Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1891

aanvoer handel matig 18 a 23 ot per half K O Biggen voor Engeland veel aanvoer handel matig 17 a Wil P l ogere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 40 a ƒ 0 76 per week Vette schapen goede aanvoer handel matig ƒ 6 a f 22 Nuchtere kalveren tamelijke aanvoer handel l o 4695 Zaterdag 28 Pfovember 1891 GOUDSCHE COURANT D ieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De UiEending van advertentiöa k an gesobleden tot 60d nur des namiddags van den dag der uitgave De DETAILPRIJZEC van h mn m 0 95 f 0 32 f Q 21 per V Kg per j Kg per i Kg bus C J van Houten Zoon Ie aan 26 a ƒ 45 kaas handel zeer vlug vlug ƒ 4 a ƒ 12 Toer handel matig u tu Aangevoerd 76 partgfn kaas handel zeer vlug Eerste qualileit ƒ 29 a f 31 tweede qualiteit ƒ 25 a ƒ 28 Zwaardere 31 a ƒ 34 Noord HoUandsche ƒ 26 a ƒ 28 Botef goede aanvoer handel vlug Goeboter f 1 50 a f 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 per kilo B y ag FOsa BE x J Bisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand November 1891 en terug te verkrijgen door tlisschenkomst van het Postkantoor ts Gouda H y d Berg te dun Haag VAN GOUDEKAK U Veen te Amsterdam Gouda 26 Nov 1891 De Directeur van het Postkantoor VOESTER BurgerlUke Stand GEBOREN 23 No r ijtbcrtDi oodtra S P de JoDg en W A KaïiLe Geerlroid Klara Maria ocdera J Bosmaa en 3 Hariog 24 Adriaoug ouders A Scboondetwoerd eu C van der Palm OVEHLEDEN 84 Nov A Radii 7 w J Signer 2 j 2 Dl GEHUWD 25 Noi J P lao Beeden eo A Blanker A de Mooij en A de Roiter L van Wgk en J Haalc StolWiJk GEBOREN Jobanna oudeia J stoppelenburg en J Noomen Adrianus Jodera J ta Klngven en 4 tan Dam Gerrit oudera A T Verkaik en N C de Graaf GEHUWD P J van Kampeobout en W Matboiaen G C Koedam en A C Gondrilaa ONDERTROUWD U Stoppelenburg en N Oudeaea Beeuwijk OVERLEDEN M Jongeneel 7 m ADVERTEN TIS N Zg die iets te vorderen hebben van of rerBchnldigd zgn nan den gemeeuschappclgken boedel en de Nalatenschap van wgltn den Heer HENDRIKVS JFAAIJ in leven Mr Timmerman gewoond hebbende te Gouda en aldaar 18 November jl overleden worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen vóór den 8 December 1891 ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DRÜOGLEEVER te Gouda immm fastillesi VAN VICTOR HANOS te BudaPestli is bet eenig en afdoend middel tegen VERKODDHEID Overal verkrijgbaar I 80 per V Kg En gros J C OOÖTERHOFF Co Amtterdam Zwolle A KOK Cbmp BOEKHANDELAREN Kleiw eg Gouda bevelen zich beleefdelijk aan voor de Levering van Kinderboeken PRACHTWERRE SGHGDRKALENDERS ENZ ENZ OPZICHTZENDIGEN direct mr op aanvrage BEZOEKERS van AMSTERDAM gebruikt voural Üw bö OBBABD PINKSEÜ in de Oudste Reataor at der hoofdstad HOLPENS in tZUTO bij T VAN VLIET VLEBSCHHOÖWER ZEÜGSTBAAT De allergunstigst bekende WITTE BflIlST SIROOP van G A W M A Y E B te Breilau wordt door vele Doctoren aanbevolen tegen hardnekkigen hoest borst en keelpgnen gnep heeschheid verslgming der ademhalingsorganen Deze SIROOP werkt aanstonds na het eerste gebruik hoogst weldadig lost de slgm op vermindert de prikkeÜBg der keel en geneest heel spoedig Prjjs per flacon f 1 Verkrggbaar te Gouda bj Ph J V d STOK CB F STROEVE Een echte grijze Eeeshond TE KOOP zijnde Ren en 1 jaar ond klein van maat Adres aan het Bnreaa van dit blad ADVEBTENTIEN in alle binnen en BuitetUandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda STEEIVROLEIV In LOSSING eene Lading Puike Cfrove Ruhr Kaclielkolen gedurende de lossing tot 78 Cents per Mud k z k vrg te huis bezorgd Aanbevelend A LAMBERT Turf singel Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofciprga in het gelukkigst geval biedt de Dleuvste irroote eldverlottae die door do Uoogo Begeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Ue voorueelige inriclilini van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 voi lotingen van 100 000 luteu 50 800 pryzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zgn ktpitale prijzen van eventueel 500 000 Hark 1 prijs Iprgs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prij bij uitnemendheid echter a M 300 000 8 prijzen a M 15000a M 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 68 prijzen a M BOOOaM 75 000 106 prijzen a M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M 2000 M 85 000 8 prijzen a M 1500 2 prijzen a M 60 000 806 prijzen a M 1000 1 prijs aM 56 0001 1060 prijzen a M 500 1 prijs aM 60 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs aM 40 000 17188 prijzenaM 300 200 1 prijs aM 80 000 150 127 100 94 87 40 20 De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is ambtswege bepaald plaats te nebbeu op den 10 DECEMBEB e Ie en kost hiervoor 1 geheel origineel lot sleohU M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 0 90 IV 1 kwart togen toezending an het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgiuldigheid uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene OriKllieele Luteu zelf in hauden Bij iedere bestelling wordt het veroisclite officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de belrelTende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofScieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland boworksteltiijd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andera aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele beviijien de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Bugunstigers zelt uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kau worden gerekend men gelieve dei halve wegens do reeds op hauden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreóksch te enden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburx P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Snelpersdruk tan A Beinkkan Zoon Goada üe uitgave dezer Conrant geschiedt dagel ks met oitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 November 1891 Gisterenavond bad in een der lokalen van de Sociëteit de Eéunie de janriijksohe algemoene vergadering plaats van de Kamer vu navraag ten diemte der hyzondere lüfdadigheidt die werd bijgewoond door den eore voorzitter Mr A A van Bergen IJzeudoorn Do voorzitter de heer H P Schim van der Loeff opende deze met oen korte toespraak waarin bij er op woea hoo deze voreeniging behoort tot de stillen in den lande di kalm hun weg gaan onbesproken en zonder veel drukte daarheen gaan doch in allou eenvoud menig goed werk verrichten Er zjjn personen ruim met aardsche goederen gezegend die van hun overvloed gaarne aan minder bevoorrechten willen afstaan maar die de gelegenheid missen om te beoordoeleu waar hunne gaven het bes t besteed zijn Zij willen gaarno behoeftigen bgstaau maar liefst hen die dit verdienen die door goed gedrag en i ngelukkige omstandighedma hulp waardig zijn Niet ieder is in de gelegenheid zelf daaromtrent een ondefïoek in te stellen eu nu biedt do Kamer zich aan als tusschenpprsoon die een onderzoek doet instellen door bare bestuursleden en het resultaat tor kennis brengt van hom of haar die hulp wensoht te versohaifïn Blijkens het verslag an den secretaris on de rekening en verantwoording van den penningmeester is de toestand dor veroenigiug gunstig zij telt thans 276 leden Als bostuursledon werden herkozen de hb H P Schim van der Loeff en