Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1891

ifr yy E doel 1 rader Boama en de gebroeden Willam en Jan Yelt Menger vertrouwde bet spel niet en vroeg wat men wilde Het antwoord luidde dat men drank wilde hebben waarop M antwoordde dat hij dit niet zou toelatea Toen ging men naar de tapkast om zelf de flosschen te grijpeu waartegen M zich verzette W Velt en 3 Bosma trokken daarop hunne messen en stormden op M los die thans begreep dat zijn leven ernstig gevaar liep Terwijl hem hot mes op de keel word gezet greep bij een geladen geweer dat in den hoek stond en vuurde op zgne aanvallers Jan Velt werd getroffen en viel neder J Bosma dit ziende deed daarop nog een aanval op Menger doch werd door de vrouw van M met den stoel en door M zoo met den kolf vau het geweer geslagen dat hij in elkander zakle en bewusteloos naast J Velt op don grond viel Door den slag ging de tweede loop van het geweer af zonder echter iemand te treffen Da andere twee personen namen daarop de vlucht Menger klopte de buren op om zijn huis to beschermen indien de overgeblevenen den aanval vilden herhalen en ijlde vervolgens naar het dorp Noordwolde om de politie van de zaak verwittigen Toen de$e met Menger terugkeerde vond zij de verwonden nog in de kamer liggen Het bleek later dat do arm van Jan Velt door het schot was verbrijzeld en J Bosma aan het hoofd en rug gewond was Zg konden niet vervoerd worden maar moesten dadelijk onder geneeskundige behandeling worden genomen Willem Velt is iu hechtenis genomen Menger en diens vrouw zijn nog geheel ouder den indruk van het gebeurde zij weten zelf niet hoe zij zich zoo kras tegen de indringers hebben verdedigd Toon Meng r het geweer bij den loop greep en daarmede J Bosma een slag toebracht ging het tweede schot af en kwam in den muur der kitaer te recht Evengoed had dit hem of zijne vrouw kunnen treffen Op de Maandag te Kollum gehouden veemarkt kwamen vader en zoon met een tweetal schapen die zo gaarne goed betaald van de hand wilden zetten Na eenigeu tijd wachtens totdat de handel in vollen gang is gekomen biedt de zoon den vader achtereenvolgens 24 25 en 26 gulden t geen de vader die zijn zoon natuurlijk als een onbekenden koopman beschouwt en behandelt met beslistheid weigert en niet minder dan ƒ 28 vraagt De zoon gaat weg maar nu is fan ook reeds hun slag geslagen Daar nadert iemand die wat minder veekennis iKzit en op t gehoorde afgaat Hij biedt eerst 26 te vergeefs doch daarna ƒ 27 on wordt kooper ofschodn de dieren mot ƒ 10 per stuk zeer goed betaalJ zouden ziju Vervolgens komt de zoon nog terug en vraagt of bij zo ook nog zal hebbon Ze zijn verkocht go komt te laat is t antwoord van don vader en beiden lachen natuurlijk in hun vuistje Auer a Graaf Leo Tolstoi de beroemde Bussische schrijver geefl zelf met de zijnen het voorbeeld van het practiacbe Christendom waarvoor hij in zijne geschriften gvert Zijn echtgenoot verzoekt in de Bussische bladen iedereen zooveel hij kan steun te verleenen aan de leden barer familie die allen naar venchillende doelen des lands zijn gereisd om de hongers noodlijdenden te helpen De Gravin die thans te Zoo ging bij het slot uit om frissche lucht in te ademen Onder het portaal stond Hackert op het punt om den terugweg te aanvaarden Hem viel oogeublikkelijk het uiterlijk des kamerdienaars op in zulk een ontroering had hij den ouden man die anders nooit zijn tegenwoordigheid van geest verloor nooit te voren gezien Wat is er gebeurd vroeg hg Daniël haalde diep adem het was hem aangenaam dat hij den jager met wien hg kort te voren over den noodlóttigen brief een langdurig onderhoud bad gevoerd aantrof Hoe zie ik er uit antwoorde hg