Goudsche Courant, donderdag 26 november 1891

S f fM dat ean aanbod van een paar maanea builen Nijmegen wonende om een stuk lands ten geschenke te geven juist van pas kwam Daarop maast echter een huis gebouwd worden Hoe zou het geld daatvoor b elkaar komen Allerlei moeilykheden deden eich voor maar God was bet die al die bezwaren deed overwinuen Langzamerhand kwamen van alle kanten giften in en dank zg veler hulp kwam het huis tot stand Van aat oogenblik af is de zaak steeils vooruitgegaan de inrichting bestaat nu uit meer 40 gebouwen terwgl daar thans lOSO weezen verpleegd r ordeu Keu groot aantal oud weezen bekleerfen in binnen en buitenland eervolle botrekkiugcu natuurlijk sommigen in hoogeren andeien in lageren stand maar verreweg de meesten kwamen uitstekend terecht De woesinnchling te Neerboscii is een bewijs hoeveel met God s hulp kan tot stand worden gebracht Fliuke bijdragen en aanzienlyke giften komen jaarlijks in voor de instandhouding maar ieder die bedenkt wat er noodig is om ruim 1000 kinderen te voeden te kleeden en te onderwijzen zal bes rijpen er steeds veel noodig is zoodat een beroep op alle weldeukenden wier hart warm voor de weezen klopt ten behoeve der inrichting zeker niet misplaatst is Een avond als die van gisteren zal zeker krachtig meilewerkeu om het aantal vrienden der Weosinrichting te Neerbosch te doen toenemen Bg koD besluit is benoemd tot notaris binnon het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Moordrecht N Treurniet caudidaat notaris te Bleiswqk Uit Ouderkerk a d IJsel schrijft men aan de A Roit Ct AA 23 November Éen talrijk publiek vulde heden avond de zaal van het ir Wapen van Ouderkerk a d lisel waarin de liberale kiesvereeniging Burgerplicht ie Krimpen a d Lek en omstreken eene openbare bgeeakomsl hield Te 7 Qur opende de voorzitter de heer P van der Hoog de vergadering met een toespraak waarin hij wees op de groote beteekenis die de a s verkiezing van een lid van de Tweede Kamer had niet alleen voor het district Gouda maar ook voor de regeering en het geheele land Het geld hier geene zaak van vóór of tegen Aeten of genen candidaat te zgn maar alleen moet elk kiezer zich de vraag stellen welke candidaat zal de tegenwoordige regeering bet meest en het krachtigst sieunen in hare pogingen om inderdaad groote hervormingen tot stand te brengen Vervolgens stelde spr aan de vergadering voor en gaf hij het woord aan den beer Ph van der Breggon van Waddingsveen den candidant der liberalen Deze ving zgne rede aan met een schets van zijn leven en zijnen werkkring waarvan de hoofdpunten reeds door dit biad zijn medegedeeld Ten aanzien zijner beginselen was spr kort maar duidelijk Met ivgeeringszaken had hij zich tot heden niet ingelaten zijn uitgebreide werkkring schonk hem tot biertoe geeno gelegenheid zich aan de politiek te wijden Van hem kon dan ook niet worden verwacht dat hij zijn zou een man van initiatief Spr had echter een open oog voor de behoeften van land en volk en eeu warm hari voor de liberale staatkunde die o m op haar program plaatste persoonlijke dienstplicht leerplicht en belasting hervorm ng welke zaken in hem een krachtig voorstander zouden vinden Hij was vóór persoonlijken dienstplicht maar met de meest mogelijke faciliteiten vóór Zg wees de invitatie om mij te vergezellenvan do hand antwoordde de graaf Lijdt Alma dikwijls aan hoofdpijn Jij vraagt dat zoo ironisch Dat het je onaangenaam treft Welnu mgwas het ook ver van aangenaam dat ze reeds bijonze eerste samonkomst hoofdpijn voorwendde omzich in hare kamer terug te trekken Wellicht een verkoudheid Knrtl zei Unicageruststellond Men moet niet aanstonds bet ergstevermoe len ï n verkoudheid Koud als ijs was Alma ik bad ean heel andere ontvangst verwacht Vol hartelijke deelneming vestigde Unica de oogen op haar broeder en schudde het hoofd als wilde zij zeggen dat zij dien sarcastischen toon