Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1891

ipgyW oabjiheid ran het Iqk bevonden niet san en gingen onverrichtsnake huiswaarts Te Cardiff in Walea vermaakten sich drie knapen met goochelaar spelen Een hunner nam een knikker stak hem schijnbaar in deu mond deed vervolgens alsof hij hem doorslikte en bracht hem eindelgk bq zgn grooten teen weer te voorachün 0 dat boteekent niets telde een ander nam op ign beurt ook een knikker in den mond en slikte dien werkeIqk naar binnen Nauwelgks had hg lulks gedaan of hij gevoelde rich erg benauwd Kom maak niet oo n misbaar leide de derde ik durf er wel honderd innemen ilk wed v n neen viel no I in Wat verwedt ge er om wa bet bescheid Twee p nce Aangenomen En inderdaad begon de jongen knikkers te slikken De een na den ander verdween toldat de geheele voorraad 53 stuks den weg naar tgne maag was gegaan Spoedig hierna begon de jongen ricb onwel te gevoelen hg maakte dat hij thuis kwam en vertelde aan zgne moeder wat hg had uitgehaald Thans ligt onze held in het hospitaal waar het geneesheeren tot nu toe gelakte hjm van 43 knikkers te verlossen Eén draconische maatregel De schoolcommissie van East Feliciana Parisch in Louisiana beeft een bevel uitgevnardigd dat door vale burgers van dezen staal en bijzonder door de geheele schooljeugd hoogst draco nisch genoemd wordt namelijk het voorschrift dtlt de heeren schooljongens onderde 14 jaar in het vervolj hunne revolvers Kemington rifles en andere donderbuksen niet op school mogen mebrengen De onderwijzers die du verder toestaan worden met ontslag bedreigd In een groote stad in Sileziê speelden twee heeren een tandarts en een hooggeplaatst ambtenaar samen een heel lot in de loterg De ambtenaar betaalde bg elke klasse de helft van de suppletie aan den landarts Deze voegde er de ontbrekende helft aan toe 0 tegen betaling van het Imdrag ontving de tandarts dau hot nieuwe brieve In t begin van t vorige jaar had do beambte weder zijn helft aan de tandarts beUakl do dag van de trekking kwam en de post dealde den tandarts mede dat het lot uit B aangekomen was en ten postkaatore tegen storting van de suppletie voor hem beschikbaar lag Da tandarts in do meening dat hij als gewoonlijk daarvoor acht dagen tijd had wachtte eenige dagen totdat hij morg uit de courant vernam dat ile trekking reeds begooiien was Hij las de trckkingslijst na en bemerkle tut zijn vreugde dat op zgn nummer 20 000 Mark gevallen was Hij ginu dadelijk naar het postkantoor om het lot tegen de storting der suppletie in ontvanjEt tenemen Hier vernam hg dat hg ie laat kwam De kollecteur had het lot per telegraaf terusgevraagd en het was reeds naar hem afgeionden Een correspondentie en een onderhoud met den kollecteur leidde tot niets De laatste beweerde dat het lot niet op tijd was ingelost en dus de rechten van den tandarts vervallen waren Een proces werd gevoerd dcch in hoogste instantie werd de kollecteur in t gelijk gesteld De kosten 2000 Mark beloopend moesten bovendien door den tand bezwaren hebben Wgs hem op zijn eigen belang dan zullen zijn bedenkingen wel schielijk uit den vreg zijn geraimd Ik wil zien wat ik doen kan zeide Hackert Haar ik kan niet met de deur in het huis vallen Daniël is wantrouwend en voordat hg iets onderneemt berekent hij de gevolgen Wij moeten den brief hebben En als hij nn niets bevat dat ons tot bewgs kan dienen H heb de vaste overtuiging dat zijn inhoud voor onze zaak zeer gewichtig is Wellicht zouden wg in het geheel nieta van belang er in ontdekken maar het oog van een man behendig als de inspecteur ziet scherper Goed ik zal met Daniël spreken En het moet spoedig geschieden Nog heden ik moet toch naar Hohenhausen Wat ik doen kan om den dood van mijn geliefde Anna te wreken dat zal geschieden