Goudsche Courant, maandag 23 november 1891

r 1891 De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlüke Nommers VIJF CENTEN Echte SIIïTa BI Naaimachines PRACHTIG ST NICOLAAS CADEAU Meer dan 10 Dlüliocnun in gebroik Meer dan 300 Diploma s der eersle klasse De i§IMGEB IHAATISCIIAPPIJ te li W YORK grootste NaaimachlnefiEibrlek der wereld heeft te GOUDA slechts één depot EN WEL 4 DUBBELE BUURT 4 DOOB Eenig Depot te Rotterdam HOOGSTRAAT 346 Eenig Depot te sHage LANGE P00TEN16 NO 4690 Dinsdag 24 NoVember GOUDSGHE COURANT tVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTBJIS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Oe Inzending van advertentiön kan geaohieden tot e n uui des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Soiled Elegant s Gangbaarste modellen nOGBT Jongenskraaa ri iongens kraaa f i p dozijn fli 44 m BCEIIJjgB C08TAUA f il U f C08TAXJ I pdorijna i GOETHE p dojjnll HERZOO p ii i ii S ÜS Grootte P Oroott li ilolijn I gÊ i £ Ü3h GrootteP Orwttt T rt n w Vil ALBION iiK vT H i t I BANKIilir p doz na 44 VAONEB u STEPHA p a ijn t p doz p ard 75 ï p doz uaarË 74 MITCOLN B p dozijn fl 59 Verkr gbaar te Gouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J VV E vao EDE van der PALS Markt A 107 direct bij MEY EDLICH Versaud üeschaft Leipzig Flagwitz VELE KIEZERS die zich niet kunnen vereenigfen met de twee gestelde GA IDIDATE en vernemende dat zij daarin krachtig en steun vinden in het district noodigfen hunne Medekiezers uit bun stem uit te brengen op den Heer Oud Minister van Waterstaat Lid der Staten van Utreclit enz enz Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bassen van 160 085 en ƒ 0 45 CACAO RRnnTÜS Fabriek te Westzaan U Ai V U A UW Opfferichl 1823 Weezen van ITeerboscli waarbg de heer J tam t LINDKNHOÜT en Ds J TAN BÜBK ran Oberlin fN Amerika het woord znllen Toeren op Dinsdags 24 I ovember e k des aTondg ten 7 nre in de groote zaal der Sociëteit DE UÉUNIE Ooathaven te Gouda Programma s a 25 ets en voor een gereserveerde plaats a 50 ets znllen Tan af heden verkrijgbaar zga bfl den boekhandelaar H C EDAÜW Jb en Dinsdag avond zoolang de Toorraad strekt aan de Zaal STEEI KOLEW Wordt Terwacht eene Lading Grove Rahr KACHELHOLEN waaruit wij tot 80 Cent per H L contant zonder Korting aflereren vrg in hnis bezorgd Echte ANTHRACIT MACHINE enSMEEKOLEN steeds in Toorraad JAM PRIXCE Cie Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 21 November 1891 Openbare Verkooping te GOÖDA op DINSDAG 24 NOVEMBER 1891 des morgens te 9 uren aan het Hnis Wp N No 1 9 aan de Nienwe Haren van Eene partg EEUDENEESWAEEir en de Inventaris van een KRUIDENIERSWINKEL METSELAABSGEREEDSCHAP KALK ZAND PANNEN en 8TEENEN en voorts eene te voren Tan 9 tot 12 en van 2 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FOBTÜlJN DROOGLEEVER te Gouda Gouda Snolpersdruk vnn A Brinkuak ie Zoon BINNENLAND GOUDA 23 November 1891 BiykenB het in dit nr ran ons blad roorkomegde korte versla ran de openbare vergadering van de afd Gouda van het Ned Bond voor Alg Kie en Stemrecht schreef de Voorzitter het feit dat de liberalen Zaterdagavond niet in debat traden toe aan gebrek aan moed Oenoemde Voorzitter zichzelf waarschijnlijk een leeuwennatuur toesohryrende schijot bij sgn tegenstanders steed een hazenyuatuur te veronderstellen Wy herinneren ons dat hij onlangs ook den antirevolulionnair Bercksen gebrek aan moed verweet Hoewel wij het met laatstgenoemden in geen enkel opzicht eens zgn moeten wü hom toch dit tot tijn eer nageren dat hg steeds flink voor zijn gevoelen duift uitkomen en nooit het debat schroomt zelfs met