Goudsche Courant, woensdag 25 november 1891

i ï f y s ïfs 189L Diwderdag 26 Nevember o 4993 60UDSCHË COURANT i teuws en Advertehtiehlud voor Crouda en Omstrekent De Insendlng van sdvertentito kan geschieden tot dön uur des namiddags van den dag der uitgave Gouda Boskoop Mosrkapelle Waddinxveen Moordrecht Nieuwerkerk a d IJael Ouderkerk Krimpen Krimpen Gouderak Lekkerkerk Uil het Suitech XXIV 93 Ik geef toe dat ik een hartelijker ontvangst had verwacht maar ik houd rekening met de omstandigheden en heb geduld de tgd zal de herinnering aan Grouau wel uitwisschen Gronau staat niet meer tusschen u en Alma zij moet en zal hem vergeten nu zg met u verloofdis Werner wenscht dat zijn bruiloft met Unicaweldra gevierd wordt ik heb daartegen niets in tebrengen en het zou mij aangeuaam zijn wanneerwij er een dubbelen feestdag van konden maken Do vervulling van dien wensch baron hangt uitsluitend van Alma af Gij zoudt dus toestemmen Met genoegen Dank u I Alma zal zpker hare toestemming geven wanneer zij hoort dat ik het wensch De graaf staarde de rookwolkjes zijner sigaar na Ook ik reikhals er naar in de haven eenergeregelde huishouding aan wal te stappen zoide hij wie zooals ik zoo lang in de wereld heeft rondge den katheder tou lien beklimmeD maar hij geroeide behoefte om z jn rerbuing t uiten dat een Hoogleeraar aan een universiteit zoo weinig lichzelf kon behoerschen dat hg de Ootidtciu Courant roet wiens inhoud hg niet instemde meende te moeten verscheuren I In een gewoon burgerman zou n o iets af te keuren zgn hoe veel te meer dan in een professor De heer Fabius beantwoordde daarop de bh Valelte en Kok LaHtstgetioemden voerde hg te gamoet dat de toehoorders konden uitspraak doen wie van meer kalmte blijk gaf deze of de vorige spr en den heer Valette beantwoordde hg breedvoerig waarbg hij z n zienswijze nader in het licht stelde eu verduidelijkte Plaatsgebrek noopt ons daaromtrent niet in bgzonderheden te treden Bulteniaodscb Overzicht Het officieele Eusaische blad geeft ter verklaring van het eergisteren gepubliceerde verbod van uitvoer Tan tarwe eenige toelichtingen welke per telegraaf werden overgebracht Zg komen op het vol 1 gende neer De na inwerkingtreding van hot uitvoerverbod in llttsland blgvendo graanvoorraad is voldoende om in de behoefte dor bevolking te voorzien tot aan den volgenden oogst De toestand der bevolking in de lar dbouwdrijveodo gouvernementen is tegenwoordig moeilijk daarom zijn 60 millioen roebels uit de vrge geldmiddelen dur schatkist daarvoor aangewezen Het kassaldo bedroeg 220 millioen De inkomsten van het rgk zijn dit jaar ongunstiger dan het vorige jaar Daar de raming 43 millioen lager werd aangenomen dan voor 1890 zal de vermindering van inkomsten echter op het evenwicht van het budget van gjen wezenlijken invloed zgn De mislukte oogst van dit jaar treft ook de internationale handelsbetrekkingen van Rusland die inderdaad in de laatste jaren zeer gunstig waren reden waarom goudinkoopen in het buitenland niet noodzakelijk zijn De goudreserve bedraagt in de schatkist 86 millioen in de Bijksbauk ongeveer 120 millioen roebels De Czarawitch heeft het voorzitterschap aanvaard eener commissie ter ondersteuning der slachtolfera van den hoDgersnoo l in Busland Deze commissie zal volgens een bericht uit Petersburg aan de Times een renteloos voorschot van 50 millioen roebel ontvangen welk bedrag op de civiele lijst van den Czaar gevonden zal worden De voorstanders vau den vrgbaudel in den Franschen senaat blijken de meeuiug te zijn toegedaan dat zg een hopeloos werk verrichten met het verdedigen van hun beginselen tegen het nieuwe protectionistische tarief Zoo o a Challemel Lacour en ook Jules Simon De laaute zeide dat hij niet eens een poging z u doen om den Senaat te bewegen het tarief te verwerpen hij erkende dat tijdelijk de voorstanders der handelsvrijheid bet spel verloren maar hij vertrouwde dat de gevolgen van het tarief voor hen zouden werken middelerwgl was het noodig dat zij de gronden toelichtten waarom zij hun beginselen trouw bleven men ging den voet zetten op een verderfelijken weg en hij beriep zich op de nabijzijnde toekomst Tiraad trad eveneens op als verdediger van den vrijhandel en gaf een geschiedenis van de handelsverdragen Indien men ia den Senaat ditmaal du atemineii eens niet telde maar woog dan zou het nieuwe tarief er niet best afkomen In de Kamer werd de Regeering bij de behandeling van het begrootinga hoofdstuk posterijen beftig aangevallen dat zij ongeveer 100 millioen fr hieruit trok en zoo weinig hervormde en zoo slecht betaalde De Minister van Koophandel zeide dat hg deze opmerkingen in welwillende overweging zou nemen indien men de begrooting maar aannam En de Kamer deed alzoo Ër werd bij de discussie ook aangedrongen op het maken van een afzonderlijk Ministerie voor posterijen In Spanje is weer eens een kabinetscrisis geweest Aanleiding tot do moeilijkheden was hut steeds toenemend verschil van meeniug in het ministerie en de conservatieve partij betreffende verscheidene politieke quaosties dat eindelijk zoo ver ging dat de ministers gezamenlijk bedankten De minister president Canovas del Castillo wien de vorming van een nieuw ministerie werd opgedragen had reeds een voordracht gereed die echter niet door de regentes schijnt te zijn goedgekeurd Een tweede voordracht is volgens een telegram van gisteren thans aangenomen Hierbij zgn vier ministers behouden nl de hertog van Tetuan buitenlandsche zaken Villaverde justitie generaal Azcarraga oorlog behalve Canovas zelf Vervangen zijn echter o a de ministers van financiën nl door Concha Castanoda en de minister van koloniën in wiens plaats Romero Robledo weder optreedt Tegen de verwachting is de oudminister van financiën Camacho niet in het nieuwe kabinet benoemd Do Belgische mijnwerkers schijnen oen poging te doen zich bij de werkstakers in het noord Fransclie mgndistrict aan te sluiten Op een nationaal congres van mgnwerkers dat gisteren te Seraing werd gehouden kwamen afgevaardigden uit bijna alle Belgische mijnen te zamen tot bespreking van don werktgd vaststelling van een minste loon afschaffing van het door de werkgevers ingestelde reglement wetten op vrouwen en kinderarbeid aanstelling van door werklieden gekozen mgnopzichters en verder ook algemeen stemrecht en de middelen om dit te rerkrggen o a door een algomeene werkstaking Maar het meest actueele punt waa ile bespreking van maatregelen tot verhindering van den uitvoer van steenkool naar het Fransche werkstakingsdistrict De mgnwerkers willen door dus te trachten schaarachta aan steenkool in het dep Pas de Calais teweeg te brengea de werkstakers helpen Eea commissaris zal benoemd worden om met de buitenlandsche mgnwerkers in betrekking te treden Burgerlijke Stand OEBORKN 18 No Haberta ouders A Ugeraaberi enA K SD dir Wolf 20 Adnanui ijibcrtuB ouden C Vfrhart en A A Sonibeirk 21 Josioa oadera A au Vliet en C Nobtl Geerlrultla en Jacoba Obden J Kortugo en T Kamp ManouB Coroeli ouders J Matae en N C SemrijD OVKKLEDEN ii Nov 6 M van den Eng 6 m i ADVERTENTIEN EEN FLINK gevraagd Loon ƒ 1 60 Adres Bareau dezer courant B A TEEZIJL Korte Tiendeweg Hoek Markt Voorhanden vele ST ECOLAAS GADBAÜI Tevens groote gorteering TAFEL DES SERT ZAKen andere MESSEN verschillende soorten SCHAREN enz Alles nit de beroemde fabriek van Frieds Herder Abr sohn te Solingen I ieuwe Kaas lnrichting TE KOOP BOTERPABRIEK Nieuwe Laan te Delft flT G een grijs Haar att ip E De nieuwe LuNDO Doy h flacon en verkrijgbaar de beste van alle bestaande parfnmeriën om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt bet haar glansrijk en zacht en verft niet PrysISS Cent per 1 50 per dnbbele flacon Alleen te Gouda bij I A CATS en J H C HÜINCK F Hz Rotterdamsch Engrosmagazijn WISBRDH LIFF1ANN OOVDA MARKT 136a Vele artikelen ontvangen voor Si ITicolaas Cadeauz ahmede MOFFEN BOAS HOEDJES HAND SCHOENIN DOEKEN COESETTEN enz Wg maken nog op onze groote sorteering in GifflifflJlil voor KameTTersieringen attent Frijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval bietlt de nieuwste route Geldverlotiag die door de Hooge Begeerinx van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De vooriieelige inrichting van het nieuwe plan beataat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 voi lotingen van 100 000 loten 50 a00 pryzen bedragende 9 5 53 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zgn kapitale prgzen van eventueel 500 000 ark bij uitnemendheid echter Iprga Iprg I prgs 1 prge Iprgs prgs prijzen ii M 1 prijs a M 1 prgs a M l prijs a M 1 pr s a M a M 300 000 a M 200 000 ü M 100 000 aM 75 000 70 000 66 000 60 000 65 000 60 000 40 000 80 000 8 prijzen a M 15000 26 prijzen a M 10000 56 prgzen a M 5000 106 prgzen a M 3000 