de wrok die jiren achtereen gekoesterd is verlangt eindelijk bevrediging I Voorts kon nog ieto geschieden zeide Gronau Kent gg den herder die in het proces tegen Eeimann als getuige optrad Persoonlijk niet Gg moest hem opzoeken Hoe snel kunnen toch zienswgzen veranderen zeide de jager Toen ik u aanstonds na het vonnis op het gewicht van dien getuige opmerkzaam maakte arts betaald worden Daarna eisobte de ambtenaar van den tandarts een sohadovergoeding van 10 000 Mark daar hg toch op tijd tijn suppletie betaald had De tandarts weigerde en ook hierover werd een proces gevoerd dat door den ambtenaar werd gewonnen Om den Igdensbeker van den armen tandarts geheel vol te maken gebeurde uu nog bet volgende D Hamburger staatsloterg zond den man een heel Ipt in de loterg Ds tandarts die van t spelen genoeg had stuurde het lot tarug Vier dagen later viel er de boofdprgs van 100 000 Mark op Aan een handelsbrief van 30 Oct 1891 uit Havana omtrent den toestand der sigarenfabricatie aldaar is hel volgende ontleend Van de helft der vorige maand tot voor ongeveer 8 dagen hadden wg hier voortdurend regenachtig weder hetwelk in het begin dezer maand Oct van een storm bijna tot een cycloon overging Zoo leefden wij veertien dagen lang in bet gevaar door een zoo gevreesden cycloon bezocht te iullen worden De sigaronfabrieken moesten ten gevolge van de aanhoudende vochtigheid gedurende eenige weken geheel met den arbeid ophouden doch zgn nu sedert 8 ilagen weder in vollen gang Het sinds het ophouden vso het regeotgdpark ingetreden koelere weder on de zich nu en dan reeds voordoende Noordenwinden hebben de tabak nu geheel rgp doen worden zoodat de nu gefabriceerde sigaren wat qualiteit aao gaat zeer bevrettigend zgn De taken zijn dientengevolge op het oogeublik zeer levendig en vooral voor Europa worden thans zeer belangrgke orders ten uitvoer bracht De volgende zending die wg ons hadden voorgenomen tegen het midden dezer maand Oct af te sturen wordt tengevolge van bovengsschilderde weersgesteldheid vertraagd tot beg R der volgende maand welke dus in de eerste helft van December kan aankomen Men schrgft aan de Zuipt Crt uit Londen In de Alhambra Theaters of Varities is op het oogenblik iets te tien wat men met recht the talk of London noemen kan Ëenjonge dame miss Aiinie Abboth geeft daar ui bewijzen van oenen bovennatuurlijke kracht welke de in den laatsten tgd zooveel opgang makende athleter Uandow en Sampson geheel in de schaduw stellen Toch is hier geen vergelijking te maken De dame eene sierlijke en geestig vrouw wergt slechU 98 Engelsche ponden en weerstaat de kracht van 7 a 8 Starke mannen Het eerst werd deze bovennaluurlgke kracht bemerkt door haar vader toen zg 7 jaar oud was hg was toen niet in staat haar tagen haar wil uil de kamer tverwijderen Zelfs Edison moest na persoonlijk onderzoek gezegd hebben dat inilien deze kracht door electriciieit ontstaat hem deze truc onbekend en onbegrijpelijk is De eerste proefneming bestond in bel omwerpen van een heer die een stoel tegen zijn borst hield Alleen door de hand te leggen op de zitting bracht zg de genoemde uitwerking teweeg Daarna hielden zes heeren den stoel vast met hetzelfde gevolg Daarop ging een heer op den stoel zitten en door eenvoudig het vlak der hand tegen de rugleuning te leggen ging man n stoel naar boven De proefneming werd berhaalil met zes becren op elkaar gestapeld welke onder groote hilariteit op dezelfde manier opgelusht werden Nog meer verbazingwek waart gij een heel andere meening toegedaan Uwilde toen trouwens Ik heb dest jds je overtuiging niet gedeeld omdat ik vreesde dat ge u tot een overhaasten stapzoudt laten verleiden antwoordde da kapitein ikvermoedde ook niet dal de verloving zoo schielgk ZOU volgen maar nu is ons het