Bonduit gesproken als een aangeschoten hert datdoor de honden wordt opgejaagd Aangeschoten Ja dat is het juiste woord teide de kamerdienaar Ge sproakt straks van denbrief uit Amerika Hebt ge hem f Neen hg is van de schrijftafel des graven verdweaen en de graaf heeft mij beschuldigd dat ik hemgestolen heb En wat heb je geantwoord P vroeg Hackert De waarheid I Je hebt dus den brief werkelgk niet Neen I Dat is jammer De graaf heeft zich waarschghiijkmet je aniwoord niet tevreden gesteld Hij heeft mij weggejaagd bromde Daniël Maar Moakau ia bericht dat in haar huis het plan ge vtirmd ia zooveel mogelijk volksgaarkeukens stichten waar kosteloos spijzen worden verse aan de armen Graaf Tolttoi heeft zich tot dat doel met z jne beide dochters naar het district Danho begeven Zgn beide oudste zoons doen dienst bg het bestuur van het Koode Kruis in het district Tscherra en de jongste is in het district Buzuluk Onder het opschrift Sequah en de Rijksveldwacht schrgft het Geitliutreerd J olilienieiiwi Met het oog op den gespannen toestand tusscheu de burgerij en de gemeente politie werden tgdens de Sequah bgoenkomstou op vei zork van den pachter van den Parktuin onderscheiden avonden rgksvoldwaohters aangowezeu om aldaar dienst te doen ter voorkoming van mogelijke en zeer gevreesde ongeregeldheden Menig warm uurtje hebben do veldwachters daar gehad Sequah uu bad ƒ 25 als belooning voor de manschappen beschikbaar gestold die zij echter op hoogcr last niet mogen aanneraeii tot groote teleurstelling der bulanghobbonden voor wie mot het oog op hun ongelukkige bezoldiging elke gratificatie een ware verrassing is Wg vermelden dit omdat het hoog tgd wordt eens to denken aan totaverbetoring voor do rijksvoldwacht die veel diensten ook deurwaarders dionston verricht en waarlgk niet verwond wordt door bolooning Een Minister zorgde voor het heofd door eau nieuw model pet een andere Minister voor een blauw linnen pantalon model Harderwijk manr tusscben hoofd en boenen ligt de maagstreek pu als do tegenwoordige Minister nu eens rekening wilde houden mot do oischen van de maag dan zou hij zeker kunnen staat maken op den dank van honderdon huisvaders die nu bg een zwaren dionst hun treurig bestaan rekken maar zich vocd ontberingen moeten getroosten om in hun stand fatsoenlijk man te blijven Daar gebleken is dat aan de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken van 22 Mei 1890 om de Nrderlaiidsche werklieden te waarschuwen tegen het lokken naar Duitschland geen genoegzame bukendheid is of wordt gegeven hooft de tegenwoordige minister de Commissarissen der Koningin in de oaderacheidene provinciën verzocht andermaal do aandacht der burgemeesters op die circulaire te vestigen met aanschrijving om jaarlijks ten minste in het na on in het voorjaar aaq den inhoud dier circulaire in het bijzonder door aanplakking gedurende geruimen tlJd de noodigo publiciteit te geven en voorts om b afgifte vau verhuisbiljotten naar Duitschland aan werklieden daarop bgzonderlijk de aandacht van don v irekkende te vestigen met aanteekening op het verhuisbiljot dat dit geschied is Van Katto Kadja schrgft men aan het Bak HhhdeUblad Pastoor Verbraak is frisch en wel van iijn diehetreis teruggekeerk on doel weer zgn liefdediensten als voorheen Het is waarlijk opmerkelijk met welk een ijver en liefde een man van zijn leeftijd hg is 56 jaar oud die daarenboven ongeveer 12 jaren in hel niet altijd gezonde klimaat van Atjoh heeft doorgebracht zich dag aan dag zgn diensten wijdt Dat dwingt eerbied af ook van andervdenkkenden op godsdienstig gebied ik zal het hem vergelden zoowaar er een Opperwezen ia Ik zal mjn eer wreken al moest ik zelf