J A P Moutijn gekozen in de plaats der hh I C Geelhuijson en C A Harderwijk die aaa de beurt van aftreding en niot herkiesbaar areu de hh Dr A van IJsondijk eu E Leopold en ter voorziening iu andere vacaturen mt het Duitech XXIV 96 Is nog nooit het vermoeden bij je opgokomen dat een r nder dien matroos kon vermoord hebben vroeg hij Il ander aatwuorddu de oude man ontsteld Je deii i toch niet aan den graaf Zoor sterk zelfs Hoer in don Hemel I Kalm Daniël Zoolang niets bewezen is magmen niet spreken en om do bjwijzen ongestoord te kunnen opioekeu moet men zwijgen Vindt go dat verklaarbaar Zeker 1 Jij hebt don graat vroeger gekend is je inhet geheel geen verandering in zijp uiterlp opgevallen Aanvankelijk wel maar Maar je dacht dat een tijdsruimte van zoovele jaren zulk een veranderinz raooat rechtvanrdigon Is die vorondcrstelling niot juist Oppervlakkig beschouwd ja I Maar je hebt ADVEBTENTIEN worden geplaatt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GEOOTB LETTERS worden berekend naar plastsrnimte Bovendien orden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAÖ t welk des Maandags versch nt stellen tot uniform verandering voor het leger aangezien het door genoemden Miuistor niot weuschelyk wordt geacht alléén voor het wapen der infanterie oene uniform verandering in te voeren waartoe aanvankelijk hel plan beeft bestaan De verscbilleude korpscommandanten zijn dan ook aangeschreven om hunne voorstellen tot verandering en wijziging van uniform met spoed aan hooger hand in te dienen Koods thans kau naar aau de Haarl Cf gemald wordt bijna mot zekerheid worden grzegd dat de schako wel geheel zal komen te vervallen waarnaar reeds geruimen lijd verlangend wordt uitgezien omdat die door den gebruiker als een ondoelmatig zwaar en lastig h lofddeksel wordt beschouwd Welk soort of model daarvoor in de plaats zal treden is nog geheel onbekend Voor troepen te paard on te voot zal dit echter wel verschillend moeten zijn Ook zullen zeer waarschijnlijk do onmogolgke chevrons van laugdnrigen dienst vervallen en daarvopr medailles van brons zilver en goud in de plaats treden do hh D Buytor A de Haadt W C Wernink en H Braat Hzn De lo secretaris der Kamer de heer H Grooueudaal hoeft zijn voornomen kenbaar gemaakt als zoodanig zijn ontslag te nemen Do Voorzitter sprak namens do vergadering tot hem oen hartelijk woord van dank voor de toewijding ijver waarmede hy die betrokking vervuld had In do plaats van don beer GrooneniJaal die bestuunlid der Kamer blijft zal het bestuur dus een nieuw secretaris benoemen De hh C D Julius die zich als 2e secretaris bij wieu alle aanvragen om onderzoek inkomen zoo hoogst verdienstelijk maakt en I C Geelhuijson die als bestuurslid aftrad hadden eveuorns den dauk der vorgudoring in ontvangst te nemen voor betgeeu zij in hot belang der zaak doden Nadat uitvoerige besprekingen hadden plaats gehad over een paar punten het oudorzook en de armzorg betreffende word eene verloting gehouden vun eeuige kloedingstukken ter uitreiking aan behoeftigen Daaro werd de vergadering gesloten EtfU maatflehffpfri voor pneumatisch personenvervoer wordt te Hamburg opgericht Thans worden gelijk men weet alloen nog maar pakketten door luchtdruk vervoerd maar de genoemde maatschappij wil ook menscheu op die snelle manier van do eene plaats naar de andere brengen Zij zal daarmee de proef nomen op een lijn van Hamburg naar Bucheu Het vervoermiddel is een ijzeren cylinder 2 meter lang en 1 meter in middellijn Zoodra de passagiers meer dan drie kunnen er niet plaats nomen daarin gezeten zijn wordt die cylinder gesloten en mot vorsohe lucht gevuld Daarna