Goudsche Courant, maandag 23 november 1891

ttot mya bevreemding ieta geheel anders in den mond gelegd I Zóó sprak de minister en toen stond zgn politieke ugenstander op en verklaarde dat hü niet verder op de zaak inging hetgean door de Tweede Kamer met nejuichingen werd begroet il i bergelijko lastering gelyk lij in ijiet strooibiljet fan du centrale aati reitolutionaire iciesrereeniging pans roorkomt moeat sa deze velwlaring van een ierlvjk man niet wo en verspreill ümgiurtge Iteeniige t t iiiciu M 1 tfl SOM O ffirkiezing van een altt libe ge erkei eD iet weU ht be tl Wq hebben zoo kerTOlgt spreker een minisurie dat veel heeft toegezegd en naar ik vertrouwfok veel tot stand zal h ngeii I Zkl KKn nu door dolaai dat fflsiisterie t Riten tgn pfogram teu i itvoer te lej gen l Spreker Ij opt bet tegendeel Hy brengt iaa ti emand iadi 1S88 in heriuaeribg met de verkilzinute r um in welk kleadistriat dr Kuyper tolnmlals ns eigeri persoon Hot wodrd is kumeo voerfft JCn Iratizï d h toen tot aanbevelïag van de aDti evo uti inair caDdidat tir Onfler melr olgèiik hetlertlag der bladen I I l Spreker dr Kuiper noemt het ncon8equ ï t en teen re geeren tfgen de paslvolbracht grau iwetlihertzïening om thans bg déze tusscheijjtgdsche vs Zing te lir hten en ttnli ministerieeleb bA te loeu wikitzcn Uet iDotief tocl wa i m de Verkiezingsperiode op 4 jaar heat gest d jfttteu meur iVastheid aan de partgvejbouduig lA derKkmer wUdr geven om daardoor ook raeer akopbid rte geven aaa het miaislerieele leven De heer ¥ J vper heeft dus in September 4888 verklaard dat Jhe t inconstitutioneel is terstpnd met en ntiniinisterieelen candidaat voor den dag te komen Voor dte stleiluig nti ii wel wat te zeggen Inoon titutioneei is het met maar z ker is het niet weii ohelijk Sflreker zetf adviseerde toen to Bergum de nieuwe regeering eerst te laten regeeren eo te doen zien nat z j Vermocht Intusscbeu dr Kuypet schijnt dit alleen too ta passen als het zgn eigen partij geldt want ik zeg spreker heb niet gemerkt dat hg hier ia Gouda nu deozelfden raad gssft L vmji e loejmehof Integendeel de Standaard beveelt nu het liezen van eOn anti revolutionftir ia Gouda aan Waarom echter ook nu niet aao de regeering dan tijd gelaten om te toooen wat zg vermag Wsarook juist ou een ondminister oaadidaat gest id die toch bezw arlgk het ministerte kan steunen Dat do anti ravolutionaireo uo handelen verwondert spreker nog minder dan dat ook de katholieken die caodidatuur steunen De heer Bahlmann is te Gouda al het mogelijke kwaad komen zeggen van het afgetreden miniaten en zie de beer Bahlmacn is geëindigd mei te zeggen dat de kiezers van Gouda toch maar niet beter kunnen dneu daa een lid an dat zelfde ministerie te steunen £ n waarom 1 Omdat de heci Van der Breggeu door zich aan te sluiten bij de Ltl trale Unie een militariaf zou zijn Spreker u ook lid van de Ltitrale Unie en toch geen militarist Welk esn logica bovendien Twee candidaieu slaan tegen elkainder over De een was lid van het vorig miniaterie dat ais militaristisch door deu hoer Bablmann en de zijnen te gronae srericbt u en nu wordt hij door den heer Bahlmann aanbevolen tegenover een anderen caodUlaat die geen militarist is Jppiani Sprekeif etkent ds verdientlen van den heer Havelaar maar als bet beddelda ttrooibiljut hem u erat de rader van de spoorwegwet dan zegt spreker weet ieder dat die i et tot nu toe slechts Je aandeelhoadera van den Bijospoorweg b vaoide l Jie eo een treurige nalatenschap van den heer Havelaar vormt OuKrondwettig ware het niet een anti liberaal thans ta verkiezen maar onvaderlandilieveniP zou het zgn aan het tegeoiraorxiig ministerie een morael hec te bezorgen De tegeopartij i bovendien onmachtig de leiig U van het bewind ta