Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1891

s w i s l J fSf sfir 73P5 = i r MMM allaèD b htt stUhoudan zuUen lij er iels van ftevoeUn Zilk een vervoermiddel dat aan Hildebrand s profetie van den onderaardaohen sohietblnasbalg doet denken zou ook al de venvezealyking eener phantasie van Jules Verne sijn Staten Qoneraal Tweede Kaues Zitting Tan Douderdag 26 November 1891 Nog steeds bl fi de stroom der welsprekendheid mildelqk vloeien op het Binnenhof en wel het meeit aan liberale zijde daar de tegenpartij wijselijk oene afwachtende houding aanneemt De heer Van Beuningen opende de rq met een woord van vertrouwen in het kabinet Daarna informeerde de heer Van Dedem de eenige spreker der rechterzijde naar de homogeniteit der Begeering op het stuk der defensie en der kiesrechtshervorming en vroeg baar of tij het op sociaal gebied eens is met den heer Poelman De heer Hintzen trachtte ook de Begeering tegenover de ideen van het nieuwe lid uit Winschoten aan te manen lot be7Jidi dheid en verstandig overleg De hoeren De Beaufort en Van Houten vermaanden de meorderhoid tot geduld vooral het meer geavanceerde deel daarvan terwgl de heer Butgers op zijn eigen snerpe wijze met die voorhoede den spot dreef De Aer Borgesius wees weer op de uoodzakelijkheid van sociale verbeteringen en zag dio met Heden is de Begeering aan het woord als niet onverhoopt nog meer sprekers opdagen Van de nieuwe leden kwam heden nog de heer Boessiugh aan het woord met een goedgemeend en niet onverdienstelijk pleidooi voor het platteland Uit Amerika het land der zonderlinge dingen komt het verhaal van een jong meisje te North Plains Connecticat Julia Hepburn genaamd Igdende aan eeue eetziekte Onlangs had zg een landlooper die aan haar vaders huis een stuk brood kwam vragen afgewezen Ouder het heengaan zeide de man God vervloeke u Seilert kon zij zich deze woorden niet uit bet hoofd zetten en werd op een goeden dag wakker met een razendeu honger Zij verslindt letterlijk alles wat men haar voorzet eu alle pogingen om haar ook door hypnotisme te genezen bleven vruchteloos Voor het overige i zij zeer vel bij haar verstand en kan al etende hare gewone bezigheden verrichten Door den Engelschen leeoflicier D Arcy Irvine is ia een uieuw reddiugtoestel uitgedacht voor drenkelingeu Het is een achterlaadiieweer met sluitmechanisme van het cbassepot Het projectiel is eune holle metalen buis die iret gecompirraeerd koolzuur gevuld en van voren in den loop wordt gebracht waarbij het voorste deel bultende monding uitsteekt Aan dit gedeelte is eou zak bevestigd vervaardigd van eenige lagen darmvlies deze zak is gevouwen en lanifs hel geweer gelegd Verder draagt het uitstekende deel der buis aan iwee metalen draden een Ik dacht terstond dat er iets anders achter den rentenier moest schuilen als hij die beambte is dan ken ik hem reeds Dat weet ik niet maar mijnheer Von Gronauzal het wel welen Dus als gij den brief hebt gadan naar den kaptein en spreek met hem hij heefter ook persoonlijk belang bij den graaf te ontmaskeren natuurlijk in de onderstelling dat onze achterdocht op goede gronden rust Ik kan bet nog niet gelooven En ik houd mij er aan Daniël tot ik van het tegendeel overtuigd ben Zoodra ik weet waar ge woont kom ik je opzoeken Hackert sehudde na deze woorden den ouden man de hand en ging ijlings hoen XXV Kaptein Von Gronau had inderdaad neen vermoeden van de verloving van Alma met Hohenhausen gehad Des te meer moest hen de onverwachle tijding van dit feit bevreemden Hij waa in de laatste weken niet meer op Buchenau geweest hoewel hij het zijn familiebetrekkingen reeds Ung euvel duidde scheen