Goudsche Courant, woensdag 25 november 1891

miMiff Mi ffri J Tel M byt eTenmiiiitals de heer Mackay eens is met het nieuwe program van actie waarvan het losmaken van den zilveren band en de Vriie Unireiaiteit de iel zgn en dat nu instemming n et dat program hem de roomsohe en nietinstefflming hem antirerolationaire stemmen zou gekost hebben er de instamtning la Mackay op geronden is die dan caadidaat geen enkele stem behoeft te kosten en den gekozene tot niets bindt En om het spel te voltooien zendt de centrale antirevolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje een schrijven aan de kiezers rond waarin Gouda met zgne polders c de burgers en boeren de kleine luyden de ngvere winkelstand ieder zijue gading vinden maar het program van actie met zijnn gevaarIgke artikelen ja zelfs de ordioantiëu Gods finaal vergeten zijn En dat terwijl de godgewijde tonen nog naklonken waarin zooeven bg monde van haren heer en meester de partij boeti deed voor de ontrouw in het Terleden en trouw zwoer aan het nieuwe program Zoo oordeelt het Rotterdamsche hoofdorgaan Het moet dan ook ieder die gaarne een eerlijken partijstryd ziet ergeren hoezeer de woorden bg deze lieden telkens weder in tegenspraak zjjn met de daden Met beginselen wordt druk geschermd maar waar het noodig is versmaadt men niet de gedienstigheden der practyk Mocht dan het ook hetgeen wij vreezen aan de vereenigde kerkeljjke partyen gelukken thans onzen candidaat te weren dan zal wel het doel het nieuwe kabinet een échec te bezorgen bereikt zijn maar de Standaard zal zich niet kunnen beroemen een man uit één stuk in de kamer gebracht te hebben Immers een ruiterlijke verklaring van den heer Havelaar hoe hg over bet program van actie bet militaire vra stuk enz denkt zou licht ontstoken hebben in het met zooveel beleid gehandhaafde halfduister waarin thans zjjne tolitieke perloonlgkheid gehuld is Dat bij dit niet ge daan heeft en zich al die dubbelzinnigheid heeft laten aanleanen heeft h em niet doen rjjzeo in onze schatting Zoodanige handelwijze moge politiek zgn en misschien de beste weg naar het Binnenhof maar wy geven de voorkeur aan volksvertegenwoordigers die na een strijd met open vizier en met ontplooid vaandel als ridders zonder vrees of blaam daar binnentreden Een politieke party die op een wyze stnjd voert zooals thans in het district Gouda geschied is moet zich innerlyk wel zwak gevoelen dit zij onze troost indien de stembus morgen onze hoop te leur stelt eer ge de waarheid wilt vernemen zult gij den jager moeten zeggen dat ik hem met Grooau in gesprek heb gevonden en dat zou mij zeer onaangenaam zijn Ik zon het eearoudigste en kortste middel kiezen en den jager zyn ontstag geven Wederom bleef de baron staan v waren dicht voor het slot aangekomen Ik kan een bediende niet zonder geldige radenzoo eensklaps ontslaan zeide hij Wanneer men redenen wil zoeken dan kan men ze vinden antwoordde Von Hohenhausen Een ondergeschikte van wiens trouw ik niet overtuigdben duld ik niet in mijne nabijheid ik wacht nietgaarne tot ik mij mijne goedhartigheid te laat berouwen moet Maar dit gaat u alleen aan baron gijmoet zelf weten welken weg gij wilt inslaan Als ik maar te weten kon komen wat Hackert met den kapitein besproken heeft zeide de oude heer di reeds halverwege met het voorstel van zgn gastwas ingenomen daar deze weg hem ook de eenvoudigste toescheen Dat zult gij nooit vernemen Kapitein Von Gronau zal mij geen leugen wgsmaken Di n zal hij u antwoorden dat hij n het rechtaiet kan j even u met zijne particuliere zaken bezigte houden Gronau is verbitterd men kan van hemeen vriendelijke bejegening niet verwachten Ik verzoek u nogmaals ragn naam niet te noemen nietszou mij onaangenamer