Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1891

J H van der VegU CAPPENjfeSTEEG bereelt zich minzsam aan voor bet ijaken en Repareeren van SCHOEIVEN en LAARZEN tegen concorreerende prezen SOLIED Ij ANDWERK bISCUIT $ GEORGES 891 Maandag 23 IVovember fV 46 GOUDSCHrCOUhANT ieuws en Advertentieblad ifoor Gouda en Omstreken 1 408 De aitgaTe dezer Conrant gescbiedt dagelgki met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prga per drie maandenoii 1 25 franco per poi 1 70 j j ilzonderlBke NomUT v jF CBJsItBN pe Inaendlng vén advertentifin kan gesoMeden tot eto aur des namiddags van den dag der uitgave J it Nun mer bestaat uit TWEE l BLADEN E BSTE BLAD Ua Koloisoho veraelcert thaos dat de nieuwe haridelsferdrajteii in de volgende maand uilen worden overgelegd en wel omelreeka do helft De Eegeering zou tevens wensohen dat die verdragen ïoo spoedig mogelijk in behandeling kwamen en niet bleven liggen tot na het reoos De kamerverkiezingen in Noorwegen zijn tot dusverre geheel ten voordeele der linkerzgdo uitgevallen en de 6 mandaten die nog niet vervuld zijnj kunnen op den uitslag geen iuvioed meer oefenen Men verwacht nu dat het radicale ministerie de beloften waarmede het zich staande heeft gehoudm zal vervullen Deze z jn in hoofdzaak dat directe belastingen en algemeen stemrecht zullen wonlen ingevoerd en een afzonderlijke ministers voor buiteulifndsohe zaken voor Noorwegen zal worden benoemd i I X AJfa t BBORTtXa JDn DU lAnrrfm Te rerkr gen bg JT CRE1 iSt G Geen eter adreiivc or PARAPLUi dan bjij sC E liï en ENl Dit lutste pant is van meer algemeen lelaug Op 4 November n l het feest ter herinnering aan de vereeniging vau Zweden en Noorwegen De voorzitter der Noprsohe afdesling van den staatsraad te Stockholm viarde dezen Kedenkilag echter niet op bevel uit Christiania Na de hermtting der zittingen zal dere quaestie id de Storthing ter sprake komen on men verwacht dat dan nog duidelijker de langzame verwijdering tusachen Noorwegen en zweden zal blijken Een de eerste werkzaamheden zal zjjn een wetsontwerp tot oprichting van afzonderlijke Noorsche consulaten in het buiti nland on het is meer dan waarschijnlijk dat dit voorstel zal worden aangenomen Marjjt Gouda ar Ali eiuced erkead als hel b ütt Mll KöWATEIl der wereld 4rOjarige rpent Monden Tandziekten feooals het los worden der tanden tandpy n outïteking zweren bloedend tandvleosch onnangeuame reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door liet dagelyks gebruik van het echte K K Uuf Taadarts i Dr PO PP S m dt ter in ainmerkolijk vergrooto flesschen voor 60 cenU 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend mot Ur POPP g Taildpoeder of Tand Kta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s ïandplomheersel Dr POPP s Kruiden üeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venus zeep en Zounebloemeuzeepe Gekristalliseerde en Transpanui lil rceriiiezeepen van de fijnste Toilet im gozondheidszeopen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen a0 De namaaksels van Auatherlu Mondwater verwoesten de tanden binnen korten t d VB Or J G POPl Weenen Depots te iiOVhk J C ZE LD EN RIJK Drogist Het plan tot oprichting tan een afzondorlyk Noorsch ministerie voor liuitenlandscho zaken wordt vrij ensiig besproken Men noemt reeds het toejiomstige hoofd van dit departement namelg Sigurd Ibsen een zoon van den schrijver Hij is 30 jarei oud en was vroeger ambtenaar aan een der ministerien te Stockholm De regeering heeft Ibsen belast met de uitwerking van eeu plan ter organisatie van het nieuwe departement lu Denemarken zal binnenkort le gedeeltelijke invoering van vrouwenstemrecht ter sprake komen Ëen wetsontwerp zal worden behandeld waarbij voorgesteld wordt het stemrecht voor de gemtenteradea te verleenen aan allo niet gehuwde vrouwen die den leeftijd van 25 jaar bereikt hohbeo en aan alle weduweg