Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1891

Dinsdag 1 December I 460t 1891 Echte S X 1 T O S X Naaimachines PRACHTIG ST NICOLAAS CADEAU Meer dan 10 miiliocneit in gebroik Heer dan 300 Diploma s der eerste klasse De § I11GER II4Ari§M nAPPIJte MKW YORK grootste Naaimaohine briek der wereld heeft te O O U O A slechts één depot EN WEL 4 DUBBELK BUURT 4 Eenig Depot te Rotterdam HOOGSTRAAT 346 Eenig Depot te sHag e LANGE POOTENlfi GOUDSGHE COURANT Nieuws en Êdvertentiehlad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiöu kau goscluodeii loi god uur üüa i amiddags van den dag der uitgave Tii¥iii beveelt zich bg het aanstaande St NICOLAASFËEST weder beleeid aan tot het leveren van Chocolaad en Suiker Sigaren fijne fiOR8TPLATEI als CITROEI AIANDEL ROSE VANILLE RDI China s Appel Harasquin enz enz alsmede dag elijksch goed gevulde BOTERLETTERS en Versch St NICOLA AS rIgëMMtels wi1 ter1ma1 tels Kli l ERMAi TELS Rokken Doeken Moffen enz Creole Reuze Voordeelig e Prijzen a Contant Korling op de g ewone prijzen SPIERINGSTRAAT bericht dat zijn Magazgn ruim ia voorzien van een nitmantende collectie Lampen Ganglantaarns en verdere HÜISHOÜDEUIKB ARTIKELEN bgzonder geschikt voor St MCOLAAS CADEAU Tevens een rnime orteering Byouteriën Galanterién Toiletzeep Odeurs en EnraERSPEELaOEDEEEïr W J 7AN LEEUWEN Dames en HeerenPARAPLUlES SO Wandelstokken HEEREN PARAPLUIE8 zeer soliede zelfsluitend PUIJS f S 50 J J T AN LINGEN Markt 58 500 Gulden betalen wij aan hem die bg gebruik van Firma Wed BOSMAIT Tieüdeweg D 84 Gouda Oudste en beste ADRES VOOtt PELTERIJEN Goldmano s Keiser Taod water ooit weder Tandpijn krygt S aOLDMANN Co Dresden 50 Cents Ie flacon verkrijgbnar bjj d i I rog J C ZELDEN BUK Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA op MAANDAG DECEMBER 1891 s voorm 11 uur ia het Koffiebais chrt Schaakbobd bewoond door den Heer A DAM aan den Kleiweg ten overstaan van de Notarissen P M MONTIJN te Gouda en xMr I MOLKNAAR te Waddinxvem van Perc 1 Een WOONHUIS waarin bttbierswinkel en ERF aan de Weatz de van den Raaiü wgk O Nrs 315 en 315a te Gouda Kad Sectie D No 2189 groot 68 c A Verhnnrd voor ƒ 1 60 en 1 per week Perc 2 Een WOONHUIS en ERF achter perc 1 wyk O No 316 Kad Sectie D No 2190 groot 66 c A Gedeeltelgk in eigen gebrnik geweest overigen verhanrd voor f 1 40 per week Perc 3 12 Tien nog nieuwe hechtgefconwde WOONHUIZEN en ERVEN en daarvoor gelegen OPEN GROND op het Oranjehofje achter de vorige perceelen wgk O Nrs 317 326 Kad Sectie D Nr 2192 2201 Verhuurd elk voor ƒ 1 40 of 1 30 per week Perc 13 Een GEBOUW dienende voor mandenmakerij met ERF en POORT mede aldaar wgk O No 3156 Kad Sectie D Nn 2191 en 1532 groot 88 c A In eigen gebrnik Perc 14 Ben WOON en WINKELHUIS aan den Raam wgk O Nrs 327 en 327a Kad Sectie D No 841 groot 44 c A Verhuurd voor f 2 per week Perc 15 Ben WOON en WINKELHUIS waarin thans de schildersaffaire wordt uitgeoefend met Bovenwoning SCHUUR LOODS en OPEN GROND naast het voorgaande perceel wgk O Nrs 328 en 328a Kad Sectie D No 2048 groot 3 A 8 c A Deels in eigen gebrnik en overigens verhuurd voor 2 50 en 1 25 per week De perc 2 12 en perc 14 ign voorzien van waterleiding Aanvaarding en betaling der kooppenningen 31 DECEMBER 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping Nadere informatiën geven voornoemde Notarissen Breeder bg biljetten Gouda Suelpersdruk von A Bbinkmak k Zoo Oe uitgave dezer Couiaul geschieUl dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizottderlöke Nommers VIJF CENTEN BINN EN LAN D GOUDA 30 Noveinbor 1891 Bij den wedstrijd voor Tooneel lelt rkunde te Antwerpen ii o a eene eurvoUo vermeldino toegekend aan den lieer G F H Zimmerman van Leeuwarden voor eej tooneelspel lu ééa bo lrijf get Tehuis blijven De heor mr baron Mackay Jin loor ile 3oatr autirev kiesvereoniging in het distriet Tiel is gecandideerd voor de Kamervacature Dgckineesler beeft die candidatuur aangenomen Gisteren voormiddag word in het