zijn En nu goen woord meer BINNENLAND GOUDA U November 1881 By de heden gehouden stemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Oeoeraal hebben van de 117S kleian in dcao GsmeeDte 1012 hun stem uitgebracht De Botterdamsohs Arrondiasements Beohtbank veroordeelde heden A van Kekem tot eene boete van ƒ 26 wegens belttediging De herbanw van kerk en toren te Berg Ambacht zal weldra voltooid lijn De haan prqkt reeds op den toren Het ameublement der kerk is reeds aanbesteed in 3 perceelen te zamen voor ƒ 1375 Binnen enkele weken tal ook de klok in den toren geplaatst worden Het gerechtshof te s Hertogenboach in de raadkamer vergad rd heeft met vernietiging eoner beslissing van de arrondissements recbtbank de inhechtenisouming bekrachtigd van den voormaligen hoofdagent V L die onder toezicht van den commissaris van politie belast was mot do innig der veel besproken marktgelden en beschuldigd wordt ioh daarbg te hebben pliehtig gemaakt aan knevelarg Uit Parijs wordt aan de Fottucit Zeitung het volgende geschreven De tegenwooedig hier vertoevende grootvorsten Vladimir en Alexis trachten Parijs grondig teleeren kennen Thans zyn de misdadigerskroegen aan de beurt Vergezeld van drie leden van den jockeyclub die deze plaatsen kennen en van den geheimen politieambtenaar den hoofilinspecteur Bossignol bezochten de grootvorsten voor eenige dagen den Pére Lunette of de Place Maubert Zy namen plaats aan een tafel naast zakkenrollers en inbrekers bekaken ds ruw gepenseelde muurschilderingen luisterden naar de smerige liedjes die door den vanger van de kroeg werden gezongen en gingen toen verder naar het Chateau rouge waar zij de eer hadden eenige ververschingen te mogen aanbieden aan de groote Louiscir die zich voorstelde als vroeger liefje van den onthoofden moordenaar Gamahut eo die door dezen titiel in den kroeg zeer gezien ww Ook gingen zij in de beruchte achterzail waar de pronken lieden neergelegd warden om er te middrA van de grootste vuiligheid hnn roes tot den volgenden dag uit te slapen De vieze bedorven lucht deed hen echter spoedig vertrekken Thans wilden zQ nog den Mirliton van Bmant bezoeken Dit is geen misdadigerskro maar een phantastisch koffiehuis voor srtisien u j cwgcavan den Chat noir waar de kastelein Bruant In het kostuum van een hansworst zijn eigen liedjes zingt hier werden de grootvorsten ecbtsr herkend en om demonstratién te voorkomen gingen zg onmiddelgk heen Uit Parijs wordt aan da Fnmk urUr Zntung geschreven Meyerbeer had na 1846 de gewoonte elk jaar eenige daarover ton minste voor heden niet en vooral niet in tegenwoordigheid van Alma bet zou voor haar pijnlgk zijn De barou knikte de heeren klommen de trap op en eenige oogenblikken later trad de graat met een vroolijken glimlach iu de zaal Werner was er reeds en Alma kwam ook spoedig Een vroolijk gesprek wilde aan den disch niet vlotten slechts korte vragen en even korte antwoorden werden gewisseld I De oude heer was afgemeten en in gedachten I verdiept hem verdroot hst verbond van den jager met Gronau en hij zocht een voorwendsel om den jager zgn ontslag te geven I Werner was nooit zeer spraakzaam men kon zich j echter geen aangenamer toehoorder dau hem voorstellen en het oordeel dat hij over bet gehoorde uitsprak was kort en zakelijk Van complimenten hield hij niet een anekdote hoorde hy gaarne maar nog aangenamer was hem een gesprek over den I landbouw hg was met hart en ziel landbouwer en I zijn streven bepaalde zich er toe de heerlgkheid Buchenau op den naam eener modelplaats aanspraak te geven Alma was er heden ook niet naar geluimd haar geest te laten schitteren zg had terwyl zy met haar toilet bezig was toevallig een blik door het venster geworpen en den kaptein