aanvaarden Men sUiune dus deze liberale regeering Beantwoordt zij oïet aac do verwachting later 1 men afrekening net haar houden maar thans ware het roekelogs de liberale meerderheid raeds gering alsnog te eriwakUu hoormaar weder wat dr Kuyper te Bergum zeide De verkieeing van eep anti miuisterieelen candi daat zou tot zeer ernstige gevolgen kunnen leiden Immers wanneer da toch reeds gerio je meerderheid Wacrover het Kabinet in de Kamer beschikt door ird a uitslag van de verkiezing nog verzwakt werd zou het ntinlL t rio volkomen gerechtigd ziju af te treden Dan toch zouden w het doodA punt we der bereiken en de veerkracht der Kamer zou ge heel en al verloren gaan Is het niet precies alsof dr Kuyper hetgeen hg destijds zeide thaju met het oog op Gouda had klaar g maakt ISen van beiden hij roert opportunistische politiek of het is hem geen ernst met de zaak Ja destijds wees dr Kuyper er ook op dat eene ministerieel crisis en parlementaire macht oii iheid voor de deur zouden staan en hg voegde er Dij Te bedenkelijker tou dat zgn waar de moge Igkheid van dynastieke rampen niet te ontkennen valt Dioramp heeft plaats gehad Het vaderland beeft zgnen grgzeo Koning vorloren maar wi hebben nu eene Kouiagin en acno Koningin rageiitos ie beideu de Hemel zg dank eeuo goede gezondheid genieten Zal men nu de regeeriug der Koningin gaan bemoei Igkeq Ik kan het mij niet denken zegt spreker Bdreudien de anti liberalen zgu destijd alieau ai ii het bewind gekomon omdat zij eei bocd SUantsohap hadden aangegaan Dat is verbroken Stelzg Finnen uu te Gouda èn te Tiel Dat zal benimmérf tot herstel van sameuwerktug niet voeren De t4itdaard zelf zeide di t daarvan iii geen 10 jaar spra e tkan zgn Waarom diiu inmiddeU d regeering der e enpariij bemoeilgkt Wal wilt g dan eigenlijke tegenwerking Gg kunt niet ontkeunende hoerachende onterr deaheitl een vo te fB regoering noodig is j Bprgam zeide maar wedur eeus at dr Kuypsr daarom J Öok in liet belfiig der liberale pa tg zelve ho l t Spreker dat de tiioistprieele caudidiat wordevkozen lig zou hét voqf die pang e a ramp ach indien z thans gedwongen wepi da bugels van bewin ma aatvaardeu Daartoe tocj zou het h Uu kriifat ohtbrekeii i 1 i WelDid naar diezelfde leer sof daslimmers thaili de verkitéing van den heer Havelaar voor de anti p revotutiobi ire iirtg een ramp zijn f Intustpnn er zullen altijd iiodeii zq die zich laten medesleemio door hun haat tejjen hit libsralisme maar de meerderheid van de kiezers io het district Gouda z t niet willeB medewerkten om de pas opgetreden regeering weder af U breken Spreker rekent op dsi vaderlandsliefdo eii k0t gezond veraiand der kiezers De laatste man zal j in t velri moeten komen zat de slag voor de libeialeo niet verloren zgn Lillen d liberalen atthaa zorgen zich later geen zelfverwqt te moeten makeip Laat Inen zich niat doodkijkeo op kleine belangen eu persoonlijka overwegingen mur het groote het algeoieen belang iii het oog houden Dat ieder zijn plicht iföe opdat de schande worde voorkomeii dat reeds nu en ia dit kiesdistrict een tegeuatander van de Kegeering worde afgevaardigd Men toone geen berouw te hebben aser de keute in Juni gedaan Langdurige eo levendige toejuichiugea volgden De voomtler brengt deu spreker oaiik en is overtuigd dat zijn krachtig woord zal bijdragen om met frisschen moed den trgd te hervatten met voor of tegen personen maar voor of logen beginselen Kr wordt gelegeaheid gegeven tct debat De heer 11 M Darcicsen gelooft niet dat er thans sprake behoeft te zgn van het steunen der re tiaring waar de liberale ptrtij steeds heeft g tracht de meerderheid te doen erplaataen Kg roemt de werkMainheid vaa het vorig mintiterie bet verdiende vertrouwen Ds Heilige Schrift moet de