Goudsche Courant, maandag 30 november 1891

Algemeene Expeditie Onderneming VAI GEiÜD t LOOS H COLLIGISOIS Co Met i DECi illBEi a s wordt het Kantoor der Onderneming levens Factorij der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorweg en voor het binnenlandsch vervoer van BESiELGOEDEKEI van de KLElWftG 7 overgpebracht naar de M A R ü T 145 Schenk éL Zo RUIME 80RTEER1 G BILLIJKE PRIJZEN o ntutental OF Van af ƒ 6 50 bieden wij weder aan nette luxe mandjes inhoudende ji Vi V flesschen GEASSORTEERDE Spiaansche en Porlugeesche TJ ijnen Verkrijg baar bij de firma T CREBAS te Gouda Waarschuwing J WOLFF Firma C P A SCHUSTER Hoogstraat U2 over de Oosterkerk Rotterdam W f Reeds Teertig jaren bestaan Meniff Fabrikant in EXTEHOOGEHZALF en Verzoekt bg deze vooral te letten op Naam en Firma voor het namaken van mgneZalfen Pleister daar niemand bekend is met het geheim BUD Ba lulke emrinKan nog kannen hopen door d arbeilfersvfreenigiiigoi den wtrkdag Tan 8 uren te Terkrijgen Er zijn tegenwoordig duizenden werklooze arbeiders die bereid zyn de plaatsen der werkstakers in te nemen Verkorting van den arbeidstgd is alleen langs wettelgken weg te rerwerren Blijkens berichten uit Verona is te Gaasto nabij Cerea eene vuurbron ontdekt tot groote ontsteltenis der omliggende bewoners Bg het graven van een put op 26 meter diepte gekomen spoot na terugtrekking der metalen buizen eene massa modder en vuur tot eene hoogte van 30 meter uit de gemaakte opening Men wierp zand in den put en slaagde daardoor er in de modder terug te houden maar de gassen bleven toevloeien en na 15 dagen kwam weer eene vlam te voorschgn van 3 meter hoogte ev 1 meter middellgn die doorbrandt Men schrgft dit toe aan omstandigheden die verband hoydep met de aardschokken sinds eenigen tijd in die streken waargenomen In de StaaUcourant wordt vanwege het bestuur ler posterijen het volgende onder de aapdaoht ran het publiek gebracht Met nadruk wordt herinnerd aan de wensohelgkheid om vooral bij gelegenheid van het aanstaande St Nicolaasfeest de met de pakketpost te verzenden voorwerpen stevig in te pskken en op zoodanige wgie van een adres te voorzien dat het niet gemakkelgk kan losgeraken en verloren gaan i t Verdient aanbeveling om de adressen over de geheele oppervlakte op de pakketten te plakken en ze niet slechts zooals nog herhaaldelijk geschiedt aan de punten met lak of eenige andere kleefstof daarop vast te hechten Waar opplakking onmogelijk is worde voor de aan te hechten adressen linnen of perkamenten strooken gebezigd Staten Oeneraal Tweedk Ki iiee Zitting van Vrijdag 27 November 1891 Het woord was in de eerste plaats aan de Regeenng De heer Van Tienhoven trad weder op als woordvoerder en antwoordde in eene keurige rede op de gemaakte bedenkingen Het werkplan van het nieuwe kabinet blijft voorbereiding der nieuwe kieswet en intusschen afdoen wat gereed komt het eerst zal wel zijn de iinancieelö hervorming want de minister Pierson zeide tegen Februari zijn eerste l elangnjke wet toe De defensie wordt ook niet uit het oog verloren er wordt hard aan gewerkt De sociale vraagstukken worden bestudeerd en in die richting zal het mogelijke beproefd worden echter niet in den geest van den heer Poelman want vereffening van maatschappelijke ongelijkheid gaat de macht van den staat te boven De ministers van biuuenl zaken justitie financiën en oorlog lichtten elk van hun kant de voornemens der Regeering toe en beantwoordden de verschillende sprekers Natuurlijk volgden thans replieken van de heeren Kerdijk Schimmelpenninck Poelman enz waarbij zich ook de heer Keuchouius voegde die reeds een plan had voor maximum werkiijd en minimum loon Als nieuw element kwam eene motie van den heer Tijdens aldus luidende sloeg vroeg de kapitein Zij zou genezen zijn wanneer niet zelfverwijten bitter berouw haar openhielden Kn hebt