het hem toch juist in den laatsten tgd sedert den terugkeer van den verdwenen graaf als wilde men hem verwgten dat hij hetgeen hij geworden was aan hun ondersteuning te danken had Zijn oom had hem duidelijk te verstaan gegeven ring waarop me d Iqn steekt deze is geborgen in eene metalen doos onder aan het geweer yóót het slot Wanneer het schot afgaat wordt de klep die hot uitstrooinen van het gas belette gelicht het gas stroomt door do zeer kleine opening in den sak deze heefi echter geen tijd om zien te vullen gedurende den ééa of twee seconden langen vluchttgd maar vult zich te water liggende en dient aldus tot boei De vrouw van den landbouwer W te Lichtvoorde reeds eenige tgd tiekelijk werd dagelyks door hare Hjarige dochter opgepast en verzorgd Volgens ouder gewoonte ging het meisje Dinsdag middag uit om eenige dooie takken te verzamelen en zag bq bare thuiskomst dat een dikke rookwolk de woning vuldr Haastig binnentredende vond zij bij nader onderzoek hare moeder bij de brandende kachel dood ter neder zitten Beeds was hier te lande het teicgraphisch bericht ontvangen dat de eerste luilenant Cornelissen bij een gevecht op Atjeh gesneuveld is Een schrgren aan het jV r d D gedagleekend Kotta Badja 24 October deelt omtrent deze droevige gebeurtenis eenige bijzonderheden mede waaraan wg het volgende ontleenen In den avond van Dinsdag 20 October trachtte een bende Atjehers bij den Kroeng Zingkar ons gebied binnen te sluipen doch trok zich toen ze door een salvo der daar geplaatste brigade marechaussees was ontvangen tegen den spoordijk terug Op dit salvo kwamen onmiddelijk uit de benling Tjot Iri de Ie luitenant Cornelissen met 2Ü bajonetten eu uit de beuting Lampermé de 2e luitenaui iDijkstra met een gelijk getal bajonetten bij de hinderlaag marcchauss s om bij een eventueel gevecht hem krachtdadig te ondersteunen De ondersleuning was niet noodig waarom beide patrouilles terugkeerden De patrouille van Lampermé kwam zonder stoornis in baar benting terug Die van Tjot Iri echter was zoo gelukkig niet Goed gesloten met haar commandant den kranigen Ie luitenant Cornelissen stiet zg dicht bg haar benting op dezelfde Aijehers die men dacht verdreven te hebben De Atjehers lieten hun prooi tot op een paar passen naderen gaven daarop een goed gericht salvo en verdwenen Hoewel ontredd rd zond de patrouille op de weggeloopen Atjebers img een paar salvoos en toen da maan met haar eerste stralen het terrein verlichtte bescheen zij het lijk van oen veelbelovend en jong officier die met een gapende kogelwond in het hart op den grond lag en drie zwaar gekweta e inlandscbe militairen De 2e luitenant Dgkstra die nauwelijks in de benting Lampermé terug was spoedde zich met zgn manschap naar de plaats des onlieils doch kon slechts het bartiterscheurend schouwspel waarnemen dut zgn vroolijke dappere en solide kameraad gesneuveld op het gras lag De doode en de gekwetsten worden naar de benting Tjot Iri vervoerd en van daar per extra trein naar bet hospitaal te Pauteh Perak Dea namiddags werd het lijk van den dapperen officier plechtig ter aarde besteld dat van een huwelijk van hem met Alma nooit sprake kon zijn Werner had ofschoon op een andere wgze de woorden van zijn vader lievestigd en Alma had een verklaring die hij meende te mogen eisohen ontweken Het was dus beter dat hg weg bleef van Buchenau hij vond daar slechts nieuwe stof tot ergernis en wanneer Alma den graaf het jawoord wilde geven dan kon bij dat immers toch niet verhinderen Tot op het laatste oogenblik had hij echter gehoopt hij bleef verwachten dat Werner hem opzoeken eu hem eenige woorden van verontschuldiging zeggen