gezien de herinnering aan hem verstoorde baar gooden luim I Zoo was t den graaf alleen overgelaten het ge maanden door te brengen te Spa dat toen zeer ster bezocht werd Hier maakte hg lange ochlendwaudelingeu droomend zoekende naar melodieën Op zekeren dag zich wat vermoeid gevoelende besloot hij de wandeling door een rit te paard te vervangen eo lette er volstrekt niet op waar dit dier hem voerde tot hg eindelgk werd opgeschrikt door den uitroep Houd uw paard inl Gg zult vallen I Het paard stond voor een ongeveer zestig meter diepen afgrond slechts een steontje behoefde af ie brokkelen eo ros en ruiter zouden in de diepte storten De niaeitro werd uit zyn gevaarlgken toestand verlost en ging te voet huiswaarts Sedert dien tyd had hij alles paarden haat gezworen Maar rgden wilde hg Toea werd hem Cadet aangeboden door Adolf Brisson in den Gaulois als volgt beschreven Hg was grauw van middelbare grootte verstandigen blik glimmende huid en was wys voorzichtig en bescheiden als allen van ign ras Men behoefde hem slechts te zien om volkomen gerustgesteld te zyn Op den rug droeg hg een breeden zadel of liever een zetel van rood fluweel waarop men heerlgk zat Zonder het zachte wiegelen onder het rgden had men kunnen gelooven voor den schoorsteen te zitten Het dier was rergeield van een nzeldrijver den groote Lambert Deze was onder dienst geweest rookte als een bezetene es randbraakte het Fransch tamelgk wol Met zijn bliuw vost naast Cadet staande zag hg er waarlgk martiaal uit Toen Meyerbeer hem zag was hg gewonnen en gerustgestehl Ën lederen ochtend konden Meyerbeer s buren de volgende scène zien De groote LamDert fraai gefriseerd en Cadet goed opgepoetst kwamen iu het tuintje van den maestro De ezel werd midden in een pad gezet hiernaast plaatste men een steel Meyerbeer klom dan op een stoel en zette zich in den zadel Dan vroeg hg Lambert zal het vandaag goed weer bigven Ja mgobeer zeer goed sntwooordde de ezeldrgvor onverandcrigk Meyerbeer zeide daarop Dan zal ik mgn parapluia medenemen Men bracht hem de parapluie waarvan hg onafscheidelijk was hij drukte den groeten stroohoed in de oogen de groote Lambert stak een pgp op knalde eens met de zweep en voort ging het Het genot dat Meyerbeer op deze tochten smaakte was ongestoord zoolang hg zijn incognito bewaarde Den eer sten dag ontmoette hg niemand den tweeden dag tien menschen den derden werden allen vensters geopend wsar bg voorbij kwam den vierden moest hg dringen door de nieuwsgierigen die deu componist der Hugenoteu op zgn etel wilden zien De geplaagde musicus kwam toen op de gedachte zgn huis te voet te verlaten en naar Jules Janin die in een der voorsteden woonde te gaan hier wachtten Lambert en Cadtl hem op Meyerbeer verzocht den koning der kritiek eveneens een ezel te huren en mede te gaan Janin vreesde echter dat hg het dier als een paniiekoek pUt zou drukken Misschien was Meyerbeer in zgn hart wel blij dat zgn beleefde uitnoodiging niet werd aangenomen POLITIEKE BEDE VAN Gisterenavond hield Prof Fabius de aangekon digde reile in de Sociëteit Ons Genoegen voor een buitengewoon talrijk publiek Niet alleen dat sprek te voeroa maar hy vervulde dezen plicht met vQorbeeldigen yver Hy verhaalde van zgn wederwaard hedan in Asierika on de blik van Alma rustte ona twead op hemt Vreemd in dezen blik spiegelde zich roeer wantrouwen dan belangsteliing af I Ook de graaf scheen dit te ontdekken want zoo vaak hij haren blik ontmoette sloeg hij de oogen neer Eindelijk was da tafel afgeloopen en de baron ging met zyn gast koffie gebruiken Werner wilde naar de stad rijden om een machine in oogensohouw te te neiAen en Alma trok zich onder het voorwendsel van hoofdpijn in haar boudoir terug de uilnoodigiag