Goudsche Courant, maandag 30 november 1891

Schoenen en Laarzen Magazijn de Uoode Laars IS HET GROOTSTE EN SOLIEDSTE 8choeneti Magazijii van Gouda en Omstreken Maandag 30 November 1891 N 4696 60UDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Prysnoieering gedurende de maand December De Insending van advertentlön kan gesohleden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave rood bont of fluweel geb mei bak 2 20 Reparptien en aangemeten werk wordeu voortdurend in het Schoenen Magazijn DE ROODELAARS net en Stpoedig tegen bil jke pi gaeo afgeleverd Aanbevelend J P HE88ELS Mans hooge Laarzen Heeren Kaplaarzen Heeren Bottines Prima handwerk Heeren molières Heeren Rggmolières ingelegd met laken Werk Pantoffels Heeren Plache en Streep Pantoffels van af ƒ 4 30 5 50 3 80 4 8 80 2 90 8 90 1 90 Jongens SchooUaarzen 1 90 Kinder R glaarzeo 1 10 Kinder Pai ofiels 0 80 Dames cbevrean Elastieklaarzen t 2 60 Prima handwerk 350 Dames cherrean Kooplaarzen 4 20 Dames Kamg Blastieke Laars rood Pochet of Kalfsleder 3 90 Dienstboden Pantoffels 1 90 Dames Cherranleder Pantoffels H K DEVRI lS 60DDi HAAK en BREIGARENS Gr O TT JD VAN LINGEN S Sport en Heereo Artikelen zlfn beste voordeeligste en doelmatigste voor en in tgebruik VRAAG CHOCOLAAD lOOTES Onovertr offen KWA LITEIT Gegfarande iid zuiver LET OP D JEN N A AM Pakiek te Westzaan Opgericht 1825 Filt Pantoffels msos met hak en wol getoerd Tan af ƒ 1 90 Dito zonder hak 1 0 Dames filt Pantoffels met hak in alle klenrsn 1 6Q Dito zonder bak 1 25 Mans gekleurde filt pantoffels 0 75 Dito Tronwen 0 60 Dito meisjes 045 Dito kinder t 0 35 Filte Bgglaarsjes 0 6ö j bueebaaet lz Coiifisenr van wjjlen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Dagelijks versehe Boterletters SPRITS LETTERS Chocolaad Blokletters Zeer fijne BORSTPLAAT in verschillende geuren als Citroen China appel Amandel Vanille Rose Kaneel Koffij Benedictgner Marosquin Noyaux Fleur d Orange Framboise Ananas Chocolaad Zaterdag avonds Sausijsbroodjes het onoveriroflea LAGËKBIER en het gunstig bekende STOTJT van J M v d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijsbaar bij PËETERS Jz Als bewijs van echtheifl i cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Snelperadnik lan A Bbinkman Zoon Gouda De oitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlgke Nonuners VIJF CE 4T N TWEEDE BLAD 2e UITVOERING Goüdsche Zangvereenigin De avond van gisteren wn ongetwijfeld een genotvoUe voor de aanzienlijke schare muziek liefhebber die zich in het zaaltje Nut en Vermaak had vereenigd Niet te verwonderen is het dan ook dat Be zoo trouw waren opgekomen al men het programma slechts inzag Twee nieuwe werken één van don heer Bouman en n van den heer van Milligen onder leiding van de toonzetters benevens het r TbUrmerlied en de Kreuzfahrer zulke goede oude bekenden in den betten zin van het woord bovendien eolisten die reeds zoo menigmw hunne toehoorders hadden bekoord en die men nooit te veel kan genietan Bonduit gezegd het wa of het Bestnur nu een besloten had de maat zoo vol te meten als slechtsmogelijk was 1 Het programma op den voet te volgen ligt niet in onze bedoeling slechts willen wq aanstippen dat het Thurmerlied en de Kreuzfahrer als naar gewoonte met veel bijval werden begroet niet het minst de solisten die hierin zoo menig dankbaar nummer vervulden Met verlangen te emoet gezien waren de nieuwe werken van de heeren Bouman en v Milligen nieuws trekt en zal wel altijd blijven trekken Wat ons echter opviel reeds vóór de uitvoering bij het inzien van het tekstboekje was het groote verschil van keus van woorden door de toonzetters ter bewerking genomen Hot i hier bepaald commencement et fin de siècle Bouman koos Körner f1813 het tijdperk van veldheeren en veldslagen overwinnen