Goudsche Courant, woensdag 25 november 1891

9 fP fr V W t Itrmnm j 1801 Woensdag 25 November N 4691 60UDSGHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De lUBeuding van advertentiön kan geschieden tot eéU uur dea namiddags van den dag der uitgave 8TEEKKOLE Aangekomen de Lading Qrove Rulir EACHELKOLEN waaruit wö tot 80 Geut per HL contant zonder korting afleveren Try in bnis bezorgd mits bg 2 of meer B L gelgk genomen Echte ANTHRACIT MACHINE enSMEEEOLEN steeds in voorraad JAM Plll CE Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 23 November 1891 Boiii kunde B een Architect en Timmerman te Roiterdam bestaat gelegenheid voor een JONOMENSCH om in bovengenoemd opgeleid te worden zoowel Intern als Extern Brieven franco letters D Y B Algemeen Ad vertentieBureau NIJGH VAN DITMAR Rotterdam ADVERTENTI3ËN Steenkolen Depot Staatsspoor Gelegenheids aanMeding Eene partytje beste fijne Huisbrandkolen wordt opgeraimd zoolang de voorraid strekt voor 70 Cta per HZ Bestellingen van 10 H L worden franco thuis bezorgd S D BOON Kieuwe Kaas lnrichting TE KOOP BOTERFABBIEK Nieuwe La n te Del t Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG 7 DECEMBER 1891 s voorm 11 uur in het Koffiehuis het Schaakbobd bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van de Notarissen P M MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR t Waddinxvem van Perc 1 Een WOONHUIS waarin barbierswinkel en ERF aan de Westzijde van den RaaiM wyk O Nrs 315 en 315a te Gouda Kad Sectie D No 2189 groot 68 c A Verhuurd voor 1 60 en 1 per week Perc 2 Een WOONHUIS en ERF achter perc 1 wgk O No 316 Kad Sectie D No 2190 groot 66 c A Gedeeltelijk in eigen gebruik geweest overigens verhuurd voor f 1 40 per week Perc 3 12 Tien nog nieuwe hechtgebouwde WOONHUIZEN en ERVEN endaarvoor gelegen OPEN GROND op het Oranjehofje achter de vorige perceelen wgk O Nrs 317 326 Kad Sectie D Nrs 2192 2201 Verhuurd elk voor ƒ 1 40 of 1 30 per week Perc 13 Een GEBOUW dienende voor mandenmakery met ERF en POORT mede aldaar wyk O No 31 5t Kad Sectie D Nrs 2191 en 1532 groot 88 c A In eigen gebruik Perc 14 Een WOON en WINKELHÜIS aan den Raam w k O Nrs 327 en 327a Kad Sectie D No 841 groot 44 c A Verhuurd voor 2 per week Perc 15 Een WOON en WINKELHÜIS waarin thans de scbildersafiaire wordt uitgeoefend met Bovenwoning SCHUUR LOODS en OPEN GROND naast het voorgaande perceel wgk 0 Nrs 328 en 328a Fad Sectie D No 2048 groot 3 A 8 c A Deels in eigen gebruik en overigens verhuurd voor 2 50 en 1 25 per week De perc 2 12 en perc 14 zgn voorzien van waterleiding Aanvaarding en betaling der kooppenningen 31 DECEMBER 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping Nadere informatiën geven voornoemde Notarissen Breeder by biljetten ÊÊÊSf De liberale kiezers worden e ewaar schuwd tegceii hel verzoek om Jen heer J BASTEKT te stemmen bij strooibiljet heden verzocht daar het ons toeschijnt niet anders dan eene verkiezing s manoeuvre van onze teg enstanders te zijn ten einde stemmen te verbrokkelen Het Bestuur van Burgerplicht kYWz ERS Kijkt gfoed uw slembiljet na er moeten TWEE ZEC ELS op staan H m DERCKSEN Secr der Centr A M Kiesvereeniging Nederland en Oranje Ill H M 1 I Il i i m mmÊÊÊmÊÊÊÊ mmmmimimÊaÊÊaÊimÊamaÊmm mmamÊ mmmmmKmi immmimmm tm m mm Het Photogfraphisch Atelier van Al D WESSELS iVesthaven B 190 te Gouda zal weg ens vertimmering van af 30 ITovember tot 14 Decemlser a s G ssloten zijn Bestellingrn eo Reproductlên wordeo steeds uitgevoerd dS De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt nm m SmaMliMnB m oor kM Fnbiuk adert 10 Jura door ProfMasr ftMtUm ti toMWPMt MBbarolra la oid p Mu wuui ukm w rl iid n eBMb d UJk B vre n dMri fnLDr V Freriehi Bwiijn ti a T Seanzonl wanburg a a C Witt Oai ihaa i a Zdekaner M Muraburg a a 8o derstftdt K mui LambI wmchwi ForSter Birmingham Genees en HaumiddeL PrUlr B Vlrchow bmijb T Oletl MoAchn tx Beclam L 4p ig n T Nussbaum Hnoliam Hertz Amtardwn bij Storingen In de a T Korezynskl Brandt Onderbulks organen kwaU dar larar Iaat aa a Êi T tllllllBS SS kalJ l tracm utornXfUf Toondaranda varatovplBK n d daa MSM KWXÏS r voortiemeiide onresteld bcdvn tooAli koafdpljn dala jua u kald baiiMiwdkald kortadem l baid cabrak aan aatlaat am Dl Zwlucnahê Pillen tm den Aputb kcr E 1 c b ft r d Bnmdi wordca om