hoogst ontwikkelde mannen die het debatteeren gewoon en geheel op de hoogte zjjn van hun onderwerp Het verwgt van niet te durven verdient hy dus in geen geval Ook ten opzichte van de liberalen ie dit verwijt misplaatst Meermalen traden zij iu het strijdperk tegen mannen als Dr Kuijper Prof Fabius e a Ook Domela Nieuwenhuis vond hier indertgd z n man on als er dus inderdaad moed noodig is om met den heer Gerhard in debat te treden is die hier zeker in voldoende mate aanwezig Waarom dan niet gedebatteerd Wij weten natuurlek niet de reden waarom de liberalen die aanwezig waren zwegen maar zou bet misschien ook hierom kunnen zijn dat zij geen heil zagen in een debat met een sociaal democraat op dat oogenblik en met hot oog op de verkiezing die thans de aandacht van alle liberalen zoozeer bezig houdt Dit is FjaUlLLETOJM lUit het Duiüih XXIV 91 De oude baron was op de jacht gegaan maar had beloofd togen den middagdisoh terug te ziJn Werner moest zich in het slot bevinden maar de graaf zocht te vergeefs hg doorliep alle vertrekken en was juist voornemens van verdere navorschingen af te zien toen hg als aan den grond genageld bleef staan Was het niet de stem van Gronauf En nu sprak een ander Gronau en Hackert at hadden die zoo geheimzinnig te bespreken De graaf sloop op de teenen naar het half geopende venster en zag voorzichtig naar buiten Juist onder het venster stonden de kaptein in een grijs jachtgewaad en de jager Had ik dat maar kunnen vermoeden I zeide de kaptein met bevende stem Ik zou heden zeker niet hier zijn gekomen En al was u gisteren of eergisteren gekomen dan had u het toch niet kunnen beletten antwoordde Hackert Daar valt nu niets meer aan te verande zeker voor het verwijt van gebrek aan moed bestaat geen enkele reden Prof Pabius houdt hedenavond ten 7 ure eene politieke rede in de Sociëteit Ons genoegen alhier De heer Ph van der Breggen treedt hedenavond voor de kiezers te Ouderkerk a d IJssel op In den gisteren gehouden voetbalwedstrijd tusschon Olympia alhier en RapidiUu uit Rotterdam heeft laatstgenoemde club de overwinning behaald Heden middag te ongeveer 2 uur is een begin fan brand uitgebroken in het kantoor der firma Trijbits op den Tiendeweg welke zonder iioemenswsardige schade ta hebben veroorzaakt is gebluscht Naar wij vernemen bestaat bij de Maatschappijtot exploitatie van staatsspoonvegen het voornemen ook bij hare bestekken van uit te voeren werken aan de aannemers do verplichting op te leggen hunne wwrklieden tegen ongelukken te verzekeren en zou dat dan verraoedolijk jjritbgn8 voorloopig geschieden op denzelfteu voet als bij de werken voor het departement van waterstaat Hbl In den nacht van Donderdag jp Vrgdag werd er doi r een surveilleerenden poUti agont te Leideii eene belangrijkü ontdodking en aanhouding gedttan In het duister eene roeiboot gewaar wordende welke uit de gemeente Zooierwoude Leiden binnenkwam hield hg het vaartuig zooveel mogelijk in bet oog en met behulp van een bewoner van don Singel raooht het hem gelukken de schuit aan te houden Alstoen bevond hg dat op den bodera lagen drie jongens van 14 12 en 8 jaar van welke het bleek dat zij door inklimming zich hadden schuldig gemaakt aau diefstal ren freule Alma is verloofd en er blijft u nog alloen de troost dot zij niet reeds zijn vrouw is Tusschen verloving en bruiloft ligt slechts een korte tijdsruimte zeide Gronau bitter Maar voordat de bruiloft gevierd wordt kunnen wg handelen Hebben wij bewijzen Nog niet maar wij zullen ze vinden Gij zegt dat zoo stellig hebt ge ontdekkingen gedaan Ik niet maar gisteren waren twee heeroii aanhet meer