Goudsche Courant, woensdag 2 december 1891

I ISOl Woensdag 2 December l o 4698 60UDSGHE COURAin Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en OmMK ken beveelt zich bij het aanstaande St NICOLAASFEEST weder beleefd aan tot het leveren Tan Chocolaad eo Suiker Figuren fijne BORSTPLATEi als CITROEN AMANDEL ROSE VANILLE RUH CMna s Appel Marasijm enz enz alsmede dagelijksch goed gevulde BOTERLETTERS en Versch St NICOLA AS De inzending van advertentlSn kan gesobleden tot eab nor des namiddags vai den dag der uitgave Heden oyerleed tot diepe droefheid van mg en myne kinderen myn geliefde Echtgenoot de Heer T J W tan ROSSÜM Wed T J W TAN BüSSUM DE Lange Asch bö Buren 28 Nov 91 Ëenige kennisgeTing Voor de betoonde belangstelling bg de geboorte Tan onzen Zoon onzen hartelgken dank P J BELLAAHT J G BELL A A RT ëCRENK Gouda 28 NoT 91 Frijstrekking 10 December 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geiHl biedt de nieuwste rroote fieldverlotiiljt die door do Hooge Regeering van llttlllburgf goedgekeurd eo gewaarborgd is De Toorueeliga inrichtint fan het nieuwe plan beslaat daarin ilat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loteu 50 300 prijzen liedrageudo 9 553 005 Maik ter volledige beslissing iuUon kanen daaronder zijn kapitale prijüen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 3000 2000 1500 1000 500 148 a M 30n 000j 8 prijzen a M 16000 a M 200 000 26 prijzen a M 10000 a M 100 000 66 prijzen a M 5000 aM 75 000 106 prijzen a M 70 000 65 000 60 000 aM aM 203 pnjzon a M 6 prijzen a M 2 prijzen a M 60 000 606 prijzen a M 1 prijs aM 65 0001 1060 prijzen a M 1 prü a M Ö0 000 30930 prijzen ii M 1 prijs aM 40 000 17188prijzenaM 300 200 1 prijs aM 30 0001150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste pnjstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geld verloting is ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 DFjCEMBEB e Ie fu kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 60 IV 0 99 1 half 3 1 80 1 kwart tegen toezending van het bedrag lu bankpapior of por postwissel Allo commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Uri lneele Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte oflicieele pbin waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendea wij aan onze Begunstigers ooaangovraagd na elke trekking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door hel geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bewijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is t voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens do reeds op handen zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreoksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Baukiers en beldwisselaars in Haniburj P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenlieid van onze geëerde Begunstigers te verwerven GROOTSTE SORTEERING Dames cn Heeren PARAPLUIES Wandelstokken HEEREN PARAPLUIES zeer soliede zelfslnitead PRIJS f 6 m J J VAN LIN GEN Markt 58 EA7ERSTI100 PASTILLES TAN TICTOR HANOS te Buda Pesth is het eenig en afdoend middel tegen VERKOUDHEID OTeral rerkrögbaar En gros J C O OöTE RHOFF Co AnuUrdam ZteoUt Xieuwe Kaas Inrichling TE KOOP BOTBRFABRIEK Nieuwe Laan te Delft Zeer Uette Cresteendrukte NAAEAA TJES worden GELEVERD door A BaiNRMAN en Zn Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld n 40jarige roem Monflen Tandzieklen zooals het los rforden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesoh onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgk gebruik van het echte K K Hof TandarU Dr PO PP s SwV in aanmerkelijk vergroote fleeschen Toor 60 cents 1 20 en 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr HOPP s Tandpoeder of TaudpaSta steeds do Unden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplomheersel ür I OPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Venu8 zeep en ZonnebloeiueuzeepPQPP S GekrlgtalUseerde en Trangparan I Glyceriuueepen van de fijnste Toilet im gezondhcidszeepen welke ook een verivonderlijken witten tint te weeg brengen y r De nnmaaksols van AliatlirrinlHoildwater verwoesten de tanden binnen korten tijd B Dr J a POPP Weenen Depots te iOUDA J C ZELDENRLJK Drogist phovidentia Het BESTUUR Tan boTengenoemde Vereeniging heeft de eer H H Autoriteiten Donatears en alle belangstellenden niemand uitgezonderd uittenoodigen in den loop dezer week een bezoek te brengen aan het Vereenigingigebouw ter bezichtiging der Banier Namens het Bestuur i J Th IMHOLZ Secretari 8Boek houder Doet SALP s BAARD TINCTUUR geeft de natuurlpe kleur terug droogt spoedig op eu wascht niet af PrU f 1 20 per flacon Verkrijgbaar bg I A CATSeDj H C eUlNCI F Bz te OouHa Geen beter adres voor PARAPLUIES dan bij SCHËKK en Zn Markt Oouda Ktoll verck 11 il r t C a c a O rijigste CiWil hoogste th oliromin gchalte W w St Voordeelig Hart Caoao i inste Pm der Cacao in liarl vorm peperad Spi edigo n lo8baarlieid fijne geur deliciense smaak stoeds pclijlimatigheid des dranks In blikken bussen a 25 Cacao harten = 45 cent 1 f ncao krt = 1 8 tent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Conflsenra Banketbakkers pnz Engros Expi ilitii Julius Mattenklodt AmüUjidam KalverstraAt lUj Gouda Snelpersdruk van A BrinkkaN ZoON De uitgaTe dezer Courant geachieüt dagelgki met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aif onderlëke Nommera VIJF CEMTEN BINNENLAND QPUDA 1 December 1891 Het onderzoek van het water der Waterleidingbad gedurende November het volgende resultaat S Nor 8 8 Mg permanganas kalicus per 1000 00 9 H 10 5 g It K II g 16 8 5 II II 10 5 II g U ff ff De hh A Goudswaard uit Beeuwijk en A vao BamshoTtt uit Bodegraven deden gisteren te Hage met gunstigen uitslag bet examen vrije en orde oefeningen dor gymnastiek De minister ran oorlog heeft benoemd tot Ie uit sdjudant by het Se bat 4e reg infanterie te Ooudade la luit P Giel Tan het te bat via dat korpste Leiden Ds Theesing te Botterdam heeft hg gelegenheid n zijn BO jarig jubiM aan do armen der Nod Merv Gemeente te Zeveniiuizen een gifi geschonken ran 60 waarvoor diakenen een extra bedeeling van aardappelen eo spek hebben gehouden De Maatbode en de Standaard houden zich nog steeds bezig met de verkiezing in het district Gouda De Maasiode verwijt de Stand herhaaldelijk pogingen te hebben aangewend om de beteekenis der verkiezing van Gouda te rerralschen De verkiezing van den heer Havelaar wordt voorgesteld als een zegepraal der anti revolutionairen en de steun dóór de r katholieken daarbij verleend als oen herleving van het bondgenootschap FEVILLETOM UU het Duiüch XXV 98 r Goddank neen I da genezing maakt snelle vorderingen Wij zullen dus weldra het genoegen hebhen juffrouw Bomberg op Hohonhausen zien op debruiloft mgner zuster mag zy onder g m voorwaarden ontbreken Unica heeft haar tot bruidijuffergekozen Hecren ik heb de eer u te groeten Theodoof deed den graaf uitgeleide tot asn de huisdeur tóen hij daarna ib het kabinet terugkeerde vertoonde zijn gelaat een ernstige uitdrukking Tien duizend pond sterling I zeide liy Het tegoed van den graaf beilraagt maar veertig duizend galden Voor een verlies bohoevon w j uiet be reeadte zjjn antwoordde de bank or hem in de redevallende maar op dit oogenblik koffit dit vocrsoliot mij toch zsor onj Blegen Wy moeten nasi Londen dekking sturen en nog heilon het zou voor onshuis de gonadestoot zijn als de wiJsols daargindsüiet gehonoreerd werden Oouda heet h t is weer autl revolnJionair geworden Grooter onzin kan in n Mker niet debiteeren De r katholieken hadden zich aleohts behoeven te onthouden en de liberaal ware gekozen Toen de Maaéode in Juni 11 den oandidaat der anti revolutionairen afwees viel bij nu 1 hem aleuode werd hij gekozen Ijaat men uu maar beweren dat Gouda pen anti revolutiouair diltriet i De waarheid is dat het lot der Calvinisten te Gouda is roomsche banden ligf Hat noeven van de Standaard is dus eenvoudig belaehalijk Zij beweert nu dat prof Fabiu rioh teruggetrokken heeft omdat het hein onmtsgelijk wai professor en afgevaardigde tegelgk te weieo Dn de heer De Savorniti Lohman lan bekUi dds hfj niet beide betrekiiugea togelyk Was t nie eurea als de heer Fabius professor aan do frije Universiteit en lid van de Ttveede lUmer Pwaxor roorwendsel had da Standiumi moeilqk kftanw ubrengen t is ül te doorzichtig Had do heer Fabius zich ni t ternggetrokken er ware vau de èfMidache rerkiétfalg niets lereohtgekomna De Maathode polemiseert verder tegen de Siand over de vraag of de lieer Havelaar u dea niet een antirevolutionair IS n vervolgt dan Over bet algemeen befcomiaer a wg ons er al zeer weinig over of een anti re alutio nair al of niet verklaart het program van dr Kuyper te huldigen Dat iJB voor ons maar woorden die alleen beteekenis keggen ats wg deze uil daden laeren kennen De ondervinding en de raedmleeUng van de Stand zelven loonpn dat het program bij de aatirevolu tionairen zooveel waarde heeft als zq r elk oogenblik aan geven