Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1891

w s H KEiMi lSGËVIl G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bq deze tor kennis van do belaighebbenden dat door den Heer Provinclalou Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 24 November 1891 zjn executoir verklaard de Kohieren van de belasting op hot Personeel Nos 6 en 7 dienst 1891 92 Dat voormelde Kohieren ter invordering zgn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den by do wet bepaalden voet te voldoen on dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen Welken de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 27 November 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BUEGEMEESTERen WETHOUDERS vanGouda bretgen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli IbBO Staat blad No 37 J afschriften van de Processen verbaal betreffende de beuoemiug van een Lid van de Tweede Kamer dor Staten Generaal bedoeld bg de artikelen B2 en 67 dier Wel zijn aangeplakt aan de Stoofsteeg by den ingang aan de Markt alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kau worden genomen op lederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure Gouda den 26 November 1891 Burgemeester en VVethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER VULRSCHOLW Burgemeester en VVethouders der gemeente Gouda doen te weten dat hut bij art 28 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek lu Woonhuizen eu gebouwen door Heerrn Brandmeesters en Oudur Brandmeester zal worden gedann den 8deü en 9den December aanslaande terwijl de naschouw zal plaats hebben don 22den en 23den December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat te stellen GOUDA den 27 November 1891 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETHUL UM OTEERI GEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt Has heden willig Loco Tankfust ƒ 7 75 iuimporteerd lust 7 80 Jaiiuari leveriug ƒ 7 55 Fobrudri levering ƒ 7 40 Maartlevering 7 30 April Mei Juni en Jnlileverin ƒ 7 20 Augustus levering f 7 25 Sep tember October November en December levering 7 70 ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen Tan een Meisje M C SPRUIJT TAM DKS Torben Gouda 27 Nov 1891 immm mimi TAN VICTOR HAN05 te Buda Pesth is het eenig en afdoend middel tegen VERKOUDHEID Overal Terkrijgbaar En gros J C OOSTERHOFF Co Amsterdam Zwolle ÏISCTÏÏTS GEORGES VRAAOT NAAR DK franvcme biscuits OCOROCa PSTPF BXUHHB léANOVK DM CHAT TARTAJtJN OÜBMBB ABBORTIXB r jB TOI7H OU uotrow Te verkregen hg T CREBAS Gouda A KOR Comp BOEKHANDELAREN bevelen zich bcicerdclijk aan voor de Levering van ïülllltlElli PRACHTWERKEN Scheurkalenders ens ens OPZIGHTZEIN Dl GEN direct op aanvrage Gebrf Stollwerck s Chocolade en Cacao DiEiniatlge door de nieuwste mtvindingen up niachinaal gebied rerbotorde fabricatio I L ii uitsluitend gubruik an fijno en fijnste gnindstüffün parandrero li n verbruiker v inj Stollwerck s Chocolade en Oacao oen nanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan don inhoud der rcpp litikttten Do Firma behaalde 27 Brevets als nofleveraiicler 44 Ëere Uiploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrika t It edH 1874 hchreef de Accademie national do Paris Nous votiB déoamons une üfedaille d or première clanise on oonslddration de votre excellente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc Stollwerck s brikaat is verkrijgbaar bij H il Confiseurs Banketbakkers enz enz Geüetaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Matteuklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zv itsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Aeit to Jamt doar Prohasorm PTMtlaMma OMWMh n n om ht PnUlck to put M aanlMTOtoB mlm voadkoop aunuaa nlwr w k B4 i eaaohadtUlk Oeneea en HnlaHildfieL ttom aoan Fr l Dr V Frerlchs B jn ti V Scanzont wanburg C Wltt OopMhao a Zdekauer at Paiwsburg Soederstftdt Kum Lambl w raciuui Forster Slrmlnflluin Onderbuiks organen Pnif lr B Vlrehow bmujo V GlOtl mnctm ft Reclam i iii t T Nussbaum MOnohMli Hertz AiMUrtam V Korczynskl nkmu Brandt KlauMnburg bij Storingen In de kwftlen der lever l t vaa aam I MPIIVRV i belJ Ut traffon mtneïgt ng voort dnrende Veratopvlllff en da d e VlVfVttriUlii Toortkomiude oiiKeat I l beden tooali hoofdpijn dnixa MjXiJM ll lield benauwdhe d kortadem Ivbeld r brek aan eetiitat u Di Zwlu r be i fika vm d iiAi oih ker filcfa rd Brandt vordco om liare rfkchta