Sept is de geneesheer dr Dupare eerst ouder bet museeren op de tribune verschonen Bij het ingeven van bat drankje en den aanvang der masiaga was de arts niet onmiddelgk aanwezig 6o De rechercheur Kaun zich aansluitende aan hetgeen door zijn confrater Burger is opgegeven verklaart dat reeds ó6t den aanvang der wrgfkuur dr Duparc aanwezig was in een op de tribune uitkomend kamertje waarvan de deur open stond Maar hg heeft niet waargenomen dal Sequah dieu geneesheer over den patient Broek heeft geraadpleegd Eerst galden Gedane zaken nemen geen keer Wg moetenons nu uit deze netelige positie weten te redden zoo goed als wg kunnen Mogen andoren daardoorver van geslicht zijn ik kan het niet helpen hethemd is nader dan de rok Hackeuberg en Schmidt zijn weer bg het faillissement van een aanzienigk huis betrokken hernam Theodoor na een korte pauze ik vrees dat die firma weldra hare betalingen zal staken Dal zou uooillottig zgn Hebt go iets zeken daaromlrent vernomen Men sprak er heden van aan de beurs De zaak is ernstiger dan wg meenen i En wat moeten wij doon vroeg da bankier De firma is ons een aanzienlijke som schuldig ik heb dekkiug gevraagd maar nog geen antwoord ontvaugun Moet ik op onverwijlde afrekening eo betaling aandringen Ik mag het niet die eiseh zou mijn crediet een knak geven en Hackenberg ea Schmidt wellicht noodzaken hun betalingen ta staken Wat blijft ous dus anders over dan af te wachten Af te wachten tot wij in het bankroet worden meegesleept en in het geheel niets krijgen I Ik weel niet hoe wg dit kunnen vermgdeii Wij moeti n zekerheid eisoben wanneer wij geen gaid kunnen krijgen ITordl vertolgd onder de massage kwam de dokter uit zijn kamertje en ging bij den patient staan Hiermede was t getuigen verhoor uit Namens den bekl erkent mr D Simons da materieele feiten hg voegt daaraan toe dat schoon de geneesheer niet terstond bg de massage en de toediening van het drankje ter plaatse was alles toch geschiedde op instruciie van dien heer Verder verklaart de gomachtigde van Sequah dat in hol drankje behalve de door apotheker Polak gevonden bestanddeelen nog andere stoffen zijn De ambtenaar van het O M acht hot bewezon wat ten laste gelegd is Er siaat vast dat de dokter den palient niet persoonlijk heeft onderzocht Sequah was dus geen uilvoerder van des dokters instructie maar handelde zelfstandig Hij pleegde nel is waar een feit maar reeds dat eeno feit wijst op de uitoening der geneeskunde als bedrijf en ïaii dus volgens de jurisprudentie van den Hoogeo Baad gestraft worden Kisch schuldigverklaring aan overtreding van art 436 Wetboek van strafrecht on veroordeeling tot 200 boete sulis 29 dagen hechtenis Mr D Simons al uu het woord erlangende wijst er op dat de beweerde overtreding is begaan in het volle daglicht in tegenwoordigheid van oen grpot publiek en van de politie Gedurende 30 dïA fü heeft Sequah om de wet stipt na ta leven onder toezicht van een geneesheer gewerkt alleen op 19 Sept is de geneesheer hoogstens 6 minuten iu eene kamer in de nabijheid en niet op da tribune geweest en op die oiikeie 6 minuten hoeft het Geneeskundig staatstoezicht gulzig beslag gelegd en had het een gelukkigen dag het kon doen vervolgen PI stelt in het licht hoe men afgeeft op een geneesmiddel waarvan de chemici niet eens de bestanddealen precies kennen en hoe men dus veroordeeli wat men niel kent De vra ag is of bekl art 436 Wetboek van Strafrecht heeft overtreden Neen zegt pi want lo Voor de handeling is de geneesheer in het kamertje door Sequah geraadpleegd Da onjuistheid van die bewering is niei g jblaken En daarmede vervkit de vervolging üe geneoaheer toch behoeft niet altgd don patient te zien om iiistructien tor behandeling te kunneu geven En als men deze verwering soms chicaneus mocht noemen