willen £ d hierom kan naar ora meeoing de Oentrumsparfij ook een anti revolatiouair steunen die het program geteekend beeft mits hy slechts door zijne daden bewijze dat bij niet streeft naar CalvinistiBche overheersohing Geen program Z9U de graaf argwaan hebben gekoesterd Dat geloof ik niet Mij beeft zijn gedfag heden volstrekt met bevallen Omdat hij voor kapitein Von Grooau waarschuwde P Dat kwetste mij ook omdat ik hem tot die waaraehawing niet gerechtigd viod Maar dat was het niet allee vervolgde Thoodoor hoofdschuddend ik vind op de viaag waarom de graaf zich die aanzienlyke som op Londen hel aanwijïen en waaromhij zijn beroemde kunstverzameling il verkoopen geen bevredigend antwoord iUj wil jijn slot vernieuwen Heeft hy daartoe een zoo verbazende somnoodig Waarsohyulyk Ik kan het met gelooven Mij komt eerlijk geeproketi de zaak verdacht voor Verdacht In hoe verre Ik vermoed dat Hoheahausen aan de beurs speculeert en van ons gold gebruik maakt om zijn verliezen aan Ie zuiveren Als dat het gevsl tvas zouSen wij hot weten Hy zou onzen raad innionSn 90 IiitMgendeel y moeten iets daarvan verne njen daarom spwuloetï hy i het buitenland ün hshkier haalde minachtend do seheiidersi op Eb al was dit hst geval zeide hy kalm Wat wagen wij daarbij Voor die kiuinc aeiB hebbeu ADVERT ENTIÊN worden geplaattt Tan I45 regels è 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatïraimte BoTendien worden alle IdTertentiën gratii opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk ties Maandags Terschgnt of onderteekeaing daarvan maar de antecedenten van een auti revoiutioiiairen candidaat moeten ona doen oordeelta over da mojelijkhoid om hem at of niet te steïuen Of do heer Havelaar bü het licht Tan een nach kaarsja tsisschen vier inuren het program geteekend haefi is ons volkomen onverschillig wg hebben hem gesteund omdat hg als minister getoond heeft beter te njm dan da liberale candidaat di tegenover hem stond Om dezelfde reden stouuei wij dan heer Msekay te Tiel niet en noodigen de katholieken van dat district dringend uit evenmin hem steun te verleenen Geeft de liberale tididaat da h er Tydcman verklaringen die hem aiet geheel onmogeFijk maken dan is ar naar onze overtuiging voor hen niets tegen faam al dadelijk hun tem te geven Do beer Mackay hgeft zich inderdaad voor ons onmogelgk gemaakt Hij was het hoofd van het ministerie dat zgn eigen ondergang de vterhoffitig der Kl erale en de hitterat verdeeldheid ii heel het land verwekte hg heeft als presidentifiinister de hoogste verantwoordelijk heid voor dei legerwet hü had den aoed on de r katholieken ep het hitterat t griereo en de zwakheid om in de zaak van Keucheuiua voor dr Suyper ootmoedig het hoofd te buigen Zulk een cat didaAt te steunen wij zouden om zelven er door beleedigen i wg zouden rondweg verklaren dat ry verdienen alaus door een Calvinist behandeld te wbrden Geen enkele r katholieke stem worde dus in het Tielsche district ep den heer Maokay uitgebracht De Standaard schrijft in antwoord daarop het volgende Zonderlinger rol dan de Maoiiodt in de Gaudsche verkiezing heefl gespeeld is zelden op het electoraal tooneel vertooadj De heer Havelaar zoo vertelde ze was em Antirevolutionair Waar een Liberaal Er stonden dus in Gouda twee liberalen tegeaover elkander maar wij toereikenden waarborg wij zullen door den verkoop van de kunstTerzameJing genoeg gesteund zija Mij hindert de 1 zaak alleen daarom omdat wg op het oogonblik tiimelijk beperkte tondsea tot onze boechikking hebbpn De tijden zijn ernstig en waaneer Hackenberg en Schmidt hun betaliugeo staken dan geraken wij o een vreeselüke verlegenheid Die haddeQi reeds lang dekking nioeten sturen Kan ik ze daartoe dwingen Het zou mij aangenaam zijn als wij het konden Ik verzoek je maak mg hel hoofd met warm autwoordde Boait erg die taak heeft mi at meoigea siapeioozeu nacht gekost Wij zuilen nog een dag wachten als wijl dan geen bevredigend antwoord hebben zult ge d reis moeten aanvaarden Ik ben bereid Als bet noodig mocht ijn ga ik torstond Laten wij tot morgen wachten Morgen viert Vetter lijn bruiloft Ik heb liJB uitnoodiging aanj enomen Morgenavond Neen ik beo op h t dejeuner geïaviteerd Dan koM it ge met den avondtreio vertrekken zeid a le bankier houd je gereed Ge zgt er dan oiVeTraorgcu en ik verwacht je madedeelingen per elegra f Ik zal do n wat ik kan antvoorddf Theodoor Vanoerer wij de gehotile som verliszen dao zijn wij ook virlereta Ën de geruchten ov r de bnnkierthvma