Goudsche Courant, woensdag 2 december 1891

m tf n Wi ivsg TUI deze twee as de heer Havelaar de mhut tUchte eo daMom ried ze haai geestverwanten aan hem te téunS Eerst had men oazerz jds wel een Antirevolutionair gesteld in Prof Fabius doch toen deze merkie dat hij uit Botterdam den wind van voren zou krijgen offerde hg zich zeldzaam edelmoedig op en schiep zoo de gelegenheid om in Havelaar ook onzengds den candidaat van de Maaêbode te steunen Wat is dit nu P Hebben we hier te doen roet de praat van wat de Franschen babillard noemen die er maar op los fantaseert of wei poogt de Maatbode te verstaan te geven dat baar redactie brieven van den heer Havelaar bezit die haar recht geven om op zulk een wijs te spreken Indien dit laatste dat ze dan met man en paard voor den dag kome maar zoo ze geen enkel be rijsstuk heeft om haar zeggen waar te maken dat ze dan of zwyge of ons vergunne van haar verder gepraat over de Ooudscho verkiezing geen notitie te nemen Wanneer een man als Prof Fabius ten aanhoore van 600 kiezers te Gouda de verklaring aflegt dat hg de candidatuur alleen afwoes omdat hij gekozen iqnde toch niet naar de Kamer lou kunnen gaan en de Uansbode vindt goed te zegsen dat zij hier niets van gelooft dan heeft ze de grenzen reeds overschreden die het schendblad afscheiden van een politieke courant En als de heer Havelaar niet anders dan antireToluiionair zijn wil aan de liberalen van Emmen verklaart hun candidatuur niet te kunnen aannemen omdat hij tot hun tegenpartij behoort en zwart op wit betuigt dat de stastsrechtelyke beginselen van ons program ook de zijne zijn dan ontzeggen we aan wit n ook en dus ook aan de Maasbode het recht te blijven rondvertellen dat de heer Havelaar liberaal is tenzij ze met de stukken bewijze dat de heer Havelaar ons heeft bedrogen Men meldt ons het volgende Zondagavond to 7 uren werd in het Vereenigingsgebouw de vergadering gehouden waarin de banier zou worden onthuld en waarbij hh Ponateurs waren aitgenoodigd aan welke uituoodiging slechts 2 hoeren waarvan é a lid van den Gemeenteraad hadden gevolg gegeven terwijl de leden verder de geheele zaal rolden Da Voorzitter der Vereeniging de heer J de Grauw opende de vergadering en zeide ongeveer bet volgende Geachte Medebestuurders en Leden Het is zeker velen Uwer bekend hoevele jaren reeds verloopen zijn sedert in een jaar ergadering het denkbeeld werd geopperd en voorgesteld ora voor onze Vereeniging een vaandel of banier te verkrijgen waaronder oam leden zich konden scharen en wier aanschouwen het dod onzer Vereeniging voorstelde doch steeds was het groote bezwaar de finaniien Als van zelf kon uit de kas van bet ziekenfonds j daarvoor geen gelden worden besteed zoodat wij het op eene andere wijze hebben bedacht nl van de batige saldo s van het vereenigingsgebouw waarvan gij allen kennis draagt daar bet verleden jaar in het verslag is vermeldt Het is ontworpen door onzen Secretaris Boekhouder en ik twijfel niet of die keuze zoowel wat het doek Daaraan hecht ik geen waarde U kent het spreekwoord vader er heet geenkoe bont of er is een vlekje aan Wellicht zijn ook over ons geruchten in omloop Dan had ik ze wel vernomen Gij kunt hot niet weten Maar wg zullen on nu nog niet angstig maken laten wij het beste hopen zoolang wij kunnen Daarmede was het gesprek afgeloopen de klerken kwamen en brachten hunne brieven ter teekeoing de boekhouder had eenige vragen aan den chef te richten en de kassier kwam eveneens om iet te vragen zootlat de bankier mot bezigheden overladen was Theodoor ging naar boven in de woonkamer om te ontbijten na het ontbijt wilde hij de beursbezoeken Flora scheen hem verwacht te hebben het ontbijt stond reeds op de tafel Was graaf Hoheuhausen strak beneden vroeg zij Theodoor zag zijne schoone zuster vragend aan Ik zag zijn rijtuig voegde