Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1891

O O TT X3 A VAN LINGEN S Sport en Heereo irtikelen zijn t beste voordeeiigste en doelmatigste voor en in t gebruik Vrijdag 11 Novenkr 1801 f o 4694 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iozeading van advertefttlên kan geschieden tot eta uur des namiddags van den dag der uitgave Goedkoop Solied Elegant s Gangbaarste 8 modellen jS AiBIOW p do pi i J FBANKUir STEPHAlï p döxUn p dol pur S 7 ft UKCOI N B p dozijn B 8 Verkr gbaar te Qouda bq den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D J W E vao EDE van der PALS Markt A 107 by MEY ft EDLICH Vemnd Gegchltft Leipzig FIagwitz 17 direct Aan hen die last hebben ran het uitvallen en vroegtydig grgs worden der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergrer d AIlon HA AK i EXTRACT Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de gr ze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleurstof bevat Prgs per flacon met gebrniksaanw zing 40 cents verkrggbaar bfl Wed Bogmao fiouda iVed N Sander Leiden tPrini Ze enhuKeD W Ligthelm Voorburg ed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Eeltknohbels Hoornmes Huldeelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pjjn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prias per flacon met penseel SO ets Alléén echt bg B SCBOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v ÏUIJLL Snelpersdruk an A Bbinkman ZooN GoBda Zy die iets te vorderen hebben ran of rarlehnldigd zgn aan den gemeenschappelgken boedel en de Nalatenschap Tan wglen den Heer HBSDBIKUS J AAIJ in leven Mr Timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar 18 November jl overleden worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den 8 December 1891 ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DRüOGLEEVBB te Gouda St Ficolaas Cadeau TB KOOP 4 gebruikte doch zeer goed onderhouden SAFETIES fabrikaat RUDGE Co Coventry voor r 125 ƒ 110 lOO en 70 bö G J PBINCE Gouwe 176 Te zien Turftnarkt fl 101 Ondergeteekende bericht bg deïe dat hare St Ficolaas Ëtalage gereed ia ruim voorzien van Kinderspeelgoed enz en noodigt beleefdelgk tot een bezoek uit Lange Tiendeweg Goudsclie Za greree iging 2 Ü1TV CB1 G op Vrijdag 27 November 1891 des avonds te 8 nar in het Lokaal cNCT en VERMAAK Goucio Directeur de Beer M J BOÜMAN Solisten Mevr M B v V Sopraan Gouda de HeerenJOH J ROüMANS Tenor Amtt F D Bas Leiden Dr B J H O Piano Gouda Programma No 1 Thürmerlied S v MILLIGEN No 2 Gebet M J BOÜMAN No 3 Snowa S v MILLIGEN No 4 Die Kreuzfahrer N W GADE No 1 en 3 onder leiding van den componist Zg die bij den aanvang van het nieuwe vereeoigingsjaar 1 Febr 1892 als buitengewoon lid Donateur of Donatrice wenschen toe te treden kunnen dit Concert bgwonen tegen betaling van 1 25 Aaamelding hg den Heer A J DUXHOORN tie verder Programma STEENKOLEN Voortdurend in LOSSING de LADING Qrove Eulir KACHELHOLEN waaruit wii tot 80 Cent per II L afleveren vrij in huis bezorgd contant zonder korting mits bg 2 of meer B L gelyk genomen JA PRIXCR Cle Kantoor TURFMARKT H 101 Gouda 25 November 1891 PI A jvmo Door vertrek wordt ter overname aangeboden een prachtige PIANINO in metalen raam 8 maanden gebruikt voor 300 Te bezichtigen bij den Heer WOUDENBERG cHarmonie Markt 103 Oostenhjksclie Loten 1864 Trekking 1 DECEMBER e k A s VIN8DAO mmmi fl iso ooo 1 prjjs van Fl J20 000 1 prgs van Fl 10 000 2 prijzen ieder van El 5000 2 prgzen h Fl 2000 3 prgzen a Fl 1000 enz enz Samen 2700 Prijzen Heele Aandeelen 7 Balve 3 50 Met 7 kan men op 1 DECEMBMB de volle fl ISO OOO met 3 50 fl 7S 000 winnen Verkrggbaar gesteld bg S W van BÜÜBEN BoekhandelaarUitgever te Gouda Trekki ngsljjst franco en gratis PS üi etaling r Prijzen dadelijk na ontvang st Zeer Fette Gesteendrukte muEMmss worden GELEVERD door A BHIXKMA en Zn I i De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 70 lizoaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 November 1891 GedurenJe de maand December zgn belast met het oomraando over de detaohementan