grondsUg zijn óók ten opzichte van het kiesrecht bg name van het huismansrecht dat wel degelijk sp lU Heilige Schrift ust want er icu eerst Ad m en u t hem kwam Ëva D man alzoo het hoofd van het geain Ook het sociale vraagstuk kan naar de Heilige Schnft opgelost worden voor ooveel dal nl in eene ZBudige wereld mogelijk is Men zie daaromtrent maar eaai wat er op het jongste sociaal congres ie besloten Hg klaagt over do spotprenten van UUmaptegel zich beroepende daarbij op het oordeel van het Handeltilad ti meeut verder dat er wel degelijk soheiding ia te agakea tusKhea geloovigen en ongeloovi n nl naar hunne daden en bélgdaots Hg klaagt verder over een spottend artikel in de Proanviale Grmumfer Courant waar van de drie eenheid wordt piokea Daar wil hg hel bewijs uit putteu dat de liliersleH de ohristeoen wel verdrukt hebben want de afgeseheidaneu zga rcrvolgd en ook de openbare school was eene verdrukking Hg verwgt aan de liberale partg dat zg verdeeld is en wil haar geen vertrouwen scheuken Kr is f eeue liberale meerderheid io do Tweede Kanter maar er worden bguen enoaiec op aDli hberalen meer steramen uitgebracht dan op liberalen Hjj V gt over de verwerping door de Eerste Kamer van het ontwerp tot splitsing der meervoudige kiesdistricten Hg bestrijdt de vaccine doch doet dal in termen die do aigemeene verontwaardi ng opwekken zóó dat do spreker moet ophoudeo en op uilnoodiging van den voorzitter moet trachten zich eenigermate te bekorten Hg bestrgdt daarop den leerplicht en houdt vol dat FiersoD al spreekt deze het zelf tegen loch 2ich ten nadeele van d n landbouw heeft uitgelaten maar spreker kent geea Fransch eo daar hetgeen P ierson zeide in het Fransob geschiedde moet hg afgaan op Kelgeen m d couranten heeft gestaan Verwijt men hem den inhoud van het strooibiljet waarvan hg 2elf de steller is daa verwijt hij zguerzijds aan d liberalen het bokende Öranje strooibiijst van de hh Tak en Schelvis te Schiedam Dfl spreker vond toejuiching bij zijne gee tverwaaten krachtige teekenen van afkeuring van dsandere zgde De heer ï W Tak v u SohSedam doet den origen sprelfer onder meer opmeirken dat Ma hgklaagt over filempiegel bg niet verneten fnoEt hoezgne geestverwanteu zich uitlaten Prof Fahiui o a heeft den spreker opunlgk op ene verglileriDg uttgekreten voor eea atokvisch en took meectAiiebrer zóó mlffedroogd uiet uit te zien f De Simtiaard heqft de liberalënl zelfs bg loadsn vergelekeit en hen kakatoes genoeind van divene plumage I Het ware inderdaad beter datjkarl azich v nl dergelijke haDdel qgen ohtjiielden mastin elb geval moet de een niet datgMtf euvel duideusiwat hg op z oeu tgd zelf bedrijft Wmt het bedoelle Oranje strooibiljet aanbelangt hit werdwerkelijk door een Scholvis geschreven mA dezeheer js een streng ortkodox Schiedammer en heeftdan dok nog bij de jongste verkiezing tegen den liborsllen caodidaat geijverd Het bewuste Oraajsstrooibiljet iMn alzoo geeiierlei dienst doen tnr vergelgking vaii het thans te Gouda vfu anlirevolu tionaire zgde verspreide strooibiljet ui i De heer Bol geaius dient daarop van repliel U zegt den heer Deroksen dank dat hg vooÉ tgne riohtfng een Uns is komen breken en geeft de hoop te dbjoaen dat na oot de anti revolutionairen gelsgenii d op hunne vergaderiogen tot debat zulleD gevito wat nu uiet of slechts ten deele het geial ii Wat het incident Pierton fianbelangt brandmerkt spreker opnieuw de houding van het strooibiljet wuürvan DerckseA zelf de steller bigkt te k a en braodmetkt tevené de houding van Dercksen die na de rerklaring van Piersou toch volhoudt dat de bedoelde woorden gesproken zijn iSie Dercksea wil gaarne doorgsMi voor een christelijk man maar die woorden in hef strooibiljet zgn zeker niet christelijk Hoe