vuur aan de schoenen gelegd en wij moeten handelen Zoek den schaapherder op en verzuim nieu om je zekerheid te verschaffen of Beimaun hem werkelijk op den bewustan dag naar den weg heeft gevraagd Wanneer de herder zich dat met zekerheid kon herinneren dan zouer voel gewonnen z n De man heeft een zwak geheugen I Maar ook een zwak geheugen kan zich enkele oogenblikken herinneren Dan Z3U de herder zich voor den rechter die ontmoeting immers herinnerd hebben Ook dat s aat niet altgd vast Voor den rechter zgn zulke lieden in den regel angstig een barscbe vraag maakt hen bang en ge zult mg ook gelgk geven als ik beweer dat de rechter er geen bgionder belang in stelde zgn reeds gereed liggend vonnis door dien getuige te latan bederven Beproef het dus spreek met den man zooals men met zulke lieden spreken moet bedaard en verstandig I dan zult ge spoedig weten of wij hem later al dan I niet kunnen gebruiken Ik ga weer heen mgn I stemming is niet van dien aard om het paar geluk te wenschen Ge weet waar ik woon wanneer ge kend was een proefneming met een billardqueoe Miss Abbott hield deze voor zich uil op den pain ilcr beide handen doch de kracht van 8 man wii niet in staat om de queue nog de dame van platti te doen veranderen Eveneens was het ondoenlgk haar van den grond op te beuren dit was echter mogelijk indien ze op een zijden zakdoek stond De laatate toer was zeker het meest verbazing wekkend Een billardqneue werd met de punt aair beneden gezet terwijl op het andere einde 8 Issren nnnne handen legden Op dit vlak van handsgiua onder veel gelach een negende persoon plaats anis mis Abbott het geheel opbeurde den heer op A ongemakkelgke zitplaats incluis De eerste voorstelling werd gegeven in tegenwoordigheid van vele genood igden waaronder doctert leden van het Parlement enz Wat ook het geheim van deze voorstelling is zg Is wonderbaarlijk zelfs indien ze door een werktuig of door eleotrioiteit wordt teweeggebracht Mr J Marks die veel in het Oosten heeft gereisd en zich tegenwoordig te Chicago bevindt deelde aldur onlangs het volgende mede In de buitenwgkeu van Jarusalem een weinig ten westen der stad op den weg naar Joppe woont eene mr Alice E Davis die eenige jaren gelsdon uit Boston vertrok om eene zendelinge en ondenrfzere te worden te Jeriiftlem Ze bezoekt do amui waarvan sommigen in de oude graven nabij de stad wonen en groota armoede Igden Mrs Davis irgt zorgt voor ben geelt hun wat ze kan en onderw jit in de stichting Thalitha Kumi Dochtertje sta op hunne dochters In haren vrgen tgd maakt zg teekeniugen van de heilige plaatsen in den omtrek der stad m zendt die naar Amerika waar ze eu goeden prijs opbrengen Wat haar evenwel in dit land voornamelgk bekend gemaakt heeft ign ds albums van fraaie geperste bloemen die zg op ds heilige plaatsen in Palestina verzamelt en smsskiol in albums raniischikt waarbg de bloemen gehad hara natuurlgks schoonheid en kleuren bebondsn Prof Swing van Chicago heeft een van die albamt waarin bloemen zgn geplukt op Rachel s graf in den hof van jothsemane op den Olijfberg en ander heilige plaaUen Het fraaiste van al hare werken is een album dat opzcttelgk gemaakt is voor de jeugdige Koningin van Nederland Het bestaat uil twaalf groote blades van dik kaartpapier waarop bloemen zoo gerangschikt zijn dat ze de spelonk van Machpela Hebron en het graf van David het graf van Joseph Sichem en de bron van Jacob voorstelellen De omslag zat zgn van olgveliout met Auweel overtrokken waarop van buiten het wapen van Nederland zal worden gegraveerd De bloemen dii mrs Davis gebruikt zijn viodtjes riddersporen anemonen gladioleen iele soortea welke in Amerika niet bekoud zgn Voordraclit Cferliard De heer A H Gerhard uit Amsterdam door de afd Gouda van het Ncd Bond voor