van den graaf om hem naar Hohenhausen te vergezellen wees zy van de hand Misnoegd volgde de graaf den ouden heer ind rookkamer en gaf op weg daarheen aan een bedMs bevel zijn rijtuig te doen voorkomen Gaat ge ons reeds zoo schieluk verlaten f vroeff de baron Dat moogt gij niet Vergeef mij door zaken ben ik ertoe gedwongen antwoorde de graaf koel Mijn bankier heefl mï tegen heden namiddag een bezoek aangekondigdfO dringende zaken te regelen Maar dat kan immers morgen ook nog geseht den I zeide de baron Wees oprecht waarde snwfrÉszgt over Alma niet tevreden Ifmfié vtnolgi He plaatsen beset waren moor aan alle ingangen verdrong zich een groote menigte ook links en rechts van het tooneel kwam men de zaal binnen en zelfs op het tooneel achter het neergelaten scherm stonden belangstellenden te luistere De bgeenkomst werd gepraesideerd door den heer H M Dercksen die liaar opende in naam van den Heere Heero Waarna Prof Fabius optrad Deze vi tig aan met te zeggen dat tweeerlei uitv noodiging tot hem was gekomen uit Gouda een om eene candidatuur te aanvaarden een om hedenavond op te treden De eerste moest hij van de hana wijzen Wel was hy hoogst erkentelijk voor het bigk van vertrouwen dat daaruit sprak en beaamde hij ton volle wat Groen van Prinstorer indertgd over het bedanken voor candidaturen zeide maar hij kon ditmaal de candidatuur niet aannemeu Nam hij haar nan en werd hg gekozen hij zou toch weer spoedig raceten ontslag nemen want zijiie werkzaamheden èn nis hoogleeraar der vrije universiteit èn als raadslid van de hoofdstad lieten hem niet toe ook lid van de Kamer te worden Dat is de eenige reden van zijn bedanken en men behoeft dus niet naar andere beweegredenen te zoeken zooals het Handelailad en de Goudsche Courant deden Spr leest daarop uit een houfdartikel van onze courant den volgenden zin voor Blijkbaar durven Mackay of Lohman in de tegenwoordige omstandigheden nog niet uit hun schuilhoek te voorschijn komen Prof Fabius zelfs begreep dat hij zich als sllppendrager van hot erkende extra parlementaire hoofd der voormalige regeoringspartg niet mocht laten voordragen in een district naar zooveel katholieken tegen het kostelijk kabinet partij gekozen hebben toen in de lente van dit jaar de felle broederkrijg ontbrandde Men herinnerde zeker zicb de bybelsche uitdrukking waar sprake ia van de voorzichtigheid der slang en zoekt naar iemand die voor de vroegere medestanders meer aannemelijk was Spr komt met verontwaardiging tegen die woorden op en eindigt met in herinnering te brengen aan de Qowhche Ct dat de slaog behalve om zijn voorzichtigheid ook nog om iets anders bekend is nl om haar spuwen van gif Fol verontwaardigimj neemt Hpr het nr der GowUcie Ct waaruit hij citeerde up en verscheurt het mor de oogen van het publiek In zijn plaats is toen de Minister Havelaar gecnndideerd die dit ten volle verdient Spr kent hem uit zijn vroegere loopbaan in Assen en waardeert hem als een hoogst bekwaam man Spr is van oordeel dat de antirevolutionairen thans dezelfde houding mogen aannemen die de liberale partg aannam tijdons de regeeriug van het vorig Kabinet Van het optreden van dat ministerie af werd het door de liberale partij bestreden met het doel om het nf te breken Men wilde ten spoedigste weder meorderheid worden zonder na te gaan of de liberale partg zelve niet bevorens zuivering behoorde te ondergaan Men verlangde oumiddelgk hervorming terwijl men toen men zrif aan het bewind was die hervorming naliet Spreker weidt over een en ander iu Jeu breede uit wnarbg hij gelegenheid vond te zinspeleu op verdeeldheid in do liberale gelederen zelve Het vorige ministerie kwam ten val Wat zullen wg nu doen vraagt spreker tegenover het nieuwe liberale