te Woerden en Wicriokersohans rosp de 2e luitenant Fortanier en den sergeant Neliasen Aanstaanden Zopdag zal het 17 jaar geleden zijn dat het Zieken en Weduffenfonds Frovidentia werd opgericht De voormiddags te half een zal de gewone jaarvergadering worden gehouden in het Vereeuigingsgebouw en des avonds te 7 uur van denzelfden dag en op dezolfde plaats zal de banier der Vereeuiging worden onthuld Het groote ledental 447 laat niet toe deze vergadering voor niet leden open te stellen De heer Tb c e Rot van Eotterdam die vóór 17 jaren in de Sociëteit Ons Genoegen als eerste preker en Mder d r apoabare ergadering optrad zal des aronds eeue feestrede uitspreken Voor de vacante betrekking van onderwijzer met hoofdacto aan de openbare school te Haastrecht heeft zich slecht éen sollicitant aangemeld De jaarwedde bedraagt 600 gulden Men schrijft uit Linschoten aau de Utr Ct Maaodagmorgen had de proof bemaling der nieuwe watermachino voor den polder Wulverhorst ca plaats Men kan niet dan met lof melding maken van het uitmuntende werk door den heer Frans Smulders te Utrecht b j het station der Staatspoor geleverd De juistheid waarmeJe alle deelen der machine bijnazonder eeniggedruisch m elkander grijpen kan niet genoeg geprezen worden Het geheel hoewel FEVILLETOIM m het Suitici XXIV U Op dit oogenblik spreek je een leugen I riepde graaf je wilt brutaalweg beweren nooit gelogente hebben P Herinnert g je don tp toen je despion van mijn stiefmoeder waart f Logen en lasterwaren de wapens waarvan ge je bediende om denband die mijn vader aan mij bond te verbreken Logen en laster lokten de breuk uit en dreven dedochter van den koddebeier in hot meer Geloof je dat mij dit alles niet bekend is F Op u rust deschuld van al het kwaad dat hier geschied is en au intrigeer 9 nog altijd om onaangenaamheden tussoheu mij en mijn zuster te doen ontstaan Mijnheer Zwijg Ik verlang van u geen rechtvaardiging ik ben zeker van mijn zaak Jij hebt dien brief gestolen omdat je geloofde er nieuw voedsel voor jekuiperijen in te vindon De oude man beefde van toorn en aandoening U beschuldigt mij van logen en diefstal zeide iij mot bevende stem u houdt daarbij geen rekening klein is een stuk werk dat ieder bolangstelleude met groote voldoening zal komen bezichtigen Ook het gebouw van het stoomgemaal uitgevoerd naar de plannen van den heer Smulders en door hem geleverd gebouwd door deu aannemer H da Goederen te Linschoten verwierf de ouverdeelda goedkeuring van het bestuur Bij de proefneming bleek dat het steenkolenverbruik dat 6m de kosten vaak reden geeft tot tegenstand tegen atoommaohinos hg deze maobino tot oen minimum is gereduceerd Zij werkte onder de proofaaling met 14 paardenkracht en dit bleek meer dan voldoende te zijn voor de gevordordo werking De proefbemaling had met eenige plechtigheid plaats De Burgemeester de heer F Knook sprak als voorzitter van het Waterschap een warm woord van gelttkwensch nu het kind van smarten geboren was en zoo spoedig zoo uitstekend loopeu kon Daarna word nog door vorsohUlende andere autoriteiten van gemeente en polder bet woord geroerd waarna in de directie kanty een dejeuner plaats had eu de eerewgn werd gesehonken Wy welischen do gomoente geluk met deze onderneming die voor vele ingelanden van het meeste gewicht is en don heer Frans Smulders met het gelukkig welslagen van de proef die ieders tevredenheid heeft opgewekt Zijd fabriek verdient dan ook ten zoersto aanbevolen te worden bij polderbesturen die aan stoomgemaal behoefte hebben Indo Dinsdag te Amsterdam gehouden jaarlijksohe algemeene vergadering der Stadsschouwburg maatschappij is de heer A C Wertheim als bestuurder herkozen Da voorzitter da heer G A Tindal deelde omtrent den stand de werkzaamheden mode dat vóór liet oind van dit jaar waarsohgnlijk tot de aanbestuding kan worden overgegaan Er is be met do trouwe diensten die Beroep ja niet op ja trouw 1 Voor mijn stiefmoeder kan ja een trouwe spion zijn geweest ik hebvan jo trouw jegens mij nimmer een bewijs gehad Waar is de brief gebleven als jij hem niet hebt woggeuomen f Zelfs wanneer een andere bediende in deze kamer was gekomen dan zou hij het niet hebben gewaagd myn papieren te doorsnuffelen eu welk belang zou hij er ook bij gehad hebben Jij alleen waart er by geïnteresseerd Jij hield er altijd van je neusin geheimen te steken Mijnheer deze beleediging Ik zeg je de waarheid als ze jo niet aangenaam is dan is dat niet mijn schuld Wil je mijden brief teruggeven Ik heb hom niet Mal dit antwoord noem je mgn argwaan nietweg Ge zyt ontslagen Het gloeiend roode gelaat van den ouden man werd vaal Daarop was hot dus gemunt zeide hij naaradem snakkend u hebt naar een voorwendsel gezocht om door oen schandelijk ontslag uw wraak die een man van oor onwaardig is te koelen Wil jo dat ik ja de deur laat u twerpau Ik ga raaar voor de gevolgen zijt gij zelf verantwoordelijk Wijlen da graaf had mij een pensioen beloofd Daar hebt ge nu geen aanspraak moer op Dan zal de gravin het mij geven ADVERTENTIËN worden geplaata van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt sloten don schouwburg op de oude plaats op te richten De toonealzaal zal komen aan da achterzijde van het tooneel In het óóne gedeelte komt het toonee en in het andere de daarvan geheel afgesloten tooncelzaal In hot sousterrain komen da verwarmingstoestellen Dji schouwburgzaal kan ongeveer 1100 toeschouwers bevatten Voor olke verdieping iu den schouwDurg zijn twee trappen alle van elkander afgascheiden Er zullen zijn S uitgangen De verlichting zal zijn electriach de gevels van het gebouw worden in renaissance stijl opgetrokken Op alle verdiepingen worden de noodigo vluchtbaloons met trappen aangebracht Wat de veiligheid voor de bezoekers aangaat gelooft het bestuur de volmaaktheid te zullen bereiken Men gelooft dat do schouwburg in weinige oogenblikkon al kunnen zijn ontruimd indien de poliiie op straat hareu plicht doet Tooneel stiilles en parterre komon ongeveer o vyf mater hoogte boven de straat Op eena vraag van den heer Heinekan wanneer men dankt den schouwburg in gebruik te knnnen nemen zeide do voorzitter dat het gebouw IDeo 1893 opgeleverd zal kunnen zijn De heer Wertheim gelooft niet dat het gebouw reed in December 1893 gereed kan Z jn Omtrent dan moordaanslag te Noordwolde Fr gepleegd wordt nader gemeld Ia het dorp Noordwolde heeft het huisgezin van den herbergier Menger Zondagnacht een hangen tijd beleefd Te 11 uur was het gezin van Mengor naar bad gegaan doch tegen middernacht werd er aan de glazen geklopt mei vorzook om open ta doen Menger harkonde de stem van een zijner dorpsgenoofen nl S Bosma aan koopman in eieren enz die verklaarde een dringende boodschap aan M te moeten overbrengen Op zijn aandringen opende Menger de deur en Bosma trad binnen op den voet gevolgd door zijn Vertrouw daar niet op een oneerlijke bediende pensionnoert men niet men jaagt hom weg Bovendien zult go uw koetjes reeds lang op het drogehebben ik twijtel daar geen oogenblik aan Wat ik bezit heb ik bespaard het is eerlijk verdiend Ik kan niet onderzoeken Ga I binnen twee uren moot gij hef slot vorl en hebben Spionnen en dieven duld ik met in mgn huis De oude man knarstte de tanden tranen van woede sprongen in zijn oogeu Moge God u dit onrecht vergeven zeide hijop bevonden toon de vergelding zal niet uitblg ven Verwijder ifl beval de graaf b i oh Heb jonog iets van mij i vorderen wand je dan tot mijnintendant ik wil jo niet meer zien Daniel verliet het kabinet een onderdrukte kreevan woede ontsuapto aan zgn lippen Op zijn ontslag was hij door de mededeelingea van Vroni eonigszins voorbereid maar aan de mogelijkheid van zulk een schande had hij toch in de verte niet gedacht Weggejaagd als dief spion en leugenaar Het was te veel die schande dreigde ham to verstikken Hij ging snol de trappen af in de dienstbodenkamur te gaan waagde hg uiet ieder dacht hy moest den smaad op zijn voorhoofd kunnen lezen Hij vreesde nieuwsgierige vragen hij wist Immers dat hij onder het dienstpersoneel vijanden had die hom deze sohando van harte gunden mm 69mm r