Goudsche Courant, maandag 23 november 1891

1891 I 4689 Maandag 23 IVovember GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlöa un gesoliieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ken evenals de liberalen het doen en laat slechts de krocht van do rede en van het verstand gelden Hoe kau het ook anders De oplossing van de aanhangige quaestiën van dienstplicht landbouw sociale vraagstukken is niet te vinden in de Heilige Schrift De rede doartoe te gebruiken is ons dan ook immers gegeven als eene goddelijke gave ïbejuiciin is de tegenstelling tuasohe i rede en Gods ordonnantién niet te verdedigsn evenmin ia de splitsing houdbaar in geloovigen en ongeloovigen op staatkundig gebied De liberale staatkunde verzet zich niet tegen den godsdienst wèl verzet zij zioh tegen het streven om dien godsdienst te bezigen als middel tot politieke agitatie Ons Nederlandsche volk is een godsdienstig volk maar was ook in vroeger eeuwen steeds afkeerig van ketterjacht en van de inmenging van den godsdienst in de politiek Men verlaagt door die inmenging den godsdienst zelf Volgens dr Kuyper zyn de liberalen de vijanden waartegen men te velde moet trekken doch volgens Groen van Prinsterer is het juist de Boomsche kerk die bestreden moet worden Wie i jDiPet ntep volgen Inderdaad de leuze Voor of tegen den gorlsdienst is op politiek gebied een valsohe leuze Het geloof wil niemand op zijde stellen het allerminst willen dat de liberalen maar bet geloof is de grondslag niet van een regeeringsprograra Daargelaten dat het geloof verschilt en dat men zelfs in het vorig ministerie volbloed anti rovolatiooaireu naast volbloed Katholieken heeft zien plaais nemen zoodat de juiste richting niet is aan te geven kan het geloof nooit de basis vormen van het staatsbestuur De tegenpartij moet zich evenwel niet het monopolie aanmatigen van waren godsdienstzin De meest ohristelpe regeering is die welke door hare moatregelen en hervormingen bewijst de liefde verdraagzaamheid en rechtvaardigheid te betrachten die de christelijke godsdienst huldigt Laat de kiezer zioh niet leiden door phrasen en vraagt hij zich af welke partij de hervormingen zal tot stand brengen die t meest met den christelijken geest overeenstemmon dan staat de kans tier liberalen hier nog zoo slecht niet I Tekortkomingen heeft elke party te haren laste ook de liberale Maar onwaar is het dat de liberale party voortdurend het christenvolk verdrukte en nog altijd verdrukt Die woorden al zijn zij door de geheele deputatenvergaderinK bekrachtigd aarzelt spreker niet openlijk laster te noemen Hij beroept zich op de inleidingsrede van dr Kuyper zeif in de deputaten vergadering waarin bij den vrijheidszin der liberalen huldigde om toch later te spreken van hunne verdrukking van het chris envolk I Het een is in lijnrechten stryd met het ander Meermalen verklaarden dan oolq veien tot zelfs dr Schaepman dat nergens de kerkelijken zóó veel vrijheid genden dan in Nederland Spreker wijit in de bijzonderheden aan in welke ruime mate de liberalen gezorgd hebben voor vrijheid van godsdienst en voor vrijheid van onderwijs Hoe heeft Thorbfcke er niet voor gestreden en geleden I bestreden door de antirevolutionairen die aan de katholieken hun vrijheid niet gunden Men hoeft van dien kant Thorbecke bedreigd dat hy zijne portefeuille in gevaar bracht Welnu hij stoorde er zich niet aan en verloor werkelijk zijne portefeuille En dat nu het tegenwoordig ministerie bereid is de goede traditie te volgen dut wordt zelfs door zijne politieke tegenstanders niet betwist Aan de gewijzigde sciioohvet zal niet geiornd worden Het program van de nieuwe regeering omvat al de hervormingen die thans noodig zgn heriormmg van Door de onderstaande Eiesvereenigingen in bet Hoofdkiesdisiriot Gouda is met ni noeg eene stemmen voor de Verkiezing op J IN8DAO 24 NOVEMBBB 1891 tot Gandidast roor de Tweede Kamer gesteld de Heer Ph m der BIUilHiEN Hoogheemraad van Schieland voorzitter van den Polder de Putten en Achteraf landbouwer en grondeigenaar te Waddingsveen Voor de Kiemereeniging tBurgerpUcJit te Gouda Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Dr W JÜLIÜS H ENNO VAN GELDER G PRINCE F HERMAN Fz Voor de Vrijzinnige Kieevereeniging teBotkoop C B VAN NES J W DB IfülTER K VAN NES Pz C BULK J HOOFTMAN Tz Voor de Viijzinnige Kietveremiging te Waddingiveen K VAN DKE TORREN Jz 1 VAN DM HEE Dr C W CORTS C OUDUK Voor de Liberale Kietvereeniging tBurgerpUeht te Krimpen a d Lek en ometreken