er bij te gronde gaan Zoo hoor ik je gaarne spreken zeide Hackert de hand op des grgsoards schouders leggende webehoeven oOa van die edellieden niet alles te latenwelgevallen Zg behandelen ons nog altgd als hunIgfeigenen waarmee zij naar goeddunken rondspringen en als zij de wet niet vreesden dan zouden zijde honden op ons afsturen en ons met zweepslagenbcloonen Ge zijt ontslagen wat hebt gij er aan datge langer dan een kwart eeuw dien aristokraat metnauwgezette tronw diende f De hond die oud wordt krijgt het genadebrood den trouwen dienaar werpenze op straat Het zal hem berouwen 1 Goed I maar heb je een wapen tegen hem f Ik zal hot mij verschaffen Waar is de Amerikoansche brief Ik weeet het niet Misschien is de verdwijningdaarvan maar een leugen een voorwendsel om me teontslaan Dat geloof ik niet zeide Hackert zooals ikstraks reeds zeide is die brief in elk geval eengewichtig stqk De graaf bad een ander voorwendselkunnen vinden zonder je op de beteekenis opmerkzaam te maken Het is dus met eenige zekerheidte onderstellen dat de brief inderdaad verloren isgeraakt en wanneer ge hem niet hebt wie kanhem Men schrgft aan het Ml v Ned Naar aanleiding van oen der motieven voor de stelling van een nieuwe ridderorde nl om daar ede gesohdtiken verzamelingen te betalen komt ons een oude geschiedenis in herinnering die werkelgk iemand in Indië is ove rkomeu Deze heer had uit liefhebberij een verzameling Indische wapenen aangelegd maar zooals hot moer met dergelgke liefhebberijen gaat nadat het nieuwe er af was waren zij naar oen kist verhuisd die niet alleen in den weg stond maar tot orgonis van mevrouw de schoonmaak vermforderde Na de Verzameling vruchteloos aac oen nederinndsoh museum te geschonko te hebben aangeboden besloot men den rommel maar op een verkooping te doen toen een Duitsoher een huisvriend het geval vernemende aanried de kist naar den koning van Hannover die een liefhebber van wapens was te zendea Zocf gezegd zoo gedaan Bgna een jaar later toen mon aan de geh elekist met wapens niet moer dacht komt daar plotseling bij onzo vriond een ridderorde uit de lucht d w z uit Hannover vallen Hg was verstandig genoog baar nooit te dragen hij vreesde de vraag Waai mede hobt gg diu verdiend Niet alleen hier te lande maar ook in het buitenland komen in den laatsten tgd herhaaldelijk klachten voor omtrent onveiligheid bij schietbanin Vooral is dit hot geval in die rijken waar de nieuwe geweren v 7 a 8 raM kaliber zijn ingevoerd In Engeland word dientengevolge een gemengde commissie van generaals on kolonels benoemd om de inrichting van de bestaande schiettorroinen en die van nieuwe welke aan alle eisohon van hot klein kaliber geweer voldoen te bestudeeren Do uitkomst van dit onderzoek is neergelegd in een onlangs verschenen lioport from the select oommitee on rifle ranges waaraan wij hot volgende oiitleonen De dracht van het nieuwe goweer bereikt 6000 yards pi m 4560 M op welken afstand een kogel nog een man buiten gevecht kan stollen Onder de 160 schiettorroinen waarover hot Engolscho leger thans kan boschikkon zijn er slechts 30 die voldoende veiligheid aanbiodiiu mot het oog op hot gebruik van het nieuwe geweer de lengte van het vrije terrein achter do schijven en de kolonv angers is daarbij werkelgk 5000 yards De kosten benoodigd voor de wgziging van de andore schiotter oinen worden op 240 000 pond sterling 3 millioen gulden geschat Enkele leden der commissie achtten het voldoende achter do schijven en de kolenvangors oen vrij terrein van 1500 yards lengte in de richting der schootslijn te hebbon Auderon Iwschouwen het als een onmogelgk la bereiken eisch eeno volstrekte veiligheid root een