ministerie Wg zegt hg zullen niet trachten net met alle middelen zelfs met ongeoorloofde te bestrgden De liberalen meent hij zijn altyd iu eene moeielijke positie ouverschillig of zij tot de minderheid dan wel tot de meerderheid behooren Zyn zg in de minderheid dan blijkt het dat het schrikbeeld dat van een clericaal ministerie was voorgespiegeld denkbeeldig is Vandaar meent spreker juist hun strijd tegen het vorig ministerie En zgn zg in de meerderheid dan zijn zy er ook uiet al te goed aan toe omdat men hun dan niet zooals nu bare positie heeft te misgunnen Hij toch meent dat er voor de liberale partij niets doodelykers Is dan wanneer zij geroepen wordt hare beginselen toe te passen Men moet haar aan het werk laten Dat juist zal haar dood zyn Zóó oordeelde reeds Groen van Priuslorer In 1879 is dan ook het laatste liberale Kabinet ineengezakt Wal had de liberale partg van de jaren 1877 1879 moeten leoren P Dat zij niet zoo lichtvaardig weder als raail der kroon moest optreden Toch heeft zy het nu weder gedaan niettegenstaande de waarschuwingen zelfs van prof Buys Welnu de liberale party verdeeld in zichzelve zal de gevolgen er van ondervhidairtotuadeei van zichzelvet Zeker het ministerie is thaii uit bekwame mannen saomgesleld aan wier capaciteiten hij hulde brengt maar de ervaring leert volgens spreker dat bekwaamheid allóón niet voldoende ia Hy meent Dit moest natuurlgk ten bewgze strekken dat de hoogleeraar niets meer met ons blad wilde te maken hebben wat niet wegnam dat hij later in het vervolg zgner rede opnieuw de Ooudichf Courant citeerde en bestreed Dft verseheurpartij was dus niets dan comedie spel dat de liberale partij nooit heeft kunnen denken dat het resultaat van du zegepraal bij de jongste verkiezing zon zijn eeo miiiislerie Van Tienhoven Seyffardt waarmede al dadelgk de militaire quaesiie op den achtergrond is gedrongen Beeds daardoor zou blijken dat het ministerie niet vaststaat Er is geen eenheid Er is geen vast aant engesloten meerderheid in de Tweede Kamer Spreker noemt het eeoe partijregeering in den ongunstigen zin van het woord uit aanmerking vau het gebeurde met de jongste benoeming in den Baad van State en de samenstelling van de commissie van de administratieve rechtspraak Bij dezen stand van zaken hebben wij aiet nootlig zegt spreker het Kabinet te bestoken het zal van zelf vallen ook al erkennen wij de capaciteit zijner leden De liberale partij zocht en zoekt altgd hare kracht in het cijfer en tracht nu ook weder te Gouda eene stem te winnen maar volgens spreker bestaat de kracht eener partij alleen in beginselen Vervolgens verkondigde spr de leer dat op staatkundig gebied moet worden rekening gehouden met de Openbaring Gods Dat willen de liberalen niel en ziedaar het gruote verschil tusschen liberalen en antirevolutionairen Groen van Prinsteror wilde uit dien hoofde wel degelyk ovoreenstemming tusschen katholieken en anti revolutionairen zeggende hij dit in antwoord op de aanhaling van den heer Goeman Borgesius in de vergadering van Vrijdag l l De liberalen laten zich alleen door de rede leiden terwgl de anti revol ationniren een hooger be ginsel de Openbaring Gods huldigen ook op staatsgebied Gouda wordt door spreker een anti liberaal district en Nederland een anti hberaal volk genoemd en dat in Juni l l een liberaal in het district Gouda werd gekozen is slechts het gevolg geweest van bijzondere omstandigheden Hij bestrijdt Borgesius waar deze in staatszaken de Heilige Schrift niet erkende Indien de godsdienst verlaagd ivordt wanneer deze zioh met de politiek vermeiifit dan is dit alleen de schuld biervan dat de politiek daartoe te lang staat Neen de Heilige Schrift in alles Of gij eet dau wel of gy drinkt