door niets gerechtvaardigd vond Ge moet geduld hebben zeide zij Alma bemint jü hare jalouzie tegen Flora Romberg heeft mgdit duidelijk bewezen Mi r zij heeft waarschijnigkniet verwacht dat je aanzoek zoo schielijk zou plaatsvinden en Lieve zuster je waarnemingen hebben jè opeen dwaalspoor gebracht viel de graaf haar in de rede bet was geen jaloezie die freule Von Buchenau ertoe bracht Flora Romberg door bijtende opmerkingente kwetsen het was overmoed of zucht tot spotterng dan zullen wij dichter bij de waarheid zijn Almabemint kapitein Von Grunau maar als gehoorzamedochter heeft zg zich aan den il van haar ader onder leerplicht als vooiwiarda van waro volksontwikkeling vóór belasting hervorming eeu dringende eisoh des tgds waar naar evenredigheid te veel wordt opgebracht door den minderen man te weinig door hen die geld hebben die rijk zgn Afschatting van den accijns op zout en zeep en vermindering der mutatierechten zouden op zijnen steun kunnen rekenen Tuyukhint m Na twintig minuten pauze waariu het publiek gelegenheid had den heer Van der Breggen te spreken of vragen Ie doen werd het spreekgestoelte bestegen door den heer Tak uit Schiedam die in eene kraohtigo improvisatie stuk voor stuk de bekende grieven weerlegde die tegen de liberalen werden ingebracht Met feiten eu cyfers aan de regeerings stukken of aan de Handelingen der StatenGeueraal en dus aan ofiicieelu bronnen ontleend werd de onwaarheid van zoo menige aantijging in het licht gesteld en de laster gebrandmerkt waaraan de liberalen van de zijde hunner tegenstanders bloot stonden Hg vertrouwde dan ook dat de liberale kiezers in het distriet Gouda schouder aan schouder ter stembus zouden gaan om te behouden wat dezen zomer door beu zoo glansrijk was veroverd Hel is waar zei spr de heer Havelaar is gebleken eeu capabel man te zgn eeu éénoog lu bet land der bliuden maar hij zal zich scharen aan de zgde der politieke tegenstanders eu aldus te toch reeds geringe regeerings meerderheid veizwakken Uit te voorkomen moet het streven zijn aller liberalen Krachtig gostredeu dus ondanks de macht der verbonden partgeu opdat de regeering zegeprale Was de met groote opgewektheid en levendig uitgesproken rede van den heer Tak telkens onderbraken door de toejuichingen an het publiek een algemeen applaus loonde hem aan het slot voor den ijver waarmee hg voor de liberale zaak was opgetreden Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer K van Walsum Az te Krimpen a d IJael die deu heer van der Breggen eenige vragen steliie op het punt van belasting hervorming en xlen heer Tak wees op eenige vlekken die z i diens rede ontsierden In welk opzicht hg echter ook van meening mocht verschülen rond kwam apr er oor uit lo dat hg zich menigmaal geschaamd bad over deu inhoud van auti revolutionaire strooibiljetten 2a dat bij de vaccine een zegen achtte voor de mensebheid Aan de even openhartige als waardige taal van den tegenstander werd in zijue repliek door den heer Tak terecht hulde gebracht Na repliek van den heer v d Breggen sloot de Voorzitter de bijeenkomst met een woord van dank aan spreken en hoorders voor hunne behtngstelling in de goede zaak en met een woord van opwekking tot waakzaam en werkzaamheid op den dog van morgen Is eenmaal door een staatsman gezegd dat zijne partg zou overwinnen al ging het vaderland ook te gronde de Voorzitter hoopte dat de liberalen zouden zegevieren opdat het bet vaderland welga I In eeu der plaatsen van de provincie Noordbrabant werd eene nieuwe wgze van heffiog ingevoerd van staangeld op markten De berekening geschiedde per vierkante meter De nieuwbenoemde controleur kwam nu in allenernst in eeu ijzerwialcel een vierkanten meter bebestellen I N B C worpen Als dat zoo waa dan zou ik het weten Alma I had geen gehsimeu voor mg Er bestaan geheimen die men aan zijn bessten vriend niet mededeelt Waar is de brief uitAmerika