gij nog geen verdere stappen gedaan om een verzoening te bewerken Neen Een van mijn vrienden viert morgenzijn bruiloft ik zal daar Fanny ontmoeten maarik koester geen hoop Ge hebt nog geen reden tot wanhoop gijmoogt de handen niet in den schoot leggen gij imoet volharden en ook den moed hebben met je ivader te breken Had ik den moed maar vroeger gehad Ja wanneer men in de tqekomst kon zien en alles vooruit wist dan zou menig domheid ongeschied blijven En het leven zou zijn aantrekkelijkheid verliezen Koenraad Het is beter zooals hel nu is Hoe bevalt je mijn vader Mijn bezoek scheen hem niet bijzonder aange naam te zijn Hoe kan je it denken vroeg Theodoor hoewel hij in stilte de zienswijze moest deelen Het kanzijn dat de storing in het eerste oogenblik ongelegenkwam maar op je persoon kan je dit met toepassen Ik wil je niet langer ophouden zeide Gronaudie in de verte het rytuig van Hohenhausen zagaankomen ik hoop dat ju mij ook eens bezoekenzult De Kamer van oordeel dat uitbreiding van het kiesrecht zoover de Grondwet die toelaat is voorwaarde voor blgvenda lerbetering verzoekt de Heg nog iu dit zittingjaar of in het begin van het volgende een daartoe strekkend voorstel in te dienen Voor of tegen de Begeeribg diende de heer T zijn motie niet deze radicaal verklaarde inhaar verklaringen vertrouwen te stellen Maar ig verlangt dat de meerderheid positie neme en vertolkt als zoodanig de strekking der rede van den heer Kerdgk gelijlc zg de ondersteuning geniet van verschillende leden der rechterzijde die in zulk eeq twistappellje smaak vinden Deze motie tal wel tot niets leiden daar zg onaannemelgk is voor hen die deiBe eering vertrouwen en onnoodig daar meerdere spoed er niet het gevolg van kan zgn de et moet taCh gereed zgn eer zg kan ingediend worden De heer DejMeyier heeft het voorstel al nagenoeg afgemaakt In de vergadering werd ook besloten tot de toelating van den heer Havelaar het nieuw gekozen lid voor Gouda nadat hg de voorgeschreven eeden zal hebben afgelegd Dinsdag voortzetting De heer D G Bingham te lTtrecbt die onlangs door aankoop eigenaar geworden is van do zeer aanzienlgke ridderhofstede met bgbehoorende terreinen Schonauwen iu de nabgbeid van Utrecht onder Houten gelegen moet naar men meldt het voornemen hebben aldaar eene groote paardenstoeterg te vestigen Als de man aan wien de hoofdleiding zou worden toevertrouwd wordt reeds genoemd de algemeen als paardenkenner met lof bekende kapitein der veldartillerie te Utrecht de beer Knel Zondag is te Hoogeveen een vergadering gehouden van de uitgebreide commissie welke pogingen zal aanwenden tot verbetering van het ambachtsonderwijs in Drente De vergadering sprak als haar oordeel uit dat wil men met de meeste kans op dadelijk succes iets doen tot betere vorming van den ambachtsman in Drente men zijn toevlucht dient te nemen tot het leerlingstelsel mits in de verschillende plaatsen gelegenheid zij tot het ontvangen van goed herhalings en teekenonderwijs Aan de te Hoogeveen wonende leden werd opgedragen gegevens te verzamelen om een concept regeling te ontwerpen welke in een volgende vergadering aan het oordeel der commitsia zal worden onderworpen In deze regeling moet ook worden overwogen op welke wijze men de kosten zou kunnen bestrgden en hoeveel aan de verschillende besturen daarvoor moet worden gevraagd Men schrijft uit Paramaribo d d 1 November De angst die hier ter stede heerschte wegens het wegblijven van den Prins Frederik Hendrik die sedoit Maandag verwacDt werd isgulukkig geëindigd door de aankomst van den stoomer op 29 Oct Het schip vertrok op 8 October s middags twee uur van IJmuiden onder gunstige omstandigheden De zee was kalm en het weer goed Den volgenden dag word Dungeness gepasseerd en kreeg men in het kanaal een frissche koelte die steeds in kracht toenemejde in den nacht tot storm overging