kan verder bg eenige mogelgkheid uit een stukje in een 6rouings h blaadje worden afgeleid dat de liberaleo dep godsdienst verdrukken en alsnog vtr drukken Ja de vergaderiogen van de afgescheidenen werden verboden maar de liberalen deden dal niet wèl hunne tegenstanders de eonaerratiereg Van dezen ging die verrolgiog vit die door da liberalen ten sterkste werd afgekeurd Wat de verdeeldheid onder de liberalen onder Tborbecke aanbelangt niet zqoe vrienden lieten hem iu deo steek maar llrt waren de anti revolutionairen die hem tht grooda riohttoni omdat zg de vrijheid van de roomscha kerk ni t witdsn Sprekers hoofdbetoog was intusachen dat nu de onvrijzinnigeD onmachtig zijn het bewind te aanvaarden en bg de breuk tusscheo de auti ravolutionairen eu katholieken het onvaderlandalievand zou zijn deze regeering te willen afbrekan hetgeen onder deze ometaadighedea slechts toa komen tan bate van het socialisme eo de revolutie tSeker de liberalen hebben vroeger getracht de meerderheid o verplaatsen maar daarna waren zg ook bg machte de regeeriog te aanvaarden en nu da liberale regeeriug pas is opgetreden moet gg haar oiet dwingen na te laten wat zij voornemens is te doen Ziedaar h t verschil in den toestand tusscheo toen en nu Als men gelgk de heer Dercksea dai deed een aandrgviugswetje en een waterstaatswetje in rekening brengt aan hst vorig ministerie dan moet tiet wel zeer weinig gedaan hebben Het heeft iets gedaan bet zij zoo maar wat men aan dat ministerie lau ook verweet het was dat het nieta deed om zijne beloften te vervullen geen enkele belastinghervorming indiefide Ook van de regeling van het kiosreoht ia nieta gefcomen Ja men Ijeproefde de dubbele kiesdistricten te splitsen de heer Lohman diepde in dien zin een wetsontwerp in maar tot zelfs de heer Pgnappel verkjaarde ia de Eerste Kamer dat het zulk pruhrerk was dat h alhoewel het beginsel goedkeurende er Aiet mede kon gaan De Heilige Schrift in verband met het huismanskiesrecht Ik weel het nieti zegt spreker maar ik geloof dat indien Adam noi leefde hg zeer verbaasd zou staan over de conelusTe die thans uit zgn eerstgeboorte wordt getrokkeoj Ëveamin begtgpt spr het verband tusschen de Heilige Schrift en de sociale quaeslie maar bestaat bet verband dan is hel treurig gesteld rast de geestverwantan van den heer Dercksen daar zg inime a zóó weinig deden oor de kleine luidjes wat met is goed te maken door het nu houden van een sociaal congres Ook de liberale party had tekortkomingen maar zij deed toch vrg wat meer voor de kleine luidjes dan ooit de anti revolutionaire partg Spreker toont dit in de bgzopderheden aan wijzende onder meer op de afschaffing vao den accijns op turf stceakool en gemaal altijd in strijd met den wil van de anti revolutionairen en zonder er toen bg te voegen dat zij hun oppositie grondden op de Heilige Schrift Later werden ook de gomeentelgke accijnzen door de liberalen afgeschaft en de anti rerolutionairett t stemden tegen alweder zonder zich te beroepen op de Heilige Schrift Dr Kuyper zelf was lid der Tweede Kamer on stemde tegen alles wat ten gunste van de kleine luidjes as zeker niet omdat het van liberale zijde kwam Deak maar eens aan de wetVan Houten f Slechts 7 loden stemden togen en onder ttfe zeven was dr Abraham Kuyper Toch is die wet gebleken een zegen te zijn juist voor de kleine luidjes Nog slechts een enkel woord mgue heeren daar mg de opmerking gemaakt wordt dat het tgd is om te vertrekken Ik raag er natuurlgk niet op rekenen dat de treinen tegenwoordig alltjd te laat nonkomen zoodat ik miet eindigen Was het noodig dat ik nog iets in hot midden bracht tot weerlegging van gemiuikie opmerkingen ik zou gaarne hier overnachten Joch ik meen lieV voornaamste te hebben besproken