nu al ware zij duizend maal chicaneuser dan zij is tegen deze cbicaneuse vervolging is zij goed geixoag Zelfs dus voert pi verder aan is de algemeene instructie van den dokter om patiënten met rheuroatiek te behandelen door middel van drank en massage voldoende om j Sequah ta dekken Deze is en bigfi dan eenvoudig de uitvoerende hand van don arts 2 Art 436 stelt als vereischte strafbaarheid dat men niet toegelaten zijnde tot de uitoefening van een beroep waartoe de wet eene toelating vordert buiteu noodzaak dat beroep uitoefent De eene handeling dia Sequah pleegde levert niet op de uitoefening van een beroep Da verwijzing naar de jurisprudentie v d H E verwerpt spr omdat deze nog betrekking heeft op art l juncto 18 drr geneeskundige wet van 1865 Thans heeft men alleen te doen met het afwgkend art 436 Strafwetb en daarover gaf de H E nog geen arrest Conclusie vrgspraak Uitspraak Zaterdag over 8 dagen De gesubsidieerde lagere scholen Do minisier van Binnenlandscha Zaken heeft bij zijn begrooting voor 1892 een staat overgelegd aanwijzende het vermoedelgk bedrag voor het Rijk over 1891 uit te koeren aan de bijzondere lagere scholen Men heeft hier dus du eerste volledige uitkomstvan de werking der bepaling van de nieuwe schoolwet volgen welke elke bgzondere school welke aan zekere eischen voldoet op een geldelijke bijdrage uitde Ugkskas aanspraak geeft naar denzelfilan maatstaf als die aan do opanbaro gnmeentascholen bij dewet uit die Egk middelen wordt toegekend d 8naar gelang van het onderwijzend personeel i Het HandeltUad gaat naar aanleiding van den di or de Ragearing overgelegden slaat na hoe do toestand dier bijzondere scholen is Men weet dat zij aan de eischen die voo de subsidieering gesteld zijn niet dan na verloop van een langen termijn behoeven te voldoen Voor de openbare school is die toribijn nnnstaanle namelijk 1 januari 1892 Voor de bijzondere welke met meer financiealo moeielijkheden te kamper hebbm heeft do wetgever een zeer langen terinijii gesteld tot 1 Januari 1899 Maar bij kon besluit van 18 April 1890 zijn voorschriften gegeven o althans tot geleidelijke aanstelling van oen voldoend getal onderwijzers te geraken Dat besluit geeft aan al de bgzondere scholen lot l Januari 1894 uitstel Gedurende vier jaren na invoering der wel mogen de bijzondere scholen dus noi overbeïolkte klassen nobbeu zonder eenige grens en toch ontvHnii en zij Eijks subsidie en daarna wordt naarmate liot aantal leerlingen grootcr is nog een of moor jaren langer uitstel gegeven Het Hdbld komt tot de slotsom dat er aan nog meer dan een derde van de Katholieke scholen een te klein getal onderwijzers erbondeu is in Friesland Oveiijsel en Groningen zelfs aan ongeveer de helft Hetzelfde geldt van ruim een vijfde van de Protestantsche scholen in Overgsel met bijna in Drenthe met ruim de helfl Tusschen die verschillende scholen bestaat naar het Hdbld aanmerkt natuurlijk veel onderscheid Er zijn vele die nog slechts één onderwijzer te kort komen maar ook niet weinige waar de toestand veel slechter is met andere woorden waar veel te groote klassen aan één onderwijzer zijn toevertrouwd Van de laatste geeft het Hdbld nog een overzicht in het belang van hot volksonderwijs het dringend nooijig achtende dat de scholen waar do toestand net erartt is reeds zeer spoedig versterking ontvangen iAlleroarst schrijft het Hdhli vallen in het oog d scholen waar hot hoofd geheel alleen slaat voor een groot getal leerlingen van verschillendan leeftijd en voor wie hij zich ei enhjk over ten minste drie of vier klassen moet vordeelen Zulke scholen nu zijn er niet weinige Bepalen wij ons tot dia waar het getal leerlingen meer dan 80 bedraagt Wij vinden er van die soort te Duiven en Gilze Kath eu te Emman Chr nat alk met niet minder