en eteiven Brnstig breed en geheel torpasselijk op den tijd klonk de muziek en ongetwijfeld zal dit nog beter uitkomen bij een tweede uitvoering als het werk er wat beter in zit het was nu nog wel eens te veel merkbaar dat het een eerste uitvoering was Van Milligen daarentegen koos iets geheel anders Bij het lezen der woorden is het bijna niet te begrijpen dat de muziek nog warmte kan afstralen Reeds de eerste regel begint met water gevolgd door een grollende maalstroom waarin Snowa slaapt Zij stierf in een kolk en schreit Veel grieseligs en waterigs krijgt men nog te hooren en als het ten slotte klinkt in t diepst van den afgrond ook daar is t goed zal men wel niet ontkennen dat Pol de Mont deze ballade niet balladarisch genoeg gemaakt heeft Ook nog andore opmerkingen doen zich bij het lezen voor als uit den maalstroom klinkt aan den klippenkaut langs de klippen nabij den klippenkant uit dr klippen klinkt Als men nu echter veronderstelt dat dit voortdurend geklipperdoklip nadeelig zal werken op de muziek heeft men het mis Misschien zou het aan te bevelen zijn in t vervolg de tekst niet vooraf bekend te maken Het voorspel reeds doet zich aangenaam voor en de kooren klinken in t geheel niet zoo maalstroomerig als de woorden en als de bas wond re geesten langs t blauwe water doet waren heeft de toonzetter zijn pleit gewonnen en denkt men niet meer om Pol de Mont s ballade maar gaat meê met van Milligens Snowa Zooals wij in den aanvang zeiden hot was een genoivolle avond en behoort hier een dankbaar woord van erkentelijkheid aan genoemde heeren met een da capo als wensoh er bij Dit eveneens aan het adres van Mevr B v V en de heeren Rogmans uit Amsterdam on F D uit Leiden Reeds menigmaal verheugden zij met hun onwaardeerbaar talent de bezoekers dier uitvoeringen en of het nu bier weer is lest heugt best wü weten het niet maar dit is zeker dat zij hun naam gisteren avond zoo schitterend hebben gehandhaafd als slechts mogelijk is Al deze medewerker tot nu toe genoemd hadden echter hun beurt als de dit opkwam ging de andere heen Doch één is er gi nr est die evenals het vogeltje van wien men zegvUalmen hem wel hoort maar niet ziet bijna onziebtbifer voor bet publiek dmgeheelm avondzon onwaardeeijareu steun verleende aan den heer O omen hartgrondifiren dank of beter nog uit Bouman i GéM da wootden toegevoegd van Körner Lob und preis deinen Namen I Amen BINNENLAND GOUDA 28 November 1891 Men schrijft aan het Utr Dagblad In het Dagblad van Nederland komt een schrijven voor over de veel besproken zaak van tracteraentsregeling voor de teiograafiimbtenaren De oude klacht over achterstelling dezer ambtenaren bij die der posterijen wordt ook nu vernomen Daargelaten of er bij den hoofddirecteur die nu eenmaal omdat hij een postman is onder de verdenking v n partijdigheid schijnt te liggen werkelijk eene neiging bestaat om het korps waartoe hy eenmaal zelf behoorde voor te trekken moet ik herinneren dat toen de reorganisatie van di n minister Havelaar bekend werd er moer tevredenheid was onder de telegraafambtenaren dan onder die der posterijen Voor een deel laat zich dit hieruit verklaren dat de afgeschafte emolumenten van laatstgenoemden over bet algemeen meer bedroegen dan de afgeschafte premiegelden van de mannen der telegratie zoodat de laatstgenoemden meer oordeel haddon bij de tractomentsverhooging Ook waren er onder de jonge telegraaf ainbtenaren meer die promotie maakten in rang Intussohen Is het eene rechtmatige grief dat de ambtenaren niet terstond in het genot zijn gesteld van de aan hun rang verbondon tractementen De schrijver in genoemd blad dwaalt eohter wanneer hij meent dat het in de bedoeling lag voor de tractementen maxima en minima te behouden Zeer terecht zegt hij dat het besluit