Alzoo een slotwoord Dat slotwoord mag geen ander zjjn dan eene dringende uitnoodigiug Dm Dinsdag getrouw ter stembus op te komen Laat ik het ronduit zeggen ieder liberaal in het district Gouda die weet wat er op het spel staat bij deze verkiezing moet niet alleen zelf gaan stemmen maar ook anderen daartoe opwekken In iodor district heeft men van die wankelmoedigen die eene aansporing tot stemmen noodig hebben Als ieder huiswaarts gaat met het bepaald voornemen alles t doun wat in zijn vermogen is om den liberalen Candidaat de overwinning te verzekeren dan is er alle kans dat hij verkozen wordt Dezenzomaris er hier gejuicht bg de verIciozing van Boogaerdt laat er Woensdag opnieuw reden tot juichen zijn I Laat het uiet van Gouda gezegd kunnen worden dat het na eerst zoo ijverig geweest ta zgn thans moedeloos was Als gij mij een dienst wilt bewijzen voor het heden avond gosprokene doet dan het uwe om den heer van der Broggen een man zoo ten volle uw vertrouwen waard uit de stembus te doen komen De gebeele liberale partij zal u daarvoor dankbaar zijn eu het vaderland zult gg daardoor een groeten dienst bewijzen Een daverend applaus van de vergadering volgde op deze met warmte uitgesproken rede waarna de vergadering werd gesloten Boitenlandsch Overzicbt Onder een verrassend sterken toevloed van afgevaardigden hervatte Dinsdag de Duitsche rijksdag zijn werkzaamheid Het trok de algemeene opmerkzaamheid dat vorst Bismarck eeu plaats op de banken der rechterzijde voor zich had lateu reserveereo Is hij waarlgk voornemens in den rgksdag te komen en spoedig Of is het slechts een kleine bangmakerij voor de regeeriog en een aanmoediging in de richting der ontevredeoeu Komt vorst Bismarck dan rerwacht men hem niet vóór de behandeling der haudelsverdrageii maar waarschgnlijk zullen die reeds in het begin der volgende maand bij den rijksdag worden ingediend Vermoedde meu aanvankelijk dat de beraadslaging eerst het volgonde jaar zou plaats hebben ihans deelt men met zekerheid mede dat de regeering onmiddellijke behandeling wenscht en dat de afgevaardigden met haar op dit punt overeenstemmeii wgl men uitstel als een tactische fout zou beschouwen Klaarblijkelijk verlangt ieder een een boslissing de regeering die zich de zgdelingsche felle oppositie van den ex rijkskauselier van deu hal wil schuiren en de rijdsdagleileo die aan de tegenwoordige onznerbeid gaarne een einde zouden maken Binnen een paar weken zal in Zwitserland de volksstemming gehouden worden over den aankoop van den Cbi ra spoorweg door den staat Deze zaak is van meer dan financieele beteekenis en wekt in allo kanions een groote beweging De katholieke kantons zijn voor het meerendeel tegenstanders van den aankoop door den staat in handelskringen hecrscht verdeeldheid Gelgk gemeld werd heeft de regeeringsraad Schreurer in eene zitting van den Groeten Raad te Bern de orernemilig door den Staat voorgestaan en werd een besluit in dien zin genomen De bondsraad heeft onder voorbehoud 50 000 aandeelen in den spoorweg gekocht Geeft hot volk echter niet zijne toestemming tot den aankoop dan zullen deze aandeelen overgenomen worden door een syndicaat dat te Berlg u gevormd wordt In dat geval zou de Centralbahn voortaan feitelijk aan Berlijners behooren De Belgische afgevaardigde Woeste die door koning Leopold tot minister van staat benoemd werd is de invloedrijkste leider der reohterpartij in de Kamer een scherpzinnig eu welsprekend uUra clericaal de meest overtuigde tegenstander van alle legerherrorming Van de beide andere nieuwe ministers van staat trok de advocaat Guillery de gewezen liberale voorzitter der Kamer zich eenigen tijd geloden uit het staatkundig leven terug Hg is thans voorzitter vau den Haad van