Goudsche Courant, donderdag 3 december 1891

I 96 2869 6197 8711 I 104 2892 6222 8713 j 168 2976 5270 87 9 176 3000 5280 8732 229 3104 5292 6734 251 3178 5333 8766 336 3224 5384 0909 374 3239 5810 8914 891 3262 5832 8941 450 3279 5843 471 3296 6068 476 3305 6099 464 3332 6123 9066 562 3349 6124 9125 622 3 187 6147 9iSl 645 3399 6173 9205 662 3450 6243 9229 727 3463 6388 9268 743 3478 6539 9309 87 3495 6600 9344 881 3511 661 2 9383 917 3550 6605 9884 944 3592 6687 9H85 980 3594 6722 9392 1014 3697 6744 9400 1042 3729 876 9444 1150 3740 6929 11 6 3777 7 j30 1191 3796 7031 9655 1206 1817 7036 9681236 3961 7039 9724 1339 4035 7062 9s66 1448 4071 7065 9878 1490 4 160 7084 9909 1699 4217 7109 9913 1663 4260 7293 9914 1716 4276 7368 9936 1757 4367 75 9 lüu37 1768 4362 7688 1UÜ66 1801 43 8 7743 10078 1806 4477 7766 10080 1839 4523 777510084 1845 4641 7811 10124 1905 4667 7824 10186 1931 4567 7837 10261 1967 4683 7889 10340 2072 4B3 79S1 10352 2145 4653 7987 10359 2163 4662 8060 10394 2201 4686 310 10489 2261 4713 81B3 1Ü566 2366 4721 8167 10367 2472 4777 8222 10596 2660 47 9 8305 10609 2664 47 95 8390 106 Ï0 2666 4812 8396 10878 2684 4833 8424 10716 2704 4856 8428 10807 2748 4937 8433 J08 27 Vorige lijst No 523 ra z 1934 No 1944 ra z 1954 No 13943 m z 13953 ADVBRTENTIËI Voor de vele bewjjzen van deelneming ons betoond tgdens de ziekte en bij het uverlyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader den Heer ADRIAN ÜS JOHANNES BIEZENAAR betuigen wg onzen iunigen dank Ajede namens mgnn kinderen Wed A J BIEZENAAR VAN CaTZ moeden had ran het Tieemdsoortige hainas vaaiiuhq gestoken was Ongelukkig vo or hem kwam er een zware mist opec de boot moest blgren liggen De miat wilde maarniet optrekken en de man die niet zitten kon liep ranhopig heen en weer en werd hoe langer hoevermoeider Dertig uren waren verbopan sedert bijde HoUaudsche kust verlaten had n al dien tijdbleef bij op de been Dat die passagier iu het geheel niet zat trok de opmerkzaamheid n allen aan boord en terwijl hij nog 8tee ls heen en weer liep verlangend dat de mist toch maar zou optrekken bespeurde hg dat aller üogen op hem gevestigd waren Hij dacht dat hij ontdekt whs en werd zeer ongerust Maar bet schip bleef even onbeweeglijk en als een geest die geeu rust kan vinden waggelde hij over bel dek Zes en dertig uur ian Holland en nog was bg op de been Tweeden veertig uur verliepen en de ongelukkige die zich niet kon buigen of zitten en bijnn neerviel van vermoeidbeid sleepte zich voort met verbazing door iedereen aant ekekeu Nog was er geen teekon dat dif mist zou optrekken Tw e cn twantig uren over den tijd en het slachtoffer van horteges bleef nog maar steeds over het dek voortzwoegen Eii delijk kwam er een windvlaag die den mist verdreef en toen de boot de haven binnenliep kwamen de douanen aan boord Zoodra het afgemat voorkomen en de eigenaardige gang aan den man in t oog vielen spraken zij hem op strengen toon aan dat de moed bem begaf Toen hij op een verschrikten toon aangaf wat hij bij zich had viel bij zoo sigf als hij was bt zwijmd in de armen der douanen Hij werd alllus behoorlijk ontkleed en liet zgnhemd in het kantoor der in en uitgnsnile rechtenachter Zondta aèlad jStaten Oeneraal Tweede Kamee Zitting van Dinsdag 1 December 1891 De Kamer is met de algemeene beraadslaging gereedgekomen en heeft Hoofdstuk I Huis der Koningin aangenomen Van bijzonder gewicht was de