Vereenigingsgobouw de 17e jaarvergadering gehouden van het Zieken en Weduweufonds Providontitt die door een groot aantal leden werd bijgewoond Daaromtrent schrijft men ons het volgende De Voorzitter de heer J de Grauw opende de vergadering met eene korto rede waarin hy na de leden het welkom te hebben toegeroepen met er op te wijzen dat het juist den dag en datum was waarop vddr 17 jaar de vereeniging werd opxerioht van welke vereeniging zulke gunstige resultaten waren verkregen Hij uoodigt daarna don Secretaris Boekhouder uit de notulen te lezen waaraan lig voldoet en welke worden goedgekeurd Daarna erlangt de Socr Boekhr het woord en wijst er op dat juist 17 jaar jjeledeu bij als vertegenwoordiger van het Ned Typografenbond te Goijda kennis had aan zijn collega De Bot te Rotterdam en den moed miste oene openbare vergadering te lelden en hem de gave ontbrak oene impro isatie to houden iets wat na ilien tijd veel veranderd is want elk nte nHmprovisator debater president e t q te kunnen zgn FEUiLLETOIM Uit het Duittci XXV 97 Gg hebt gelijk antwoorde de graaf en wanneer men zich tegen de verleiding r ovrij waard waant dan moet men toch den schijn bewaren De officieren zgn aan een losbandig leven gewend en wie in hun kringen verkeert wordt maar al te schielijk in den meegesleurd Ik zeg u dit niet om u voor Von Gronau te waarschuwen ik zeg het alleen in het algemeen Von Gronau haat mij ik weet hel hij intrigeert tegen mij om mijn verloving te doen afspringen H et spijt mij maar ik kan het niet veranderen Wanneer ik geweten had dat zgn hoop zich op freulle Von Buchenau grondvestte dan zou ik hem niet in den weg zijn getreden Gij had een schitterender parlij kunnen doen mgnheer de graaf zeide de bankier Ten eerste dat en ten tweede zou ik niet denhaat van Gronau op mij geladen hebbeu Maar datis nu geschied en Gronau moest inzien dat bet verstandig is zich in een feit te schikken Thoodoor schuddo bel hoofd hg dacht over dit De gevolgen dier eerste openbare vergadering zeido spr zijn U allen bekend en zullen U straks opnieuw blijken maar erkentelgklieul een deugd die tegenwoordig woleens boo weinig betraolit wordt mooi steeds door ons worden betracht on daarom stelt spr voor den heer Th de Rot cdef der Rotterdnmsohe stadsdrukkerij e grondle ger onzer Vereeniging hot Eere VoorzitteHohnp aan te bieden Een daverend applaus gemengd met leve onze Ëore Voorzilter was voldoende om te constateeren dat het de volle sympathie der vergadering had Da Eere Vooriitter beklimt daarna den oatheder en zegt dat hem zeer veel genoegen doet het idée van den Secretaris Boekhouder te vernemen on dankt de vergadering voor haar ondubbelzinnige blijken van instemming maar zegt pr die onderscheiding i omt hem niet toe want ik heb niets meer gedaan dan mijn plicht cu dat doe ik steeds gedurende de 25 jaren dat ik aan de arbi idersbewcging deelneem maar het doet hom toch genoegen dat hij mag zien dat het zaadje dut door hem róót 17 jaar in Gouda is geplant met behulp van den ijverigeu tuinman den Secretaris Boekhondui tot xi n boom is opgegroeid Het doet hem zeer veel genoegen dat hem het eere voorzitterschap ia aangeboden alhoewel hij niet zoo zeer op eer is gesteld want zgn eer is dat hg werkman is en getrouw zijn plicht betracht maar hg dankt de vergadering voor dio eervolle onderscheiding en aanvaardt het eere voorzitterschap belovende en verzekerende wanneer en waar dit noodig mocht bigken ten allen tgde bereid te zijn zijn beste krachten te zullen wijdon aan bovordering van don blooi van het Zieken en Weduweiifonds Providentia Een daverend applaus was het antwoord der lergadering Nu onderscheidene gelukweusohen der leden te hebben ontvangen feliciteerde ook de Voorzitter den Eore Voorzitter met die buitengewone onderscheiding punt anders hoewel ook hij raoesl erkenron dat waar jjulke feilen m het spel waren de voortzetting vun den strijd dwaasheid was Maar waarom koos toch zijn vader zoo eigenzinnig