zou un echter was de laatste hoop verdwenen eu de zoetste droom zijns levens ten einde Het was onder zulke omstandigheden niet minder dan natuurlijk dat zijn haat tegen zijn medeminaar aanwakkerde en zelfs dach Gronau er aan den graaf uit te dagen maar hij verwierp die gedachte weer omdat het hem tegen de borst sluitte een voorwendsel daarvoor te verzinnen Of Alma beantwoordde zijn liefde niet of zij was hem niet waardig In beide gevallen had hij geen recht zich over haar verlies te beklagen ook den graaf kon hij goed beschouwd geen verwijt maken Gronau wilde zich verstrooien om te vergeten en toen hij in gedachten den kring zijner vrienden doorliep herinnerde hij zich Theodoor wien hij een bezoek beloofd had Theodoor Romberg had hem steeds onbaatzuchtigo vriendschap betoond en hem menigen dienst bewe De gouverneur officieren van land en zeemacht ambtenaren burgers en een groot getal mindere militairen deden onder de tonen van een treurmarsch den gesneuvelde uitgeleide tot aan zgn laatste rustplaats De kist prykte met drie groote kransen waarvan ééa was van de minderen uit de laatst door hem gecommandeerde benting ffVorliezeii wg aldus besluit de briefschrgver door zgn dood een flinken vroolgken en goeden kameraail en het nederlandscb indische leger een kranig en veelbelovend officier zijn moeder en zuster zijn door zijn vroegtijdig afsterven beroofd van een liefhebbenden zoon en broeder en van haar grootsten steun en verzorger In het antwoord der Be eerinj op het voorloopig verslag over het hoofdotuk VIII deelt de minister mede dat de indiening eener nieuwe Logorwet afhangt niet alleen van den wil der Begeering doch dat dezs er ernstig naar zal streven om die indiening ta bespoedigen De minister belooft een wettelgke organisatie van de landmacht en stelt wijziging der vesliugvet in het vooruitzicbt Wal het opperbevel betreft meent de Kegeering dat niet de ministers van oorlog of marine als leiders der verdediging kunnen optreden wijl zg geen feitelijk oominando kunnen uitoefenen Versnippering der krggsmacht langs de grenzen ligt niet in de bedoeling der rugeering Troepenverplaatsingen geschieden alleen met het oog op de mobilisatie De kapiteins bataljonsadjudanten zullen geleidelgk door luitenants worden vervsngegi Met den minister van koloniën is de minister in overleg of het mogeIgk is don majoorarang hier te lande en in Indië op te heffen Het duelleeren keurt de minister sterk af De minister is voorstander der vrijwillige oefeningen in den wapenhandel de door hem gegeven bevelen zgn echter slechts aanvullingen van hetgeen op dit gebied reeds jaren i geschir l De minister zal een blijvende regeling van het Militair Huis der Koningin overwegen en nagaan of het noodig is om voor de officieren der landmacht van dat Huis dezelfde bepalingen vast te stellen als voor die der zeemacht met het oog op bevordering Dringend noodig acht de minister het dataandencommandant van de stelling van Amsterdam eenobef van den staf uit den generalen staf wordt toegevoegd Naar aanleiding van de telegrammen over den moord op Europeeache cendeliogen eu inlandsobe Christenen te China gepleegd heeft de Bilforme berichten ingewonnen in het seminarie van Scheutveld waar katholieke geestelijken uit België eu Nederland worden opgeleid voor de zending in den Congottaat en in China Men meende in het seminarie dat de namen der plaatsen verkeerd waren overgeseind en dat met Sanchi waafschijnlijk San Cho Kia Ye de SO gezinnen bedoeld zou zijn waarin den laatsten tgd veel Chineezen tot het Christendom waren overgegaan en waar de missie werd bestuurd door een Belgischpriester Louis van Dijk