wordt hot voertuig door de geleibuis heen gedreven met een snelheid van 110 kilometer in het uur Maar do passagiers die er in zitten bij een electrisch gloeilampje zullen niet veol bemerken van die groote snelheid omdat zij niets zien waaraan zij de vaart kunnen In de 1 itmat v De vergadering van katholieke Kamerleden door do heeron De Bruyu c i bijecngeroepon heeft Woensdag in het lokaal y Diligentin te s Hage plaats gehad Voor zoover niet door bijzondere redenen belet waren allo katholieke loden zoowel der Eerste als de Tweede Kamer aanwezig De vergadering kenmerkte zich over hot geheel door vredelievendheid en verzoeuingsgeziudheid Omtrent de govuerdo discussiëu enz onthouden wij ons op verzoek vooralsnog van mededeelingen Waarschijnlijk zal deze eerste vorgadering binnon enkele dagen door een tweede gevolgd worden Aan do Inspecteurs van do verschillende wapens is door den Minister van Oorlog opgedragen met elkander in overleg te treden tot het indienen van voor er nog nooit aan gedacht dat die graaf Von Holienhausen een ander kon ziju een avunturiir die de rol heeft ingestudeerd eu de kunst veistaat haar meesterlijk te spelen De oude man zag naar allo kanton om zich heen Ja daar heb ik wel aan gedacht fluisterdehij maar ik vond niets dat die achterdocht kon bevestigen De graof is omtrent alle vroegere gebourteuisseu nauwkeurig onderricht een vreemde kou dit niet zoo ziju en als ook hier en duar zijn herinnering hem iu den steek laat kan dit immersgeen bevreemding baren bij het veelbewogen loven dat hij zoo vole jaren geluid heeft Toch is dat een steunpunt voor onzen achterdocht outwoordde Haokert Ik heb destijds don graaf niet dikwijls gezien en kon mij hem nog ternauwernood honnnereu maar toch schoot in mijn brein een flauwe verdenking wortel waarvan ik mij sedert niot meer heb kunnen ontdoen Zooveel iszeker Daniel dat niet alles in den haak is en wij maken aanspraak op de erkentelijkheid van gravin Unica en de familie Von Bucbunau als wij nietrusten alvorens wij zekerheid verkregen hebben Zorg dat wij den brief ontvangen wij vinden daarin zeker iets dat met onze plannen strookt Hoe kan ik bet zeide de oude man die zich nu plotseling veel htrinnerde dat wel geschikt was oni de zienswijze vau ileii jag r te bevestigen Ik moet binnen tweee uren hel slot verlaten Luidt het bevel zoo streng Daaruit kunt ge weer opmaken hoe de graaf je vreest Ook dit vond do oude man duidelijk n het verschafte hein oene aangename voldoening ilat by die hem zoo gloeiend hastie hem vreezon moest j Gij kuut gelijk hebben zeide hij maar ge zult ook begrijpen hoe groote smart het mij berokkent een huis waarin k zoo lang trouw gediend bob Ondank is s werelds loon 1 viel Hackort homin de rode Was ik een dienaar van graaf VonHobenhausrn dan zou mij hetzelfde lot te beurtvallen waarschijnlijk bad de graaf me reeds voorgeruimen tijd weggejaagd wg moeten den briefhebben Daniël Wanneer werkelijk iemand zich hem heeft toegeëigend dan kan het a leen Vroni gedaan liebbeD I Zij heeft mij bet eerst op dien Amerikaanschen brief opmerkzaam gemaakt en geheimen daarin vermoed j ik zal mij zekerheid verschaffen voordat ik het huis verlaat I Kn waar gaat ge uw intrek nemen I Ik huur iu ae stad een woning Goed goed I Geef nu acht op hetgeen ik u zeg Ik hi b met kaptein Gronau over mijn argwaau gesproken en de kaptein heeft de zaak aan een j justitiübeambte in handen gegaven wiens naain ik niet ken Do beambte moet ook reeds hier zijn geweest om na te vorschen Wellicht de rentenier Meier Xio man washier beeft het slot bet park en het meer in oogenschouw genomen en allerlei vragen tot mij gericht