zij er bij ik dachteerst dat zgnt bezoek mij zou gelden Dat kon je niet gelooven zeide Theodoor Hohenhausen is met freule Von Bucbenau verloofd Is die verloving een feit Graaf Hohenhausen heeft onze felicitatie aangenomen Alma Von Bucbenau antwoordde Flora en er als het beeld der vereeniging de keuze der letters en scbakeering betreft zijn gelukkig geweest Als lid der Commissie en Voorzitter der vereeniging zal ik het van het omhulsel ontdoen en draag het aan de vereeniging op en druk den wensch uit dat dit vaandel ons steeds blijve vereenigen en geen onzer het ooit ontrouw worde en het een sieraad voor onze vereeniging blgve I Aanvaardt het als een herinnering aan dezen dag en het zg U eeu spoorslag om op den ingeslagen weg voort te gaan de handen inéén geslagen steeds elkander te helpen en te steunen Daarna werd het omhulsel van do banier ontdaan en in de draagband door den oudsten Commissaris der vereeniging den heer J van der Steen gedragen en aan de aanwezigen voorgesteld Vervolgens neemt de eere voorzitti r de heer Th de Rot hot woord en schetst in breede trekken den toestand van vóór 17 jaren en dien van heden wgst op de aanhaling van den Secretaris Boekhouder in het uitgebracht verslag en wenscht dat die 72 hh Donateurs zich onderling zullen beijveren om hun zedeIgken steun aan deze vereeniging te scheuken Met verwijzing naar de banier die het symbool dor vereeniging zoo duidelijk vertoont en waarop spreker inzender wgst op de samenwerking tusschen kapitaal en arbeid verklaart hij gaarne geen vijand van het kapitaal noch van den kapitalist noch an den patroon te zgn maar wenscht éénheid en samenwerking Het Mensch zgn wordt te veel uit het oog verloreu en het eergevoel van den werkman dikwijls te veel gekrenkt en ook veronachtzaamd Spr is tegen revolutie die de Sociaal democraten zoo gaarne wenscben sn over de lijken hun doel wenschen te bereiken maar is voor eeolutie dat is ontwikkeling veredeling eu beschaving Deze improvisatie die ruim l t uur attentie vereischte werd met daverend applaus begroet en daarna door het zingen vap het Wion Neerlandsch bloed staande en met ontblooden hoofde ter eere der banier besloten Nadat de Secr Boekh den eerevoorzitter had dank gezegd en de heer A van Veen de keus der banier had geroemd en do heer K van der Kemp nog een woord had gesproken tot bevestiging bij geen sociaaldemocraat was werd de vergadering gesloten Aan het postkantoor Gouda eu de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand November 1891 in de Rijkspostspaarbank ingelegd 6322 58 terugbetaald ƒ 2680 13 Het laatste door d t kautoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3391 Door den predikant der NederI herv gemeente te Dinksperloo ds J W Kautzman wordt zoo meldt de rni Cl een eigenaardig middel toegepast om den sterken drank te bestrgden Jongelieden die hun huwelijk kerkelijk door hem wenschen te doen voltrekken moeten vooraf beloven dal geen sterke drank op de bruiloft zal geschonken worilen Weigeren zij zich hieraan te onderwerpen dan weigert ook de predikant zijoen dienst Alleen bier en wijn is geoorloofd Het gevolg van dezen maatregel die nog weinig heeft uitgewerkt is dat de meeste jonge paren het zonder kerkolgk huwelijk afdoen of zich naar eene andere plaats daarvoor begeven lag een aan verachting grenzende geringschatting in den toon dien zij nu aansloeg Unica heeft hem ertoe gedwongen en freule Von Biichenau lokte hem in hare netten Ik geloof dat jalouzie je zoo doet spreken Hoheuhausen beklaagde zich er over dat je je bezoeknog niet herhaald hebt Hij zal mij op Hohenhausen niet terugzien Gravin Unica heeft u tot bruidsjuffer gekozen Het kan zijn maar of ik die eer zal aannemen is een andere vraag zeide Flora de glinsterende oogen vast op haar broeder vestigend Ik ziein at je gelijk hadt toou je