uit Mechelen De mogelijkheid bestond echter nat ook een Hollandsch gecslelljko Mgr Eutjes uit Utrecht Sao Che Kia Yo tot woonplaats had gekozen wegens de uitbreiding der gemeente aldaar In het vicariaat van Oost Mongolië zgn acht Bel zen dien honderd anderen hem niet zouden verstrekt hebben Zoo begaf zich dan de kapitein in het middaguur op weg om zijn belofte te vervullen eu toen hg het kabinet van den bankier binnentrad ontviug Theodoor hem met de meeste vriendelgkheid De bankier was eveneens opgestaan Theodoor stelde zijn vriend voor maar hij ontstelde toen hg in het bleeke gezicht zijns vaders zag Ook den kapitein bevreemdde de strakke blik van den ouden heer hij kon toch niet aauoemen dat zijn bezoek Hem onaangenaam zou zgn Intusschen maakte die verstoorde uitdrukking weldra plaats voor een vriendelgken welwillenden glimlach en toen Gronau zat en een sigaar had aangestoken gevoelde hij zich bijzonder op zgn gemak Theodoor maakt er u ni t rscht een verwijtvan dat gq hem niet al sedert lang opgezocht hebt ving de bankier het gesprek aan en er was wel ietsopvallends in dat hij daarbq zoo angstig vermeed den blik van den kapitein te ontmoeten Gg woont reeds sedert een jaar in de stad en als niet het toeval een ontmoeiing had uitgelokt dan zouden wij ons waarschijnlijk nooit in het genoegen van uw bezoek verheugd hebben Gij moet het mij niet euvel duiden antwoorddede kapitein ik drong mij niet gaarne op Maar hoe k n daarvan onder vrienden sprakezgn zeido Theodoor verwijtend Wordt vermlgd giscbe twee Niderlandsche en 6 Cfaineesche zendelingen werkzaam onder de leiding van een ItisseHbp In het geheel heefl het sepiinarie vxn Scheutvwil 80 Belgen en Nederlanders als zendelingen nait C ilHa en Uil het Westland wordt geschreven t Is tvel opmerkelijk boe de laatste jaren zich kenmerkten door bijna voortdurend ongunstige zomers terwgl daiirentegcn bet najaar fraai weer mi t zioh brengt Ook dit jaar is weer hetzelfde het guval Dat de zomer ongunstig was daar zullen we maar niet veel woorden over zoek maken de schade is voor onze minders en boeren ontzaglijk groot het najaar evenwel hoeft vooral voor do boeren no beul wat goed gemaakt Welk weer September ons bracht is bekend hel heörlijke zonnetje en de droge dagen deden hel weiland o zoo goed en het vee had overvloed van voedsel Ook Novemlier houdt zich uitstekend Met de eerste koude dagen hebben verscheidene boeren reeds bun vee binnengehaald doch nog lot op t oogenblik is er nog veel vee buiten en dal is zeker voor den tijd van t jaar eene groote bijzonderheid Dat t den boeren welkom is bij ile schraalte en duurto van t hooi en den hoogen prijs van t droge veevoeder is begrijpelijk t maakt voor allen dan ook een kolossaal onderscheid uit een der grootste veeteelt districten van ons land hoorden wg dezer dagen von een veehouder wien t fraaie weer in een paar weken minstens 16 koevoer of ongeveer 80 voer hooi voordeel had bezorgd doordal hij zijne beesten zooveel langer builen kon luten of op stal met gras voederen Niul alleen voor de veeteelt werkt echter het weer gunstig ook de landen tuinbouw profiteeren er van hel winlerkorun is prachtig opgekomen en slaat er uitstekend bij hier en daar heeft het evenwel veel geleden van de slakken De werkzaambeden in de tuinen kunnen ongestoord doorgaan de producten voor l olgende jaar uien enz kunnen geen beter weertje krijsjen en waar goed doorgewerkt kan worden is er voor do arbeiders nog een duilje te verdienen Beeds nu zijn de timmerlui al druk in de weer met hot bouwen Van druivenkassen waarvan er zuker weer verscheidene gezel worden Ook in den voriacu winter was dit het