die inkomstenbelasting betalen Aan gehuwde vrouwen zal het stemrecht niet worden verleend De ontwerper van het wetsvoorstel wenscht den huiselijken vrede te handhaven en stelt rust en geluk boven consequente toepassing van beginselen Burgerlijke Stand Mcx rdrecht POPP r tBOREN GMflje onder H Kol rn K de Vrij Adrltna Maria ouders iX vau Vtontik en A Mitze OVtBLEDKN W Rietield 6 m ONDfRI KOlWD G Slobbe 24 J en T C de Wil S3 J GEHl D J Rieiveld 62 i en S Vermeij 5 3j Zevenhuizen GEBOÜbN Coruelis oodera M A Bik eu M sa der hee Wilhelmiiia Dlderika logenata Josma oudiri D C Marrk en G Markus laaac ouders J Boa en M Sol OVhBIF DfcN D D jk 15 m ONUERTttOüWU C O de Segl en A Emdhoven ADVERTENTIE Seer Nette aesteendrukte ♦ Overleden te Detettter myn broederPETRUS AUKIANUS WERMNK in den on derdom van bgna 63 jaar I Gouda 19 November I W C WEUNINK 1 mmmm worden GELEVERD door A Blil KMA en Zn Kiesvereeniging Burgerplicht OPENBARE VERGADERING tofegankelgk voor Kiezers van bet Kiesdistrict Gouda in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GLJOEGEN Vrijdag 20 IMoveraber 1891 des avonds 8 unr Spreker de Heer Mr H GOEMAN BOKGESIUS Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal O ELECa ElSrECEIID TOT IDEBJLT De Secretaris H ENNO VAN GELDER TERSTÖnJ GEVRAAGD EENJINDELIJKE van den P U Vjnpr Vrjjdag den halven en Zaterdag den gehMlen dag Zicji te verrfip gen in persoon UJoLkT A 52 ADV E in alle Binnen et ranten worden A dvertentie Bureai OüN te Goiidü ENTIEN iuitenlanflsche Cou fteiyk üpi ezon endoorhet Van A BBlJ KMANen Prij3trekk haofclprij in üwste icrWte f ge ütgéfimn ewB rboijgd is kïgst io ledt ül lotidg Mip 4Dor nibursp goed iki Éiwa rüOK i IS m il f 1 itingen vakt bf lragende Mark en komen diiarodde van eventueel SOO O0ui hter leu jW aöéprüï i volledige Lbesli ii 1 kapitale irij ii ll rli Iprys 1 prijs Iprgs Iprgs Ipnji Iprgs bij uitHemjeiidheid i Mi 300 0001 il M 200 000 ii M 100 000 aM 75 000 70 000 65 000 60 000 65 000 50 000 40 000 80 000 prijzen a M 16000 ZOpryzenaM 10000 66 prijzen a M 5000 106 prgzena M 20S prijzen a M 6 prgzen a M 606 prgzen a M lOeOprgzenaM 30930 prgzen ii M 17ie8prgzenaM300 200 150 127 100 94 87 40 20 j oniéljgo infihtiilt van hst nieiM it liltiaiT lat il deoJ loop vftp 4 o i s 3000 8000 1500 1000 600 148 iiM èM 2 prijzen a M 1 phja a M 1 prgs a M 1 pnjs a M 1 prgs a M De aanslaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde üeld verloting is ambtswege bepaald plaats te hebbeu op den 10 DECEMBER e k f u kost hiervoor 1 gelieel origineel lot slechts M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 1 kwart iVj 0 90 tegen toezending van het bedrag lu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk mat de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OrlKilieele Luten zelf in handen Bij ledere bestelling wordt het veruischte odicieele plan waaruit de verdeetiug der prijzen op do verschillende klassen alsook de betreffende inleggolden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendea wij aan onze Begunstigers oitaangovraagd ua elke tnkking de oflicieelo lijsten De uitiielaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Neilerland bowerkstelliad worden Ons debiet is steeds uoor hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben g moermalea volgens oflicieelo bewijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zult uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet IS te voorzien dat bij deze op den hechtsteu grondslag gevestigde onilerneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens du reeds op handen zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Uaiikiers en GeidwisselaalB ill Ham bur f P S Hiermede danken v g voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter dcclneraing luvitferen zulleo wij ook voor het vertolg bemoeid zijn door een stipte en reei Ie bediening de tevredenheid