Slate voor den Congostaat Graaf De Jonghe do derde behoorde sedert 50 jaren tot het corpt diplomatique doch heeft thans zijn ambt neergeleg d Staatslieden die zich verdienstelijk hebben gemaakt worden door den koning der Belgen tol minister van Staat benoemd De koning raadpleegt hen in moeiIgke politieke toestanden Op het oogeublik bezit België 11 ministers van staat Het wetsontwerp door den minister Beornaert in de eerste zitting der Belgische Kamer bij afwezigheid van den minister van oorlug ingediend en betrekkiiig hebbende op de Maasforten behelst de bewilliging van een laatste krediet van 13 700 000 fr De regeering zoo wordt in de memorie van toelichting gezegd is in de vorige zitting in de treurige noodzakelijkheid geweest aan do Kamers mede te deeleu dat de kosten dezer werken bolangrgk hooger Zouden zijft dan de raming daarvan Thans kan er geen misrokeuing meer voorkomen en do gezamenlijke kosten zullen 71 600 000 frs beloopen daar de wetgevende machtroedskredieten tot een gezamenigk bedrag van 67 900 000 frs heeft toegestaan is er dus nog een laatste krediet noodig van 13 700 000 frs De stand der werkzaamheden laat niet toe met de aanvrage te wachten tot de begrooting van buitengewoue inkomsten en uitgaven in behandeling komt weshalve het krediet thans bg afzonderlijk wetsontwerp wordt aangevraagd Advertentiën A JOITKEU Zonen o o U ID leveren franco aan huis a contant PRIMA KACHBLKOLEN a 0 80 p H L HAARDKOLEiN 1 10 Grore Daitsche COKES 0 60 Geklopte id id r 0 65 HOUTSKOOL BRIQÜETTEN 3 cent p stuk Kantoor VEST bg de Vlamingatraat Onderzoeltt de medicinale COGNAC van J F HERMAN k ZOON Tiendeweg direct door ons uit COGNAC geïmporteerd SB Deze Cognac wordt door ons geleverd aan het Militair Hospitaal alhier CMET 7EBEENMG te Amsterdam Opgericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A IMO TIJi Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelscredleten aan hare leden tot ten hoogste een bedrag van ƒ 60 000 en tegen eene rente thans bedragende 5 o met inbegrip vau provisie Neemt gelden a deposito en belast zichmet incasneeringen zoowel voor leden alsniet leden De rente voor deposito bedraagt op heden met 3 dagen opvraging 2 1 maand 2Vt o Namens het Agentschap t Gravenhage Verzending eiken ZATERDAG Een uur J F MOEINS Agent Extra Bericht Voor Gouda en omstreken eene zeer groote verscheidenheid van mijn enormen voorraad Speelgoederen POPPEN en fraaie Artikelen heb ik voor weinig geld verkrjjgbaar gesteld in BAGKI RS BAZAR Oosthaven 37 SINTERKLAAS mil m muLi Jaarlijksche Algemeene Vergadering op DONDERDAG den 26 NOVEMBER 1891 des avonds ten 8 uur in een der bovenlokalen van de Sociëteit cde Reünie op de Oosthaven te Gouda Voor de Verloting wordt verwezen naar de Convocatiebilletten HET BESTUUR het onovenrolTüii LAGERBIER en het gunstig bekende S T 0 cr T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkelgk eu voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prijs per flacon 35 Ceuts Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 aar n Depöthouder X A de VLETTER Markt 800 Gulden betalen wjj aan hem die bij gebruik van Goldmano s Kelser Tandwater ooit weder Taudpjjn krijgt S QOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrijgbaar bjj den Prog J C ZELDENRIJK DROP uit de blikken Trommel Wettig gedeponeerd uitmuntend middel y fc tegen hoest y f W j t scheiknndigjonderzocht door fjif njjjiiifXÜD Tsrscheiden doctoren en in handel gebracht in nette l iiMi blikken Trommeltjes voor Siwm 25 cent door N KATER Handelsmerk Co Groningen m f WAARSHUWING Men gelieve er op te letten dat elk stukje Drop de vorm heeft van een zittende Kat Verkrygbaar bg H W M STEEVENS Gouda L ERKELENS Boskoop C ROELEVEN Zoetermeer M ZIJDERLAAN St lxBijk