geval doch de vorst hnil de menschen overvallen en dnardocr war n vele kussen te laat gezel zoodat do nieuwe over t geheel dil jaar slechte uitkomsten hebben gegeven IK Ct Een inwoner van Poeldijk Ij K tuinier aldaar kreeg het op een avond ui Sopt jl Ie kwaad mol deo veldwachter dier gemeente en voegde dezen onder meer licfelijkliedon toe Ik zal morgen eens een boekje van je open doen bij ilen burgemeester jij hebt drie jaren lang de gemeente bestolen door mijn hond nis keltiughond in rekening te brengen in plaals van als losloopende waardoor elk jaar BO centen in je zak hebt gesloken Do behandeling der zaak gaf een onderling kijkje in de huishouding der gemeente Poeldijk Do hondenbelasting mag daar roet toestemming van den burgemeester ablus verklaarde de veldwachter aangegeven en goind worden door den veldwachter die daarvoor fooitjes ontvangt oOk al weer met toestemming van den burgemeester Een gevolg van die regeling schgnt geweest te zijn einig geknoei en naar aanleiding daarvan waren de verwglende woorden gevallen De beide wethouders der gemeente als getuigen gehoord bevestigen do verklaring Van den veldwachter omtrent het fooienstelsel dat zij zeer natuurlijk vonden en hetwelk dagteekeude van vroegeren datum toen in Poeldijk nog geen hulpkanloor voor de belasliug was Uit het getuigenverhoor bleek niets van de kwade trouw van don veldwachter Het O M wees daarop in zgn requisitoir keurde sierk de genoemde regeling in zake de belasting af doch verklaarde dat hot een misbruik is dat in bijna allo Iplattelandsgemeenten van ons land beslaat De subsl officier van juslilie eischte 14 dagen gevangenisstraf De verdediger mr Van Slipriaan Luïsoius betwistte dat het overtuigend bewijs was geleverd en verzocht den rechters al ware ook het wettig bewijs geleverd bekl die algemeen geacht is in agne gemeente vrij i spreken Uitspraak over 8 dagen Buiteolandscb Overzicbt De Ëngelech premier hield te Birminsrham een groote politieke rede waarin hij verklaarde dal de Begeeriog de vermeerdering van bel aantal kleine landbezitlers In de hand werkte zelfs op kosten van den Slaat Een hervorming van het Hoogerhuis achtte hij niet wenschelijk om hot gevaar voor een revoluiie Engelands macht hing af van zijn buitenlandsche bezittingen Ierland prgs te geven ware een toeken van zwakheid dat terstond den afval van de koloniën zou tengevolge hebl on De Pransche Senaat heeft htt eerste artikel van het ontwerp betreffende de toltarieven aangenomen en is daarna overgegaan tot de behandeling der labellen in hare onderde den Bij den post gezouten vleesch verwierp de Senaat het minimum lariet van 25 fr door de regeering voorgesteld en evenzeer het maximuin tarief De Tempi sprekende van hel thans geëindigde proces legen den aartsbisschop van Aix zegt dat de regeeriiig kwalijk de door dezen gebezigde woorden aan hel adres vau den minister van juslilie eneeredienst onvorvolgd kon laten Uit een staatkundig ooi piinl kan men vragen of de regeering niet beter gedaan had vau haar recht geen gebruik te maken en de zaak met zwijgende minachiing te bejegenen gelijk men dikwijls in het particuliere leven doel als men Ie doen heeft met zekere lieden die de eerste regelen Jer betamelijkheid uil hel oog verliezen Doch het recht der regeering is onbetwistbaar Ondersteld dat zij in dit geval had mogen nalaten gebruik te maken van haar recht dan zouden de houding en hel gedrag vau den aartsbisschop eu van zijne veriledigers niettemin de onpartijdige lieden aan de zijde der regeering gobraoht hebben Immers de prelaat en zijne verdedigers hebben op al te rumoerige wijze geloond dat zij eene vervolging wenach n