bare i bta vMUaf daar i i aaa aa ffaaiaa iBgaa a aaa as ilJn u Tarklesca boTen da harp werkaad Zautaa Btttarwatar Droppala MeacMlj aai BV Om sleh by den aankoop te benchemien W ren BaffPmaakta preparaten vraife men In de apotheken eteada Daar de allaan echta KwItBArache IMlIen van dea Apotheker lllehard Braadt Prja per dooi met scbmik aanwlJzluK 70 Cent t eo IHie na iwkeuHg er op dut hel hferliowen efgedrukte dour de wet be ehenrde hanilelimerk of etiket het witte krnla op het roede Teld en de handfeekeninff Kehd Brandt rieh op ieder douaje Leiindc f Hoorddepot F E van Hanten Holir te Kotterdam VQ iüvét JSkéJX 4 p iA i jfJrr fcüWt i STEENKOLEN In LOSSING eene Lading Puike Oirove Euhr Kachelkolen gedurende de lossing tot T8 Cents per Mud k z k vrg te hnis bezorgd Aanbevelend A LAMBERT Turlsingel COKES Zoolang de voorraad strekt wordt de ptB der GA8C0KB met 5 ets het HL verlaagd en voor groote en kleine partjjen grof 50 ot Geklopt 55 ets Geklopt bezorgd 60 ets bedragen STEDELIJKE GASFABRIEK GOUDA De Directeur j j PBiys Snelpersdruk tan A Bsinkham ZooN Goud D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlöke Nommer VIJF CENTEN SUNGENVENUN Gisterenavond is ons blad de eer wedervaren door professorale handen in letterlijken en figuurlijken zin op uiet raalsche wijze te worden aangepakt leder onzer lezers die in Ods Genoegen de voordracht van Prof Pabius heeft bijgewoond begrijpt op welk incident wjj het oog hebben Wg zouden eenvoudig in herinnering kunnen brengen het bekende cWie zich boos maakt heeft ongelijk doch de ons naar het hoofd geslingerde qualiflcatie mogen wjj niet zonder protest laten voorbggaan Naar aanleiding van de in één onzer laatste hoofdartikelen den anti revolutionairen toegeschreven voorzichtigheid der slang werd ons de giftigheid van hetzelfde dier aangewreven Wjj die ook in de felheid van den politiekeu strjjd ons bejjveren geen woord neer te schryven dat niet rjjpelgk is overwogen en dat wjj niet verantwoorden voor de rechtbank der moraliteit wjj houden ook na bedaarde herlezing van hetgeen wjj de vorige week schreven vol dat onze opvatting jjist was Er is bjj deze verkiezing van nti revolutionaire zijde op ergerlijke wijze ter wille van het succes gegoocheld met beginselen Wjj gaven eenvoudig den indruk weder die de candidaatstelling des heeren Havelaar op ons maakte beschouwd in het licht van hetgeen er aan voorafging en van wat daaromtrent op de vergadering der Katholieken uitlekte Wij erkennen dat de pjjl scherpgepunt was maar dat is bg onze dikhuidige tegenpartjj FEVILLETOIM UU het Duitici XXIV 92 En daarom heeft de jacht hier voor mij geen bijzondere aaotrekkelijkheid baron Zij biedt mijgeen voMoende geestdrift ik verlang vau de jacht dat zij met gevaren gepaard ga die moed voreischen De Amerikanen schijnen doorgaans liefhebber te zijn van gevaren en moeilijkheden Omdat zg er van kindsbeen af aan gewendworden l e strjjd om het bestaan ia daar moeilijkeren govaarljjlcer dan hier Htbt gij van mijnheerVon Gronau in langen tijd iets gehoord Hij ia een zeldzame gaat in mijn huis geworden antwoordde de baron ik weet niet of het mjjmoet spijten zijn eigenaardigheid bevalt mij uiet Ik geloof ook niet dat gij er spijt van moethebben Verbaasd zag de baron zijn geleider nan Nu ik wil ruiterlijk bekennen dat zooals dezaken nu staan ik er de voorkeur aan zou geven als hij voorloopig don drempel van mijn huis niet overschrijdt zeide hij maar liet recht om kwaad te wel eens noodig en de verbolgenheid des hoogleeraars bewjjst in dit geval dat zij raak was Schoon niet zoo bedoeld besohouven wg zjjn uitval dan ook als een compliment over de inkleeding van ons verwjjt aan de leiders der anti revolutionairen Indien de hoogleeraar er op staat willen wij op zijne verzekering wel aannemen dat hjj persoonlijk aan die overleggingpn geen deel gehad heeft maar hjj heeft zich er gisterenavond medeplichtig aan gemaakt door niet daartoe gesommeerd duidelgk te doen uitkomen wat men aan den heer Havelaar heeft geljjk zgne andere partjjgenooten vond hij bet voorzichtiger daaromtrent allerlei onderstellingen mogelijk te laten duideljjke verklaringen hadden onmiddellgk een einde gemaakt aan de samenwerking met de katholieken Wat sedert ons bewuste artikjOl bekend geworden is heeft slechts gestrekt o