doet het in eore Gods Ja de Heilige Schrift is geen wetboek maar de beginselen moeten worden toegepast Men onderwerpt zich heden ten dage niet aan Gods woord in de zaken van den Staat Ziedaar wut spreker in een breed betoog afkeurt het betreurende dat ook in ons vaderland het ongeloof moer en moer om zioh been grijpt Tegenover dat verschijnsel vordert goen vaderlandsliefde met den hoer Borgesius te stemmen op een liberaal In zaken van staat moet met Hooger Gezag te rade worden gegaan en daarom geeft spreker bij deze verkiezing de voorkeur aan een antirevolutionair Ook door het socialisme en de revolutie waarvan Borgesius gewaagde laat spr zich niet bevreesd maken Tegenover de revolutie staat immers het Evangelie Er is geen gezag dan dat wat afdaalt van den Hemel wie dat niet erkent daalt van zelf af tot do volkssouvereiniteit Het gezag bij de Gratie Gods nfag niet worden losgelaten Ja bij de liberalen is vrijheidszin b v tegen orerheersohing maar de waarborg voor de vrgheid ligt alléén in het woord van God Morgen kuni gij zegt spreker oen candidaat steunen die Gods woord wil iu staatszaken en ik hoop dat de kundige minister Havelaar zal gekozen worden De rede werd luide toegejuicht waarop gelegenheid gefaven werd tot debat Daarvan maakt gebruik de heer T G G Valette Hij doet in hooMzsak uitkomen dat bet vorig Kabinet niet is te gronde gernbt deor de liberalen De anti revolutionaire partij verbonden met do katholiekeu droeg de ontbindiig in zioh Het monsterverbond bracht zich zelf ten val zóó zelfs dat de Standaard meende dat de Phoenix in de eerste IC jaren niet uit zgue asch zal verrijzen Dtden de bberalen niets van 1877 79 Maar aan wie daarvan de schuld Het ministerie was lam gemaakt doordien partijen reeds in gelyke kracht tegenover elkaader stonden Onder die omstandigheden kon hdt toemnaligo liberale ministerie niets tot stand brengen En wat deden nu de clericalen hunnerzgds toen zij aan het bewind waren Zg brachten de schoolwet alléén door de anti revolutionairen verlangd want den katholieken zg de hulde gebracht dat zij voor geen offers waren teruggedeinsd en bg namo in het Zuiden scholen bekostigden die in geen enkel opzicht bij de sotmlea met den Bijbel behoefden achter te staan De gewyzigde schoolwet moest uitslaitend dienen ten behoeve van du antirevolutio naiien die uit ds staatsruif wilden eten En wat braoht het clericaal ministerie verder In een strooibiljet waarvan de horkomst den spreker onbekend is wordt geconstateerd dat door middel van die wet twaalf millioen gulden te veel aan de Bijnspoorwegmaatschappg werd betaald De gewijzigde schoolwet komt rei ds nu elk jaar op ean millioen gulden te slaan Bijeengenomen een verlies van dertien millioen gulden Dat zgn de voordeelen geweest van het vorige Kabinet Het is waar het bracht de pensioenwvit tot stand en spreker is er dankbaar voor doch bij dat al staat het vast dat de minister dat ontwerp bij zgn optreden gereed vond en het alzoo slechts vim zyn voorganger overnam Hulde wordt door spreker ook gebracht aan Bergansiui en voor den moed dien hij aan den dag logde om te staan of te vallen voor de verdediging van Nederland De liberale partij zou niets tot stand hebben gebracht Het lust spreker niet eene zoo dikwerf wederlegde beschuldiging nu opnieuw te wederleggen Hot zal voldoende zijn de grobte maatregelen en werken van publiek belang tegelijk met den zoozeer toegenomen bloei van den handel in herinnering te brengen De inleider zal weder zoggen dat de liberalen het land slechts stoffelijke en geen geestelijke voordeelen hebben bezorgd maar mag men dan wijzen op de vrijheid van godsdienst die de liberalen bezorgden Mag men er op ivijzen dat de roomscbe kerk thans vrg en