P VAN DUB HOOG te Krimpen a d Lek A VAN OOSTEN te Lekkerkerk W DB GRUIJTEB B BLOK J BOËFLAKE te Krimpen a d IJsel JAC VAK HOLST te Ouderkerk J BOOGAERDT te Krimpen a d Lek Markt A 57 J J VAN BEMMEL GOUDA ONTVANGEN een schoone collectie ARTIKELEN zeer geschikt voor St mCOLAAS CADEAVX in KRISTAL N ZILVER JAPANSCH enz enz Ook in HAABDSTELLEN STANDAARDS en HANGLAMPEN O O cr 13 A Simt Itt dlftêi M@ iii VAN LINGEN S Sport en Heereo Mkelen zijn Hbeste voordeeligste en doelmaL t S f voor en in H gebruik atrerg elljlsit ei © TTv IJ 3iT E 3ïT VAN s m zxLet dj e TTSjn siX3 d ex © f ir 123 a s a l vorezis TTt © BesteltLiarigren t © Prijscourant franco op aaiivraagf VERKOOP BIJ ELKE HOEVEELHEID The Continental Bode a Company Pima T CHEBAS Gouda Gfoudscb Zan Tereeniging 2 UITVOCRII G op VrUdag 27 November 1891 des avonds te 8 oar in het Lokaal NCT kn VERMAAK Gouda Directeur de Heer M J BOUMAN Solisten Mevr M B v V Sopraan Gouda de HeerenJOH J R0GMAN8 Tenor AmH F D Bas Leiden Dr B J H O Piano Gouda Programma No 1 Thürmerlied S v MILLIGEN No 2 Gebet M J BOUMAN No 3 Snowa S v MILLIGEN No 4 Die Krenzfahrer N W GADE No 1 en 3 onder leiding van den componist Zy die bg den aanvang v n bet nieuwe vereenigingsjaar I Febr 1892 sis buitengewoon lid Donateur of Donatrice wenschen toe te treden kunnen dit Concert bgwoneu tegen betaling van 1 25 Aanmelding by den Heer A J DUXHOOBN Zie verder Programma Maandag Lappendag Babimann en Co GOUDA Kopersia§er LampeDinaker W J V Leeuwen GOUDA Öpieringstraat Loodg ieter Zinkwerker POMPMAKEB Aanlegger van Gas en Waterleiding en Spreekbuizen Reparatiën spoedig en solied St Nicolaas Ondergeteekende maakt door deze zgnen geachten Clientèle en Begunstigers bekend dat zgn ETALAGE in orde is wederom rgk voorzien in Suiker en Chocolaadwerken als ook Borstplaat en Harten in verschillende smaken als Citroen Rosé Saffraan Vanille ook tevens goed gevulde Boterietters Banketletters Best Bt Nicolaas enz enz NB Drop uit de Blikken Trommel a 0 12 en 0 16 per busje Zout Drop Zont Jujubes en Oecandeliseerde Jujubes Van Houten s Haverstroo Borst Bonbons zgn een onfeilbaar middel tegen hoest ze onderscheiden zich van vele andere soorten verzachten Borst Keel en Kinkhoest Prgs per pakje 15 en 25 Cent Aanbevelend L VAN WANKOM ADVERTENTIEJV in alle Binnen en By itenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Snelpersdruk tan A BïiNKHAK Zoon Gomds Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon eo Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mzonderlgke Nommers VIJF CENTEN TWEEDE BLAD IDE I EIDE TAN Mr H GOEMAN BORGESIUS Gisterenavond trad in eene openbare vergaderinj der kiesvereeniging Burgerplioht de heer Borgesius lid van de 2e Kamer der Staten Generaal voor een zeer talrijk publiek op Spr ving ongeveer aldus aan Nog enkele dagen en weder is in dit district de sterabus geopend Wie had dat in Juni kunnen denken I Toen werd na een leer hevigen atrgd ook hier eindelyk de zege behaald Gouda was dan woér tot zijn eerste liefdo teruggekeerd en gaf zijn vertrouwen aan een man de liberale beginselen toegedaan Men wist dat vertrouwen aan een waardig verdraagzaam rechtvaardig man te hebben geschonken Maar hij moest wegens gezondlieidarodenea zyn ontslag nemen eene groote teleurstelling voor de liberalen in het district èn voor do geheele liberale partij Moedeloosheid kou zich daardoor van velen meester maken maar die kau noch mag lang duren Het raat niet aan thans het veld aan de tegenpartg over te laten Een geschikt opvolger moet voor hem gekozen wordeu Wie zal het zijn De strijd zal ook nu hevig wezen maar hij zal plaats hebben onder gunstige omstandigheden Men heeft nu immers gezien dat het pessimisme beschaamd werd en dat Gouda geen verloren district meer is Zou het niet mogelijk zijn het herwonnen terrein te behouden Zeker ja Bovendien sinds Juni is de politieke toestand van geheel Nederland veranderd Toen was er nog eene clericale meerderheid met een clericaal ministerie Thans is dat anders Kene geheel andere strooming heeft zich een weg gebaand Een liberaal ministerie is opgetreden Die verandering kan bemoedigend verken want men weet nu dat het baten zal wanneer men zich hier inspant om een liberaal naar de Tweede Kamer af te vaardigen In beide takken van de Volksvertegenwoordiging hebbon de liberalen thans de meerderheid Dat geeft aan dezen verkiezingsstrijd een geheel ander karakter dan toen men ie Juni aanvalleuderwij o tegen de clericalen moest optreden Thans geldt