schiotterrein te verkrijgen welke ook het wapen is dat men gebruikt men moet rekening houden met onvoorziene gevallen waarin hetzij door nalatigheid of door onhandigheid van don schutter een schot a aat wanneer hot geweer in bijna verticalen stand of zijwaarts gericht is in welke gevallen men nooit zeker is dat een kogel geen bewoonde plaats kan treffen Voor do oefeningen in het gevechtsschieteii acht de commissie de verkrgging van 6 groote schiotterreinen onvermijdelijk In het algemeen zijn de voorwaarden waaraan sohietterreinen moeien voldoen als groote uitgestrektheid verwgdering van bewoonde plaatsen on gomeensohapswegen enz hoogst bezwa Wil jij mij ook al van verduistering betichten De hemel beware mij Donk er eens overna een goede inval is nu veel waard Wanneer iemand hem genomen heeft dan moethet Vroni gn Het kamermeisje van de gravin vroeg dejager Wanneer ge dit werkelijk gelooft tracht jedan den brief te verschaffon maak haar door bedreigingen bang wij moeten het papier hebben Was de brief niet zoo gewichtig dan zou de graaf er niet aan gedacht hebben hem te zooken Wanneer men een waardeloos geschrift verloren heeft dan maakt men zich daarover niet moeielijk Dat is zeer juist Spreek dus met Vroni Maar wat wil je dan den graaf bewijzon Haekert zag den ouden man doordringend aan daarna greep hg hem bg den arm en voerde hem een eind met zich voort Kunt ge zwggen vroeg hg Stiltwijgen is een eerste vereischte voor eeokamerdienaar Dat zijn spreekwijzen Je haat ken je tot eendwaasheid verleiden Als ik zwijgen moet om mijn haat te kunnenbevredigen dan zal ik niet zoo dwaas zgn één woordte verraden zeide Daniël opgewonden Zijt ge nu gorustgesteld Hackert knikte fTordt vervolga rend Bij eene zoo dichte bevolking als die van Engeland is de inrichting van een schiotterrein van 4000 yards lengte bij eeno breedte van 600 a 1200 yards zeer moeilijk te vorkrggeo In het kamp van Aldershot is reeds een nio uw schiotterrein ingericht dat veel uiigostrekter is dan het tot nu toe bestaande daar er 5 regimenten tegelijkurtijil kunnen schieten zonder elkander te hindoron j hierdoor wordt het mogelijk dat eene divisie infanterie aldaar in 5 weken hare oüfontngcn kan houden waarvoor ze tot nu toe 4 maanden noodig bad bovendien is hot terrein van de nieuwe schietplnots meor genccidenteerd hotgecn aan do verscheidenheid der oefeniugon ton goede komt Staten Geueraal Tweede Kamer Zitting van Woensdag 25 Novombor 1891 Bij do voortzetting iler algemeene beraadslaging over de stantsbegrooting was het woord eerst aan den heer Nooriltzij Zgno rede was gewijd aun de scheiding van kerk eu staat gezien van zijn eigenaardig christelijkgoreforraoord standpunt Ook do horr Pyttorsen hield zijn maiden speeeh groülendeels geresuiiieord in zijn slotwoord hervorming hervorming on nogmaiilH horrorming De hoorSohimroelpenninck v d Gije wijdde zich aan het vraai stuk der dufonsie on stolde den minister van oorlof do duidelijke vraag welke is de dorainoorondo gezindhiid dor Heg in zakp de dofensie de vooruitstrevende gezindheid van don heer Seyffiirdt of de tomporiseerondo van de heoron Sinidt on Tak Mag nog iu den loop van dit parlementaire tijdvak een oplossing van het defensie vraagstuk wordou tegemoet gezien De heer Beclaerts van Blokland bracht de introkking der hanganile ontwerpen van do vorige zitting ter sprake en twijfelt aan do juistheid van de opvatting der Rogeering mot hot oog op de grondwet De hoer Kerdijk hield ziju bekende meening vol dat de kiesreclitliorvorming het ééne noodige is waarop alUs wnchten moet welk betoog do r den hoor Mees word ï eorlogd in c n zin der Kegooringaplannen Ook sociale vragen bloven niet