Indien men gelooven kan wat de 6 zu c ü mededeelt die bet van den aartsbisschop zelf langs vertrouwelijken weg moet vernomen hebben dan zou de onstuimige priester het er op toegelegd hebben om een beetje cachotslraf to ontvangen Geen ware martelaar zonder gevangenzetling Helaas I deze troost is hem ontgaan Eene eonvouilige boete van 3000 fr is nl wat zijne strenge r cliters geoordeeld hebben dal hem toekwam Hij moet zich dus tevreden stellen met die middelmatige en altedaagsche eerekroon Het algemeen gezon J verstand kan zich dus voldaan rekenen en er is veel goede wil en hartstocht noodig om die lichte straf welke een eenvoudig roejiei tol do orde is voor lo stollen als eene satanische vervelging tegen den godsdienst Do Vvjaro heefl eeue inschrijving geopend lol bestrijding der boete en proceskosten waartoe de aartsbisschop is veroordeeld De boete zegt hel blad is 3000 ir en 2000 fr zijn no ilig voor de proceskosten De armen in het diocees Aix mogen hieronder niet lijden Wij vragen dus 5000 fr en houden ons over uigd dat die som spoedig bijeen zal zijn Hel blad zelf heefl voor 500 fr ingeschreven In hel Westersch werelddeel legt men militanten bisschoppen die zich boven de wet en den wetgever beproeven te ploalseii betrekkelijk lichte straften in den vorm van geldboelen op in het Hemelseh rgk maakt men kortere nietlcii j ne de belijders van don chrislehjken godsdienst die in hun ijver do perken der verdraagzaamheid to buiten gaan Wil men ile C hineezeu gelooven dan zijn de onverilraagzaatnheid en het fanatisme der Cbriston zendeliugeu voor een voornaam deel schuld aan do voortdurende troebelen Opnieuw wordt uit China over vreeselijke moord looneelen bericht In hol i oorden van hel land hebben goed gewapende mannen een gehei I district tot oen woestenij gemaakt Zg plunderden de Belgische missies te Takou en Sanchi en slaken daarna alles lu brand Moer dan 100 menschen die ket Christelijk geloof beledon werden gedood üo plaalselgke gouverneurs slullen Mongoolsche roevers voor dezo gruweldaden verantwoordelijk Er zijn troepen naar die stroken gezonden Niels is bekend omtrent het aantal Ettropcesolie slacbtofFers Een FiUgelscli oorrespondent had een onderhoud met Li Hu Chang dien hg als een man van bijna zeventig jaar met een edel iiilerlgk bescbnjfl De onderkoning deed den reporter allerlei vragen over de gevoelens in Europa tegenover China en wilde weten hoe de Europeesche mogendheden oordeelen over do jongste wanordelijkheden in het Hemelsche rgk Dal deze uitgebroken waren schreef hij alleen toe aan de onbezonnen brutale bekeeringszucht der Fransche zendelingen De overdreven godsdienstijver der zendelingen door de inboorlingen als bemooizieke handelingen veroortleeld gaven benden onbezoldigde soldaten een gewenschl voorwendsel wanorde Ie slichten teneinde Ie kunnen vechten Zij willen oorlog zeide Li Hung Chang opdat zij hun zakken met geplunderde goederen kunnen vullen maar het zal hun niet gelukken Volitens zgn verzekering had hij strikte bevelen aan de hoofden der provinciën gegeven om wanordelijkheden Ie voorkomen en vreemdelingen te beschermen legen beleedigingen en gewelddaden Hij droeg zgn bezoeker op namens zijn regeering aan het Engelsche volk te verklaren dat China ten opzichte van vredelievende vreemdelingen die een wettig bestaan en huu belangen in Het Hemelsche rijk hebben altijd Melwillcudo gevoelens koestert en dat zg zich verzekerd kunnen houden van het ernstige voornemen der Chineesche regeering om de orde te handhaven Gelijke verklaringen had de onder koning aan lord Salisbury getelegrapheerd Omtrent de Engelschen verklaarde Li Hung Chang dat