discussie niet Het voornaamste was eene rede van don beer Schaepman die vooral nadruk logde op der katholieken beginsel dat de kerk niet is onderworpen aan den Staat vaut dat men God meer moet gehoorzamen dan de menschen zulks in antwoord op de verklaring van den minister Smidt dat de kerk vrij moet zijn maar gebonden aau de landswetteii Overigens kon hij evenals de andere sprekers der recliterzyde de heeren Keuchenius en Van Alpben bet best met de regoeriug vinden De heer Keuchenius nam de gelegenheid waar om de dissidente bondgonooten de katholieken naar het hart der Maasbode eens goed den mantel te vegen Naar ouder gewoonte dwaalde deze spreker weer zoo af mot aanhalingen en heriuneringsdata dat de voorz een paar malen moest lusSchen beide komen De motie Tijdens vond steun alleen bij denheer Tijdens De geavanceerde liberalen waren er jevenmin van gediend als de oude garde zijn geest tverwant en gewestg enoot Poelman wist zelfs rijf redenen voor één waarom de motie verdiende ter jaarde besteld te worden Hoofdstuk II is thans in behandeling In deze vergadering nam ook de heer Havelaar oa aflegging van de door de grondwet gevorderde Na het diner beogen de gasten zich vrijer tegen den avond zou het feest met een dansje besloten worden Dit oogenblik had Paul tot uitvoering vau zgnplan gekozen hij gaf zijn vriend in het geheimeen wenk en Theodoor volgde hem in een anderekamer Zoo gaat het niet langer zeide de jonge echtgenoot schertsend wij moeten aaa de zaak een einde maken Daar zitten twee tervelingen die elkaar lief hebben maar eigenzinnig hun geluk wegwerpen Ik begrijp er geen steek van hoe menschon zoo kunnen handelen Eni ik evenmin I antwoordde Theodoor zuchtend Maar kan ik het veranderen Kan ik meerdoen dau ik al gedaan heb Groote zielen dulden lijdzaam maar ik vind dat dulden een dwaashuid als het ten koste van ons eigen geluk geschiedt Waterdruppels kunnen een steen uithollen en gij wanhoopt er aan dit hart te vermurwen Nog is het dag gebruik hem als de nacht is ingevallen kan niemand werken Ik heb nu het mijne gedaan beste vriend het zou mg aangenames zijn geweest waaneer ik u een plaats naast juffrouw Vogel h d kunnen geven maar zij wi de dat niet Daar bobt gij het bowgs Loop heen I ik zie daarin niets meer dau eigenzinnigheid en deze moet men buigen ot breken Theodoor schudde het hoofd hg moest lachen eede zitting en werd daarbg van verschillende zijden begroet In De heraut deelt prof De Hertog van de Vrqe Universiteit mode dat bet studiefonds Van die univ ersiteit dit jaar een grooter nadeelig sa1 lo laat dan ooit te voren Kergisteren avond hebben eenige ondeugende straatbengels in de Gerrard Doustraat te Wat hadden de schelmen uitgevoerd Zg hadden eenvoudig de beide deurknoppen van een huis en bovenhuis met één touw stevig aan elkander vastgebonden en brachtc n daarna de schellen van huis en bovenhuis in beweging De twee heeren des huizes snellen naar de deur om die open te doen wat natuurlijk niet gaat Zij rukken tegelijk met kracht aan den knop van iiinuen maar de deur wil uiet open Daar zij slechts door êen houten schotje van elkaar zijn ge cheideio kunnen zij elkaar hooren brommen over hun vergeefache pogingen Wat voert n toch uit meneer zegt de huisbewoner VV el wat u waarschijnlijk ook iloet ik wil de deur openen zegt de bovenhuisbewoner kwaad over de bemoeizucht van zijn buurman Ja ik begrijp er niets van Maar laat ous