lot reorganisatie laarvan niet spreekt De bedoeling om dit slechte stelsel niettemin door eene achterdeur weder binnen te laten is or evenmin geweest Maar wi l was het van den beginne af bekend dat de minister zich het recht wilde voorbehouden om de verhooging successievelijk te doen ingaan Dat wil zeggen dat de ambtenaren zich aanvankelijk zouden moeten tevreden stellen met een overfiangslraktement Dit was de naam aan het ding gegeven Zeer bepaald echter was het de bedoeling van den minister Havolaar dat dit overgangs tractemenl niet ADVEETENTIÊN worden geplaats van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendieo worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt langer dan een jaar zou duren Worden dus niet alle ambtenaren op l Mei a s in het genot gesteld van het voUe aan hun rang verbonden tractement dan wordt aan de bedoeling van den minister die de organisatie tot stand bracht niet voldaan en hebben de ambtenaar recht tot klagen Het zou zeer wensehelijk wezen dat de vertegenwoordiging zich omtrent de voornemens vergewisae opdat niet weder tot nadeel voor den dienst de oude ontevrdenheid voedsel krijge Wat verder de klacht over slechte promotie betreft die klacht kan men vóór de reorganisatie ook van de postanibtenaren vernemen Maar het lag in de bedoeling van den minister Havelaar dat voor beide categorieën van ambtenaren ook de promotie in rang gaandeweg zou verbeteren Men denkt over het algemeen dat in de binnenlanden van Oost Afrika nog geen spoor van beschaving aanwezig is In Blackwoods Magazine kan men zich echter van het tegendeel overtuigen Daarin is een brief opgenomen van dr Kerr Cros uit Bl ntyre in midden Afnka waarin de ontwikkeling wordt beschreven van het land dat door Livingstone werd ontdekt We lezen daar o a dat de inboorlingen een kerk hebben gebouwd die in Kuropa een goed figuur zou maken Onder den invloed der Europeanen zjjn de inboorlingen zindelijk goed gokleede Kngelsch sprekende meuschen geworden die zeer bevattelijk zijn en elk handwerk met gemak leeren De scholen die door de zendelingen zgn gesticht worden bezocht door 200 kindereu lu de tuinen worden allerlei groenten en fruit met succes gekweekt en de koflieplantage breidt zich jaarlgks uit De Engelsche coromisssris die binnenkort verwacht wordt vindt dus alles klaar Hij brengt mede tien blanken 200 Zanzibaristen honderd tonnen goederen en twintig ponies en ezels Ër zal een vice consul worden aangesteld een politiekorps worden georganiseerd terwyl postverbindingen ea een muntregeling worden overwogen Wat Living tone in 1862 droomde begint op de boorden van het Nyassameer langzamerhand in verwezenlijking te komen De heer Joseph Thomson die na eenjteis van twee jaren uit Midden Afrika to LondenS terug gLkomon is ook vol lof over hetgeen tot dusver is gedaan üroote vooruitgang valt to bespreuren zeido hij Do koffieplantages verkeerm in bloeienden toestand en proeyan worden genomen mot suiker thee eAj l De inboorlingen leggen 200 a 300 mylen t h P plantages te mogen werken En dat zijiY J y llm ruannen Hie eenige jaren geleden de gel m APverwoesttL ii De blanken hebben een goud leTOtf Zy bewonen flinke groote huizen en hebben zich een kerk gebouwd die in de buitenwijken van Londen niet zou misstaan Het is een kathedraal in t klein mooi van lijn met smaakvolle versieringen Onder toezicht en leiding der blanken hebben de inboorlingen het wérk verricht terwijl bijna allo materialen op de plaats zelve wo den gevonden of vervaardigd glas u dergelijke natuurlijk uityezonderd Twee zaken heeft de ervanng in Nyasseland ia het licht gesteld In de eerste plaats dat Europeanen in Midden Afrika gezond kunnen blijven n in de tweede plaats dat de inboorlingen gemakkelijk aan het werk kunuen worden gesteld