het de verdediging van datfioen wat reeds veroverd is te steunen eene regeering die nog niet kon toonen wat zij Is het dan op dit oogenblik de tijd om din pas onlstane meerderheid te verzwakken door da verkiezing van een anti ministerieelen candidaat Neen doch l zijn er die uit beginsel den strijd tegen de liberalen voortzetten omdat de liberalen zich niet laten leiden door Gods ordonnantién op staatsgebied Spreker Ingrijpt dat verzet niettegenstoande het is gebleken dat het vorig ministerie in zijne taak te kort schoot Toch vraagt spr of de eiseh dat Gods ordonnantién hot staatsgebied moeten beheerschen iets anders is dan een ijdele phrase Ziet wij hebben 3 jaren lang een clericaal ministerie gehad Alle stukion die er van uitgingen heeft spr natuurlijk ala lid van de ïneede Kamer gelezen on nooit ofte nimmer kwam er iets in voor waarmede men de voorstellen wilde verdedigen op grond van de Heilige Schrift of van Gods ordonnantién Zie als er verkiezingen aanhangig zijn ja dan tornt men met de Heilige Schrift aandragen maar als men aan de regeering ie dan stelt men de stuk ADVEBTENTIËN worden geplaati van 1 5 regels a 50 Cqnten iedere regel meerlOCeuten GBOOTE LETTEÈS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt het kiesrecht van het belastingstelsel óók in het belang van den minderen man hulp aan de gemeentelijke financiën verzekering van het lot van bejaarde werklieden maatregelen ter bevordering van de veiligheid in fabrieken en werkplaatsen leerplicht zelfstandige administratieve rechtspraak verbetering van den toestand van den landbouw verbetering van de defensie Zeker niet alles staat op het regeeringsprogramt niet da herstelling van de doodstraf niet de afschaffing van den vaccine dwang niet het geheel losmaken van de banden tusschen kerk en staat niet het jus promoveudi voor de vrye universiteit neen maar als het ministerie doet wat het belooft zal het dan niet veel nut voor het land stichten Er wordt druk gewerkt en hard voorbereid De belastingvoorstellen van Pierson met belasting van het roerend goed zyn in aantocht Nu reeds zou iets gedaan zijn voor de gemeente financicn als Gedeputeerde Staten tijdig gereed waren geweest Ken inspecteur voor het landbouwonderwijs treedt in functie Nu reeds is in de stukken geconstateerd dat de mutatiereehtéu verlaagd zullen worden en alsdan niet te componseeren door verhoogingen van de grondlasten De landbouw I En nu leest spreker in een in ons district verspreid strooibiljet van de Centrale antirevolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje tot aanbeveling der candidatuur van doiy eer Havelaar Wij behoeven dus volstrekt niet ievreosd te zijn dat onze candidaat do heer HaWU r zal instem men mot de woorden van den tegenwoordigen mi nister van financiën den heer Pierson die oan het diner van het landbouwcongres te Scheveningen het verval toeschreef aan de luiheid de onwetend heid en hot niets doen der landbouwers Als ik zegt spreker eene dergelijke pbrase las in eene circulaire mijner eigen partij dan zou ik het betreuren en mij er voor schamen maar hoe is het zelfs mogelyk dat mannen van goeden naam van de tegenpartij circulaires durven schrijven waariu iets dergelijks voorkomt Zij moeten toch weten dat wel een dergelijk praatje heeft geloopen maar dat de minister van financiën het openlijk in de Tweede Kamer heeft tegengesproken zijne hooge ingenomenheid mot den landbouw betuigende De heer Pierson zeide daaromtrent in de zitting van 23 September II toen de heer Miehiels van Verduynen op de zaak zinspeelde woordelijk het volgende Hoe is dat misverstand gerezen Men kan als redenaar veel fouten begaan bg voorbeeld door te snelle voordracht onduidelijke dictie te groote beknoptheid van uitdrukking Gaarne wil ik aannemen dat of het een of het ander misschien wel èn het een èn het ander is geschied maar zeker is het dat de Nederlandsche landbouw te hoog bij mij staat aangeschreven dan dat ik hem in een ongunstig daglicht zou kunnen stellen Dat is ook niet geschied maar wel heb ik voor spoed toegewensfht aan den landbouw in het alge meen daarbij als freetrader de verwachting uitge sprokcn dat die voorspoed den landbouw van Nfdprland niet zal benadoelen daar buitenlandsche concurrentie een krachtig wapen is tegrn de groote vijanden van alle ontwikkeling traagheid onkunde gemis aan moed Ik accepteer geen andere lezing mijner woorden want ik i en mij klaar bewust juist dit gezegd te hebben al werd mij te goeder trouw maar och f