Goudsche Courant, woensdag 2 december 1891

1801 Donderdag 3 December NO 460 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekeué De Insendlng van advertentiSn k an geschieden tot Mü uur des namiddags van den dag der uitgave SFAANSOHE OOSNAC Deze Cognac wordt gestookt uit de fijnste Witte Wgnen te Xere Zeldzaam vol en getirig Per flesch ƒ 1 85 verkrijgbaar gesteld te Gouda bg J v a w O IJ E Kleiweg 2 VAN HOLK TER KUILE D B L JF T St Nicolaas Voorhanden eene mime sorteering Kinderspeelgoed F ne en Ordinaire POPPEIT enz enz Een ieder wordt beleefd uitgenoodigd de St NICOLAAS ETALAGE te komen bezichtigen HOOGSTRAAT 123 GOUDA Richters Steenen BOUlFnOZMA H van derBUBGeoZOON ETALAGE GEREED goed voorzien van verschillende smaiten BORSTPLATEN Marcepain Harten en Platen Dagelijks versche BOTEBLETTEBS J OÜVEAÜTÉS St m COLA AS ilgemeene Expeditie Onderneming m mi EN LOOS E COLLISNON C FACTORIJEN der Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en van den Nederlandschen Centraal Spoorweg voor binnenlandsch vervoer van BESTJELGOÜDEREN Correspondenten der KEIZERLIJKE DUITSCHË POST INKLARING INCASSBERING Verzending van gefrankeerde en ongefrankeerde Beatelgoederen tegen de normale tarieven van de Spoorwegen zotider eenlge verhooging Va 1 lol 5 K Posllarief 1 K 15 Ct 2 tot 3 20 4 5 25 Boven 5 tot en met 10 E 30 Ct naar alle stations van den Staat en Centraal Spoor en naar die plaatten waar Kantoren der Onderneming gevestigd z n Het publiek wordt beleefd doch dringend uitgenoodigd voor goede en voor bet vervoer voldoende verpakking te willen zorgen en de adressen stevig op of aan de collis te bevestigen DE ADMINISTRATIE Het Kantoor is verplaatst naar de MARKT 145 De ondergeteekende naakt hiermede zgne geachte clientelle en verdere begunstigers bekend dat hfl bg zgne SPEKSLAGERIJ ook eene VLEESGHHODWERIJ heeft gevoegd Hfl zal ook in dit vak niets onbeproefd laten om door de levering van 1ste Kwaliteit RONDen VARKEN8VLEESCH prompte bediening en zeer billijke prezen het vertrouwen zgner geachte plientelle en verdere stadgenooten waardig te worden Aanbevelend IJEd Dw Dienaar C A VERZIJL Vleeschhouwer en Spekslager SPIERINGSTRAAT F 48 W f Gelieve op naam en nummer te letten IXieuwe Kaas lnrichling TE KOOP BOTERFABRIEK Nieuwe Laan te Delft Gouda Suelpersdruk Tan A Brinkman Zoom GROOTSTE SORTEERING Dames en Heeren PARAPLUIES 30 Wandelslokken HEEREN PARAPLUIES zeer soliede zelfslnitend PBIJS f 5 0 J J VAN LINGEN Maikt 58 EATEIimOO PASTILLES VAN TICTOR HANDS te BudaPestli is het eenig en afdoend middel tegen VERKOÜDHEID Overal verkrëgbaar En gros J C OOSTEBUOPP Cc Amtterdam Zuoll Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als bDofdprys in het gelukkiKtt geval biedt de nieunste gfroote fieldverlotia die door de Hooge Begeering ran llltiuburg goedgekeurd ea gewaarborgd is De Toorueelige iDriclilini van het nieuwe plan bestaai dnarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingea van 100 000 loten 50 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronderzijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echterl prijs a M 800 000 8 prijzen a M 16000 1 prijs a M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 68 ptyzon ü M 6000 1 prgs iiM 76 000 106 prijzen a M 3000 1 priji ÜM 70 000 208 prijzen ÏL M 2000 prijs aM 66 000 6 prijzen a M 1500 pryzen a M 60 000 606 prgzen a M 10001 prijs aM 66 000 1060 prgzen a M 6001 prya a M 60 000 30930 prgzen a M 1481 prijs aM 40 000 171 88prij2enaM 800 2001 prijs aM 80 000 160 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prüstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde jGeld verloting is ambtswege bepaald plaats te lebbeo op den 10 DKCBMBEB e k en kost biervoor 1 geberl origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 y 1 80 1 kwart f l j II 0 90 tegen toezending van bet bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Oriclneele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en tendes w j aan onze T bgunatigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling dar prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelÜKd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunatigd en onder vele andere aanzieulgke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het IS te voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens du reeds