buiten spel hot belangrijkst was wel het door do heer n Holdt on Kerdqk geopperd denkbeeld om in bestekken vau aanneming bepalingen op te nemen omtrent mnximumwerktgd en miuimum loon oen uiterst moeilijk vrnuEStuk waarvan do heer Kordgk althans beter dan do heer Heldt inzag wat er aan vast is Indien het volgende verslag overgenomen uit do Atlanta Constition als juist kan worden aangemerkt hoeft zich op onze tot nu toe zoo kalrao on vredelievende buurvrouw do maan iets zeer merkwaardigs voorgedaan Van groot belaug zou bot daarom zgn te vernomen zegt the Nowcastlo Weekly chroniolu of het daarin vermelde ook elders is waargenomen Men moet dan wnten dat Prof J L Ray van Aschland Virginia die door zijn jiroote tolosciiöp verscheidene maanden achtereen nauwkeurig do omwentelingnu dor maan bespiedde op eens voor den dag is gekomen mot de wonderbaarlijke ontdekking van verschrikkelijke vulcanischè uitbarstingen op deze reeds lang doodgewaande oude dame Bij hom stond het sedert eenigen tijd vast dat er leven op de maan was Zelfs al mocht hot waar zijn dat do vulkanische beroeringen daar ooit hadden opgehouden en al kon hg zgne meening niet tot klaarheid brengen door de aangenomen hypothese omtrent den dampkring Toen ik zegt deze professor in den nacht van 22 Juni jl onze eens zoo stille en zedige moeder Luna met groote aandacht aanschouwde werd mijn sterk vermoeden noijne overtuiging plotseling bewaarheid over hare geheele oppervlakte zooals doze zich aan ons oog voordoet was eene ontzagwekkende werkzaamheid waar te nemen Plekken die totnutoe waren beschouwd geworden als grijze vlakten bleken thans in werkelijkheid groote zeeën of wel eene ge moltc massa Immers ik zag verbazende uitgestrektbeden oogensohgn Ijk watervlakten door het maangobied geslingerd en neergekomen op 1000 Engelsche nglen afstands van de plaats waar zij werden opgenomen Voorts nam ik waar dat versoheidene hooge bergen in het niet verzonken dat de heele maan onophoudelijk werd heen en weer gezwaaid en dat alles wat zich daarop bevond aan eene vorschrikkelgke beroering onderhevig was Met ontzetting sloeg ik dit wonder uren lang gade totdat de verwarring eindelijk bedaarde on door eene doodsche stilte scheen te worden vervongen Ik bon er volkomen zeker van dat de maan bg die gelegenhoid verscheidene graden UU hare loopbaan is geslingerd geworden zoodat zij thans wel twintigduizend mijlen dichter tot de aarde IS genaderd Welken invloed dit du op den natuurlgkeu loop der dingen zal uitoefenen kan ik zooals lebegrgpen valt onmogelijk voorspellen Maar aangeiion de onwenteling der maan haar ooraaak vindt in eeno oogenblikkelijke macht die onze inaohten in de onmotelijke ruimte slingerde aangezien zij hier voortdurend door de aarde wordt aangetrokken aangezien deze gestadige aantrekkingskracht vermeerdert naar gelang de afstand vermindert en wel in omgekeerde viorkantsvorhouiling aangezien daarouboveu de juist genoemde oogenblikkelgke macht dezelfde blijft zoo is het bestaando evenwicht lu schon de beide krachten verbroken Door do ophcttiug dezer harmonische werking zal de maan ti n slotte met een onnoemelijk geweld op do aorde neervallen eu vreesolijk zal de vorplettering zijn dio deze val teweegbrengt Zoo zou dus in de toekomst kunnen worden verwacht eeno toekomst die niet verro kan zijn dat naam en aarde zich veroenigen en weer één goheel vormen zooals eenmaal hpt geval was ver torug iu de eouwigheid in de gesoheidenis van het heelal Buitenlandsch Overzlcbt Het voorstel Plener waarover do bernadslagingen in do Oostenrijkscho Karaor vau Afi ovanrdigden beI gonuea zijn is van belang omdnt indien het aangenomen W irdt do minister van