waarbij Theodoor hield nog de band van zijn vriend omvat toen het rijtuig voorreed en de graaf uitstapte Gronau beantwoordde zijn groet met onmiskenbare koelheid en verwijderde zich Theodoor volgde den nieuwen gast n het kabinet Gij zijt waarschijnlijk met mgnheer Von Gronau bevriend zeide de graaf tot Theodoor en erlag een zonderlinge minachting in den toon dienhij aansloeg Ik leerde hem gedurende den veldtocht inFrankrijk kennea antwoordde Theodoor Zulke kennismakingen zijn niet altijd geheelzonder gevaar men moet in dit opzicht zeer voorzichtig zijn Kent u den kapitein vroeg de bankier Hij is de neef van mijn aanslaande Vergeef mij dat ik vergoten heb u mijn gelukwenschen aan te bieden Laat dit viel Von Hohenhausen den oudenheer ontwijkend in de rede ik ben lot die verbintenis genoodzaakt spreek mg er niet over De bankier zag zijn zoon zijdelings yn het was een veelbeteekenende blik waarin zich een geheime zegepraal afspiegelde U kent dus mijnheer Von Gronau persoonlijk hernam hij Wanneer ik de waarheid moet zeggen neen Wij hadden geea gemeenschap met elkander Von Gronau heeft zich steeds op een afstand gehouden de re len is niet ver te zoeken het was zgn vreeielg ke hooge zeeën liepen die het sohip voor en achter overstelpten met water s Morgens van den lln sloeg een zware zee de bakboord salondeiu iu waardoor een groo e hoeveelheid water het salon hutten en provisiemagazgn vulde Men kan ziek wel den toestand van de passagiers voorstellen waaronder verscheidene vrouwen en kinderen zich bevonden Terwgl de storm den 12n niet minderde kreeg men bovendien een hevige hagelbui uit W N W vergezeld van St Elmusvuur aan do toppen der masten en nokken der raas In den namiddag van den 16n begon de storm te verminderen om nadat 8t Michiel den 18n s middags gepasseerd was voor prachtig mooi weer plaats te maken dat tot d aankomst alhier heeft aangehouden De passagiers roemen allen het gedrag en de kalmte van den kapitein en zijne bemanning gedurende de reis maar vooral tijdens den storm De kapitein bleef gedurende vier etmalen toen do storm het hevigst was trouw op zgn post en heeft daardoor ongetwijfeld het vertrouwen dat terecht zgn passagiers in hem stelden niet weinig verhoogd Onder de aangekomen passagiers bevindt zich ook baron A Klinckowstrom lid van het aardrijkskundig en antbropologisch genootschap van Zweden wiens doel hel is voor de universiteit van Stockholm en voor het rgksmuseum eene verzameling Ie maken van alles wat op het gebied van de zoölogie en anthropologic in deze gemeente voorkomt en onder zgn bereik mocht vallen Te Kansas City wil men eene fabriek oprichten van kunst eieren bestaande uit kalkwater ossenbloed melk talk erwtemeel en nog bet een ander De bereiding zat geheel machinaal geschieden Deze eieren van echte niet te onderscheiden blijven een maand versoh en zullen in het klein voor T a ets het dozijn verkrggbaar zgn Brieven uit Japan bevestigen dat de eerste tgdingen over de vreeselijke aardbeving op 28 October volstrekt niet overdreven waren Iu de gewesten van Aichi en Uifu werden omstreeks vier duizend personen op eens gedood terwgl evenveel gekwetst werden 42 f 00 huizen werden er vernield en dientengevolge 200 000 personen van dak berooid Van den 28 October tot den 5 Nov waren niet minder dan 6600 schokken waarnoembaar De eerste schokken we den in Yokohama gevoeld te 6 u 50 in den ochtend van den 28sten Zij veroortaakten daar echter geen nadeel Op andere plaauen zooals b v Nogoya deed de eerste schok echter al eene menigte huizen instorten terwgl alle overige onbewoonbaar worden Vijt honderd mensohen verloren er dadelijk het leven bij en het aantal gewonden bedroeg duizend waarvan naderhand velen bezweken In de steden Gifu en Aichi waren de schokken het ergste De eerste is eene plaats van 11 000 inwoners Daar ligt alles tegen den grond Maar