Algemeen Kiesen Stemrecht candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweeile Kamer hield in eene openb tv vergadering in de bovenzaal van het CaflS Harmonie Zaterdagavond een voordracht ieU ontdekt hebt Behoedzaam verliet Von Hohenhausen zgn poit van luisteraar Zooals hij daar stond de handen gebald het hoofd voornitgesirekt en de gloeiende oogen strak op hot venster gericht geleek hij een tijger die zich gereed maakt om zgn prooi te overvallen Maar die over sponning duurde niet lang slechts weinige seconden daarna streek hg diep adem halende met de band over zgn voorhoofd en een glimlach van minachting zweefde om zijn lippen Alma was nog met haar toilet bezig Werner lief zich ook niet zien maar de oude baron kwam door den tuin op het slot aan Do graaf ging hem te gemoet Baron Von Baohenau schudde zgn gut met vreugde de hand Heeft uw bruid u reeds verlaten vro ï ïlachend Zg maakt toilet Ja ja lat is de hoofdzaak voor do dsnMS Wij moeten haar die kleine zwakheid vergeven waarde graaf zg tooien zich immers uitsluitend opom ons te behagen Wg hebben ook onze zwakheden onze paarden en honden onzen wijn en onzesigaren En de jacht zeide de graaf met een glimlach Zeker zeide de baron Ik zou haar niét willen missen Trouwens een Araerikaansche buffeljachtkennen wg hier niet ITordt vervolgd Een zeer talrgk publiek was opgekomen velenmoesten onverrichter zal e vertrekken daar de zaalvol was en het gedrang aan den ingang groot zóózelfs dat men den maatregel meende te moeiennemen om de deur op slot te doen Er heerschteuit den aard der zaak een erge warmte in de zaal niet weinig vermeerderd door het rooken der aanwezigen Midden in de voordracht viel een dertoehoorders den spreker in de rede met het beleefdverzoek de deur te willen doen ontsluiten daar de warmte hem te sterk werd Daaraan werd voldaan Ingevolge eene uitnoodiging dor politie werd dedeur niet meer gtsloton zoodat ieder vrijelijk de vergadering kon verlaten De vergadering werd geopend door den voorzitter i der Afdeeling den heer W E Carrièrre welke iii herinnering bracht dat wederom een zoogenaamd volksvertegenwoordiger moest worden gekozen en dat dus weder moest worden uitgemaakt wie de eer zou worden waardigi gekeurd nanr de Kamer te worden afgevaardigd Hel boud voor lg Kiei un Stemrecht wilde natuurlijk niets te doen hebbeu met het kuipen en dryven van liberulon of clericalen maar stelde als candidaat een man die er een voorstander van wa4 om alle meerderjarigen het itoinrecht te verschaffoii Die man was do heer Gerhard wien daarop het woord werd verleend Deze begon met te zoggen dat het wel wat gek was dat een spreker die zooeven door den Voorzitter was ingeluid om een kermis terra te gebruiken aanving met eene lanmerking te maken op dions woorden Toch moest hij dit nu doen De voorzitter touh sprak van do eer om naar de Kamer afgevaardigd te worden Spr vindt dat volstrekt geen eer Als wg ons herinneren wat Domela Nieuwenliuia in de Kamer deed zal het niemand verwonderen uls spr zegt t is geen eer maar veeleer eon zware post Spr was den voorzitter hoorende spreken bang dat hij spr zou gaan aanbevelen op de wijze waarop cnndiduteji voor de Kamer gewoonlijk wordon aanbevolen Het is merkwaardig wat een deugden zoo o candidaat beeft I Ook bg deze verkiu iiig is spr concurrent om hem zoo oeus te noemen aanbevolen als het complex van allo voorlreffoUjkhedon Spr wil dudelgk zoggen ilal zijn optreden op dezen avond in niets zal lijken op dat van andere candidnten Het maakte op spr steeds een eurieuse indruk als hij zag hoe candidaten gewoonlgk worden aanbevolen De kiesvereeniging die zoo iemand stelt zei hem op een katheder of tribune roept de kiezers erbg en vraagt dan Hoe vindt jullie hem nuf Züo u candidaat bf looft dau gewoonlijk allerlei mooi s en wordt door zijn geestverwanten opicevijzeld Spr verklaart H it hij hoopt niet gekozen te zullen worden Het kun hem geou steek schelen of de kiezers zijn nanm op hun briefje zetten Waarom treedt hij dan hier op Als prulesl caiididaat Naar de vaste overtuiging vnn de voorstanders van alg Kiesen Stemi echt bestaat een der grootste oorzaken dat in het maatschappelijk eu politiek luren zooveel verkeerds is uit onkunUe met den werkelijken toobtand van de onderste lagen der muntschappg Genoemde voorstanders wenschen voorloopig slechts één zaak dat men naar hen hoott dat men hunne denkbeelden overweegi dat men niet langer schroomt den werkeIgken toestand flink onder de oogen te zien ledere gelegenheid om zijn ideeën meer bekend te doen worden grijpt het bond voor Alg Kies en Stemrecht aan en een candidatuur als de zijne is een uitstekende gelegenheid daartoe want hel is een merkwaardig feit dat als men een gewone voordracht houdt het aantal nieuwsgierigen of belangstellenileii niet groot is maar als een candidaat voor de 2e Kamer optreedt dan is zooals hedenavond wederom blgkt de ruimte vaak te klein om alle belangstellenden te bevatten Voor spr eu zijne geestverwanten is het dus heden een 8 hooiie gelegenheid met een groot publiek in aanraking te komen en anu een uitgebreide kring zijn denkbeelden mede te deelen Spr zal dus een politieke rede houden en in de eerste plaats mededeeleu dat het moge sommigen vreemd in do ooron klinken de heele beweging van algemeen kiesrecht op een onzuivere basis steunt Toch is spr er een wpfm voorstander van Waarom dan is die basis onzuiver Overal waar men dat algemeen kiesrecht verdedigt wordt als argument daarvoor aangevoerd de noodzakelijkheid om betere wetten te krijgen on toch is het een feil dal wij hebben een voortreffelijke regeering en voortreffelijke wetten Dit is niet ironisch bedoeld Wat is de basis waarop de witgeving steunt De Grondwet Nu valt het niet te ontkennen dat wg allen veel preken over de Grondwet maar dat velen die niet lieimm die zelfs nooit geleien hebben Een paar jaar geleden maakte spr daarmede eerst kennis Spr wil daarom verschillende artikelen der Grondwet behandelen en aantoonoii hoe voortroffelgk de voorschriften zijn daarin opgenomen waarop hij echter moet laten volgen dat de nakoming dier oor schriften da uitvoering dar bepalingen zeer veel te wenschen overlaat Achtereenvolgens behandelt spr daarop Art 4 Allen die zich op het grondgebied van het Bijk bevinden hebben golgke aanspraak op bescherming van persoon en goederen Art 7 Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om door de drukpers gedachte of gevoelens te openbaren Art 9 Het recht der ingezetenen tot vereenigen en vergaderen wordt erkend Art 175 Goon privilegiën kunnen iu liet stuk vnn belastingen worden verleend en de Artt 78 167 180 192 77 Spr betoogt dat al die artikelen uitstekende voorschriiten bevatten doch dat daaraan volstrekt niet de band wordt gehoudea Dit moet veranderen en wat is de eenige weg daartoe Andore samenstelling van de Volksvertegenwoordiging opdat ilie in waarheid de belangen van het volk behariige en dat kan alleen verkregen worden door invoering van hi t algemeen kiesrecht Volstrekt behoeven niet allo kamerleden door anderen vervangen te worilen mannen als Heldt Kerdijk Goeman Borgesius behoeven daaruit niet geweerd m mr is het eenmaal tóó ver dat zij door tien duizonde werklieden in ue kamer gebracht worden in plaats van zooals thans door dui ende zoogen fatsoenlijke mannen dan zullen zij wel anders spreken en handelen als thans Spr eindigde met een enkel woord tot slot over zijne candidatuur Wellicht denkt menigeen hier aanwezig Nu Gerhard valt mij mcê ik dacht dat hot zoo n erge rooie was maar t gaat