dan 113 leerlingen vooris Katholieke scliolen te Zijpe met 108 te Heemskerk met 107 te Woubrugge mul 100 te Wijmbrilseradeel met 96 te Maarssen mot 95 te Kessel met 94 te Driel en Weslsteilingenjverf met 93 te Gilze en Ie Vianen met 9 te Aardanburg met 91 en dan nog te Waddingsveen Zevenhoven Nienwer Amstel Amstelveenschewog Westwoud Sas van Gent Houten en Wijmbrilseradeel en Prolestantsche te Arenskerko en Wissenkerke met 80 90 leerlingen en geen enkele hulp voor het hoofd der school In andera waar wèl hulppersoneel gevonden wordt is hel getal daarvan volstrekt niet geeveurodigd aan de behoefte In Tilburg bijv hneft men thans 7 met ruim 11 500 gesubsiaerde Katholieke scholen die van 252 tot 696 leerlingen lellen Slechts aan ééne waar 262 kinderen school gaan is een voldoend getal onderwgzers In de 6 overige die te zaïnen 3112 leerlingiin bezitten hebban de hoofden hulp vau slechts 33 onderwijzers die elk dus ongeveer 90 kinderen voor hun rekening moeten nemen Immers zal het hoofd in zulk een groote school zijn tank goed vervullen dan kan hij niet voortdurend zelf een eigen klasse hebben Na nog eenige ojguffitee cijfers van dezen aard ta hebben aangegeven Aylflt bet Hand hblad aldus Dat zgn treurige mkb I Zoowel de leerlingen als de onderwijzers in Ij Ks ovarbevolklo klassen zijn te beklagen Wellicht kan Je vermelding van deze bg uitstek gebrekkige oholon er toe leiden dat zoo niet alle dan toch da meeste nog vuór 1 Januari 1894 in een beteren ftoesland geraken Naar aanleiding vAn de dezer dagen gedane mededaoling dat kanonnen die voor oenige jaren ƒ 26 000 hadden gekost nu waren ve kocht voor 26 schrijft Q N in de N R Crt Zou men nu meenen dat dit de werkelijke waarde is Geloof het niet Wees verzekerd dat aan die oude kanonnen een massa geld verdiend wordt maar da Staat kan er niet meer voor krggen omdat de koopers het eens zgn Die maken conclave en of zij deelan de winst of zg koopan alkander uit Zoo gaat het ook met aanbestedingen voor den Staat De liefhebbers spreken vooraf met elkander af voor hoeveel het werk gemaakt kan worden dan gunnen zij het onderling aan hem die or het meeste behoefte aan heeft hetzg omdat hij juist geen ander werk haefl of omdat hij veel matenaal of volk beschikbaar heeft dan wordt afgesproken hoeveel op de aannemingssom zal worden gelegd en aan hen die niet zullen eoucurraeren zal worden uitgekeerd als premie deze wordt berekend in evenredigheid uaar het vermogen vau de zich onthoudende liefhebbers Om een voorbeeld te noemen spreek in over een mij bekend werk doch ik zal de namen en de sommen niet juist vermelden Stol echter dal de raming van het werk is geweest 1 millioea De minste inschrijving was ƒ 990 000 maar het werk kon met berekening van flinke winst en risico gemaakt worden voor de som van ƒ 893 000 da gezamenlijke liefhebbers besloten toen er ƒ 100 000 op te leggen om onderling te verdeden Dit gebeurde de minsto inschrijving bleef nog benoden de raming want do andere liefhebbers sgiireven veel hpogei in het werk werd dus begund da aanneidel uvardiendo er flink aan au de andere hearen de i i n te zameu een ton gouds sommigen hadden vSor hun hoofd meer dun ƒ 10 000 Zulke kuoeierijen gebeuren telkL s en ik weet zeker dat reeds vooruit alle mogelijke liefhebbers worden opgezocht en uttgenoodigd om te doen aan het conclave Op die wijzo worden sommigen schatrijk ten koslo van den staat PETBOlBÜM VOTEEKli GE van ds Makelaars C otzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was hoden vast Loeo Tankfust ƒ 7 60 Geïmporteerd fttat 7 70 Novemberen December levering ƒ 7 65 T O O 3iT E E Xi Als de Rotterdamsche kermis in het verschiet i wouden de theater directies zich met begeerige blik kan naar da buitenlandsche tooneeleij of wel tij snuffelen in de