nog eens probeeren Hoc meer u trekt hoe minder ik er kans toe zie t Is wat moois met die nieuwerwetsche huizen fle deuren klemmen om een haverklap U als huisbaas moest ervoor zorgen dat zoo iets niet mogetijk was Och u is gek met uw klemmen dat is het niet maar u zoekt altijd wat te fitten Gek dat is je heele familie dat zal je me waarnyiken ouwe duitendief Ouwe duiteudief ik zal proces verbaal tegen u laten opmaken wegene lieleedigidg verstaat u Zoo dat doet me plezier Loop dan maar hard en val niet mooie huisbaas met je woningen van pampier Op deze wijze zetten de huisbaas on de huurder al rukkende aan bun wederzijdsohe deuren den twist nog eenigeu tijd voort tot groot pleiz er vife de straatbengels die deu streek uitgehaald hadden en eenige voorbijgangers Ëen van dezen ontfermt zich eindelijk over de beide slachtoffers en snijdt het touw door terwijl de jongens het op een loopen zetten De twee ruziemakers zien met oen oogopslag wat de oorzaak is geweest van de hardnekkigheid vau hun deuren Ziet u uu wel meneer dat de deuren niet klemmen zegt de huisbaas triomfantetgk De ander geeft geen antwoord maar gaat scheldend op die schelmen van jongens naar boveu Eeu goede vrouw uit een mannelgic oogpunt beschouwd Een goede vronw it nooit uit haar humeur Al heeft zg hoofdpijn een dronken keukenmeid en tweelingen die altijd tegelijk schreeuwen nooit ziet zg knorrig of spreekt ze driftig en steeds zorgt zg dat het eten op zijn tijd gereed is Al o er lie energie waarmede Paul zijn zienswijze verdedigde Was hut niet ook eigenzinnig Alleen prullen zgn bescheiden braven verheugen zich in de daad vervolgde de jongj echtgenoot terwgl hij met groote stappen heen en weer ging Hier geldt het gg moet aambeeld of hamer zgn Trouwens ivannecr gij er een bijzonder welgevallenin vindt dat het noodlot er bij u op loshamert dankan oieAand tegen deze liefhebberij iets inbrengen gij zult mij echter veroorloven dat ik een anderemeening ben toegedaan Ér wat zoudt gij nu iu mijn plaats doen vroeg Theo loor Ik zou stoutweg de dame van mijn hart naderen en optreden als Kauat tcboone dame mag ikhet wagen en zoo voort En weel je wat hel gevolg zou zijn Welnu Ken schandaal met den broeder van Fanny Feodor Vogel Als je d t wilt dan maakik hem onder tafel zoo beschonken dat hij eenwijiiflescb niet van een viool kan onderscheiden Ik waardeer je vriendschap zeide Theodoor maar je jongfj vrouw zou dit heldenfeit op den dag van haar huweMjk niet zeer bevallen Kom ater doet het trouwens niet maarmijn vrouw moei zwijgen hier is de plaats waarik sterfelijk ben Wanneer je dus wilt dan Neen dank je Fanny zou mij toch geenschenken zg kan niet vergeven Gij zijl hebben de kinderen keelpijn waterpokken of mazelenl en al loopt de waterleiding niol omdat de hoofdkraan afgesloten is al komen do bakker de slager en de kruidenier met bun notaas ultgd op een ongelegen oogeoblik en mot gepruttel erbg al wil er soms een niet meer leveren voordat bet oude betaald is toch als haar man met eeu paar vrienden van zijn uitstapje thuis komt lacht zij bem vriendelijk toe eu wacht zij bem met iets lekkers en verfrisschends op Zg spreekt hem nooit over onaangenatne rekfningen en vraagt hem nooit om geld maar zij ig altijd keurig net en smaakvol gekleed Katoenen jap iuuen of zoo iets leelijks draagt zij niet Zn weet alles zelve zeer elogaut to maken van niets Zg is bekoorlijk alle mannen bengilen hem maar