van onze geëerde Hegiinstlgcrs te verwerven Snelpersdruk van A HstiKMAV Zoon Goudj e = 4 DE VEEKIEZIlTa III Wfl komen in dit ons laatste artikel over de verkiezing tol de hoofdvraag waarom thans weder een liberaal naar de Tweede Kamer dient te worden afgevaardigd Voor ons en onze vrienden die overtuigd zyn dat de toepassing der vrij jiinige beginselen het meest in het belang is van het algemeen spreekt het vanzelf dat wjj aan den heer Van der Breggen de voorkeur geven boven den heer Havelaar Onze geestverwanten die op de kiesvergadering eerst een anderen candidaat op het oog hadden zouden wg meenen te beleedigen indien wij hen in staat achtten thans ontrouw te worden aan het vaandel omdat zjj toen eene afwijkende meenig hadden omtrent de te volgen tactiek Even bereidwillig als wij ons zouden hebben nedergelegd bij de beslissing indien die anders ware uitgevallen even gaarne zullen thans de voorstanders van den beer Bastert medegaan met de candidatuur Van der Breggen Daarvan zyn wy stellig overtuigd Maar er zjjn kiezers die minder vaste politieke meeningen hebben die meer kandelen naar den indruk van het nogenblik die in de eerste plaats vragen naar de meer FEVILLETOIM Utt het DuiUch XXIII 90 Waarin moet die zekerheid bestaan P Dat weet ik zelf niet maar ik geloof dat hetraadzaam ware dat een van ons beiden er zelf heen reisde om bet met de heeren eens te worden Zoudt go je daarmede willen belasten f Zeker I Wij zullen nog een paar dagen wachten Ik wil niet gaarne wantrouwen aan den dag leggen zoolang het op geruchten gebaseerd is Theodoor was het met dit besluit ver van eens maar hg kende de eigenzinnigheid van zgn vader en deed daarom nu geen poging dezen van gedachten te doen veranderen hg kon immers den volgenden dag de vraag weer ter sprake brengen llg legde de courant neer en zag op de klok eigenlijk was hem de lust om naar zijn club te gaan vergald maar hij had aan eenige vrienden beloofd Ie komen en wist dat hij verwacht werd Graaf Hobenhausen staat op het punt zich met Alma Von Buchcnau te verloven zeide hij of minder goede waarborgen welke een candidaat aanbiedt voor de behartiging van de aan de orde zynde sttfSelyke belangen Tot hen zonden wij willen zeggen t kiest den heer Van der Breggen want daardoor geeft g stenn aan het pa opgetreden kabinet en stelt gg de Regeering in de gelegenheid om de aangekondigde en reeds te lang uitgestelde hervormingen tot stand te brengen V jl een ministerie met vracht werkzaam zijn dan moet het op eene meerderheid knunen rekenen en de tegenwoordige regeeringspartij is te klein dan dat de kiezers zich de weelde zouden veroorloven ditaraan te tornen Wie wil dat er iets tot stand komt wie niet onzen r geeriagsvorm in discrediet wil brengen door in November af te breken wat in Juni is opgebouwd hjj behoort zijn stem te geven m een mao die bereid is in één geest nïfede tè werken met het ministerie Om niet te spreken vun de kieshcrvorming waarvan Telen Let gewicht niet beseffen wjjzen wij alleen op de herziening van ons belastingstelsel die niet alleen iïeloofd is maar die binnen een niet te lang tijdsverloop bij de Kamer zal inkomen Belasting van het vermogen in portefeuille dat nu geheel vrjj is betere verdeeling van de lasten in dien in dat do mindere man en ook de njjvere buigerstand niet langer onevenredig zwaar worden gedrukt zijn de grondslagen waarop de financieele hervorming rasten zal Alleen deze maatregel verdient den steun van alle weidenkenden Wy zullen op die wijze niet voortgaan ona laatste woord aan schgnbnar onverschillig mij is dit zeer aangenaam zgn drukke bezoeken bg ons verontrusten mij Zijn bezoeken konden ons slechts tot eer strekken maar wanneer die verloving werkelijk plaats vindt dan moet ik ruiterlijk bekennen dat ik mg in zijn karakter zeer bedrogen heb U had dus op eeu verbintenis met hem vast gerekend P vroeg Theodoor