op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste recbtstreeksob te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Uaniburir V S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zulluu wij ook voor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bediening de tovredenbeiil van onze geeeule Begunsti rrs te verwerven De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgkt met nitEondering van Zon en Feestdagen De prgi pei drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Uzoaderlijke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 December 1891 Meermalen wordt er beweerd dat de omstreken onzer stad niet mooi zijn Men kan zelfs wel eens hooren omstreken zijn er niet De eerste bewering komt gewoonlijk van lieden die niet vorder kijken dan hun neus lang is en de tweede van hen die in t geheel niet kunnen kyken Dat schilders van naam er dun ook anders over denken is genoeg op te merken Van tyd tot tyd geven toch onze tijdsohriften reproducties van teekeningen of schilderstukken die in onze nabgbeid genomen zijn Zoo vonden wq o a om slechts enkele te noemen in de Katholieke Illustratie Een gelicht in de omttrekm ro Gouda van I H van der Hart In de Huisvriend Boerdery aan den IJateldijk te Qouderak van J W van Borselen Van den lfden in e Kuostkroniek tandtchnp in de Tlitt ISn nu wéér in het November nummer van Elsevier s geïllustreerd moandsobrift de Platte weg Sj Qouda van Willem Roelof Deze laatste kunstschilder kon men in den nszomer van 88 Aiit en bij de sluipwijksche plas dagen aan dagen vinden bezig zijnde met schetsen te maken Het Engelsche dagblad The Times schreef dan ook eenmaal niet ten onrechte Koekoek en Scbelf hout Mollinger en Roelofs de Haas en Stortenbeker vindden nog altoos hunne onderwerpen in de vlakke jyHollandsche on Zeeuwsche poldert De bewoners er van schflnon echter op het laatst zelf het pittoreske hunner omgeving niet meer te zien en blyft deze gave voor slechts enkelen nog over De Kotterdamsche Eochtbank veroordeelde gisteren D V W houtdraaier te Waddiagsveen FEUILLETOIM Uit het Duittch XXV 99 Die schielijke genezing heeft hij aan je zorgvuldige verpleging te danken antwoordde Theodoor wiens gelaat opvroolijkte je moogt je er op beroemen hem het leven te hebben gered Flora bloosde en sloeg voor den blik van haar broeder de oogen neer Wat ik heb gedaan was mijn plicht zeide zij en pliohtsvervulling kan op dank geen aanspraak maken Hm nu men verwacht niettemin dankbare erkenning en die mog je niet onthouden worden Overigens zal Von Adierberg met ons huis in verbinding blijven hij belast zich met de correspon lenlie met onze Fransche en Eozelscho bandelsvrienden Wordt hij klerk vraog Flora teleurgesteld Als je dat zoo noemen wilt ja Mij is dus niot zoo rijk Daaromtrent kan ik je niets zeggen Naarhet heet wil de jonge man bezigheden hebben maa wegens diefstal van een gouden horloge met dito ketting tot tweo maanden gevangenisstraf B N bouwman te Bergambacht wegens mishandeling tot ƒ 10 boete subs 10 dagen hechtenis A de B en 3 de B molemiars te Nieuwerkerk a d IJsel wegens mishandeling de Ie bekl tot 7 dagen gevangenisstraf terwijl de 2e bekl werd vr gesproken A D smid en L v d Y v V arbeider te Moordrecht wegens wederspannigheid tot 1 maand gevangenisstraf H H machinist en J v L remiseknecht te Gouda wegens diefstal de Ie bekl tot 2 maanden gevangenisstraf en de 2e bekl tot 1 maand gevangenisstraf Voorts werd de volgende uak behandeld bied was door zijn en B J L oud 27 eerste bekende de Op 6 October werd T G 8 sjouwer te Gouda moedwillig mishandeld TiVMLffetuigeu verklaarden pertinent onder eede dat dit neef P T S oud 20 jaai jaar sjouwers te Gouda andere niet £ isch 14 dagen gevangenisstraf Daarop stond terecht de mishandelde in de vorige zaak T G S sjouwer te Gouda die op 6 Oct zijn neet F T S oenige lasterlijke woorden naar bet hoofd geslingerd had Eisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraak Dinsdag e k Als men nog niet weet dat de Nederl taal een rijke taal is moet men maar eens de laatste aflevering van het Woordenboek ter hand nemen Doar kan men in vinden bet woord goed plaats innemende met 38 kolommen ieder van 72 regels en alsoo een geheel uitmakende van ruim zeven en twintig honderd zes ge 2700 regels Dat is moer dan rijk t is schatryk ik geloof daar niet aan was hij werkelijk rijk dan zou h niet