coquet is zg nooit Zij ia altijd blijde als ziju mama bg hem inivooni en doet niets zonder baar raad te vragen Maar vooral als hij s morgens otn 4 uur thuis komt niet vast meer op du beeneu en met wuukelendo knieën twijfelt zij volstrekt niet aan zgn yerkliuriiig Wij hebben kiosvergudering gehad welke tijd van bet ja if t ook zij zij beklaagt hein dat hij het zoo kwaail heeft Bulteolafliisch Overzicbt De ali emeene beraadslaging over do begrooting is in deu Duitsoheu itgksdug afgeloopen De discussie bleef zich bewegen in dezelfde richting vrijzinnigeu eu Ultramoiitaiieu zot vriendelijk mogelijk tegenover de Kegeering de nationaal liberalen eu conservatieven mat terughoudend omdat zij niet alles kunnen of willen zeggen wat zij op het hart hebben De kolenwerkstaking In Pus de Calais is tegen verwachting plotseling geëindigd met een schikking De liberale vereeniging te Brussel wel te üuderscbeideu van de libcralo Ligue heeft het jrerslag an den voorzitter goedgekeurd waarbij eu vereeniging werd aanbuïiilen vjin de liberale partij over bet geheele land op het beginsel van alfïMhéen stemrecht en onder aaustuiting uij den proj ressistischen bonil die dit beginsel ook op zijn program beeft De liberale Ligue heeft daarentegen zooals men weet als haar meentng te keuenen gegeven dat het algemeen stemrecht voor België niet wenschelijk is Volgens bericht uit Kio Janeiro aau de Herald heeft gunêrai l l eixuto een tweetfe manifest uitgevaardigd Ivaarbij bij ten sterkste aandringt op het hersteUdifr ru4 in de staten die aan Uu omwenteling detlnameri vooral geldt dit Bitf Granue do Sul waal men ebhler niet geneigd is zich bij het ma♦ nifest ♦ neer to leggen Crenoraal Peixoto is vast besloten eiken tegenstand in dien staa des uoods met geweld te onderdrukken Op meer dan één plaats iu China slaan de vlammen uit Te4i noorden van den grootefi Chineeschen muur zijn naar telegraphisch gemeld werd twee nieuwe opstanden uitgebroken Een kleine stad ten noordoosten van Kingtcfaou werd door de opstamlelingen bezet Erger is de tweede opstand iu bet Takoo district teu noorden i an Kaipiug waar do mandargnen ziende dat zij de opstandelingen niet bedwingen konden eeu afschuwelijke schikking met hen troffen Als de oproerlingen beloofdeu den Chineeschen inwoners geen kwaad te doen zouden zg vergunning hebben de Cristelgke I kolonie te plunderen ü gelukkig vervolgde Theodoor u heeft het noodlo geeu doornen gebaard droeve ervaringen zijn je vreemd gebleven Nu ja hot spel des levens laat zich vroolgk aanzien wanneer men zich van de uitverkorene zijnsharten zeker waant zeide Paul maar hoe zou lietgegaan zijn als mijn tante niet was afgereisd Ookop mijn weg lagen steénen genoeg maar ik had zeallen uit ilen weg weten Ie ruimen Ik heb altijdeen leger in mijn vuist gevoeld En ik mag mij nist beklagen want ik hebmijn ongeluk uitsluitend aan mgzelveu te wijten Maar gij moogt niet de handen in den schootleggen Wanneer F nny mij nogmaals haar geluk wildetoeverlrouwaii dan zoli ik baar bewijzen dat dagebeurtenissen van het verledene m j een ernstige lathebben gegeven Maar wat baat bel of wg daarover spreken wij kunnen deu bestaanden toeslaiiddaardoor oieti veranderen Ja jonge vrouw zal je missen Wat raakt mij vrouw wat raakt rag kind lriep aul ongeduldig Bestaat hier dan geen wegtot verzoening Wat gebeuren moet moet spoediggebeuren want binnen een uur gaan wij op reis En ik weet niet