Was dit niet te voorzien waren er al niet woorden gesproken dia deze hoop rechtvaardigden Men gelooft gaarne wat men wenscht Ik heb mg nooit met de mogelgkheid dier verbintenis kunnen vereenigen Je wilt zeggen dat je haar niet wenschte Ja ik wenschte haar niet Floia zou in een kring zgn gekomen waarin zij zich niet thuis gevoelde en bovendien bevalt graaf Hobenhausen mg voortdurend minder hoe meer ik hem leer kennen De oorzaak van mgn afkeer in woorden uit te drukken zou mij moeilijk vallen or ligt iets in zijn wezen en gedragslijn dat mg mishaagt ik meen steeds dat hij iets opzettelijk verbergt wal niemand doorgronden of vernemen mag Ie hebt nu eenmaal een weerzin togen denadel Verre van daar I Ik acht eer en adel hoog maar lieden zooals baron Von Adierborg kan ik niet achten Ik stem toe dat een verarmd edelman oen moeilgk standpunt inneemt de overleveringen zijner familie vooroordeelen enz beletten hem te doeu ADVSBTEMTIËN iro geptaatt van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meerlOCeni o GROOTS LETTSBd worden berekend naar plaatsmimie Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenoute in hel ADVERTENTIEBLAD firelk des Maandags verscbgnt de kiezers zou te lang worden Innig zijn wj overtuigd dat het belang van het vaderland op dit oogenblik medebrengt dat de liberale partg in staat worde gesteld haar prograinimi uit te voeren Wat toch zou het gevolg zijn indien thans hier en straks te Tie of elders de toeleg gelukte om de meerderheid in de Kamer af te brokkelen en eindeljjk tot miichteloosbeid te doemen Er zal weder een toestand geboren worden waarin geen enkele staatgpartji het roer zon knunen hanteeren en wg weten bij ondervinding hoe verderfelijk voor nnze staatkunde een ministerie is dat tussclien de partijen door moet zeilen Het kan niet dan admïnistreeren doch ons niet vooruitbrengen De voormalige rechterzijde is nog in openbarf tweespalt en niet bekwaam tot regeeren Volgens hun eigen hoofdlieden kan er in de eerste jaren van bun wederoptredea aJs ministerieele partij feeën sprake zijn Wie dus thaas stemt op onzen candddaat hij maakt zich verdienstelijk jegens het vaderland en geeft daarmede een bewgs dat hg een juist inzicht heeft in de eischen van het oogenblik Aanbeveling van den liberalen candidaat wegens zijne persoonlijke hoedanigheden achten wjj niet meer noodig Na hetgeen in de kiesvereeniging over hem is gezegd en in aanmerking nemende dat hij bjjna een stadgenoot is kunneri wjj d tarover gevoeglijk zwggen De N Rott Ct die in baar ochtendblad van jl Dbuderdag een artikel wjjdde aan de Goudsche verkiezing heeft in zoo tm juiste bewoordingen eene schets gegeven van vrat het gezond verstand hem voorschrijft Haar hg moet met die oyerleversogen en vooroordeelen breken bg moet werken ea zich tot een nuttig lid in de maatschappij weten te maken Toegestamd En doet dit baron Von Adierberg Neen hij verleidt M to dwaasheden om zioh i w zwakheden ten n lte te maken en zijn altgd ledige beurs te vullen Theodoor je oordeelt seherp viel de bankierzijn zoon in de rede Een man als Adierberg die geruimen tgd aan het hof heeft geleefd die in alle kringen der hoogst gezelschappen in aanzien is kan en mag zioh niet vernederen Is arbeid een vernedering P Kan die baron niet zonder zijn eer te benadeelen een of andere post in overeenstemming met zijn bekwaamheden aannemen P Adalbert schgnt over die vraag nagedacht en de juiste oplossing gevonden to hebben Adalbert Von Adierberg heeft een rgkeovader Wie zegt dat P De baron antwoordde Theodoor Ik geef niets voor zijn beweringen Maar het is onverschillig of de v ider van Adalliert a dan niet rijk is Als de jongeman ons een flinke werkkracht meer verschaft en ik geloof dit te moge aannemen dan hebben wg door zijn intrede in de zaak slechts gewonnen Hij had bg de laatste woorden zijn handschoensn aangetrokken en nam nu zgn hoed