zij wel is waar niet altijd overbeleefd oprecht en eerlijk aren eu meenen wat tij zeggen De Britten beschouwt China als zgn natuurlgke boudgenooten tegenover de aanmatiging van Busland In den verderen loop ran het onderhoud meende de Chineesche onder koning sprekend over inlemationale aangelegenheden dat onder de bestaand omstandigheden een inval van Busland in China niet mogelijk was Alle berichten in Europa verspreid over een toekomstige revolutie in China noemde hg onzin INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur Mijn beweren als zou der liberalen moed ontbreken schgnt de harten dier hoeren getroffen te hebben Nu dat kan ik mij voorstellen Met het oog op t ontslag vau Dr Smit te Apeldoorn het geval met den gassloker Vervoestte Amsterdam het passeeren van den onderwijzer Tennissen ook te Amsterdam het weigeren van do Zaol der Sociëteit Ons Genoegen hebben die heeren het recht mijn beschuldiging onwaar Ie noemen Ik wil dan ook amende honorable doen en getuige de aangehaable feilen hier do bekentenis afleggen dat de moed der liberolen zelfs zeer groot is En nu de heer Slavenisse de Brauw Bijzonder eerlijk vind ik uw bekentenis dat gij van die zaken welke thans de vragen van den dag zijn geen studie hebt gemaakt en bij gevolg niets afweet maar dan wil ik u een raad geven Bestudeer ze in t vervolg misschien komt het U nog te pas U beweert in uw criliek van het door ons verspreide strooibiljet dat wij gezegd hebben t volk moet opgezet worden tegen onderdrukkers en uitzuigers maar nu moet ik U zeggen dot ü te vluchtig gelezen hebt Wij beweerden en houden staande dat de kiezers natuurlijk l gros door de heeren kamerleden bij den neus genomen worden wijl deze laatste olleen de belangen der kapitalisten en bourgois behartigen om die der kleine luijden te vergeten Ons oordeel over de spoorwegwet gronden wg op de uitspraak van don volgens ons lol oordeelen volkomen bevoegden volgons U toch zeker ook wol afgevaardigden van Kerkwijk zie staatsbrieven van Houten 2e reeks Gij zogt dat het beweren omtrent het weigeren van Ons Genoegen niet bewezen is gaarne ben ik bereid U en een ieder die wil inzage te geven der correspondenlio gevoerd tusschen het bestuur der Sociëteit en mij en dan zal U met ons de voorwendsels waaronder ons dio zaal geweigerd werd leugenachtig noemen Als wij volgens U van den heer van der Breggen gelogen hebben dan is dat te wijten aan de aanbeveling van don candidaat door den heer Enno van Gelder Want wat in ironische vorm omtrent den heer v d Breggen gezegd is hebben wij ontleend aan t verslag van de vergadering van Burgerplicht Zeer naif en wel eenigszins in tegenspraak met de in t begin vnn dit stuk aangehaalde feiten is uw opmerking Nu een geest vsn verbroedering nog maar sporadisch dal woel ik wel gevaren is in hen die door het lot booger geplaatst zijn Die volgens een pas aanwezige en z ch maar sporadisch aantoouende verbroodering vertoont zich anders aan het volk op een zonderlinge wijze Geloof mijiihoer de Brauw wanneer U de moeite noamt om met hel eigenlUjke volk in aanraking te komen dan zoudt U bemerken dat het volk in plaats van Ie gelooven aan uw verbroedering veeleer gelooft aan broedermoord dio oorzaak is van al hun ellende U ilankende voor de plaatsruimte Mijnheer do Bed acteur UEd dw W F CARRIÈRE Do oursiveering is van ons Kleinhandel in Sterken Drank BUBGEMEESTEB on WETHOUDEBS van Goud brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zgn Kaam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Gouda den 27 November 1891 Burganreester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZfiNDOOBN De Secretaru BBOUWEB