De brief van juffrouw Sandhaupt Wilt ge hembeantwoorden Ge kent mijn zienswijze daaromtrent ik heb ééns aan een bedelaar een ondersteuning gegeven en mij daardoor onaangenaamheden berokkend ten tweeden male doe ik dat niet weer Ik wil alleen den brief nog eens lezen Hij licht op jo schrijftafel Hebt ge hem zelf daar neergelegd Ja hij moet onder den brievenweger liggen De graaf verliet het boudoir om zich naar zgn kabinet te begeven Maar hij zocht oadc ti den brievenweger en onder alle papieren die op da schrgftafel lagen doch den brief vond hij niet Haigstig trok hij aan de schel een oogenblik later trad Daniël binnen Wie houdt mijn schrijftafel in orde vroeg degraaf ruw De kamerdienaar zag zijn meester verbaasd aan Ik zeide hij wijlen de graaf had het mij totplicht gesteld geen andere hand mocht de papieren opda schrijftafel aanraken V En is daaraan tot heden stipt de hand geiden Staten Oeneraal Twekdjs Kahib Zitting van Dinsdag 24 November 1891 De vergadering tegen H uur belegd kon eerst te 1 uur doorgaan aangezien het vereisohte getal leden niet aanwezig as Van de kleine ontwerpen lokte alleen dat waarb j een crediet verleend wordt tot voorbereiding der Staatsexploitatie van het Ombiliënveld eenige discussie uit Het werd echter met 74 tegeu 21 stemmen aangenomen Tegen de andere ontwerpen was geen verzet In den laten uaiciddag begonnen toen de algemeone beschouwingen over de Staatsbegrooting Twee liberale sprekers do heeren Poelman en de Kanter zetten hun stanc punt uiteen de eerste duidelijk zijn moer geavanceerde doch tot nog toe weinig practische begrippen blootleggende de tweede zich scharende onder de oude liberale garde Voor de Rotterdamsoha Rechtbank stond gisteren terecht D v W 38 ja boutdraaier te Waddingsveen welke persoon op Zondag 20 September jl komende voorbij den woning van zekeren V aldaar en een gouden horloge met dito ketting ziekde liggen op de tafel voor het raam de openstaande deur inging en beide voorwerpen wegnam Bekl verborg die daarna in zijn eigen gr nd onder eene graszode waar hg ze later aan den veldwachter aanwees Hoe hij tot die daad gekomen was kon bekl niet ophelderen Eisch twee maanden gevangenisstraf Voorts stond terecht B N 40 jaar bouwman te Bergambacht die in niet to beste verstandhouding leefde met zijne buurvrouw do wed J K Hij had haar het recht ontzegd zich over zijn erf te begeven naar het daarachter gelegen bij haar in gebruik zgnde land Toen zij nu op den 23 September jl weder zich over zijn erf begaf werd N zóó kwaad dut hij haar moedwillig een paar gevoelige tegen de boenen toebracht De mishandelde beweerde van haar buisheer vergunning te hebben om over bekl s land te gaan terwijl deze laatste beweerde dat het recht aan igne zijde was Partijen kregen den raad deze quaestie in der minne te sohikkenof anders over het recht van uitpad de beslissing van doa burgerlgkon rechter in te roepen Eisch voor da mishandeling was f 10 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Uitspraak Dinsdag e k Voor de rechtbank to Leeuwarden heefl terecht gestaau 8 G B oud 47 jaren landbouwer te Wiusum in zake dat hij den l en Sept II melk heefl geleverd aan de roomboterfabriuk te OoHerlittins wetende dat die vervalscht was De directeur der fabriek de heer Haan had reeds eenigen tijd argwaan en heeft zioh toen raat den onbezoldigden rijkaveldwaehter Brandsma in eenslootswal bij bekl s land verborgen eerst in den morgen van 18 Sept tusschen 4 en 5 uur maar toen was de lucht ta betrokken om gord te zien aarna den 19 Sept en toon zagen zij dat bekl en zgn zoon water uit eene sloot in een emmer schepten en daarin molken Die molk werd naar de fabriek vervoerd en daar odderzooht het bleek dat ix bij bij 24 C loius volgens deu laelodensimeter een gelvksoortig gewicht van 27 graden aanwees De verdediger had 14 getuigen a décharge gedagïoard waaronder de heer n dr J Ariens Kappers leeraar aan de H B S te Leeuwrrden en de heer Om u Ie dienen Dan heb ik je te vragen waar do brief is gebleven die hier gelegen heeft zeide de graaf enzgne stem klonk scherp en dreigend Daniël verbleekte j deze woorden klonken als een aanklacht en het was een onteerende aanklacht Ik weet er niets van antwoordde hg De gewone uitvlucht Maar mij is deze nietvoldoende De brief heeft voor eenige dagen hiergelegen nu is hij verdwenen je zult wel nietwillen beweren dat hij beenen beeft gekregen enaan het wandelen is gegaan Er zgn nog andere personen in het slot Stol geen andoren in een kwaad daglicht riep de graof Buiten u zal niemand het wagec mijn kabinet zonder mijn toestemming te betreden het personeel weet hoe streng ik dat verboden heb De oude man had zijn zelfbeheersohing teruggekregen hij hief het hoofd op en zag zijn meester met fonkelenden blik aan Ik weet niets van een brief antwoorde hg Het was de brief van een juffrouw Sandhaupt uit Amerika Ik ken de dame niet Je dacht misschien belangrijke geheimen mdien brief te vinden Zeg de waarheid Ik heb nooit gelogen Wordt vervolgd dr K H M van de Zande zuivelconsulent die alsdeskundigen verklaarden dat men uit dat resultaatmet den laelodensimeter niet kan oesluiten tot vervalsching hoogstens lot een vermoeden van vervalsohingkan komen Verder had do verdediger den 22 Oct een proef laten nemen door den gemeenteveldwachter en eon arbeider en die verklaarden dat het op de plnats waar Haan en Brandsma gezeten hadden niet was te zien De subs off V justitie mr H Th Westenberg houdt de beschuldiging vol en requireert du veroordeeling van bekl lot 1 maand gevangenisstraf en aankondiging van een extract van het vonnis in de Leeuwarder Ct De verdediger mr Jan van Loon bestrijd het bewgs oil concludeert tot vrijspraak De rechtbank heeft bekl schuldig verklaard en veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en bepaald dat een extract van het vonnis twee malen znl geplaatst worden in de Leeuwarder Ct op kosten van bekl Als een staaltje van de verliezen welke in Deli geleden worden meldt men van daar dat een der groote maatschappijen op een in doorsnee tegen 67cent hi5t pond vorkoobte pariy von 9000 pakken eenton of vier heeft verloren t e briofschiijver voegterbg dat wel verscheiden ondernemiugun iullen mooten sluiten of inkrimpen doch dut dit nog niet dadelijk gunstig op de prijzen zal kannen werken daarde oogst vari dit jaar in elk geval nog zeer grootis vermoedelgk groottr dan die van 1890 zoodatdus de afnemers in 1892 te kust en lo keurlorochtkunnen en geen hoogere prijzen zullen behoeven to bieden Java Bode Buitenlaniiscli Overzlciit De Russische minister Von Giors is thans te Berlijn eu daar even kalm ontvangen als te Parijs Omtrent het ilool zijner reis is nog niets uitgelekt De Fransche Rfgueriiig hoeft er niet veel eer van dat zij bij nader inzien naar het advies van Clemenceau luisterde en een corainissie benoemde om in de quaestie van do kolenworkslakers als scheidsgericht te fungeeren Op een algemeene vergadering van afgevaardigden van de werkstakera werd besloten met hel scheidsgoricbl van de Hegeeriiig zioh niet in lo laten daarna werd na lange discussie ecu commissie van vijf leden benoemd voor een soheidsgoricht zooals de arbeiders t wensohen In dia commissie zit ook de beruchte of de beroemde Bn ly die op deze wijzo weer een groot man wordt in de politiek De commissie van vgf zal nu afwachten of do mgueigennars ook een commissie van vjjf zullen benoemen en deze bij de eerste vijf om audieiitio komt vragen Zooals men ziet wanneer er geen buitengewone omstondigbedon zioh opdoen is men van de oplossing nog ver verwijderd Het door de Hegeering bij de Kamer ingediend wetsontwerp tot oprichting van soheidsgeriehten bepaalt dal uit patroons en worklierien arbeids en scheidsgerichtkamers zullen worden opgericht waar 1 van de helft door patroons de helft door werklieden wordt verkozen Elk dezer Kamers bestaat uit afdeelingen geevenredigd naar de uitgebreidheid van de industrie in het district Zij beslissen over alle vragen welke haar met betrekking tot punten van verschil of algemeene arbeidsvoorwaarden wordon voorgelegd Buitendien kunnen deze Kamers ook wordon gevraagd om bemiddelend op lo treden ten einde het uitbreken van werkstakingen te voorkomen in dal geval behooren zij verzoenend op to treden In Rio de Janeiro is het nu met het gezag van generaal Da Fonsca gedaan De bajonetteu van den dictator bedwongen do ontevredenheid tot dusvere in de hoofdstad doch ten laatste werd de ontevredenheid over zgn dwingelandij Ie machtig Zaterdagavond begon het oproer in de buitenwijken met hel opbreken der spoorstaven do marine koos partij legen hem en Maandag was de geheele stad in opstand Hel arsenaal werd veroverd de ontevredenen bestormden do bureaux van twee regeeriiigsgezinda bladen en Da Fonseca werd gedwongen het preidentsohap over te dragon aan den oud minister van oorlog generaal Floriano Peiiaoto die daarop lot president werd uitgaroepen De ministers namen hun ontslag on de taal van beleg werd opgeheven De geheele beweging geschiedde met groote snelheid en bgna zonder bloedvergieten De oensuur op telegrammen is thans godoeltelgk opgeheven en dit Reuler berioht klinkt over het geheel zeer waarschijnlijk Wellicht zal dus nu voor eenigen tgd in Brazilië de rust lerugkeeren Do groote vraag zal echter zijn of het krachtige Zuiden zich Weder veroenigen wil met hel tropische Noorden INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I In uw blad van Dinsdag wordt de houding van den heer Carrière besproken tegenover de liberale hoeren bg gelegenheid van het optreden van den heer Gerhard op Zaterdag jl Daar ik nu als lid der kiesvereeniging Burgerplicht ook tol de liberale heeren behoor en bg de rede van den heer Gerhard ben tegenwoordig geweest wil ik gaarne voor mijn persoon aan ieder die er genoeg belang in mocht stellen zeggen waarom ik den moed heb gemist zooals de heer Carrière dat vleijend uitdrukte om tegen den heer Gerhard op te treden Om de eenvoudige reden dat ik sprekers hoofdbewering de grondwet is goed maar er ontbreekt maar al Ie veel aan haar uitvoering volstrekt niet anti liberaal vind En zouden al veel liberalen zich gedrongen gevoelen te opponeer tegen sprekers verdediging van progressieve inkomstenbelasting en van algemeon kiesrecht ik zwijg daar liefst over omdat ik van die zaken slechts weinig studie heb gemaakt en ik de wellicht wat verouderde meening ben toegedaan dat kennis en ervaring nogal gewenscht zijn om iets grondig te beoonleelen en er in hot publiek mee te komen En verder wil ik wel verzekeren dat waor ik iets tegen een spreker had in te brengen ik dat als vrij vruchteloos zou beschouwen in een vergadering waar strooibiljetten werden verspreid als dat voor do caiididatuur van den boer Gerhard Als de heer G zggt dal hij zijn plicht acht de menschen ovei den staatkundigon toestand voor to lichten en dat liij niet strijdt voor do arbeiders maar voor het welzijn van het geheel daar zal ieder wil zulk een gezindheid toejuichen Oiigolnkkig is hot strooibiljet met beide denkbeelden in strijd De spoorwegwet moge af te keuren zijn ik kan dat niet zoo goed beoordeclen als het bestuur van den bond zeker is dat do meeste kiezers niet in staat zijn daarover een gegronde opinie te bezitten en daar de bewering niet bewezen wordt dient zo om de kiezers te bedotten precies als clerioalpu en liberalen voak doen En wat de strijd voor de algemeene belangen betreft bet biljet ia daar zoer afkeerig van Het volk moet opj ezot tegon onderdrukkers en uitzuigers Disrneli heeft een treffend verhaal geschreven over Twee volken do gegoeden en ontwikkelden tegenover de misdeeldcn die als vreemden tegenover elkaar staan Nu eon geest