en in het struikgewas on een dier heorenwas do ambtenaar van het openbaar ministerie Mi en droef alleen nif uwsgierigheid hen derwaarts Dat kan ik niet gelooven want zij namen hettooneel dor misdaad zeer nauwkeurig op En in den ouden kamerdienaar hebben wg ook oen bondgenoot gewonnen die waarlgk niet te verachten is Wat kan on dat alles baten zeide do kaptein ongeduldig De agent dien ik md de zaakheb belast beeft nog geen enkel bewgs ontdekt enzoolang wij die niet vinden mogen wij geen hoopkoesteren Wij zullen ze vinden Ik twijfel er zeer aan Hackert Het waswerkelijk dwaasheid dat ik zoo schielijk aan jeargwaan geloof hechtte Maar u koesterde iramors van het eerste oogenblik af zelf achterdocht tegen den graaf van huishoudelijke voorwerpen uit eenen onbewoonden koepol onder do gemeente Zoeterwoude Al de gestolen voorwerpen waren in den schuit voorhanden Ook bleek nog dat zg in dienzelfden nacht enkele stukkeu gereedschap uit een in aanbouw zynd huis hadden weggenomen waartoe zjj mede door inklimming den toegang hadden verschaft Reeds meermalen zgn zij roor diefstallen in handen der politie geweest De berlijnsche geschiedschrijver dr Georg Jacob heeft een oud arabisch manuscript uitgegeven dat in het jaar 1000 N Chr geschreven is en allerlei merkwaardigheden beval over Soest Suait en Paderbom Wattrhurna welke steden toen nog slechts versterkte kasteelen waren pver de turfbereiding in de omstreken an Utrecht Itrht over den aziatischen handel te Mentz Uganda waar muntstukken uit Sania kand werden aangetroffen zoowel als Indische specergen over de ruwe zeden in Sleeswijk Sldmtff enz Vermoedelijk behoorde de schrijver tot een moorsoh gezantschap dat in 973 te Merseburg door Otto den Groote ontvangen werd Het Bat handtt dd 16 October deelt mede Sedert eenigeu tijd vertoonden er zich langs de spoorbaan tusschen de bosschon in het district Gendingen drie a vijf koniogs tijgers wier gebrul de lui die hunne schreden naar Gedong Galar richtten met angst en schrik vervulde Op zekeren dag heeft een dezer koningen der wouden een wijfjes bulfel die in het bosch verdwaald geraakte met een slag lan zgne pooten den kop verbrijzeld op het oogenblik dat de eigenaar de karbouw huiswaarts wenschte te drijven waarop de man baenen maakte om hulp te roepen Toen deze kwam opdagen was het dier reeds een eind verder voortgesleept en een groot gedeelte verorberd doch de Javanen durfden het drietal tggers die zich in de Achterdocht wil ik het niet noemen Nu argwaan dan Het was waarschgnlgk niets anders dan weerzin en die weerzin vond haren oorsprong in betvoor de hand liggend vermoeden dat hij naar dehand van freule Von Buchenau zou dingen Zeg dat niet antwoordde de jager het wasargwaan Daniel zeide mij dat gravin Unica ook niet meer het vertrouwen koestert waarmee zjj don eerster dag haar broeder heeft bejegend Tusschen broer eu zustor kan verschil vanzienswijze heerschen Zeker dal was natuurlijk en begrgpelijk Maar zulk een verschil in zienswijze kan het vertrouwenniot doen wankelen Er moet sprake zgn van eenbrief uit Amerika Een brief uit Amerika vroeg Gronau HeeftDaniel je over den inhoud iets meegedeeld Neen Tracht dien brief te krggeii Dat zal zeer moeilijk zoo niet onmogelijk zgn Kom onmogelijk is niets voor mij bestaatdat woord niet Daniel zal hot aanzoek om zijn meester te bestelen met vnrontwasrdising van do hand wijzen Je moet den ouden man er opmerkzaam opmaken dat t hier zijn eigen welzijn geldt Hgmoet destijds toen men de breuk tusschen vader enzoon uitlokte een zeer dubbelzmniito rol gespeeld hebben hg zal dus ook d traaal geen bijzondere i