het ergste was nog dat vele menachen die er tusschen of onder hunne neergeslagen woningen geklemd zaten levend moesten verbranden Uit Bombay komt een zonderling verhaal over de vermoedelijke oorzaaak van het hevig woeden van cholera aan boord van de in de haven liggende oorlogschepen Marathon en Kedbreast De verklaring door de equipage van die ziekte gegeven ea voornemen eveneens om de hand van freule Von Buchenan aanzoek te doen Is zijn positie u ook niet bekend De graaf haalde minachtend de schouders op Hij werd op kosten van zgn familie grootgebracht en moet nu van zijn trnctement leven zeide hij Dat onder zulke omstandigheden do positie van een officier niet schitterend kan zgn isboven twgfel verheven Kaptein Von Grouau heeft bij zgn eenvoudige levenswijze geen behoeften het Theodoor zich hooren Hg mag nog mo eenvoudig leven antwoordde de oude heer hij moet toch met zgn stand rekening houden En wanneer zgn kameraden hem uitnoodigen dan kan hij ook geen weigerend antwoordgeven de vooroordeelen van zgn stond gedoogendit niet En de onvermijdelijke gevolgen zijn schulden zeide de graaf Theodoor wierp hem een verwgtenden blik toe maar de bankier knikte toestemmend Schulden heeft zoowat ieder officier antwoordde Theodoor ik zou niet weten hoe ze hem kondenonteeren Toegestemd zeide Komberg moar officierenen kooplieden passen niet samen een koopman komtin die kringen de verzoeking te nabij op een lichtzinnige baan te komen ITordt vertolgi TBst door haar geloofd is dat tg werd medegedeeld door een donkere geelachtige wolk die over het schip heentrok onmiddelglc vóiSr ds eerste slachtoffers werden a ngetast Een correlS ondint van een dagblad te Bombay heeft ann dat verhaal niet weinig crediet gegeven door verschillende soortgelijke gevallen op te noemen waarin cholera uit eene wolk ontstaan is Het opmerkelgkste voorbeeld betreft een bark die nu 35 jaar geleden in de haven Kurrachee voor anker lag De wolk trok hier alleon over het voorste ge deelte van he vaartuig en zond een regenbui neer die alleen dat gedeelte van het dek nat maakte Aan den anderen kant was het schip volkómen droog Kort na den regenval kregen al de matrozen op wie de bui was neergedaald een hevigén aanval van cholera en een aantal hunner bezweek aan dien aanval Het geval van de Marathon en de Bedbreast is te zonderlinger omdat de cholera govallen zich tot die beido schepen bepaalden en de stad geheel vrij van die ziekte was ADVERTENTIËN Voor de belangstelling ondervonden bjj het OTeriyden van onze Zuster Mevrouw TBK HAAR T GtJLPEN te Nijmegen betuigen tvg onzen dank J D FORTUIJN DROOGLEEVER T Gulpen Mr J FORTUIJN DRüOGLEEVER Hartelgk dank aan allen die ons blgken Tan belangstelling betoonden bg de geboorte Tan ons Meisje A THIM N THIM Heeuan de Gboot Gouda 28 Mot 1891 J Breebaart Lz mwm IN mm beste en goedkoopste in t gebruik J F HERIWAM Zo Tlen lcw 62 Teatigen in het bözonder de aandacht op hunne extra fijne W en lO ccDts Sigaren Nette Terpakking P H HASBWINSBL ms s Qravenhage Noord Einde 139 Speciaal Arts voor Maagf Leveren Darmlijders Consultatie dagelijks 10 12 1 2 j ZONDAGS 1012 uur mimm pastilles TAN VICTOR HANOS te Buda Peslh is het eenig en afdoend middel tegen VERKOUDHEID OTeral Terkrijgbaar En gros J C O O S T E R H O P F Co Amsterdam Zwolle Wettig gedeponeerd SU m HOEST gebruik DBOPuUde BLIKKEN TBOM Handelsmerk MUL van 1 RATER Co Groningen Elk stukje DROP heeft de vorm van een zittende K A T Alom verkrijgbaar ts maoi ZïAfatr üs van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en Toortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknolibels ete vinden radikale genezing hg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanweag Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depöthouder i A de VLETTMB Markt ADVERTENTIËN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda