Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1891

hebben Daarom geloof ik ze hier nog eens beknopt te moeten zeggen Vooreerst dan dit Ieder die van een zaak dia niet al te zeer op de opporvlakte ligt eenige grondige studie heeft gemaakt is hiervan overtuigd dat zgn weten hem nog niet geschikt maakt voor een beslissend oordeel Integendeel in zulke gevallen ziel men vaak boe langer boe meer problemen verrijzen en beslissend oordeelen is niet zelden een bewgs van bokrompeubeid Wat doet men nu bij verkiezingen Men stelt de kiezers binnen een paar uren voor een tamelgke hoeveelheid problemen de meerderheid weet er hoogstens oppervlakkig iets van uit de couranten door spreken wil men ben overhalen tot of bevestigen in moeningen die zg maar half begrijpen Dat noem ik de menschen misleiden Alle partgen doen hel De heer C zat misschien zeggen dat men in de vergaderingen van den bond die niet alloen bij verkiezingen plaats hebben de kiezers en de niet kiezers werkelijk wil inlichten Nu ik hoop het maar moet toch zeggen dat ik de redevoeringen van de heeren v d Goes en Gerhard wel ton deele met genoegen heb gehoord maar ze toch lang niet vrg vond von genoemde fout en wel allerminst het strooibiljet De tweede zaak van belang is het opzetten van het volk Toegegeven dat al het kwaad waar is wat men van de kapitalisten zegt dan nog begaat men de groote verkeerdbeid van het volk wellicht niet opzettelgk maar door de wijze waarop men hen vele zaken voorstelt in den waan te brongen dat zij eeu beter soort van menseben zijn dat zij in dezelfde omstandigkeden verkeertnde als die verdorven kapitalisten menschelijker zouden handelen Zoo bestendigt de Volkspartij op baar wijze de vervreemding van twee valken en stuurt zander het misschien te willen op het ideaal van Robespierre af heerscbappg van bet deugdzame volk na uitrougiog der slechte aristocraten Hoe Robespierre zelf voor zyn goed vertrouwen beloond is meldt de geschiedenis J dankende Mgnheer de Redacteur voor de verleende plaatsruimte verbigf ik UEd dr Dr a 8TAVENI8ÖE de BRAÜW M de H I Eenige dagen geloden verscheen van de hand van Dr i H Gunning J Hzn predikant van de Hervormde Gemeente te Leiden eene brochure getiteld Een Woord van Proteatantsch Verweer Zg werd voor eigen rekening gedrukt bij den Heer G Los te Leiden Vergun mg dö ahndaöht uwer lozere te vestigen op dit hoogst merkwaardig geschrift De inhoud is verreweg schooner dan lie titel loot vermoeden Trouwens het opschrift doet ons slechU do aanleiding tot de geboorte van dit boekwerk kennen Dr J H Gunning J Hz hield in Leiden zgne schooue lezing over Rome eu werd hierover aangevallen door den beur A C A van Vuuren Redacteur van de Zuidbollandor Dagblad voor Leiden on omliggondo gemeenten Deze noemt Dr Gunning zeer gracieuselijk ma christen een edel en nobel man maar werpt hem tevens de beschuldiging naar het hoofd dat hg niet alleen van het katholicisme niets weet en niets begrijpt maar ook van de geschiedenis der Pausen slecbtt eernaUcite bladzijden heeft geraadpleegd terwijl bij wat nog erger is zioh op een wijze uitlaat over het ontslaan van het lutheranisme waordoor het protèstantscb gevoel gekrenkt en beleedigd wordt Meostorlgk geeft Dr Gunning aan zijne verontwaardiging lucht als hij in bezielende geestdriftvolle taal zgn aanvaller stuk voor stuk de wapenen uit de handen slaat Hij toont hierbij een belezenheid ook in do Roomsche literatuur dio met recht verwondering wekt Vernietigend moet dit vurig betoog genoemd wor den niet alleen voor den heer van Vuuruo miiar ook voor ieder die de praktik dor roomsche kerk iu roomsche landen vooral in b scherming neemt Mij is geen geschrift bekend dat zoo bevattelgk en toch zoo overtuigend zoo holder zoo klaar de stoutigheden der Ultramontiinen blootlegt en bet goed recht der Hervorming in het licht stelt Hot boek van Dr Gunning worde don ook door ieder protestant mocht het zgn ook d oor menig katholiek ter hand genomen Wie begint te lezen legt het niet neder voordat hij met innigen dank aan des schrijver de laatste bladzijde beeft geëindigd L dankzeggende voor de opname dezer regelen hoogachtend Uw Dw dienaar L TEN BOSCH Gouda 30 Nov 1891 PETHOLEUM NOTEERrNGEi van de Makelaars Oantzlaar S halkw jki te Rotterdam De markt was heden willig Luco Taukfust ƒ 7 9i Gnimporteerd fust 8 90 gebied ran kunst of kunttngverheid of heraldiek of ieto dergelyks is bjj de tegenwoordige ministers minder gelukkig De minister van financiën keurt de door hem ontworpen nieuwe muutbiljetten en ereneens de gouden tientjes naar lyn model geslagen onrooorwaardeljik f De minister van waterstaat is niet too ver gegaan misschien was hei ook reeds te telaai en heeft de nieuwe postzegels met het borstbeeld van Koningin Wilhelmina ook door jhr De Stuers geteekeml in gebruik doen steUeo maar veel genoegen beleeft de ontwerper ook hierran niet Iedereen rindt ie erg leelqk en teraeht Zg maken tndenlaad meer den indruk ran ralaehe postzegels zoo ls die wel eeus in de albnaais aa eerstbegittoeuile vertamolaars gevonden wnnien dan van echte in den allerlaatsten tgd vervaardigd naar tie o aren van een kundig teekan ar met ontwikkeld kunstgevoel Ook de Kottingin Bageates was niet tevreden over eeL ander werk van den heer e Stuers Zooals ik genumen tgd geleden schroef had dcte de teekeningen gemaakt voor da nieuive ridderorde an OranjeNassau De nu aan de Stateo Generaal voorgestelde versierselen der orde wgken echter nogal belangrgk af van die teekeningen en wel omdat de Kooinginiegeotet het oonpronkelgke ontweip beeft l akeurd en verschillende wgzigingea heeft ver i Ung4 Vandaar dat de indiening van hel wetsontwerp zoolang ia vertraagd dat de eer daarvan voor het libarate Kabinet is bewavd Kr heeft zich eeoa Nederlandsche hoofdoommiseie gevormd ter viering van bet vierde eeuwfeest van Cbristophorus Coluabin De leden dier comaissie zijn J W Brouwer van Bovenkerk mr J G de Brugn lid der Kerste Kamer D Cordes president van de Kamer van koophandel te Amsterdam dr P J H Cuypors anhilect lid van den gemeenteraad van Amsterdam jhr ar F J J van Ëijsinga minister van staat dr C M Kan hoogleeraar in de aardrijkskande aaa de gemeente universiteit van Amsterdam vicepresident van het Aardrijskundig Genootschap enz mr J J na Kerkwgk lid van de Tweede Kamer M M de Monehy president van de Kamer van koophandel te Rotterdam A Polak president van den Journalistenkring Jbr O to Reuchlin directeur der NederlandsobAmerikaansche Stoomvaari maatschapnj P G J van der Srhrieck luitenantge neraal lid der Tweede Kamer A C Wertbeim lid der Ëenrte Kamer Volgens öelria moet zich bq de laatate groote manoeuvres in Gelderland de volgende kluchtige historie hebbeo voorgedaan Een korporaal van de Se divisie infanterie met een paar manschappen op staippatrouillo uitgezonden ontdektdtia commandant van d cavalerie der tegenpartg blijkbaar op agn qna bezig mot het tcreio op te nomen enz Voordat deze hem bad opgemerkt en dus had kunnen vegrenneu was de korporaal bij den hoofdofficier en Jirterpelieerde hem over de reden van zgn aanwezigheid daar ter plaatse De hoofdofficier overbluft of misschien verwachtende den korjioraal door brutaliteit te kunnen impoiioerau antwoordde leukweg Verkennen Of hij dan zoo goed wilde zijn de patrouille te volgen luidde het beleefde bevel van den pa trouillecommandant £ n de hoofdofficier kon niet dagen doen toekomen Ik za haar onverwgid doea gereed maken antwoordde de bankier het hoofd Imtach achterover werpende Tbeodoor wil je even opschrijven Tienduizend pond niet waar mgnheer Tien duizend mgnheer Romberg En wanneer betaalbaar Op zicht Goed Ik zal u de som op twee buizen aanwgian of wenscht u ééa aanwijzing Ik laat dit aan u over De vernieuwing vanmijn kasteel zal een groote som kosten maar zijkan niet langer worden uitgesteld mgn vader heefter in bet geheel niets aan gedaan Hij stelde alleen belang in zgn kunstschatten waaraan ik geen u aarde hecht ik ben voornemens die verzameling te verknopen Dan berooft u Hohenhausen va i zijn schoonste sieraad zeide de bankier verbaasd Ieder zijn zienswijze mijnlieer Romberg Behoud ik de kunstschatten dan ben ik in zekerenzin verplicht lederen nieuwsgierigen kunstkennerden toegauf te veroorlooveu deed ik dit niet danzou men mg oen barbaar noemen En dat ik daarinniet veel behagen schep zult u begrijpen De oude beer knikte bij wist daartegen niets in te brengen Nu zou het mij zeer aangenaam zijn wanneergij u met den verkoop van de verzameling wildebelasten vervolgde Von Hohenhausfn tot eon open anders doen dan geboonaraen de korporaal was onverbiddelgk Zoo is het gebeurd dat de 2e divisie den commandant der vgandelgke cavalerie een oogunblik als gevangene ie haar midden heeft gehad Het einde was natuurlgk dat hg weer losgelaten werd terwgl de korporaal met een pluimpje voor zgn flinkheid in de gelederen terugkeerde Een Fransohman deukt natuurlgk dat de Franscbe geheime politie de beste is De Ëngolschm waren bg hunne Londensche detectives evenals de Amerikanen bg huuue New Yorksche Na een driejarig verbigf in China zegt een welbekend reiziger ben ik tot de overtuiging gekomen dat de Chineezen het van alle drie wiuuen Die zgn zoowel de behendigste dieven als de slimste detectives £ en Chinees kan uw horloge stelen terwijl gg er op kgkt en hij kan den man die het gestolen heeft vangen als het een ander is dan hgzelf waaneer een Fransche detective er geen kans toe zou zien Van de behendigheid der Uhineeache deteotirta heb ik verbazende bewgzen gezien t Is voor een misdadiger oumogelgk huu Ie ontkomen Zg hebben de lucht van erne misdaad en volgen het spoor voordat beschaafde detectives er van zouden weten In een land waar zooveel menschon zgn die allen op elkaar gelgkeii is dit voolal opmerkelgk Ik heb van een geval geboord dat tot voorbeeld van hunne slimheid kan strekken Ëeo gezin in Tonkin was vermoord en de draad om den moordenaar te ontdekkeu scheen maar niet te viuden te zgii Het geheele kotpe detectives van drie provinoincien was er op oit en binnen drie weken werd de moordenaar numaail anders dan de chef van de geheime politie die M laak in handen had in hechteni genomen en onthoofd De Chincesche geheime poliatiemaoht is het best georganiseerde korps van de wereld Zg vreemdeling houdt het oog op lederen man vrouw en kind Vireemdeliug of inboorling en de en bespiedt den ander Verklikkers orden aangemoedigd en heimeIgke verstandhouding is onmogelgk Het hoofd van de ühtueescbe politie is niet bekend maar er is er een en een titiik hoofd ook Ik hen geboord dat hot tegenwoordig hoofd vroeger gezant in een Ëuropeeach land was maar ik geloof niet dat iemand weet wie hg is Hen zegt dal hg 6UU 000 man onder zich heeft die in de velschillende districten toezich houden De verwondingen in dan toekomstigen oorlog De vorige week bield prof Billroth te Weenen terwyi hg eene verzameling lieeuileron vertoonde van gekweuten uit den Fransch Duitschen en PruisischOostenrgkscfaen oorlog herkomstig eene voorlozing over beenderkweuuren Hg teide o a Dedestgds gebruikte geweren waren eenstleels naar het stelsel Zunder vervaardigd En ofschoon do pcrcussiekracbt vau deze wapenen uauwelgks de helft van die der repetitiogeweron bedroeg bemerkt mon toch de vrjeselgke verwoestingen welke zij hebben aangericht De percussiekmcht van de geweren Mannliober is zoo sterk dat op een afstand van 900 tot 600 schreden eeu sterke muur kan worden doorgeschoten en het daardoor om zoo te zcgxeo onmogelijk wordt door verschansingen en het opaporen van andere verdekte plaatsen eene bescherming tagwi I bare veiling kan ik niet besluiten de verzameling moot bguenblijveu Eu hoe hoog takeert u de waarde vroeg debankier wien Tbeodoor de aanwijzingen op Londenter onderteekening voorlegde Oprecht erkend weet ik er te weinig vau omde waarde t kunnen schatten Ik mort u verzoeken ook daarvoor zorg te dragen Men zou den conservator van het Museum kunnen verzoeken zich met de taxatie te belasten een catalogus door mijn vader bewerkt staat ter beschikking rie waarde van ieder stuk is helaas niet aanuegeven Wanneer zicliniet een rijk particulier aanmeldt die de verzameling overneemt dan moeten we haar aan een museum aanbieden Ik geloof dat openlwre vei ing het voordeeligstis zeide de oude heer De kuiistkoop rs en verzamelaars komen dan uit alle landen bijeen en binnen eenigo dagen is ile zaak vereffend U maakt daardoor de hoogste prgzen De musea nemeu met hetgrootste genoegen geschenken aau maar zulk een kostbare verzamelin iii haar geheel aau te koopeii daartoe ontbreken haar meereudeels de middelen en particuliere verzamelaars scheppen er juist eenbgzonder genoegen in enkele stukken te koopen om U knot gelgk hebbun zeide de graaf eu ikgeloof zelfs dat ik goed zou handelen uw raad opte volgen zooveel te meer daar ik die zaak hoeeer boe liever wensch vereffend te zien Ik zal er het moorddadiga tuui te vinden Het opmarcheeren Lin gosloteo op elkander volgende gelederen houdt op want het projectiel dringt door drie en vier achleri elkander staande mannen Het rookvrije kruit omhult het leger niet meer met een rookwolk eo maakt het dus mogelgk dat het doelwit des te gemakkelgker kan worden beschoten Wee het leger dat voor den vgand over eene straat moet maroheeren dubbel wee wanneer de vgand het in zyne gedekte stelling aanpakt Goddank dat ik niet in de gelegenheid ben u kwetsuren van nieuwe eweren te toonen en koestert ook niet den wensch daarnaar m ae heeren Og zoudt doorboorde beenderen zien waat het gcHeldig vlïegeud projectiel verbrgzeld niet maar doorboort ICen moderne oorlog ion daarom ook slechts zeer konen tgd duren En zou in zulk een geval onze gezondheidsdienst aau de tchon beantwoorden Om volkomen aan de gestelde eisclien te voldoen moest bet personeel van de gezondheidsdienst dunkt mg even sterk zgn als die an het strijdende leger om echter de eisclien redulgk te kunnen vervullen sou er nog lieel wat kunnrn geticuren Helaas er wordt tot verbetering der moordwapenen zooveel uitgegeven dat er tot verbetering van den gezondboidsdienst die toch daarmede gelijken tred moost houden niets gedaan kan worden In de Tijd lozrn wg In een boekwinkel hier ter stede zagen wg dawr dagen een gebruikte uederlandschi briefkaart voor ƒ 26 te koop hangen Slechts weinigen zulleu weten dat in ons Land briefkaarten hebben bestaan die zoo zeldzaam zgn dat van verzamelaars zalk eeu hoogen prgs wordt gevraagd Bg de eerste uitgiften dor briefkaarten werd naast de bekende formulieren waarop een zegel van 2W cent was afgedrukt een soort in den handel gebracht zonder zegels zoodat het porto evenals thans nog bg postivissels pluals heeft door opplakkiug van losse postzegels voldaan moest worden Deze kaarten waren in brum gedrukt en kostten evenals de andere formulieren i nt Spoedig echter kwam men op dezen maatregel terug en de verkoop der ongeze elde formulieren werd gestaakt toen er nog een betrekkolgk klein gelal wg meenen wel eeus gehoord te hebben een 10 000 stuks over waren In een opwelling van zuinigheid werd besloten de formulieren toch nuttig te gebruiken Bg de invoering der briefkaarten voor het buitenland in 1878 werd op deze formulieren een zegel van B cent gedrukt eu zoo outatond de variëteit van kaarten mei bruinen rand eu opschrift en roet een blauwen zegelstempel Deze kaarten werden naar enkele kantoren gezonden en daar uitgegeven Onbekend met bet tgdelijk karakter dezer uitgifte kocht het publiek daar de kaarten die vervolgens nuar het buitenland werden gezonden Naluualgk ging verreweg het grootste gedeelte spoedig natir de snippermand slechts enkelen bleven bg toeval bewaard of werden terstond door een verzamelaar in beslag genomen Veel verzamelaars voora in plaatsen waar de varièleit niet verkrijgbaar was geweest bleven lang onkundig van bet bestaan dezer kaarteu te meer daar iu den handel gebrachte exemplaren op enkele uitzonderingen na naar het buitenknd verzonden waren over Badenkeu on u morgen mijn besluit mededeelen U zoudt u er u dus mede willen beUsten alle noodige maatregelen te nemen het geld in ontvangst te uomen eu mat de bebinghebbenden af te rakenen t Met genoegen Dit is dus afgesproken Zoodra ik uw besloit verneem zal ik werkvan de zaak maken on waaaaer het met uw wenschen strookt zal ik nog heden met den conservatorvan het Museum in overleg treden U zoudt mij daardoor wezealgk verplichten zeide de graaf terwijl hij de aanw singen in zgn portefeuille legde hoe schialgker de verkoop bewerkstelligd en het slot ontruimd wordt des t aangenamer IS het mg Bij de laatste woorden was hg opgestaan e3 W nu bezig zgn handschoenen aan te trekken Wg koesterden do aangename hoop d t jaffrouw Romberg ons de eer van haar bezoek zougeveii zeide hij terwijl hij zijn hoed nam maardie hoop was helaas ijdel Ik moet Flora verontschuldigen antwoorddede bankier zg wijdt zich geheel aan de verplegingvan mgnheer Von Adlerberg zij beschouwt dit alseeu plicht eu zij heeft inderdaad gelgk mijnheerVon Adlerberg heeft de wond ontvangen in denstrgd voor mijn eigendom En is mijnheer Von Adlerberg nog steeds iagevaar vroeg de graaf met deelneming JTordt venotgi iWaï zelfs langen tijd een vraag of deze kaarten werkelgk bestaan hadden te meer daar men ze io albums of catalogussen bijna nooit beschreven ziet Toevallig komen ook op de postzegelveiling die deze week bg do firma G TKeod Boni Zoon plaats heeft onder n 862 eu 883 van dun catalogus twee exemplaren dezer briefk8art n voor De juiste waarde die de kaarten thans hebben zal dus spoedig bigken Buiteolandscli Overzlcbt Te Berlijn zegt men dat het bezoek van den Russischen minister Von Óiers te Parijs niet zoo weinig belangrijk is geweest als beweerd werd Met de heeren Csrnol üe Freycioet en Ribot besprak de heer Vun Giers de verschillende punten van toeuadering tusHchen Ruslanil en Frankrgk die op defeusieven grondslag gevestigd het behoud van den vrede beoogen In zooverre zegt de 7m oorrespoudent te Berlgo bedoelt de enlmte hetzelfile als het driovoudig vertjoriil mot dit verschil dat het btatste doii status quo in Europa tot grondslag heeft terwijl de entente lusschcn Rusland en Frankrjjk op de handhaving der bestaande verdragen ia gevestigd Te Berlijn deeliio da heer Von iiers aan keizer Wilhelm en den kanselier Vun Caprivi een en ander modo dat door den geest n vrmleliovendlieid die er in doorstraalde een bevredigeoden indruk maakte De kolcnwerksiakiug in het Fransche Pas de Calais zal vermoedelijk niet spoedig aan een eind zijn daar er weer leiders zgn die hun macht beproeven aan de arbeiders Buiten de schüidsrechters die de eigenaars der mijnen kozen om met de vgf leden der door de werkstakors benoemde commissie do geschillen te beslisssen hebben de eigenaars nu nog opperacheidsrechtors benoemd Do werklieden willen daarin het bewgs zien dat de eigenaars niei verwachten dat de beraadslagingen der buide commissien goede uitkomsten zullen hebben Zooals men weet is ook door de Regeoring een commissie van vgf scheidsrechters sumeuüesteld Het aantal werkstaki rs is volgens de laatste berichten nog stggende Een der leiders die trachtte eeuige gewillige arbeiders het werken te boletteu is tot een gevangenisstraf van 6 maanden reroardeeld Ook in het Departement du Nord neemt de varkstakingtoe tengevolge van de aansporing der rondreizende agenten De laatste vergadoriug van dun boud van cuuservatieve kiusvereenigingen in Engeland kenmerkte zich door tweo belangrijko besluiten In Ie lerste plaats verklaarde ile bond zicli oar de aanmoediginif van klein grondbezit tn eon mot algemeene stemmen aangenomen motie wenl lustemiuing uitgedrukt met het beginset de plaatseIgke overhedou in Groot Britaiiiiie door rgkssubsidien in staat te stellen tand aai te kuopnu met het doel de kleiiiu boerdorgen te vermeerdereu De Aeh bourneAct wnarbg het allot inunt stulsul is ingevoerd is hiervoor niet voldoende daitr zg alleen op de tegenwoordige eigenaar Ijotrekking heeft In een tweede besluit verklaarde do bond zijne instemming met de beginselen vnii Imperial federation Dit beteokent gelijk men weet e u iiuuwure aaneensluiting van xroot Britanuië en zijne koloniën op handelsgebieti een soort van tolverbond gericht tegen Amerika en de protecttonislische Europeesche staten Kolonel Howord Vincent is do voornaamste voorstan ier van dit plan dat ecu beslist trotectionistischo strekkini beeft danr hot do instelling beoogt van toriovun waerbg niel Britsche produoton uit het tolgebied worden geweerd De arbeidsbeweging te Rome die door den efifovaardigdo Aiitonelli in de Kamer van vertogenwoordigiug ter sprake is gebracht neemt een bedunkelgk karakter aan Een menigte arbeiders diu gewooulijif s winters te Rome werk komen zoeken Igdt gebrek Omstreeks 1500 personen hielden Aetei dageu eeu bgeenkomst waaraan 9 afgevaardigden en 2U gomoenturaadsledeii deelnamen en die ten doel bad op te komen legen het schorsen van vorscheidooe openbare werken waartoe eerst bg de wet besloten was Votgeus de werklieden was de workloosheid vooral hieraan te wgten De zitting was rumoerig Du reguering het parlement en de raad werden heftig aangevallen E euige sprekers betoogden dat de afgevaardigden die tveigerden voor de werklieden in de bres to springen moesten aftreden en ten slotte werd een besluit genomen wsarbij do rogeering werd aangespoord