zeide dat men onverstandig handelt wanneer men zich in de hoogerekringen wil indringen Maar ik heb mij in het geheel niet ingedrongen graaf Hohenhausen maakte mijhet hof en noodigde mij uit zijn zuster te bezoeken Unica kwam bij mij en als Alma Von Bucbenau erniet geweest was dan zou ik slechts aangename herinneringen aan Hohenhausen bewaren Eo mij verheugt het dat je oogen nog op dejuisten tijd zijn opengegaan 1 Mg bevalt graaf Hohenhausen niet ik wil niet beweren dat hg slechteoogmerken had maar bet vermoeden dal hij aan eenverbintenis met onze familie gedacht heeft spreek ikmot alle beslistheid tegen Papa daeh daar ook anders over De hoop en de droomen van papa kennen wij zeide Theodoor kalm ik heb mij er nooit medekunnen vereenigen zij passen niet bij onze oroatan I Men meldt uit Breda aan de N R Cl Nadat bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de Kon Militaire Academie door den gouverneur generaal raajoor Hardon berg het zoogenaamde baren door strenge bepalingen werd tegengegaan was hiervan het gevolg dat de nieuwaaugekomen cadets door de vier oudere studiojaren geheel werden genegeerd waardoor van zelf eene minder gewenschte verhouding ontstond Door den nieuwen gouverneur kolonel Borel sobg nt die strenge maatregel buiten werking te zijn gesteld waardoor al dadelijk weder het baren is begouneo Intusschen sohgnt men tegelgkertgd de grens van het betamelijke eu onbetamelijke te hebben overschreden en moet een cadet au het Ie studiejaar door den cadet L tan het 3e studiejaar getrapt zgn De met het toezicht belaste officier heeft onmiddidgk dit feit gerapporteerd tengevolge waarvan den genoemden cadet een welverdiende straf is opgelegd nadat hij eerst bekend dooh kort daarop die bekentenis weder bad herroepen zeggende aauvankegk te hebben bekend ten einde eens te zien hoever de waarheidsliefde van eenen officier ging Zgn vader een hoofdoflioier vroeger leeraar aan de K M A scheen zgnen zoon te gelooveu en kwam ter ongelegener tgd tustchenbeide met de bedreiging deu minister van oorlog met de feiten in kennis te zullen stellen en te zullen aandringen op bet ontslag vbd den officier die rsppfrt had gemaakt Een langdurig onderzoek werd ingesteld met het gevolg dat overtuigend bleek hoe laatstbedoelde ofllcier juist bad gezien en geoordeeld fig het hoofdbestuur der Nederlandsche juristenvereoniging is een voorstel ingekomen van de Nederlandsche Maatschappg van geneeskunde om saam tewerken tot het benoemen eenor commissie juristen en medici ten einde praeadvies uit tel fgenover vragen de afzondering en verpleging van jtrankzinnige misdadigers betreffende Vooral wordt door de M v geneeskunde goedig geacht te overwegen of voor dergelijke patiënten die onder de andere krankzinnigen niet tehuis behooren door hun voorbeeld kwaad stichten en de omgeving tot vergrijpen tegen de orde kotuplotten en samenzweringen opwekken en die de ganeesheeren niet gaarne Ie midden der andere krankzinnigen in de gestichten opnemen geen andere gestichten moeten worden opgericht en hoe daar het toezicht eu de bewaking Jan moet worden ingericht om de maatschappij voldoende tegen krankzinnige misdadigers te beschermen Ook wordt door de Maatschappg overleg tusschen artsen en juristen gewenscht omtrent de behandeling en verpleging van jeugdige personen die zoodanige afwijking in het karakter vertoonon dat zij als toekomstige misdadigers mogen worden beschouwd Het hoofdbestuur stelt daarom de juristen ver eeniging voor eenige barer leden te verzoeken met de gedelegeerden van de Geneeskundige maatschappij de beeren dr C Winkler dr A O H Tellegen en dr G Jelgersma in deze zaak praeadvies aande Maatschappij van geneeskunde uit te brengen in verband met het verhandelde op de laatste algemeene vergadering der Maatschappij te Zutf jn gehouden Buiteolandscb