wat er zou kunnen geschieden Ik héb het Je bigft hier en ik haal juffrouwVogel Wordt vervolgd De huizen der Europeesobe zendelingen en bekeeringen werden daarop aan de woestelingen overgeleverd en 300 menschen worden met gruwelijke wreedheid vermoord Geen Europeaan of bekeerling ia ontkomeu De protestantsche zendelingen van Tsun Hoa nabij den Muur en oostelijk van Peking zijn allen op de vlucht gegaan toen de plaatselijke overheid verklaarde hen niet te kunnen beschermen Eerst na ontvangst dezer tgdingen schijnt de regeering wakker te zijn geworden In allergl worden et n paar duizend soldaten naar den groeten Muur gezonden om de plaatsen te bewaken waar de rebellen die grens zonden kunnen overscbrijd n De troepeu moeten echier naar bet schijnt uit Shanghai komen on hoewel door do vergunning van Li Hung Chang om van den spoorweg gebruik te maken 3 dagen gewonnen worden vordert lie verplaatsing veel tijd De mnitelingen die de Christenen moesten ondergaan getuigen van een bijna ongelooflijke wjeedheid der opstandolmgen Vrouwen en kinderen werden medodoogeidooa geslacht De Bolgischo geestelijken ondergingen gelaten een vreeselijk lot Nauwelijks e geloorun is dat de opstandelingen nadat zo naar hariolust gemoord en geplunderd hadden dnor ejn voornaam inanduryn vuii het district onthaald werden De voroiitwanrdiL ing van het COrps diplomatique te Peking i onbesohrgfelijk Du opstandelingen uit Mongolië dringen intussohen verder zuidwaarts en do steden waar zij langs trekken gaven zich zonder slag of stoot aan hen over INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Van twee zaken blijft de heer do Brauw ons beschuldiuen nl van misleiding der kiezers en van het opzetten van liet volk Wat zijn betoog over die misleiding betreft ik moet U ronduit zeggen dat vind ik zonderling Na een kort betoog waarin hg tot de conclusie komt dat kiezers eigenlijk niet do bekwaamheid bezitten om te kiezen zegt hij dat alle purtijuu zich aan misleiding schuldig maken Maar waarom Mgnheer de Brauw ons dan juist aaiigevollon en waarom werkt U dan blijkens uw lidmaatschap vau de liberale Kiosvereeuiging Burgerplicht modo n m de misleiding waaraan dau ooil de liberie partij zich schuldig maakt Niet ruiterlijk vind ik het van den lieer de Brauw de heercu Gerliard uu v d Ooes nu te besohuldiifea van misleiding Ziet mijnheer de Brauw dat had ge moeten doen in de vergadering waarin die heeren opgetreden zijn Niet wg zetten het volk op ook zonder ons zouden dat de toestanden doen Niemand minder dan prof N G Pierson de tegenwoordige minister van financiën heeft gezegd dat elke maatschappelijke orde welke op privaat eigendom berust groote ongelijkheid van welvaart te voorschijn roepen moet Dus niet wij maar de kapitalistische inrichting der maatschappij welke berust op privaat bezit van bodem en arbeidsmiddelen is de oorzaak dat in alle lauden een klassenstrgd moet ontstaan Wij noodigen U nogmaals uit te bewijzen dat wg gezegd hebben dat ivolk teu beter soort van menschen zijn dat zij iu dezelfde omstandigheden verkeerende als die verdorten kapitalisten moiischelijker zouden handelen Neen mijnn r de Brauw zoo iets hebben wij niet beweerd Int gendeel wij stemmen u volgaarne toe dat door die zoo hooggeroemde vrije concurontie der huidige maatschappij elke kapifalist oen uitzuiger en onderdrukker moet worden op straffe au ondergang En hiermede mijnheer de Uedacteur hoop ik voldoende de aa tgging wderlegd te hebbon van deu heer de Brauw ei spreek bij dezen den wensoh uit dal mocht de hoer de B nog iets aan mijn adres te zeggen hebben hij zich dan niet verlieze in algemee bedeu en geen uilstapjes doe op t gebied der geschiedenis Onder dankzegging Mijnheer de Redacteur woor de Verleende gastvrgheid verblgf ik UEd dienstw W F CARRIÈRE 338 Staats loteriJ 2e Klasse Trek king van Woensdag 2 December Nq 5600 1600 No 334 eu 10505 1000 No 3U5 16001 en 20913 400 No 13049 18781 en 20910 ƒ 200 No 7802 8203 li863 en 16813 100 Prgzen van f 30 24 2772 6072 8451 10883 13095 15969 1884 6S 2888 5080 8610 10918 13l36 16003 18972 11043 11047 11117 11251 11 25 11311 11405 1M14 11428 U466 1U15 11516 11536 11638 11547 U667 11568 11628 11663 116 1 11703 11769 11763 li793 11838 11S99 11924 12U06 2072 12102 12103 12117 12119 12122 12186 12169 12193 12202 12230 12257 12269 12371 12401 12434 124 i3 12492 12493 12541 12624 12642 12682 12725 12767 12864 12870 12988 13029 13039 13083 18996 19011 19075 19094 19113 19134 19139 19 63 19238 19260 19307 19330 19337 19349 19413 19441 19t29 19531 19552 19638 19664 19758 19777 19874 19898 19900 19932 19933 19942 20014 200 i8 20i20 20121 20142 20215 20277 20313 20332 20370 20405 I 20450 I Z0470 20496 20511 j 21 542 20571 2 584 I 20624 20656 20704 20723 20737 20746 21 747 207S0 20827 20855 20892 13161 16010 13280 16032 13231 16036 13236 16112 la257 16130 13271 16178 13321 16184 13366 I6186 13 66 16319 1 438 16359 13466 16414 13475 16470 13509 16487 13568 16342 1361 0 16347 13622 16355 13646 16628 13689 16662 13915 16665 13946 16676 13977 16710 14022 16884 14041 16893 14058 16945 14098 16970 14100 16971 14243 16972 14274 17017 143S5 17254 14393 17261 14430 17328 14464 17470 14457 17586 14493 17704 14544 17749 14640 17937 14732 17944 14778 17959 14793 17975 14810 18005 14fe34 18010 14662 18140 14880 18178 14956 18208 14963 i82U 15020 H216 15141 16253 15145 1S277 16257 18289 16285 18302 15368 le368 16413 18402 16347 8410 15667 18496 15667 18497 15848 18603 16886 18771 15919 13786 13923 18792 ♦ Voor de rele blijken Tan deelnemin j ondervonden bg het orerlgden T n onzen g liefden Broeder en Behowdbroeder den Heer j ADRIANÜS JOHANNES BIEZKNAAR beI tuigen wg hiermede onzen hartelgkeu dank I Namena allen 8975 8988 8992 J A BIEZENAAR I Door Gods goedheid roorspoedig be vallen Tan een welgeschapen Dochter j J H KOK I WgSTIl Bt RGEB Gouda 1 December 1891 Alles wel St rVicolaas L VAN WANEOM 9J93 9588 maakt door deze zgnen geachten Begnnstigers bekend dat zijn ETALAGE in orde is wederom rgk voorzien in Suiker en Chocolaadwerken als ook BORSTPLAAT en HARTEN ia Terschillende smaken als Citroen Rosé Saffraan Vanille ook tevens goed gevulde Boterletters Banketletters Best St Nicolaas enz enz L van Beekum OOSTHAVEN B 17 Dagelijks versche Botterlelters SPRITSLETTERS CHOCOLADE BLOKLETTERS in verschillende grootte Prachlig e Cartonna res Extra fijne BORSTPLAAT Zaterdagavond APPELBOLLEN SAUSIJZEN BRÜODJES GEBAK IES enz Extra Bericht Voor Gouda en omstreken eene zeer groote verscheidenheid van mgn enorm n voorraad Speelgoederen P o P P E 5 en fraaie Artikelen heb ik Toor weinig geld verkrijgbaar gesteld in BACKER S DAZ4R Ooathaven 37 SINTERKLAAS IMieuwe Kaas lnrichtingr TE KOOP BOTERPABRIEK Nieuwe Laan te Delft O O TT 3D VAN LINGEN S Sport eDHeereo Artikelen zijn Hbeste voórdeeligste en doelmatigste voor en in t gebruik