parlij tegen don kaptein Waarom had hij zonder hem te kennen hem zoo onvriendelgk ontvangen Waarom wildo hij zijn zoon het vorkeer met hem met veroorloven Op deze vragen wist hij geen antwoord te vinden de afkeer van den ouden heer tegen dien officier moest hem meer on meer bevreemden hoe langer hij er over nadacht Von Hohenhauson had den jongen man van ter zijde gadegeslagen alsof hg diens gedachten wilde doorgronden Ik kom eiïenlijk bij u om eenige zaken tevereffenen hervatte hg na een p iuze het gesprek Naar mijn intendant mij gezegd heeft is nu hetlaatste van den vorigeu ooast verkocht en daar ikin den eersten tijd aan grooto sommen brhoefle zalheblieii wonschle ik mij da vraag te veroorloven of ik daarover beschikken kan Hot voorhoofd van den bankier betrok hij zag in die vraag wantrouwen Waren er reeds geruchten in omloop die van een staking van betaling spralten Ta allen tijde antwoordde hij op koelen toon Het zou mij echter nanueDaam zijn als ik i r voorafvan verwittigd werd het kon zgn dat ik niet zooveel in kas had Groote sommen laai oen bankierniet gaarne renteloos liïgen het geld moft van de ADVBRTENTIÊN worden geplaaM van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Daarna wordt overgegaan tot de verkiezing van een Voorzitter 2 Commissarissen en ï Bestuursleden die volgens rooster moealen aftreden doch dadelgk herkiesbaar waren waarvan de uitslag was dat allen werden herkozen Daarna verzoekt de Voorzitter den SecretarisBoekhouder het verslag van den toestand der Vereeniging bekend te maken waaraan deze voldoet en waaruit het volgende bleek Ontvansieu werd ƒ 3112 41 en uitgegeven ƒ 2623 74 zoodat er oen batig saldo is van 488 67 Het ledental bedroeg 446 Een daverend applaus bewees dat de aanwezige met dien uitsla zeer tevreden waren Nadat ne Voorzitter den Secretaris Boekhouder had dank gezegd voor zijn uitgebracht verslag wordt de vergadering gesloten Bij gelegenheid van het 17 jarig bestaan meende het bestuur aan ae vereoi igiu eene banier te moeten aanbiodou die des avonds feestelijk werd ontdaan van zijn omhulsel üe banier bovengenoemd is van blauw fluweel met gouden franje afgrzet waarop in gooden en zilveren letteren de volgende woorden Zidcm en Jfeduwsnfonda Promdmtia Opgericht 29 Kotirmher 1874 In het midden der banier ziet men It zinnebeeldige voorstelling van de hulp die de donateurs dor vereeniging dan leden verschaffen twee handen die elkaar vasthouden de eene blijkens het stuk boezeroen dat zichtbaar is die eens werkmans de andere die van eeii kapitalist met heareojas manchet en gouden nng Ook hel wapen van Gouda prgkt op deze banier die keurig fraai bewerkt i en den vervaardiger dt u heor K nugvot te s Hage alle eer aandoet Do Haagsche correspondent der Middelb Ct schrgtt De heer Victor de Stuers de omnis homo der vorige rogeering waar deze iets te doen had op he eene hand in de andere gaan Hoe groot is het bedrag van mijn tegoed vroeg de graaf Dat komt daarbij niet in aanmerking laidede bankier glimlachend u hebt onbeperkt krediet Dan zal ik mij veroorloven daarvan gebruikte maken Staat gij met LonJeusche firma s in verbindiptr Ja Wees dan zoo vriendelijk mij een aanwg cingte geven van tien duiiend pond sterling op eeoLoudensche firma Verrast zag de oudo heer op Twaalf ton goods was toch een al te groote som voor iemand die geen handel dreef Maar hg had het crediet eenmaal aangetxxlcn de eer van zgn huis gedoogde niet zgn woord terug te nemen Theodoor was niet minder verrast over dieo eiaeh die juist nu zoo ongelegen kwam omdat alle fondsen noodisr waren om mogelyke sjomchten krachtir te kunnen ontzenuwen Maar ook hij zag in dat men niet mocht wrigeren de relatie met graaf Von Hohenhausen was niet alleen zeer eervol maar ook uiterst winstgevend Den graaf kon de verbazing der heeren nit t ontgaan Een spottend lachje zweefde nauw merbaar op zijn gelaat Ik heb er geen haast mede zcide bg kalm ge kunt inij de aanwijzing immers binnen enkele