financiën dr Steinbach waarschijnlijk zul aftreden en dau de portefouillo aan Pleiier liet hoofd der Duitsclio linkerpartij zal I worden aungobodon I Het voorstel dat gelijk wij onlangs meWdon ton doel heeft de bel istingen vuor de kleine arbeiders en winkeliers to verlichten door afschaffing van do opcenten zou het rijk o n verlit S van 1 200 000 fl I kosten Ploner stelt voor deze som to b strijden deels door eene beursbelasting in te stollen deels I uit hot batig slot op do begioating I De ministor van financiën had echter reeds een ander plan tot betere verdeeliüg dor lasten door invoering eener piogressieve inkorastenbelasting en een hervorming der bedrijfabolaating in dien zin dat zij minder zwaar op de lagere klassen zou drukken Vandaar dat de minister het voorstel Plener bestrijdt en voor zijne eigen voorstellen den voorrang vraagt Ondanks het langdurig bezoek door de hoeren Von Caprivi eu Marschal aan den heer Von Oiers gebracht wordt hot verblijf van den Russische minister te Borigu bg voortduring als eene zaak van particulieren aard beschouwd Alleen verzekert de hier verschgnendo wRussischo Offizioso Corresponiionz dat do heer Von Gier op zijne reis de overtuiging heeft gokregon dat alle regoeringen door de vredelievendste bedoelingen zijn bezield De heer Von Giers heeft Dinsdagavond te 11 uur via Koningsbergen do tonigrüis aanvaafd Eenige liberale bladen in Diiitschhind wel te onderscheiden van de vrijzinn e slaan in do laatste dagen een gedrukton toon aan welke zoover gaat dat de Kólnisch weer vrioudolgker wordt tegonover Bismarck en het niet onnatuurlijk vindt dat de grondlegger der Duitscho opnheid niet voornemens is zijn werk in den steek to laten m a w in den Rijksdag zal verschijnen om do hand to houden aan hetgeen door hom geschapen is Het treft wel toevallig dat bij Bismarck juist rtio lust ora naar Berlijn te komen en in den Rijksdag thans van een andere plaats redevoeringen te houden er met op vooruitgaat wat zich trouwens op zijn leeftijd zoor goed laat vorklaren De oud Rijkskansolior sprak over dat punt tot een deputatie uit Brunswijk en gaf weer oen bewijs vau zijn oude rondborstighoid Ik ben dus sprak hij ongeteer oud Mgn lichamelijke vermogens om voor openbare aangelegenheden te wirkeif zijn aanmerkelgk verminderd Ik ben ook van mgn huislijke gewoonten afhankelijk geworden Een nacht in den spoortrein is thans een heel kunststuk voor mij terwijl ik vroeger twee of drie zulke nachten zonder hinder verdroeg Ik slaap slecht in een ander huis Kortom de lichamelgke krasbeid is aan het aftakelen Het landleven gaat kalm zijn gangetje maar tot dingen die lichamelijke inspanning vergen besluit ik niet meer zoo licht Zoo staat het dan ook met de Berlijnsche reis naar den Rijksdag Het zal wel moeten gebeuren en daarom zal ik probeeron of het gaat of dat ik er van moot afzien De reis naar den Rijksdag heeft voor mij toch slechts den zin van als Duitach burger mijn plicht te doen Wie meent dat ik daarmee weder in het gareel wil zien te komen die overschat mijn besohe idenheid en onderschat mijn voel van eigenwaarde Want het kan toch niet m de verste verte iu mg opkoouOr een aanstelling aU Minister te begeoren Die zou voor mg onaauMombaar zijn Mijn kiezers hebben mij verzocht bet mandaat te aanvaarden daar er anders iu hot dis trict een leemte zou ontstaan die door do socialisten of de Wolfbn zou kuanon aangevuld worden Mijn mandaat duurt overigens nog drie jaar eu ik weet immers niet of ik in dien tijd nog niet wéér krachtiger zal worden ï en of er geen omstandigheden zich zullen voordoen die mg de waarneming er van zoozeer tot plicht zouden maken dnt alle gezondheidsredenen