oude doos om een stuk machtig te worden in staal aan do zoo eigenaardige eischen van een kcrmispubliek te voldoen dat natuurlgk alleen vraagt een vroolijken avond door te brengen en niets meer Het gezelschap van den TivoliSchouwburg was zoo gelukkig een stuk te vinden dal zeer in den smaak iel en dat thans reeds 60 maal achtereen voor volle zalen gegeven werd Het is Onze Don Juan s dat giitefen hier ter stede werd opgevoerd In den regel zouden wij zeker niet gaarne zien dat voor onze abonnements voorstellingen speciaal kermiss tkken werden gekozen bij wgze van uitzondering voor een enkele maal is dit niet af ta keuren allhans waar hel geldt een stuk als dat van gisterenai ond dal dadelijk het k k in een vroolijke stemming brengt en dit den nschen avond door amuseert De hoofdrollen waren in handen van da hh Willem van Zuyien en Jan C de Vos en de dames van Korlaar en van Biene Deze laatste die vroeger in het Salon dos Variétés te Amsterdam als Guusje Poolman zoovale lauweren behaalde had veel succes met hare coupletten en werd hartelijk toegojuioht Dal ditzelfde eveneens het geval was met de drie prachtig uitgedoachte Don Juan s spreekt van zelf Bij een stuk als dit kan van eiganlgke oritiek gean sprake zijn Ging men hot ontlodon er zou weinig van terecht komen Wij kunnen dus ditmaal volstaan met Ie zeggen dat men gisteren hartelijk gelachen en zich best geamuseerd heeft Bulteniandscb Overzicbt Naar aanleiding van de paniek aan de Weenerbeurs veroorzaakt door bet ff lener Tai eblatt dat keizer Frans Jozef bedreigingen tegen Rusland had in den mond gelegd werden m het Oostenrijksch huis van afgevaardigden niet minder dan teven interpellatie aangekondigd Onder luide toejuichingen verklaarde graaf TaaflFe dat de regeering do uitgesproken verontwaardiging deelt over de senatieborichten en manoeuvres ter beurze en dat zij deze zeer nadrukkelijk laakt Er is een gerechtelijk onderzoek ingesteld De minister ontzegde aan het Wiener TageblatteW officieus karakter Da kamer besloot over het antwoord van den minister in debat te treden Gelijk gemeld werd zal niel alleen het Wiener lagebUtt maar ook oen lid van den Retchirati die tol de Poolscha club behoort vervolgd worden In do groote Stalen bigven de oorlogsuitgaven aan de orde In Duilsohland geldt het ditmaal voornainelgkdo verbetering der artillerie Dat kost ongeveer 75 millioen M terwgl voor handwapenen 21 millioen M nooJig zal zgn Ander kanonnen andereladingen daarvoor worden eenige millioenen gevraagd waarvoor ech er om t niet al te erg te maken slechts 41 millioen M op de liegrooting voorkomen daar niel alles in één jaar verwerkt kaaworden Schier alle posten van de oorlogsbegrooting zijn verhoogd zoo wordt er om slechts een voorboold te noemen 22 600 M meer gevraagd voor zwemoefeningf n van de cavalerie Langs dezen wegkomt man tol da slotsom dat do gewone uitgaven 29 millioen mark hooger dan verleden jaar zgu de buitengewone 67 millioen hooger Da buitengewone uitgaven zgn gezamenlijk geraamd op 169 millioen M dia door uit een leening gedekt moeten worden Toch wordt er niel aan getwgfeld of de meerderheid van don Rijksdag zal de verhoogingan iu hoofdzaak goedkeuren en hier en daar wat kleinigheden schrappen om den chijn ran zuinigheid te bewaren Want in dozen Rijksdag geven da ultramoufcinen den doorslag de conservatieven gaan van zelf met de Eegeering mede en de nationaalliberalen kunnen voor hun nationaal gevoel niet wel anders Van al do partijen is het Centrum het best in zijn humeur en de Regeering kan van de Ullramontanen ongeveer ged ian krggen wat zg wil Hoe die bereidwilligheid betaald ordt dat weet men en dat is ongeveer overal lietzelfdo De bonoeming van een Poolschen bisschop in Posen beeft do stemming van het Centrum uitermate verhoogd