Overzicbt In de Pransche Kamer beproefde de oppositie de dighedon Baron Von Adierberg zal ook nooit zgn oord gestand doen Zeker kunt ge dat niet beweren Herinner je wat ik jo vroeger over dien barOBgezegd heb I wij hebben trouwens nu wel aan anderedingen te denken en de baron schijnt zelf te gevoelen dat hij fiasco heeft gemaakt in het kabinet komthij nog slechts zelden ofschoon hij nog dagelijks zgnneef bezoekt Flora was aan het venster gegaan zg staarde pguzend naar buiten Zij had de hoop en den wenscli baars vaders gedeeld de verheffing tot den adelstand zou haar naam in de oogen van den graaf een hoogoren glans verleend hebben en aan de mogelijkheid eener verbintenis met dan graaf had zij sedert de gemeenschappelijke reis met hem vast geloofd Zij had ook toen nog die hoop gekoesterd toen zij door Alma Von Bucbenau zoo diep wns beleedigd en Hohenhausen had door tamelijk oodabbelzinnige uitingen aan dit geloof voedsel gegeven De te pijnlijker moest haar nu de tijding der verloving aandoen maar haar trots gedoogde niet die smart ook aan anderen te openbaren Mgnheer Von Adierberg zal waarsehijnlgk on huis spoedig weer verlaten verbrak zij na een poo het zwijgen de dokter heeft hem veroorloofd opte staan zijn krachten zullen nu ook schielgk terugkoeren Wordt vervolgd Regeering een nederlaag te bezorgen bjj de behandeling van het verdrag mot Dahomey Öe Afgevaardigde Piohon stelde voor het ont erp naar de Regeoring terug te zenden en haar te verzoeken een ander ontworpvordrag aan te bieden De Regeering bestreed dit voorstel dat ten slotte met 389 tegen 108 stemmen werd verworpen Hoewel tie discussie nu en dan heftig was was er toch geen nieuws in De commissién der mijneigennars en kolenwerkstakers in het Fronscho Pa de Calais hebben een vergadering gehad waarin het vrij kalm toeging en verschillende punten besproken worden en men het onder voorbehoud van de goedkeuring door het comité der mgneigeuaars en dai werkstakers eens wer De vraag over de wederaanneming van de ontslagen werklieden zal later behandeld worden De Kamercommissie belast mot het uitbrengen van bet rapport over het wetsontwerp ter wering van de onzedelijkheid verklaarde zich volkomen met d strekking van hot ontwerp te kunnen vereenigeii doch dal zij do rodootie daarvan als onaanneembaar boschouwt In de Fransciie wetten wordt het bedrgven van prostitutie niet als strafbare misdaad beschouwd waardoor ook de feiten waartegen de nieuwe wet gekoerd zal zijn niet als strafbaar beschouwd kunnen worden Caprivi s rede in den Rijksdag heeft een goeden indruk gemankt zoowel binnen als buiten het Duitsohe rijk Zelfs de Vossiache Zeitimt die in don laatsten tijd nogal zivartgatlig was is in hoofdzaak met de strekking der toespraak ingenomen en heeft alleen bezwaar tegen enkele onderdeelen Zoo zegt hot blad dat het beweren als zou de staatkundige toestand onvast en onzeker zijn toch niet overal van grond ontbloot is Er zijn meer vertrouwbaro grondslagen noodig dan die welke Caprivi noemt en het voorbehoud dat de rijkskauselior betreffende den duur van den vrede gemaakt heeft moot worden weggenomen vóór men volkomon gerust kan zgn De Nordd Allgem Zeil vertrouwt dat de verklaringen van den rijkskauselior in het buitenland de overtuiging nullen wekken dat het in den laatsten tijd willcfs en wetens aangemoedigde pessimisme ongegrond is Daarentegen vindt de fational Zeitung do voorstelling te mooi ora getrouw nnar de natuur te zijn en liet nationaal liboralo blad gelooft dat Von Capriii niet alles gezegd had wat hij had moeten zoggen ora de schildering volkomen te maken De toestand in China wordt met ioderen dag bedenkelijker De opstand iii Noordon breidt zich uit 011 de Mongolen trekken verder zuidwaarts Roods hebbon de opslandoltngoii een keizerlijk leger van 4000 man verslagen en de stad