do uitgestelde werken verder te doen uitvoeren INGEZONDEN Mynheer de Redacteur Ik iion niet voornemens met den beer Carrière in oucussie te treden over de verschillende punten van n iiiitezonden 8tuk Hot zou uwe lezers weinig interesseeren en vooral zij interesseerun raijzelven oot sleclus in verband mot tweo hoofdzaken die de Ootr CnrriÈro uit mijn stuk niet schijnt begrepen te Jaiittari levering 7 70 Februari levering 7 46 Maart levering ƒ 7 30 April Mei Juni en Julileterin 7 20 Augustus levering 7 30 Sep tember October November levering 7 S5 Da cemberlevering 1891 7 85 338 Staats loteriJ 2e Klasse Trokking van Dinsdag 30 November No 17200 ƒ 1500 No 9168 1000 No 3307 400 No 2061 en 19985 100 30 van ƒ 10479 10486 10608 10614 10664 10610 10677 10694 10717 10737 rt828 10831 10 72 10936 10956 10964 11019 11053 11056 11080 llb07 11369 11371 11397 11401 11408 11434 11469 11508 11621 11632 11859 11991 12008 12014 12128 12161 12171 12203 12221 12228 12293 12310 12315 12321 12326 12345 12441 12543 12662 12573 12682 12691 12676 12688 12739 12756 12895 12904 12953 13133 13140 21 2936 28 2938 42 2966 50 2973 112 3036 173 3042 192 3099 221 3128 252 3187 299 3233 025 3260 354 3253 369 3813 382 3325 538 3360 620 3362 718 3403 753 3626 860 3527 932 3632 966 3588 1023 3624 1U29 3703 1112 3768 1U6 3906 1359 3912 1396 3954 1622 3983 1625 4022 1597 4076 1605 4086 1620 4112 1724 4116 1802 41 2 1612 4214 1838 424 J 1886 4262 1893 4339 1976 4422 2061 4472 2054 4660 2114 4564 2152 4673 2216 4625 2331 4631 2343 4678 2361 4722 2373 4772 2380 4803 2433 4820 2465 4359 2484 4974 2526 4997 2663 5023 2583 5045 2603 6084 2672 5188 5837 5400 2877 54412901 6546 2931 5655 13158 13229 13253 13258 13275 13315 13324 13342 13361 13457 13661 IS865 13864 13873 13876 13900 13941 13949 13963 13967 13986 14026 14042 14051 14088 14090 14092 14094 14140 14266 14318 14344 14363 14366 14392 14442 14484 14620 14664 14660 14679 14718 14763 14807 14841 14891 15006 16012 16084 16087 15195 16244 15312 15405 16568 16578 155S8 16623 16700 15708 15902 16941 15967 16070 16071 16126 16129 16173 16232 16273 16321 16386 16397 16418 16431 16610 16629 16653 16655 16667 16766 16856 1687 16999 17061 17089 17152 17272 17300 I73U 17387 17435 1744 0 174 9 17IS4 17469 17466 17469 17472 17484 17522 17565 17651 17756 17786 17841 17879 18128 18139 18197 18916 18219 18258 18267 18Ï71 18287 18304 18326 18359 18486 18546 18547 18653 18591 18644 18742 18746 18961 18976 18978 19008 19019 19030 19036 19049 19064 19127 19166 19169 19195 19296 19314 19320 I94S8 19450 19480 19484 19539 19543 19567 19626 19659 19682 19728 19742 197S5 19788 19789 19817 19919 19944 19960 19992 20073 20185 20097 20198 20279 20287 2 1336 20447 2 379 20400 20466 20501 20S 3 20623 20700 20736 20766 20768 20767 20927 20938 20966 Prgzen 8610 8101 6616 82U4 5636 8220 8329 8362 5697 83645706 83705726 83785773 83896798 84525834 84635967 84776012 85026193 86D6 6205 86676213 86246300 86486337 86556368 86726374 87026391 87636401 88206443 89086453 89166481 89836487 89866677 90306614 91566619 91826642 91836684 92306692 93006694 93466696 94036880 9476 6b01 9626 6924 9627 6930 96756946 96766949 96926960 97067163 97127231 97147235 97957267 98297292 98657412 98707417 99047454 99177509 99647516 99717574 99907686 9998 7800 100427834 10144 787110169 7914 10184 7939 102267961 102307967 10269 8062 103638080 10392 ADVERTENTIÊN Den 5en December 1891 hopen onze geliefde Ouders CORNELIS TAN DïR VEGT EN JOSINA ANTOINETTA BONNEW hunne 40 JABI0BECHTVBB BENIGING te herdenken Hunne dankbare kinderen