ons in onze eerste opvatting te versterken En daarin staan wij niet alleen Wjj zijn in goed gezelschap Het Handelsblad zegt van de anti revolutionaire verkiezingscampagne welk een sterabusgeknoei en ergert zich over zooveel dubbel innigheid In een onzer groote bladen werd zij met den naam van comedie bestempeld Wie het oordeel der N R Ct kennen wil lezen het nummer van heden Ie blad Dit dagblad brengt daar in herinnering dat de Standaard op 13 Nov zjjne vreugde te kennen gaf dat zij thans als oppositiepartij weer vrij was bjj verlriezingen enkel te rade te gaan met het nieuwe 11 Juni vastgestelde program zjjn kan ik hem niet geven Wanneer hü zich vloiile met een hoop waarvan de verwezenlijking bij rijp beraad ook zijnerzijds tot de oninogelijkhedoB behoorde dan heeft hij toch waarlijk geen aanleiding om zich over teleurateliiiig te beklagen Hij had dit vooruit moeten zien en mij kan hij er geen verwijt van maken Hij schijnt de hoop nog altijd niet vaarwel te hebben gezegd Dwaasheid Wij zijn niet bekend met zijn plannra De baron bleef staan hij zag zijn gast aan alsof hij wilde vragen of hij werkelijk zijn zinnen tot zijn beachikking had Zijn plannen vroeg hij Zijt gij werkelijk bezorgd Zou Alma zich iets hebben laten ontvallen Alma heeft met de zaak nieta te maken Maar moet het mij niet verontrusten als ik ontdek datkapitein Von üronau hierheen komt geheime gesprekken met uw jager houdt en zich ilaarna weder verwijdert zonder het slot te hebben betreden Wanneer hebt gij deze ontdekking gedaan Zooeven Had Hackert een geheim onderhoud met Gronau Hebt gij wellicht door toeval het onderwerp van het gesprek vernomen Neen antwoordde de graaf Nu dan geloof ik het te kunnen gissen zeidede baron als van een zwaren laat outhevon Hackertzal hera do verloting hebben meegedeeld en Gro ADVEBTENTIËN worden geplaats van 1 5 regels i 50 Centen iedere reg I meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van actie eo gaat dan voort Maar zie wat gebeurt Den 19den November komt de Maathodt met de verklaring dat de candidaal der antirevolutioDairen behoorde tot de minderheid in het ministerie die tegen de legerwet was en het antirevolutionaire program wel niet onderschrijven zal om welke redenen hij voor de roomsche partij een aannemelijk candidaat was En de Standaard in plaats van zijnen candidaat en zijne partij en zich zei ven van dien blaam te zuiveren zwijgt Of neen In het nommer van 23 November na drie dagen lang den antirevolutionairen candidaat als tegenstander van den persoonlijken dienstplicht enz aannemelijk te bebben laten maken bij de roomsch katholieke kiezers komt hij met de mededeeling dat de heer Havelaar aan de kiesvereeniging verklaard heeft wat het antirevolutionair program van beginselen en het program van actie betreft homogeen te zijn met den kabinetsforineerder die hem 1888 aanmousterde d i met Mr Aeneas Baron Mackay Ziedaar dan de caadidait die zonder omwegen het program van actie van Juni jl onderteekent Indien de heer Mackay verklaard had het over het program en meer bepaald het program van actie waarop het volgens de Standaard nn vooral aankomt eens te zijn met den heer Havelaar waren de kiezers even WIJS De waarheid zal wel zijn dat de lieer Ha nau heeft er daarop de voorkeur aan gegeven teratond weder den terugweg te aanvaarden Dat zal het zijn Gjj verlieat bg die beschouwing één zaak uixhet oog Namelijk Den haat van Hackert te en mij Hackert waa zooala gy weet mijn medeminnaar ik behaalde over hem de overwinning en mij gaf hij de schuldvan den zelfmoord van het meisje Dat die haat ounog in ziju ziel glooit heeft hg mg bewezen bgonze eerate ontmoeting Ik heb hem alles duidelijk uitgelegd F n meent gij daardoor zgn haat uit den wegte bebben geruimd Moet het niet opzien baren dat Von Gronau juiat met dien man geheime gesprekken houdt Op den baron miaten deze woorden hun uitwerking niet hij hield er niet van over een zaak lang na te denken hij liet zich gaarne door het oogonblilc meeslepen ik zal hem het vuur na aan de schoenen leggen zoule hij mtanoegd Hij zal u de waarheid niet zeggen Ik kom er wel achter Dat is niet de aangewezen weg en buitendien moet ik u beleefd maar dringend verzoeken mijn naam niet te noemen Dat zal met geachieden Gij zult hot moeilijk kunnen vermijden an il