Choyangingenomen Alle christenen zouden daarbij vermoord zijii To Peking maakt men zich ernstig ongerust Niet alleen wordt het leven van den keizer en zijne familie bedreigd maar men vreest ook voor de aldaar wonende Bjuropoesolie en Ainerikaansche gezanten Ton noorden der stad van waar hot eorst een aanvat te wachten is zijn geen vostingwerken De regeering achtte hel alleen noodig de hoofdstad van de zeezgde te versterken omdat zij alleen van daar een aanval duchtte De stad is iliis geheel aan du aanvallers ilootgekteld Het ergst is dat de regeeriiig hare oigeu troepen niet vertrouwen kon Voor zonver het hun niol aan moed ontbreekt slaan ze in betrekking tot ile geheime genootschappen van welke steeds do samenzweringen tegen de dynastie uitgaan Hot staat daarom te wachten dat evenals bij den Taiping opstand de buitenlandsche mogendheden zich niet bepalen hunne eigen onderdanen te beschermen maor legers ontschepen om ook het vorstenhuis te beschermen en den opstand te dempeu GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden October en November 1891 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 schoolboekje l schaar in étui 1 portemonnaie inh ƒ 1 10 I pakje inh 4 vrouwenmutsen 1 zilveren oorringelje 1 glazenmakers liaraant 1 halsliand met belastingpouning van het ja ir 1891 no 219 2 paar kousen l gouden vingerring 1 fantasie broche 1 rood koralen armband 1 teenen mandje 1 gouden broche 1 rozenkrans I knipmesje 4 overhemdjes 1 mes 1 duimstok 1 koralen armbondje 1 kompasje in göud gezet 1 gouden oorbelletje 1 oorknopje 1 portemonnaie inh f Q 35 1 paar kousen gemerkt letter B 1 speentje 1 gouden oorknopjo 1 wit linnen zakje 1 plaatje van een gouden ring waarop de letters M L G 1 duimstok 1 fantasie bood 1 pampluie ï gouden oorbel 1 fantasie broche en 2 dito oorknopjes 1 inktkoker 1 rozenkrans l brillenhuis met bril 1 parapluie 1 fantasia armband 1 kruiwagen De gevonden voorworpen in de maanden April en Mei 1891 en niet door de verliezers afgehaald zgn ter beschikking van de respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeIgk geogend van 11 1 uur s morgens De Commissaris van politie te Gouda W N VAN GARDEREN KEi L 18GEVIi G De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis vun de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belsstingen enz te Rolterdam op den 27 Novembor 1891 is executoir nrklaard het Kohier van het Patentrecht No 7 dienst 1891 92 I2de kwartaal Dat voormeld KOHIER tor invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voel te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 30 November 1891 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 338 Staats loterij December 2e Klasse Trekking van Dinsilag 1 No 16764 ƒ 20 000 No 8931 ƒ 5000 No 6396 ƒ 20 0 No 18065 en 19715 ƒ 1000 No 12720 ƒ 400 No 9648 en 9832 ƒ 200 13463 16251 No 240 1061 58114 8647 12405 en 15973 100 Prijzen van 30 16688 18109 15709 18141 15786 18281 15792 18352 15794 18371 15801 18412 15844 18498 15939 18540 15953 18580 15998 18602 16062 18615 16118 U619 16160 18889 18193 18773 16218 18806 16279 18909 16318 18927 18986 19014 16381 1905316388 1908016430 19146 18442 19233 19365 19415 63 19496 16504 19614 16696 19589 16641 1967616691 19731 16744 1974016762 19754 16S21 1977018866 1980318931 1984817023 1993517060 2004817102 20109 20212 20167 17159 3026117213 2036717220 2038917376 30390 m844 30338 17388 2036817391 2036917446 2 41717548 2043817643 2053217692 2056917740 2068517747 2066717912 2069217958 2076317983 20SB71 P33 20898 jt m 20901 lïOSO 20945 im 810Q 20 2644 6286 8142 10767 13424 55 2664 5323 128 2696 6412 165 2803 6635 239 2863 6577 338 2888 6725 408 3016 5782 477 3048 5799 523 3083 5870 80i 3110 6886 6 8 3126 5920 661 3159 5930 707 3173 6020 760 3249 6026 790 3365 6028 826 3377 6086 908 3397 6104 939 3471 