allerwege hare torenspitsen kan verheffen terwijl dit immers voor dezen niet geduld werd Zijn bet niet de liberalen die deze geestelijke vrijheden den volko hebbeu geschonken Op die vragen geeft spreker zonder aaizolen een bevestigend antwoord Hoe hot ministerie van Tionhoven Seyffardt tot stand kwam kunnen wij slechts gissen zegt spreker Zoo ook weten wij niet waarom Mackay eene hom vreemde portefeuUle kreeg doch toch dachten wg wel eens dat hier godsdienst en politiek dooreengemengd werden De godsdienst op politiek gebied en wol op grond van de Heilige Schrift I Ook ik zegt spreker acht fiod te hoog dan dat ik er toe zou willen medewerken om Hem te sleuren in het worstelperk der politiek Bovendien welke Schrift Hoe ontstond zij Gij noemt haar het woord Gods maar niet allen noemen het zoo De Lutheranen hebben een andere H Schrift dan de uwe De Anglicanen eveneens Gij zelf had toen gij in een vorige vergadering in de zaal op de Haven optrad waar de heer Dercksen zeide dat het bij de verkiezing gold vóór of tegen God behooren te zeggen dat God niets met deze zaak te maken heeft Ik ontzeg u bovenal het recht der liberale partij godsdienstzia te ontzeggen Zij wil slechts deu godsdieustzin buiten de politiek lateu De Hoogere Burgerscholen en de Universiteiten kweeken geen ongeloof zoo als gy hebt beweerd Gij zelf levert daarvan het bewys want gg studeerdet te Leiden Wie die inrichtingen van onderwijs beschuldigt van ongeloof is een lasteraar Is er bg sommige liberalen afwijking veel is daarvan de schuld juist van hen die alles willen opdringen wat in de Schrift staat zonder te willen aannemeu dal de menschelijke rede óók hare rechten heeft Spr betwist verder dat de liberalen geen vrijheid aan het evangelie hebben geschonken Zie eens de jodenvervolging in Duitsohland eu in Rusland i Zie als ineu die dingen waarneemt dan ligt de schuld van hetgeen gebeurt niet aan do liberalen maar aan de christenen die het christendom verkeerd toepassen en andersdenkenden verdrukken en het land uilzetten Neen de liberalen trachten de menscheu niet van den godsdienst af te trekken Dat is laster Ons volk was en is steeds voor de vryheid hét is niet anti liberaal zooals do inleider goed ondte beweren Spr voert ten slotte het woord over de verkiezing van morgen Wilt gij niet den liberaal blijf dan thuis Zijn de katholieken gegriefd door de houding van het vorige ministerie zooals mr Bahimann uitdrukkelijk heeft in het licht gesteld welnu dat zy zich neutraal houden naar het vooriieeld van de katholieke partg in Duiischland men kan eeue zelfstandige partij vormen dat is zeer achtenswaardig maar men steune niet den anti revolutionairen candidaat Wy willen zegt spr oen beslist liberaal en gy weet nog altijd niet of de heer HSrelaar is een antirevdationair en een tegenstander van het militarisme Wy willen een beslist liberaal aldus bestuit spf en gij weet niet wat gy aan den heer Havelaar zutt hebben Het monsterverbond is gevallen en naar het oordeel van dr Knyper zelf zal het in geen tien jaar ie herstellen zgn Waarolti daU thhiM getracht het tegenwoordig ministerie te verzwakken f Er zal een tyd komen waarin men zich zat verwonderen over den strijd dezer dagen Alle kraahMta behcoren dan ook te worden ingespannen om de oendracht te herstallen en dagen in he levett te roepon waarin wy ons allen weder besohouwen als zonen van één vaderland bereid om onder de vaan onzer Koningin het vaderland te vcrtledigen gal k dit onze voorraderen 80 jaren geleden hebben gedaanl Een daverend applaus volgde op deze woorden terwyl spr herrhaaldelijk ook te midden van zijn rede luide werd toegejuicht Daarop vroeg da heer A Kok het woord die zeide dat menigeen wellicht met verwondering heHt ®