nngal Ik wil zgn naam Dinsdag wol op mijn brieQe zetten Spr moet hen die zoo spreken jgparschuwen en toevoegen ga in deze niet te veel op het uiterlijk af Spr verklaart te zijn sociaal democraat en ieder die hem stemt moet t goed welen dat hij doordrongen is van het feit dat ons heele staatsbestuur niet deugt dat diepgaonde verbeteringen dringend noodig zijn en dht deze alleen te verkrijgen zgn door de invoering van algemeen kiesrecht Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt De Voorzitter nara daarop het woord om te constateeren dat de liberalon alzoo niet in het strijt perk traden hetgeen hij meende te moeten toeschrijven aan gebrek aan moed Zulfs de liberale heeren van Ons Genoegen die wel moed genoeg hadden spr on zijne geestverwanten een zaal te weigeren haddon geen moed genoeg hier te komen debatteeren Daarop sloot bij de vergadering Baiteoiandscb Overzicht Over den Europeeschon toestand schrijft de Borlijuscho medewerker van de officieuse VVeoiier Pol Corr naar aanleiding van de toespraken van keiler Frans Jozef en de ministers Di Kudini en lord Salisbury Dat do redevoeringen gehouden zijn wordt door den politieken toestand veroorzaakt en gelgke demonstraties van de hoogste on hoogo p aatsen zullen zeker ook nog in do naaste tookorast zijn te vermelden Zij schijnen ook in zooverre nuttig daar zg in zekeren zin als hot vaste geraamte kunnen beschouwd worden waartegen do publieke opinie gelijk zij door Je pers is vertegenwoordigd haar gevoelens over den toestand opbouwt Zij bewijzen hoe in dit of dat land ter bevoegder plaatso de tijdelijke politieke toestand beoordeeld woi maar het zijn echter ook maar gevoelens bevoegde gevoelens inderdaad over dezen toestand veranderingen kunnen zij voor de meeste gevallen niet tol stand brengen Begrgpelgkerwijzo vermindert daarmede de beteekeuis der bijna gelijktijdig te Some Landen en Weenen gehouden toespraken niet maar er moet gewezen worden op bet door menigeen niet opgemerkte fwt dat de toestand zelfs daardoor dat bevoegde meeningen daarover bekend zijn geworden in de laatste dagen niet beter of slechter is geworden en dat de politiek thans nog met dezelfde factoren heeft rekening te houdeu als vier weken geleden In zooverre kan men zeggen dat de Europeosche toestand nooit helderder ia geweest dan thans Wg zien te ecner zijde drie conservatieve mogendheden Doitschlnud Oostenrgk Hongarije en Italic wier geheele streven gericht is op het behoud van het aUtus quo aan de andere zgde Frankrgk dnt daar het de hereeniging vau Elzas Lotharingen met Fi ankrijk els efa conditio sine qua non voor den loekomstigen Ëuropeasohen vrede beschouwt den hedendaagschen vrede bedreigt en dat in Busland een zekeren bondgenoot voor zijn op een omwenteling in den tegenwoordigeu politieken toestond gerichte staatkunde meent gevonden te hebben Kenschetsend is het dat de wereld een zoo groot ongeluk als de hongersnood in Kusland een waarborg acht voor het ten minste tgdelgk behoud van den vrede Wat Engeland betreft zoo is het door zijn gelukkige geographische ligging gerechtigd tot het laatste oogenblik zgn neutraliteit te kunmn hand haven en zijn eventueel ingrgpen in den mogelgke toekomstigen strgo afhsnkelgk te stellen van ds eventualiteiten van don oorlog Ook uit dit artikel spreekt de bezorgdheid welke men evenals te Londen te Berlgn en te Weeneo koestert ten opzichte van het bezoek van den heer Von Giers te Pargs Te Parijs schijnt eene vergadering belegd te worden van Russische gezanten Indien men deu correspondent der Fomecie Zettung gelooven mag zgn do Russische gezanten in Nederland en Belgié eo de vertegenwoordigers der gezantschappen te Londen en Madrid in de Franacho hoofdstad aangekomen Wat er verhandeld zou worden kon de correspondent