Goudsche Courant, maandag 23 november 1891

Eene Nieuwe Bezending Winter en Regenmantels voor Dames en Kinderen GoüBA BAHLMAi l Co de loopbaan eu de verJien ten van ouz u candidaat dat wg kunnen volstaan met daarheen te verwvjzen Zal onze candidaat slagen Dat zal voornanieiyk afhangen van den rer der kiezers Indien er weder iets in ous midden komt van dat feu êaeré dat iu Juni onze beste mannen persoonlijk in t ynur bracht en in de lauwste gemoederen iets deed trillen voor de goede saak van het vaderland en de vrijheid dan twjjfelen wij er niet aan Toen dacht niemand onzer aan kleingeestige be iwaren doch allen waren één in geestdrift en vertrouwen Moge ook thans dit weder het geval z jn en meer voldoening nog zullen w j den uitslag toejuichen Wjj hoorden van enkelen die zich blind staarden op een enkel vraagstuk b V het militaire van apderen weder dat zjj meenden min of meer gegronde persoonlgke grieven te hebben tegen den liberalen candidaat Och vrienden wat wg ü bidden mogen laat dergelijke ondergeschikte bedenkingen varen Aangenomen dat de heer Van der Breggen op een enkel punt niet juist uwe opinie is toegedaan aangenomen dat awe grieven tegen hem reden van bestaan hebben wat doet het er toe Verhei u boven dergelijke kleingeestige overweging wanneer gij n opmaakt om in het belang van het vaderland nw stem uit te brengen Het geldt niet den persoon maar de zaak het algemeen belang vordert van U dat gij u uitspreekt over de algemeene richting waarin gij het bestuur wilt geleid zien en dan sluit g j u aan bg de candidatuur die na rgp beraad door de meerderheid uwer geestverwanten gesteld is Handelt gH anders dan komt gg te kort in uw plicht jegens uw medekiezers en uw vaderland Met moi d dus alle man in t vuur Ieder zorge dat geen zijner vrienden of kennissen acbterbiyve Indien w j niet slagen laten wg dan vallen met eere maar als ieder bet zijne doet dan komt a s Dinsdag met glans uit de stembus de naam Ph van 4er Breggen BINNENLAND GOUDA 21 November 1S91 Naar ons nit s Hage gemeld wordt bigkt uit het zooevei verschenen regeeringsantwoord dat de Minister van Financiën eerlang zal aanbieden een voorstel tot niet geringe verlaging der mutatierechten thans zoozeer drukkende op den landbouw Drukkende accgnsen zullen voorts worden verminderd U wilt mij diu den inhoud der papieren niet meedeelen vroeg hij met bewogen stem Ik mag het niet antwoordde de bankier wrevelig laat toch eindelijk dat onderwerp rusten jemoet begrijpen dat het voor mij pijnlijk is Ban blijft mij niet over dan uw wantrouwente beklagen uide het jonge mensch terwijl hij dodeur naderde Goeden nacht vader Goeden nacht Tbeodoor bleef nog aarzelend staan hij verwachtte wellicht dat de oude beer toch nog van gedachten idu veranderen maar ook in die hoop zag hij zich teleurgesteld en met een beklemd hart verliet hij het huis XXIV Hoezeer ook de verloving met grjnf Kurt Von Hoheuhausen strijdig met baar eigen wenach en hoop was had Alma zich niettemin aan den wil van haren vader onderworpen Kapitein Vou Gronau dien zij beminde wilde zich niet verklaren hg liet zich niet meer zien en Alma was te trotsch om hem halverwege tegemoet te gaan Wie hare liefde wilde winnen die moest haar hart veroveren Beantwoordde Gronau hare liefde of gevoelde hij slechts vriendschap voor haar Was hij te schuchter om haar zijn gevoelens Ie belijden of liet het hem koud en onverschillig wie lüar hand verwierf VVaaiiohiJDlük zal t s Maandag in het kiesdistrict Gouda voor de kiezers optreden de heer Mr Heemskerk te ouderkerk a i Usui au da heer Van Velzen te Waddinxveon Tergouatche Naar wij vernemen zal Maandag a st door een der hoofden der anii revolutionuaire party in do Soteit nOns Gencegon een politieke rede worden gehouden Naar wij vernemen zijn er thans reeds meer dan zestig