6169 949 3506 6182 1001 3517 6202 1013 3621 6241 1024 3623 6280 1U28 3704 6292 1043 3711 6313 1173 3723 6346 1218 3800 i389 1233 38 649 8187 11027 13469 8236 11073 13484 8317 11197 13492 8360 11199 13495 8373 11281 13546 8409 11280 lo576 8692 11349 13602 8681 11368 13644 8694 11367 13686 8803 11392 13744 8814 11400 1 751 8825 11430 13828 8831 11583 13846 8925 U534 13892 8976 11575 13931 9006 11590 13940 90U9 11673 13943 9020 1368 3970 6673 1378 4010 6717 1423 4027 8871 1474 4031 6932 1543 40 4 6993 1556 4102 7035 1569 4181 7U3 16150 4220 7203 1734 4225 7281 1739 4246 7290 1772 4304 7330 1860 4399 7408 1874 4464 7475 11675 13988 9040 11685 14018 9047 11704 14048 9103 11 19 14144 9t07 11843 14157 9202 11846 14221 9209 11895 14249 Sf270 l 930 14268 9Ï74 11931 14362 1300 3901 6542 9314 1200 14368 1324 3908 6676 9350 12009 14386 9386 12016 14408 9510 12044 14423 9634 12054 14493 9562 12093 14606 9587 12132 14609 9633 12182 14521 9637 12186 14535 9727 12249 14667 9742 12326 14683 9 94 12348 14690 9884 12364 14722 9958 12462 14819 9991 12592 1494S 1915 4484 7608 10062 12713 14964 1944 4502 7523 10074 12736 14982 1960 4619 7535 10122 12738 16089 2066 4622 7595 10142 12773 15163 2091 4731 7600 10158 12784 15189 2097 4732 76 9 10177 i2799 15230 2191 4914 7816 10180 12823 16231 2317 4934 7829 10191 12832 16280 S32 4968 7848 10231 12859 15282 23è3 4977 7849 10383 12920 15367 2386 4986 7890 10444 12936 15408 2394 5030 J893 10621 12968 16438 2399 5044 79 10533 13085 16464 2420 5056 7957 lti i9 13105 15649 3868 5063 800310647 132 6 15629 2566 5068 8005 10707 1S238 15Ï0S 6073 8072 10734 13305 ï 660 5260 8089 10762 I3388 6e80 2641 5381 8090 1076S Vorige lijst No 176 51 ra z 17641 Burgerlijke Stand GKBOBEN 28 Not ornelis Johlau mdin O Ni weahuiBeD ea C J Slinlcera Mvrinu oudert F 8m Ü eu J 1 Hoogeosteger JobiODa CoDiUptiDa oudrrt i G van DoaKCD en C C Blom AntoD ooders J d Jong ta S M ia der Draai k eo Cornelia oudcra B Sluitar en C titlscber 80 I eoa Gerarda Adnana oadcra S Tak en G Mes Geertruida oadera J vas Boeren eo choUeB 1 Dec Tryntje Mafg iretha oudeti C J Matse en M Zevcrboom OVERLEDEN 28 Nor H OMltrwiJk Wed J de Graaf 69 j aO D Hfgetr 6S j 1 l e G N ao Hoolf 85 jaar ADVERTENTIÊN g fl @ tt w 2 5P f OTO a q Den 5en December 1891 hopen onze geliefde Outiers CORNELIS VAN DER VEGT EN JOSINA ANTOINETTA BONNEÜR hunne 25JABIGE MCHTVEREENIGING te herdenken Wna ea kifo f vswagv i M g SB W Hanne dankbare kinderen Voorspoedig bevallen van een Zoon I M STROEVE Beszelzen Gouda 1 December 1891 Heden overleed tot diepe droefheid ran my en mijne kinderen mijn geliefde Echtgenoot de Heer T J W tan ROSSÜM Wed T J W TAN ROSSÜM DE Lange Aêch bjj Buren 28 Nov 91 Eenige kennisgering De ondergeleekende betuigt mede namens zijne Ecbtgenoote zijnen dank aan allen die bljjken van belangstelling gaven ter gelegenheid van zijn 40 jttrig Huwelgk G A D J GABRY Gouda 1 December 1891 De ondergeteekende heeft de eer zjjn geachte Clientelle te berichten dat door het verwisselen van Coupeur zijne zaak thans aan de hoogste eischen ZAL VOLDOEN J HOOGE BOOil Op Dinsdag 15 December 1891 s morgens 9 uur zullen ten overstaan van Notaris MÜNTIJN te Gouda in en bg het nieuwe Verkooplocanl Wjjk E No 17 in de Nieuwsteeg te Gouda publiek worden Terkocht mmm mmi waaronder Mahoniehouten en andere Kasten Tafels Canapes Stoelen Spiegels Schildergeo Pendule met Coupes Klokken Piano Ledakanten met Behang Bedden en Beddegotd Kleedermakers en andere Naaimachines Kachels Lampen Gaskroon den gedaeltelgken INVENTARIS vaii een Vischwinkel Koper Tin Blik Porcelei Glas en Aardewerk enz enz Voorts eene groote Boekenkast een groot aantal geneeskundige werken n andere boeken en geschriften en eene groote partjj Sigaren in verschillende fijne merken Te bezichtigen des daags te voren van 9 12 en Tan 2 4 uur