daarvoor zenden moeten zwichten Voor het oogenblifc vool ik mg krukkiger d n ik er uitzie Toch de toebereidselen voor de reis naar Ber Ign zgn gemaakt inzoover dat op een der voorste banken aan do reohterzgde van den Rijksdag de naam staat te lezen Furst Bismarck Kaotongerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 25 November 1891 Do volgende personen zijn veroordeeld wegens Als oigenaor van een hond lo tegen het bevelschrift van den Burgoraeealer een hond ongemuilkorfd laten loopen 2o hot niet doea dragen door een hond van een halsband vermeldende den naam van den eigenaar D W G te Gouda tot eeno geldboete van ƒ 3 en een van ƒ 1 of 2 dagen hechtenis voor de Ie en 1 dag hechtenis voor do 2o boete Als eigenaar van een hond tegen het bevelschrift van den Burgemeester een hond ongemuilkorfd laten loopen T den H en A J te Reouwgk M M N B en J van V te Waddinxveen elk tot ƒ 8 of 2 dagen hechtenis en R B to Reouwijk tot ƒ 5 of 2 dagen hechtenis Het doen arbeiden door 2 personen beneden 16 jaren oud na a avonds 7 uur J 8 te Moordrecht tot 2 geldboeten elk van ƒ 2 of 2 dagen hechtenis voor elke botte lo Openbare dronkenschap 2o liggen in een raspork van een der openbare wandolpiaataen D B to Gouderak tot 2 geldboeten elk van ƒ l of 1 dag hechtenis voor elke boete Zitten iu een grasperk vai een der openbare wandolpiaataen D S to Gouda tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling binnon het jaar A R to Gouda tot 3 dagen hechtenis L S to Gouda tot 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap tweemaal gepleegd N H te Gouda tot 2 geldboeten elk van ƒ l of 2 dagen hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap H K L van O en C van H te Gouda J H te Nieuwerkerk a d IJaael P R te Gouda J B te Nieuwkoop iouor tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis H N te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Allen zijn tovena veroordeeld in do kosten verhaalbaar bij lijfsdwang van 1 dag ROEPOKINEXTING De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag Aea 29 Novoinbor 1891 dea namiddags 12 uur op het Raadhuia niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoo aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf to doen inenten of horinenten Gouda don 25 November 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN PETROLEÜM NOTEEKIi GEi van de Makelaars Caotzlaar k SchalkwUk te Rotterdam De markt Vas heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 60 Gnimporteerd tust ƒ 7 70 Jaimari levering ƒ 7 45 Febrmri levering 7 35 Maartlevering f 7 30 April Mei Juni en Julileverins ƒ 7 16 Augustus levering ƒ 7 20 Decem berlevering f 7 66 MARKTBERICHTEN Gouda 26 November 1S91 Granen met te groeten aanvoer voor de waag De verkoop ging ondanks de lagere prijzen zeer langzaam en was niet alles te verknopen Tarwo Jarige Zoeuwsche ƒ 9 35 a f 10 25 Nieuwe dito ƒ 9 75 a 10 25 Mindere dito 9 a ƒ 9 50 Afwijkende 6 50 a 7 50 Nieuwe Polder ƒ 8 a ƒ 8 25 Mindere dito ƒ 6 50 a ƒ 7 26 Boode ƒ 8 a ƒ 8 60 Angel ƒ 9 i ƒ 9 60 Bogge Zeeuwsche ƒ 7 75 ü ƒ 8 60 Polder ƒ 17 K ƒ 7 50 Gerst Winter ƒ 5 25 a ƒ 5 80 Zomer ƒ 4 90 i f 5 60 Cbev lier 6 a ƒ 7 Haverpe hect ƒ3 75 a ƒ 4 80 perlOO kilo ƒ 8 B0 a ƒ 9 25 Hennepzaad Inlandsch ƒ 8 75 ƒ 9 Bnite Vini ch ƒ 7 7B a ƒ 8 Kanariezaad ƒ 7 75 a ƒ 8 76 Boonon Bruine boonen ƒ 18 50 a ƒ 13 76 Witte boonon ƒ 9 a ƒ 10 50 Paandenboonen ƒ 7 a ƒ 7 50 Erwten kokende 12 50 ïi ƒ 13 25 Buitenlandsche voererwten per 80 K G ƒ 8 a ƒ 8 40 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikoansche 9 30 a ƒ 9 60 GiDquantine ƒ 9 30 a ƒ 9 76 Veemarkt Melkvee en veel jong vee goede a n ïoor Handel en prijzen traag Vette varkens veel