volwassenen ingeschreven voor den cursus van bet Dep Gouda der Mij tot Nut van het algemeen zoodat men een tweeden onderwyzer moet aanstellen Wij kunnen thans met zekerheid meedeelen dat de lijsten der ingesohrevcneu zijn gesloten en dus niemand meer lot den cursus kau worden toegelaten Morgen Zondag zal er op het cricketveld aan den Botlerdamsohea dijk alhier ten half twee een voetbalwedstrijd gespeeld worden tusschen de Goudsche Crioketoluu Olyinpia en de Rotterdamsche Cricketclub Kapiditas Gaven wq in ons vorig nr reeds don hoofdinhoud weCr van het voorstel in den gemeenteraad gedaan door Dr H Ussel de Schepper ondersteund door de hh Dr F H G van Iterson W Lotsy en D ü van Vrfumingen thans wonschen wij daaromtrent het volgende mede te doelen Het voorstel luidt aldus Gouda 10 November 1891 Aan den Gemeenteraad van Gouda Ik heb de eer naar aanleiding van het rapport van Burgemeester en Weihouders dd IS October 1891 en het daaruit voortvloeiend voorstel tot reorganisatie der 2de Openbare Burgerschool voor meisjes aan Uwe vergadering voor te stollen te besluiten 1 de drie laagste klassen der bestaande schoolop te heffen on in artikel 13 van het Reglementop de openbare lagere school het laatst gewijzigdbij Kaadabetluit van 6 Juli 1888 no 7 de 4e alineaaldus te wijzigen Als leerlingen worden toegelaten op de 2e Burgerschool voor meiijes kinderen die in het jaar der toelating den leeftijd van twaalf jare I oreiken en blijken geven dat zij met vrucht het onderwijs in de eerste leerjaren der Ie Openbare Surgjsrschool voor mtisjea hebben ge volgd bf zich iu gelijke mate elders hebben out wikkeld de tweede openbare burgerschool te maken toteene inrichting van voortgezet en meer uitgebreidlager onderwijs met 5 klassen voor meisjes vau 12 tot 16 jarigen leeftijd volgens een leerplan vangelijken omvang als het thans voor de vijf hoogste klassen bestaande of zoodanig gewijzigd als doorBurgemeester en Wethouders in overleg met de schoolautoriteiten zal worden bepaald Het Hoofd dfbr school te doen bijstaan door 4 onderwijzeressen en De bestaande schoollokalen in het gebouw op de Turfmarkt zoodanig in te richten dat zij voor de bedoelde school geschikt worden mot opheffing vanalle thans bestaande gebreken Onder beleefde verwijzing naar de hiernevens Werner en Unica stonden ook aan de zijde van den graaf Alma had dus met allen moeten breken wanneer zij het aan ek van Hohonbausen van de hand wilde wijzen Kn het is immers nu eenmaal gebruik in die kringen dat de ouders zich belasten met de keus hunner kinderen Warm en hartelijk was de ontvangst niet die Kurt Von Hoheuhausen bij zijn aanstaande vond zij reikte hem de hand en hem in de oogen ziende zeide ze koel en bedaard dat ziJ wist welke plichten zij op zich genomon bad en dat zij die plichten getrouw zou vervullen Daarna bracht zij het gesprek op Flora Komiwrg die door deze verloving hare hoop verijdeld zag en toon de graaf daarna van de reisplannen gewaagde die hij voor de naaste toekomst reeds ontworpen hnd hoorde zij hem zwijgend aan zonder door een woord of een blik te verraden of zij aan die plannen hare goedkearing hechtte De zoete vertrouwelijkheden dor liefde werden den graaf niet verleend hg wilde Alma omhelzen maar zij ontweek hem er bleef iets vreemds tusschen hen dat slechts in den loop des tijds kon verdwijnen Hoheuhausen had zich die eerste samenkomst anders voorgesteld maar hij kon zich althans troosten dat hij ten minste geen blauwtje geloopeu had en na de bruilott hem ook allengs wat meer liefde zou worden geschonken Het was een zwakke troost maar er bleef nu eenmaal niets anders over dan gaande Memorie van toelichting neem ik de vrn held het bovenstaande voorstel in de ernstige over eging van Uwe vergadering aan te bevolen l r H DE SCHEFPEK Ingevolge artikel 17 van het Reglement van Orde ondersteund door Dr F H G VAN ITERSON W LOTSY D G VAN VREÜMINGEN Asn de memorie vnn toelichting ontleenen wy het volgende Het eenige verschil tusschen den aard van ou voorstel en dat van Burgemeester en Welbouden voor het ooganblik de financieele zgde latende rusten ligt in den leeftijd van toelating Wij achten de toelating op negfnjarigea leeftijd cene der grootste fouten aan de tegenwoordige school en zgn ten hoogste verwonderd hoe Burgemeester en Wethouders ondanks de daartegen door bevoegde beoordeelaars geopperde bezwaren wy verwijzen kortheidshalve naar helijeen daaromtrent iu de Missive van 20 Juli 1888 van de Commissie van Toezicht voorkomt een dergelijk gobrek wenschen to bestendigen Het mooht ons niet gelukken eene enkele gunstige meening op ervaring berustende over dien leeftijd van overgang te vernemen De voorgestelde vermeerdertng van onderv zend personeel kumt aan die bezwaren niet tegemoet en wanneer zooals hier dat gedeelte ran iet worstel van Burgemeester en Wethouders als een direkt gevolg kan worden beschouwd van het vooribastaan der dria laagste klassen verdient die wijze van reorganisatie in alle opzichten te worden afgekeurd Evenmin wordt de 9 jarige leeftijd van toelating door den Schoolopziener verdedigd deze toeli rekening houdende met de ongunstige ervaring over de tegenwoordige regeling en met bet verlangen van alle belanghebbenden naar verandering in dien toostand beveelt eene toelating op 6 jarigen leeftijd en eene school voor meisjes van 6 15 jaren aan blijkbaar om tegemoet te komen ian den wensch van enkele ouders tot opleiding hunner kinderen op eene zelfde lagere school Tegen eene zoodanige inrichting hebben wij evenals Burgemeester en Wethouders slechts een financieel bezwaar Wij beamen ten volle bet gevoelen van de Commissie van Toezicht dat alleen sprake mag 7ijn van toelating op 6 of op 12 jarigon leeftijd De overige bezwaren door Burgemeester eu Wethouders in hun rapport aangevoerd tegen eene school TDor meisjes van 12 tol 16 jaar beschouwen wg als niet gericht tegen eene inrichting als door obs bedoeld dia enkel het gevolg is van eene inkrimping der school met 8 tot eene met 5 leerjaren het i ons dan ook niet mogelijk iu te zien dat het voortbestaan en de bloei van de 2e Burgerschool voor meisjes afhankelyk zoude zijn van die 3 eersteleerjaren Integendeel wij zien daarin op grond van de ervaring door velen opgedaan de sterkste schaduwzijde van de tegenwoordige inrichting Eene nauwkeurige vergelijking der bestaande leerplannen van de Ie en 2e Burgerschool voor meisjes leidt oiu lot de conclusie dat het verschil in de resultaten voor dezelfde leeiji ren 9 12 in het voordeel moet uitvallen van de leerlingen van de Iste burgerschool voor meisjes Ook uit een financieel oogpunt verdient het voorstel de voorkeur boven dat van B en W Voor de kosten mor verbouwing rekenen B en W nl noodig zich te onderwerpen en van de toekomst botersohap te verwachten Alma was satiriek geestig en vlug zij keuvelde over alles wat haar in den zin kwam maar zjj zou oven levendig tegen een vreemdeling gesproken hebben Zoo verliepen eenige uren toen stond Alma op om haar toilet voor den middagdiseh in gereedheid te brengen De graaf was misnoegd bet speet hem den rood zijner zuster niet in den wind te hebben geslagen Het beeld van Flora vertoonde zich voor zijn oog hoe geheel anders zou zy hem voor de eer van zijn aanzoek bedankt hebben I En bij een vergelijking tusschen de dames kon Flora ook slechts winnen zij was een onbetwistbare schoonheid terwjjl bot uiterlijk van Alma voor don kenner veel te wenschen overliet en ten aanzien van den brnidicliat helde ook de weegschaol ten gunste van Flora oï r Do graaf erkende moer en meer dat hij een overhaasten stap had gedaan en het was voorzeker geen goed tneken voor de toekomst dat hem dit reeds by de eerste samenkomst duidelijk werd Maar de stap was gedaan en de eer verbood zich terug te trokken Deze niet zeer opwekkende gedachten hielden Hohenhausen bezig terwijl h door het slot wandelde om Werner op te zoeken Wordt vervolgd te heffen ƒ 7600 of na aftrek van 25 pCt vergoeding i87fj 6625 Volgens de voorstellers daarentegen wijl volgens hun voorstel slechts 1 lokaal meer noodig is elechis 4000 na aftrek der 25 pCt das 3000 Voor do kosten voor personeel worden volgens het voorstel van B en W do tegenwoordige uitgaven van ƒ 5950 vermeerdertl met het salaris van 2 onderwijzeressen a 800 = ƒ 1600 rankende een totaal vnn 7650 Volgens het andere voorstel wordt jaarlijks slechts ƒ 5200 vereischt De voorstellers houden do bestaande onkosten voor twee kweekelirigeu aan de 2u Burgerschool voor meisjes althans bij aanneming van hun voorstel overbodig Volgens het plan vau B en W zou hiervoor eventueel 150 moeten worden uitgetrokken Wal de Schoolgelden betreft rekenen de voorstellers bij eene bevolking der Isto Burgurschool met 189 en die der 2de Burgerschool met i5 leorljngen een gemis van circa ƒ 500 aon schoolgeld te kunnen verwachten Alles te samen geefi het voorstel eene besparing in eens vnn ƒ 2500 en per jaar van 2000t Wij le eii in De Tyd Ten eindé mogelijk misverstand te voorkomen deelen wij op verzoek mede dat de woorden door den voorzitter der katholieke kiesveroeniging te Gouda gesproken men zie het verslag der Zondag gehouden vergadering in ous nummer van Dinsdag It de antirevolutionairen cnndideerden den heer Havelaar om aan hot verlangen der Katholieken tegemoet te komen door hem alleen in den vorm van een vermoeden zijn geuit Feiten dit vermoeden tot zekerheid verheffende waren niet voorafgegaan Uit Haastrecht schrijft men aan do Schoonli Ct Daar het te goed der inleggers iu de Nuts Spaarbank alhier raeer dan 30000 gid bedraagt hebben de directeuren voorgesteld het waarborgkapitaal met 1000 gld te vermeerderen Genoemd voorstel heeft de goedkeuring dor Nutsleden verkregen Onder vele blyken van belangstelling herdachten Donderdag Hendrikns van Walsum en Pieteroella Noorlander te Ouderkerk a d IJsel hunne zestigjarige ochtvereeniging Een eigenaardig gezicht was het toen de bruilofsstoot ten getale van 72 kinderen behuwd klein en achterkleinkinderen met den 79jarigen noir kranigon stamvader den bruidegom aan het hoofd in volgorde van geboorte eene wandeling door de kom der gemeente maakte Do gemeenteraad van Breda is aan een groot gevaar ontsnapt Tijdens mon gisteren bezig was in do Raadszaal het oude behangsel van do muren te halen is het plafond naar beneden gestort Ware dit gebeurd terwijl een raadszitting mrd gehouden dan zouden in hel gewone verslag de woorden gejammer on gekerm zgn voorgekomen wy wenschen don raadsleden van ganscher harte geluk fN Bred a Maandag had Ie Nieuwerkerk a d IJsel een droevig ongeluk plaats De landbouwer P J dio de laatste jaren aan zenuwtoovallen leed was naar het land gegaan om te arbeiden Toen zijn schoonvader eenige oogenblikkeu later ook in het land kwam vond hij zijn schoonzoon in een sloot verdronken Men vermoedt dat hy weder door een zeuuwtoeval overvallen en daardoor te water geraakt is De ongelukkige laat een weduwe met vier kleine kinderen na Terwijl dezer dagen de afdeeling van het Heilsleger te Kampen bezig was in oefening die de Oorlogskreet een ware bloed eu vuurbid stond noemt kwam de burgemeester binnen roet eenige politieambtenaren De geliefkoosde levenmakende muziekinstrumenten als een groote troop eenigo tambourynen waarvan ziQh hot Heilsleger bedient waren natuurlijk in de zoal aanwezig Daar stapte de burgervader naarde f Oorlogskreet verhaalt op af en vroeg aan den commandeerenden officier waartoe deze werktuigen diende De aangesprokene deed den burgemeester wf ten dat hij hem te woord zou staan zoodra de godsdienstoefening geëindigd zou zijn WatP vroeg de burgemeester godsdienstoefening Het is hier een café chantant De groote trom en verdere instrumrnten werden daarop door de politie bijeeugepakt en naar het bureau vervoerd Uit dit optreden van den burgemeester ia zijn nobelen en zekeren prijzenswaardige ijver tegen de verderfelijke cafés chantant af te leiden maar die ijver mag niet lijden tot zulke krenkende vergissingen Burgerlijke Stand GEBOHEN 18 Nor Hubert onder 4 Lsgerenberg en A E Tan der Wolf 16 Adriana ooders H den Hartog en A Snel Jacobae Hernardui ouders J A L Strioga eo C M Sabée 20 Adrianaa Gijsbertus onders C Verbart en A A Sonsbeek OVERI EDEN 19 No B H Sloot 48 j en U m 20 T de Vriea wed J ao Vollaühovea 62 j A van Meer huiatr hd A Ootneos 76 j ONDfRTROUWDi 19 No A H Kulik 21 j en M Bloot 21 j ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig lyden onze geliefde Echtgenoot en Vader JANVEBMEEB in den onderdom van 66 jaren Wed J VERMEER geb Both Hekendorp 20 Nov 91 en Kinderen VRAAG tegen hoest en verkoudheid de gunstig bekende Raaijmaakers Eorst Caramels verkrggbaar bjj L VAN BEEKÜM Conflseur Óosthaven 17 PELTERIJEN Moffen Boa s Pellerines Colliers Groote keuze Lage prgzen Schenk en Zn DIR en gewoon St NICOLAAS BAUEETLETTEES Cbocolaad Borstplaat enz te bekomen in de IftOOFWAFELBAKKEBIJ van L M de Goederen Korte Tiendeweg D 18 J Breebaart Lz Dagelflks versohe BOTERL ETTERS Zaterdags avonds SAUSIJÖEN BROODJES en APPELBOLLEN Steenkolen Depot Staatsspoor Gelegenheids aantieding Eene partijtje beste fijne Uuisbrandkolen wordt opgeruimd zoolang de voorraad strekt voor 70 ets per HL Bestellingen van 10 H L worden franco thuis bezorgd S D BOOIN Ondergeteekende bericht bg deze dat hare St Uicolaas Ëtalage gereed is ruim voorziMi van KINDERSPEEL GOED enz en noodigt beleeidelgk tot een bezoek nit L DE JONG Lange Tiendeweg Openbare AanTjesteding BURGEMEESTER en WETHOODERS van Gouda zga voornemens op WOENSDAG den 9n DECEMBER I89I des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inscbrgving AAN TE EESTEIEN A De levering van de ten dienste der gemeente gedurende het jaar 1892 benoodigde materialen als Peroe 1 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte Ijzerwaren i 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Terfwaren en Glas 6 Teer 7 Kalk 8 Grind 9 Zand 10 500 M fijn Puin 1 11 68 000 1 en Ahin u dem rétaillé 12 89000 blauwe IJsel straat klinkers 13 50 000 vlakke Vechtscbe straatklinkers Waalvorm 14 60000 vlakkeVechtsche straatklinkers Veohtsohe vorm De monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 en 14 zgn aan de Stadstimmerwerf te bezichtigen Bij de inschrgvingen voor de straatsteenen en voor de keien moeten drie stuks duidelgk gewaarmerkte steenen worden ingezonden B Het maken of vernieuwen Perceel Van twee gording of remwerken bü de draai brug in den Kleiweg Perceel i van de brug over de Breévaart in ren weg langs de Zuidzijde van de Eamemelks oot c Het ophalen van het puin en do vuilnis en het uitbaggeren van de Kanalen zyien Kokers en Riolen alsmede het reinigen en reinhou den van de rioolputten straatkol ken urinoirs ena in de Gemeente De bestekken en voorwaarden liggen dage Igks Zondags uitgezonderd des voornwd dags 10 tot des namiddags 1 unr ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stads Timmerwerf Het bestnk snb 5 is te ver krggen aan de Stadswerf op franco aanvrage tegen betaling van f 0 75 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten voor ieder perceel afzonderlgk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 8n December 1891 vóór des namiddags vgf tire ter Secretarie op het Raadhuis franco bezorgd zgn