aM 208 prgzen i M SOOO 6 prgzen a M 1600 606 prijzen a M 1000 1060 prgzen a M 500 30930 prgzen i M 148 17188prgzen M 800 200 150 127 100 94 67 40 20 De aanitaaode eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde jGeldverlntiug is ambtswege bepaald plaats te nebben op den 10 DBCEMBEB e k en kost biervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 8 1 80 1 kwart IV U togen toezending van bet bedrag in bankpapier of por poatwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootato zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spaIer ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Uricilieele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot veri ischte officieele plan waaruit do verdeoling der prgzen op da verschillende klaaaen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangcvraagd na elke trrkking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellind worden Ons debiet is steeds door hel geluk begunstigd en onder vele ai Jure aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele be ijten de eerste Hoofdtrefïers vorkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming vahalle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens do reeds op handen zijnde trekking allo orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede danken wij voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitferen zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening do tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Snelpersdruk au A Beinkman ZooN Goida De nitgave dezer Coarant geschiedt dagel t met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Wzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Bij de opening der stembilletten op heden bleek dat een kiezer in plaats vao zijn stembiljet in de bus te werpen een bankbiljet van 26 daarin had geworpen wat natuurlek in dit geval van onwaarde werd verklaard BINNENLAND GOUDA 25 November 1891 De uitslag der verkiezing voor een lid der Tweede Kümer der Staten Oeneraal is als volgt Uitgebracht 2481 stemmen Vau onwaarde 24 Geldige 2457 stemmen Volstrekte meerderheid 1229 stemmen Daarvan waren uitgebracht op de Heeren J P HAVELAAR 1320 stemmen Ph van dïb BREGGEN 1070 J N BA8TERT 60 A H GERHARD 16 Zoodat gekozen is de Heer J P Havelaar Reedt heden per bulletin aan ome ahonnC Urnen ie ttad bekend gemaakt Bg do verkiezing zgn in de verschillende plaatsen van het diatrict het volgende getal stemmen Gisterenavond had in de zoal Nut en Vermaak alhier de zang en muziekuitvoering plaats door de weezen van Neerbosch Eea zeer groot aantal belangstellenden was togenwoomig alle zit en staanplaatsen waren bezet De heer A Wartena preditant bg de Ned Herv Gemeente alhier opende de bgeeakomst met gebed en hield vooraf een korte toespraak waarin hij het voorrecht schetste hier eens persoonlijk kennis tekunnen maken met eenige weezen van Neerbosch terwgl hg tot zgn leedwezen moest raedudeelon datde heer J van t Lindenhoiit verhinderd was alsspreker op te treden in zgne plaats zou echter zijnzoon die reeds zoo lang met lijn vader medewerkteaan do weezeninriohting het woord voeren terwijlvoorts Ds van Burk uit Okerliu als spreker zouoptreden uitgebracht 1 Getal 9 Juni 123 Juni kiezers 1178 1052 1080 855 334 338 44 40 42 302 279 286 144 124 135 145 108 126 195 173 179 1 88 60 72 143 132 137 115 102 110 281 253 261 2986 2657 2765 24 Nov 1013 296 I 40 260 116 111 167 66 1 119 95 198 Lek Daarop zongen de weezen een 36 tal jongens en meisjes verschillende liederen die uiot nalieten den gowensohteu indruk te maken De wgze toch waarop zij de verscbilleude nrs van het programma uitvoerden legt een zeer gunstig getuigenis af voor het zang onderwijs in Neerbosch Er waren achoone stemmen onder en sommige liederen klonken zeer liefelijk Vooral was dit hut geval mot pSckatten die niet vergaan waarin het nZalig zalig voorrecht naamloos groot enz diepon indruk maakten Ook de nrs door het Paufare korps der inrichting uitgevoerd kwamen goed tot hun reoht Tusschen een paar zangnrs in hield Ds van Burk een korte toespraak Hij sprak o er de barmhar tigheid Hij is in Amerika de man der jongelings 2481 I vereenigingen en kwam hier te lande speciaal om FEVILLETOIM zwalkt zonder een blijvende woonplaats te bobben die verlangt eindelijk naar rast naar deu vrede aau eigen haard Ik zal wel aaustouds na de bruiloft met mijn