ridaf door Trouvee gtMim luftuoiuea u kIJd t rklciLa buveii tt fehstp werkende Zouten Bltt rvat r l ropp li MtacMls eu m Om zich hy den aankoop te beschermen Ig t ir n nagremaakte pr pRriten rrace men In de apoi i kcn tteeds uniii de sUeiri cclltc Xvtitnr rnv tc Pillen lan den Apotheker Richard Ilrandt Vrj ptr oo tni t t bruii iiiAij iiiK en l ttr iiiuwk urlc r üp dit Ik Li rt n afc d t kii iU if d l 1 h iiiiil lu i 1 I n rk of lik r Uvt witte kriiH op het roodo veld en d fiai I L i Konllitf ücIhI XtrHtxU i ii op l J dn i j y oi mmmm imm mm9im i cv iiiiu o lloofildepot F K varf Kanten UullT te IKotterdnm ifi Alom te bekomen BE mm mis of de beschrgvini der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedera DIrlc en Wouter Crabelh Prijs 80 Cents A BRINKMAN Snelpersdruk laii A Beinkman fc Zoon Gouda Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCI1ËI K en Zn MaAt Gouda Zeer ITette Gesteendrukte miEAAHTJES worden GELEVEHD door A BKIi RMA eii Zn GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Pe nitgave dezer Courant geichiedt dagel kt met nitzondering van Zon en Feeitdagen Oe prgi per drie maanden ie 1 25 francoper poet 1 70 Mzooderlöke Nommeri VIJF CENTEN ADVSBTSNTIËN wonfam goi ute nm 1 5 ifegels k 50 Oefaten iadera t meerlOCenten GROOTS LSTTBES wolden berekend naJir plutmimt Bovendien worden lie Adrertentign gratii opgenomen in het ADVBBTBMTIBBLID t welk iu ITaanda Tefstifa nt De insendlng van advertentito kan geaotaieden tot eeo uur dei nam ctdaga van dm dag der uitgave Bit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN den waterkadt zijn instrumeat waarmede hij d bruiloftagaslen opgevroolijkt had benevens ziJn hoofddeksel gevonden zijn vermoedt men dat hem eenig ongeval overkomen is vrouw en eeo 14 j rig meiaje bekwanen verwondiir gen en werden na door de spoedig ter plaatse aaswezige brandweer voorloopig verpiwgd ta iqa naar het BinnenGasthuis vervoerd De brandweer werkte met vier hrandkranea ea een stoomspuit terwijl de Jan vu der Heyda ook EERSTE BLAD Kattentrouw De koopman H te Polsbroekerdsm bracht persoonlijk aan eea vriend te Schoonhoven een katje Wie schotst echter de verbazing vanH toen hij dezer dagen de morgens vroeg de kat voor B u deur vond zitten Alsoo heeft de kat den weg van Schoonhoven naor Polsbroekerdam gevonden Sc ioonA Ct De gemeente begrooting van Beeuwijk voor 1892 zooals hy goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten i vastgesteld op BINNENLAND aanwezig was Do buren zorgden liefderijk voor de van dak beroofden en versohaften voorloopig kleerou en voedsel GOUDA 28 November 1891 De heer 8j de Vrie alhier deed met giinstigen uitslag to s Hsge bet examen M 0 aardrukskuode De hh G N Kruisheer alhier en J van Andel te Bodegraven doden te s Hage met gunstigen uitslag het examen in rrye en orde oefeniDgen der gymnastiek Volgens de schatting dor modici leden te Berlijn in de laatste vier weken 40 000 personen aao infiuenza Do epidemie is veel boosaardiger dan vdór twee jaren In do laatste week stierven dertig personen aan influenza Alle artsen zijn het er over eens dat een l jder aan influenza streng de kamer moet houden daar bijna altoos longontsteking op da eigenlijke ziekte volgt wanneer de ziekte te vroeg uitgaat Ook is warme kleeding zolfs bij minder koud weder aan te bevelen In de kolenmijnen van Silezie lijdon zooveel personen aan influenza dat men er gebrek heeft aan geneeskundige hulp John Burns de Eiigelsche socialist heeft onlangs op een bijeenkomst der Londenscho arbeidorsvei eonigingon oen demonstratie ten gunste van een ettelijken arbeidsdag van achl uren gesproken over het gering nut vnn werkstakingen in den laatsten tijd Hg verklaarde ronduit dat do moeste ambachtslieden tiraraorlui schrijnwerkers metselaars mi bot onderspit koudon delven als zg een werkstaking beproefden De uitkomst der groote werkstaking van verleden jaar is zeer treurig zeide hij Wat hebben de Sohotsoho spoorwegbeombten gewonnen of de Scholscho hoogoven arbeiders de Londonsohe timmerlieden Bij al dio werkstakingen om vermindering van arbeidsuren waren de arbeiders door de patntwia overwonnen Hoe zou oen werk Aan den kap J P C W Adels van het 4e regiment Infnnterie is machtiging verleend om te rekenen van 8 December e k hel vroeger aan hem uitgereikte ondorscheidingsteeken van XX jarigen dienst te doen verwisselen in een van XXV jarigen dienst De dienstbode van den heer