niet te weten komen De heer Von Giers heeft namelijk herhaaldelijk doen verklaren dat zgn bezoek geen staatkundig doel heeft ffaar dat hij alleen naar Parijs komt omdat het een ongunsligen indruk zou hebben gemaakt indien hg wel naar Monza en Berl jn was gegaan zander naar Frankrgk te komen Dat het bezoek met de leening in verbond staat schijnt echter niet twgfelachtig Gemold wordt aan het üuitscUe blad dat do heeren Rotbaohild en de bankier Ghristofle heden door Van Giers ontvangen worden Een ander doel van de komst is waarschgnlgk steun te geven aan het tegenwoordig Fransohe ministerie en dat op het kussen te honden De heer Clémenceau en zijne radicale volgers schijnen van den staal alles te verwachten Als 30 000 mijnwerkers het werk hebben gestaakt moet de regeering tusschen beide komen riep Clémenceau in de Kamer uit toen de minister president De Freycinet m antwoord op de interpellatie van deu afgevaardfgde Basly verklaard had dat een dergelgk ingewikkeld vraagstuk als de loonquaestie niot op hoog bevel kon worden opgelost Da minister deed uitkomen dat geen regeering in staat is hel loon eigenmachtig te verhoogen Zij kon alleen zedelgke pressie op de werkgevors uitoefenen en dat deed zij reeds De eischen der worklieden betreffen echter op dit oogenblik niet zoozeer het loon dat reeds hooger is dan in Duitschland en in België Zg willen zokerheiil hebben dnt zij niet onverwacht zonder work zullen zijn en wenschen oprichting van oen pensioenfonds Hiervoor heeft de minister van binnenlaudscho zaken roods eon wetsontwerp ingediend Tevens is de regeering voornemens aan de Kamer voor te stcUeu een seheidsgerecht op te richten om misverstanden tusschen werkgevers en werklieden uit den weg te ruimen on kapitaal en arbeid te vorzoenen Ten slotte gaf de minister den werklieden een goeden raad Hij waarschuwde hen dat zij niet door werkstakingen de moeilijkheden waarvoor zg stonden uit den weg konden ruimen De regeering beeft zeide hg de moeilijke taak de orde te handhaven personen en goed te beschermen en te gelijker tijd den eerbied voor de vrijheid van arbeid te verzekeren Dezen plicht is zg vast besloten hot koste wat het wil te vervullen Mot 354 tegon 107 stemmen verklaarde de Kamer volkomen in te stemmen met deze woorden van den ministor De Freyoinet on het voorstel van Clémenceau tot invooriug van gedwongen schoidsrechterlgko uitspraak werd met groote meerderheid verworpen Op voorstel van den arbeidsafgovaardigde Basly benoemde de regeering vervolgens een seheidsgerecht van 5 personen 3 leden van deu Baad vnn State en twee mgningenieurs die zullen trachten een einde te maken aan het geschil Uit de laatste berichten aan de Times betreffende den toestand in Brazilië blgkt dat Da Ponseoa met do oppositiepartij in Rio Grande do Sul onderhandelingen heeft trachten san te knoopen De dictator gaf zgn wensch te kennen dat de vrede zou worden hersteld en bood daartoe aan in Rio Grande een plaatselijk bestuur ingericht volgen don weiach dor bevolking aldaar te zullen erkennen De JiSta antwoordde echter dat hare troepen do wapenen niet zouden neerieggen vóór Da Ponseca zou tijn afgetreden en zeide dat in diens verwijdering on herstel van het Congres de eenige voorwaarden tot den vrede zgn gelegen Eenige letten der royalistisoho partij hebben te Lissabon bg den koning van Portugal stappen gedaan tot herstel van het keizerrijk en de terugroeping van Don Pedro Koning Karel moet echter geweigerd hebben rich met de Braziliaansche zaken in te laten PETROLKUM I OTEÊBlINiGEI ï Tan de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Januari lovering ƒ 7 45 Pebruari levering ƒ 7 30 Ma rtlevering ƒ 7 25 April levering ƒ 7 15 An gustuslevering 7 20 September October November en December levering ƒ 7 55