vrouw eene lange reis aanvaarden maar op die reis vergezelt mij de zekere hoop op hot gelige dat na den terugkeer thuis voor mij bioeie n zal Intussrhen laat ik slot ttoheuhauaeu uen verandering ondergaan mijn vader beeft daar nooit aan gedacht hij leefde alleen voor zgn kunstschatten En die kunstschatten hebben Hohenhausen beroemd gemaakt liet do baron er op volgen Zij zijn een dood kapitaal vervolgde de graaf wanneer ik een koopor voor de goheele verzameling vind doe ik er gaarne afstand van Dat zou jammer zgn Maar wanneer gij daar werkelgk in ernst toe besloten zijt dau raad ik u de verzameling aan een museum aan te bieden geen particulier bozit de middelen om zich die schatten to verschiiffen Hoe hoog schatte mij i vader de verzamelingen Ik herinner mij dat hij mg op zekeren dag zeide dat zij een waarde vau meer dan twee ton vertegenwoordigden De graaf knikte tevreden Zoo beeft ieder zijn stokpaardje zeide hij ikmaak mijn vador er volstrekt geen verwgt van dathij aan zijn stokpaardje zulk een aanzienlijke som heeft ten offer gebracht maar ik vind geen bijzonder welgevallen in die verroeste en oiivolleilige overblijf ADVEBTENTIÈN worden geplMtrf van 15 regels 50 Centen ieder regd meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt in dergehjke vereenigingen op te treden wat niet wegneemt dat hg vaak in Neerbosch komt en hoogst ingenomen is met dis inrichting Hij wekte zijn gehoor op om die te steunen voor oker zij verdient het ten volle en wat uit liefde tot God aan de arme weezen gedaan wordt komt don soheoker zelf ongotwijfeld ten goede De heer van t Lindenhout schetste ons in deia bijeenkomst kortelijk de geschiedenis der inrichting Hoe is die ontstaan Spr s vader was indertijd op zijn reizen door ons vaderland als evangelist van nabg bekend geworden met den treurigen toestand waarin vele weezen verkeerden Zij werden meestal uitbesteed aan hen die ifi voor t minste geld wilden hebben en of die menschen braaf goed eu zorg ol voor de weezen waren was oen vraag die niet in aanmerking kwam Spr besloot zich het lot der weezen aan te trekken Het is waar geld had hij niet maar hg had volle vertrouwen op Go ls hjilp eu dit vertrouwen is niet beschaamd Toen hij begon had hg slechts de baschikking over een som van ƒ 3 60 De inrichting is begonnen te Nijmegen in een huis dai als spookhuis bekend stond zoodat niemand daarin wilde waardoor het voor een weezenvriend goedkoop te krijgen was die het gratis afstond Dat buis werd to n op zoer primitieve wijze gemeubileerd deze gaf een tafel die een paar stoelen een derde een kast enz Weldra kwam er aanvrage tot opname van twee weesjes uit Deventer die de eersten zouden zgn Daar men echter vernam de heer van t Liiidi nhout geen fondsen had zond men ze niet met da woorden Wanneer zij armoede moeten lijden kunnen zg dat evenaoed hier doen Dat was een teleurstelling Intussoheu lang duurde het met of er k amen weezen en hoewel er inderdaad geen kapitaal voorhanden was deden zich steeds welwillende menschen op die wilden helpen Er kwamen eindelijk zooveel weezen dat het huis te Nijmegen te klein was zoo sels van ouden datum in een mu eum kunnen zg huu doel vervullen daar zijn zij voor ieder toegaukelgk lie de gescliiedenis van bet verleden wil bestudeerfn Ik zal de som die ik voor de verzamoling ontvang tor verfraaiing van het slot aanwenden ik wil er een toovcrslot van makec Do baron schudde het hoofd den eenvoudigeu man die niet van pronk hield beviel dit voornemen met hij zag daarin een onvergeeflijke verkwisting Maar bij had den graaf geen wetten voor to sobrijven en bovendien kou de schatrijke Hohenhausen zich die weelde veroorloven Von Hohenhausen stond op het punt afscheid te nemeu Baron Von Buchenau gaf nogmaals zijn leedwezen Ie kennen maar do graaf liet zich niet bepraten hij droeg den ouden heer de hartelijke groeton aan zgn bruid op en stapte in hot rijtuig Maar toen hot rijtuig weg reed verdween de glimlach van zijn lippon zgn gezicht uam een dreigende uitdrukking aau nging zou on Eerst toen hot rgtuig voor het slot stilhield verdwenen de onhoilspollende trekken van ijn voorhoofd wat or in zijn binnenste omt mocht niemand venie nen Hg trad in hel boudoir van Unica lachen I kn am zij hem te steraoet maar toen zij z ig dat hij alleen was was er verbazing en bezorg 1 beid op haar gelaat te lezen Hol je Alma niet medegebracht vroeg zg