bij anderen in dienst treden Daar kunnen wij eerst na zijn genezing zekerheid van krijgen wij zullen ons thans niet met vermoedens bezighouden Zoolang hy niet zelf m t je er over spreekt moot je er niet van spreken dat zou hem onaangenaam kunnen z jn Theodoor nam na deze woorden afscheid van zijn zuster om naar de beurs te gaan on Flora bleef nog lang in gepeins verdiept XXVI Ten huize van juffrouw Therese Goldschmidt waren fraaie versieringen aangebracht en uit de met een veelkleurige draperie behimgen eetkamer klonken den binnenkomende heldere klanken en vroolijk gelach te gemoet Met den bruidskrans in bet haar zat Helena naast haren echtgenoot wiens gelaat von geluk straalde en in bonte nj hadden de gasten zich om de tafels gegroepeerd die gebukt gingen zooals men bij zulke gelegenheden pleegt te zeggen onder de schotels on flesschen Paul Vetter had zoo even zijn met spreuken rijk doorspektei heildronk op de gasten uitgebracht hen allen bedankt voor de bewezen vriendschap en deelnemins on den wensch geuit dat zij allen zoo gelukkig zijn of wonlen mochten als liij in dit uur was waarin luj zijn hoogstea wonsoh voryuld zag ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere r el meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsnümte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Naar wjj vernemen is t op den 16n dezer maand 60 jaren geleden dat de Heer C Knaap benoemi is tot lid dor ommissie tot oprichting en instandhouding der kleine Kerk van de Hervormde Gemeente te Gouda De vier overige niet hem benoemde leden zijn allen overleden Het bestuur der Zuiderzee Vereeniging heeft aan het Algemeen Bestuur de leden donateurs en begunstigers dier Vereeniging verzotiden do zevende nota van het technisch onderzoek de droograaking zelve betreffende vergezeld van eene zeer uitvoerige kaart Met nog één stuk Nr 8 eene vergelijking der verschillende onderwerpen tot oplossing van het Zuiaerzeevraagstuk behelzende zullen de resultaten en beschouwingen van het technisch onderzoek volledig zijn medegedeebl Deze laatste nota kan vóór het einde des jaars verzonden worden om ten slotte gevolgd te worden door een vermoedelqk in Januari a s te verzenden rapport waarin het dagelijks bestuur zijne meening over de oeoonomische en financieele zijde der zaak uiteen zal zetten Daarna acht het bestuur het oogenblik gekomen eene algemeeno vergadering uit te schrijven om over den verder te volgen vtq gezan eniijk van gedachten te wisselen Toen er nog van horloges inkomende rechten betaald moesten worden was er op de boot van lqt terdnm naar Harwich een passagier die een roijderling hemd droeg vol zakjes waarin niet minder dan honderdzesen veortig horloges gestopt waren In dit hemd van horloges wns het hem onmogelijk te zitten maar aangezien de overtocht niot zeer lang hoogstens vieren tnintig uur was scheen dat er weinig op aan te komen De boot voer af en de man begon het dek op en neer te slappen zonder dat iemand het minste ver Natuurlijk had die toost overal weerklank gevonden en Feodor Vogel stond op om hem op passende wijze te beantwoorden waarbij hg de diensten in herinnering bracht die de voormalige reiziger aan de firma Gebroeders Vogel had bewezen Slechts twee personen deelden niet in de opgeruimdheid van al de andere gasten Theodoor Romberg en Fanny Vogel Het feest moest beiden berinneren ann hetgeen zij door eigen schuld e moedelijk voor altijd verloren hadden Fanny had eerst de uitnoodiging willen afwijzen maar toch eindelijk aan het verzoek van Helena en hare moeder toegegeven maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat baar geen plaats naast ir vroegeren verloofde zou worden aangewezen in die voorwaarde had Paul zich moeten onderwerpen boa ouga irne hij het ook deod Al te scherp snijdt niet had zijn waarschuwende stem haar toegeroepen toen Paliny bg deze voorwaarde bet een beslistheid volhardde die geen tegenspraak edoogde Zij had baar nogmaals geraden de hand aan te nemen die haar met de bede om vergifFsnis werd nangebodeil maar Fa hBy smeekte befti te zivijgen en vanOPle verdere pogingen tot vörzoenins af te zien daar deze toch vruchteloos zouden blijven Moar dal kon faul Vetter uiot hij gaf de zaak niet op zoolang er ndBkpen zwakke hoop overbleef hij wRS zelf behouden fflm wal gestapt onk Tbeoiloor moeèt zich in du seUik verheugen 1