v K op de Turfmarkt viel heden morgen in het water en werd door eenige personen spoedig op het droge gebracht Gisteren nacht jn van J do Vries op de Karnemelksloot 2 zwanen ontvreemd die den volgenden avond door den brigadier majoor der rijksvoltjwaoht evenwel doodgeschoten in beslag werden genomen bjj J van Vliet te Sluipwijk Sedert verleden week wordt te Oudewaler vermist D de B die in den loten avond van oene bruiloft uit Suelrewoard herwaarts keerde Daar dicht bij Als eene bijzonderheid kan gemeld worden dat te Haastrecht sedert eenige dagen een witle musch rondvliegt Men heeft pogingfiiiii angewend hem te vangen doch tot heden vruchteloos Schoont a De jacht op klein wild in de provincie ZuidHolland wordt gesloten op Zaterdag 12 December a s met uitzondering van do jacht op pairijzen die reeds 31 October jl is gesloten en het jachtbedrijf van het vangen van houtsnippen met laat war of valfiouwen dat blijft toogelaien tot en met 19 Maart 1892 Door het omvallen van een petroleum kooktoestol ontstond gisterennacht op de tweede verdieping van een hais in de Anjelierstraat te Amsterdam brand die zeer snol in omvang toenam De talrijke bewoners der bovenverdieping konden slechts ternauwernood ontvluchten hot echtpaar Kok een 72 jarige FEVILLETOIM Dat is veel gezegd antwoordde Gronau maarik geloof je Gg hebt onder zulke omstandigheden ook geenbenydenswaardigo jeugd gehad zoide de bankier zonder den blik op te slaan Wani oer aan eon kindde liefde en zorg zijner ouders ontbreken dan ontbreekt bom alles Ik heb in dit opzicht in mijn familie troostgevonden antwoordde de kaptein Baron Von Bu chenau was in don volsten zin des woords een vadervoor mij ik ben hem groeten dank verschuldigd Liot uw vadet u vermogen na Neon Mijn oom beweerde dat hij een vermogen moest bezeten hebben daar do huwolijksgiftvan mijne moeder aan ieniijk is soweost maar waarhet geld goblevon is heb ik nooit kunnen uitvorschen na don dood van mijn vadet moet er zoo goedals niets aanwezig zijn geweest Ik was destijds nogeen kind en kon dus zelf de zaak niot ter hartenemen en later waren de nasporingen natuurlijknog moeielijker Homberg knikte als wilde hü zeggen dat hij dit begrijpelijk vond Freule Von Buchenau is met graaf Von Hohonhausen verloofd nietwaar hernam de bankier nadat hij oen teug wijn had genomen is dat werkelijk waar Do kaptoin wierp zijn vr nd oen veelbeteokenon den blik toe Het is waar anlwoordde hij do verloving hoeft gistoron plaats gehad Een sohitloronde partij Uit iet Duilach XXV 96 Een op het slagveld gesloten vriendschap maaktzelden aanspraak op laogeu duur bente vriend 1 Bijsoldaten geldt het spreekwoord uit het oog uit hethar Bovendien bracht ik het grootste gedeeltevaii jn vrijen tijd in den kring mijner familie door Zijt gij gehuwd f vroeg de bankier ijlings Neen maar baron Von Bucheii iu is mijn oom Eon broeder van uw moeder Ja Uw ouders wonen waarschijnlijk Zij zijn beiden dood mijnheer Eomberg Keeds lang vroeg de bankier vorder Mijn moeder stierf kort na mijn geboorte enmijn vader in 1849 aan de cholera De oude heer staarde zwijgend voor zich heen Theodoor trok aan de schel en beval een flesch Bourgogne o brongen Ik kon je smaak zeido hij glimlachend tegen zyu vriend ge zult onzo Bourgogne met slechter vinden dan die wy aan do bron gedronken hebben Zooals meu het nomen wil mijnheer Homberg Graaf Hohenhnusen is schatnjk Wanneer gold alleen gelukkig kan maken dan mag men de partij schitterend noemen zeide de kaptoin ik zoek bet huwelijksgeluk in wederzijdscbe achting en genegenheid En gelooft gij dat deze ontbreken vroeg dabankier die een innerlgke blijdschap niet geheelkon ontveinzen Ik kan niets gelooven ik heb geen relatiemet het paar Do kaptein stond op het gesprek was hem pijnlijk de bankier moest dit beseffen het was onbeleefd dat hij zoo lang bij dit ondorwrrp blfef Ik hoop u vaak hier te zien zeide Hombergonder oen lichte buiging gg hebt nU geen redenmoer uw wegblijven to verontschuldigen Do kapitein maakte een zwijgende buiging en ging heen Theodoor volgde hem Ik zou je zoor giarne aan mijn zuster willeavoorstellen zeide hij maar Heden met viel Groiiau hem in de rede gazult begrijpen dat ik niet gestemd ben om een jongedame Itefhoden te Zbs en Ik kan het denken daarom zio ik er ook vanaf jo naar onzo woonkamer te brcnsren Moed Koenraad de tyd zal ook deze wond genezen Hoeft hij de wond gi heeld elke u do liefde