van verbroedering nog maar spcradisch dat weet ik wel gevaren is in hen die door het lot hooger geplaatst zijn trachten zij die denken of handelen als de stellers van het biljet dien geest van vervreemding aan te blazen tol een geest van vijandschap Hot doet mij van harte loed den hoer Gerhard in verband te moeten brengm mol dit papiertje Nu ik er toob over spreek kan ik er bijvoegen dat de bewering omtrent hot weigeren van Ons Genoegen niet bewezen en dio omtrent den hoor van der Breggen gelogen ia Deze heer kan uitstekend zijn woord doen gelijk ieder weet die de kiosvergadoriug van Burgerplicht hooft bijgewoond en over eeu boer zouden heeren stollors denkelijk juichen zoo hij hun candidaat was In dank Mijnheer do Redacteur voor plaatsing heb ik de eer te zijn UEd dw Dr B 8TAVENISSE de BRAUW t ETIlOL UM OTKEHINüK van de Makelaars Oantzlaar Sclialkwijk te llotteriiam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 Gnimporteord lust ƒ 7 70 Januuri levering ƒ 7 45 Pobruari levering 7 30 Maartlevering ƒ 7 26 April Mei Juni en Julileverini ƒ 7 1B Augustus levering ƒ 7 20 September October November eu December levering 1891 ƒ 7 56 ADVERTENTIEN 26 NOVEMBER 1891 40 Jarige Echtvereeniging TAN G A D J GABRT A H KAEREWIJ Voor de deelneming en belangstelling by het plotseling overladen van onzen Broeder betaigen wg onzen dank MARTs J BOÜMAN Voor de vele blgken van belanggtelling ondervonden by ziekte en overiyden van Mej GRIETJE MOGEN DORFF Teijbits betoigt de Familie haar innigen dank l ieuwe Kaas Inrichting TE KOOP BOTE RFABRIEK Nieuwe Laan te Delft ADV KRTENTIEN in alle Binnen en Buitenland8che Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bareau an A BRINKMAN en ZOON te Qouda Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groute Geld Verloting die door do lloogo Regeoring van Hamburg goedgekeurd eu gewanrborgd is De vooriioeligo inriclitini van het nieuwe plan bestaai daarin 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronderzijn kapitale prijzen van oventuoel 000 000 IHark bij uitnemcndhoid echterl prijs il M 800 000 8 prijzen i M 15000 1 prijs il M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 66 prijzen a M 5000 1 prijs aiVI 75 000 lOB prijzen a M 3000 1 prijs ü M JO OOO 203 prijzen a M 3000 prijs a M 65 000 6 prijzen a AL 1600 prijzen M 60 000 606 prijzon a M 10001 pnjs aM 65 000 1060 prijzon a M 5001 prijs aM 50 000 30930 prijzen a M 1481 prijs aM 40 000 17188prijzenaM300 200 Iprijs M 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door don Staat gewaarborgde Geldverloting is ombtswego bepaald plaats te bobben op den 10 DECEMBER e k en kost biervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart ll j 0 90 tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies wordon onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Odgllieele Loten zolf in handen Bij iedere bestelling wordt hol voroischte officieele plan waaruit do verdoeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreifende inleggelden to vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangovraagd na elke trekking de officieele lijsten Do uilbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiel is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele benijien de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zolt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechlsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens du reeds op handen zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechlstreeksch te tonden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Uaiuburg P S Hiermede danken wij voor hel vertrouwen ons tol hiertoe geschonken en daar wij bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming iuvileeren zullen wij ook voor hel vervolg bemoeid zgn door een stipte en reéele bediening de tevreilenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven