Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1891

1801 Vrijdag 4 Decenfber N 4700 60UDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot b n aar des namiddags van den dag der uitgave y BEEEBAAUT Lz y Confiseur van wglen Z K H Pnns Hendnk der Nederlanden Dageiyks versche Boterletters SPRITS LETTERS Chocolaad Bloklelters Gouda Snolpersdruk van A Bbikkman Zoon beveelt zich bg het aanstaande St NICOLAASFEEST weder beleefd aan tot het leveren van Chocolaad en Suiker Figuren fijne BORSTPLATEN als CITROEN AIANDEL ROSE VANILLE RDH Sina s Appel Marasg m enz enz alsmede dagelijLsch goed g evulde BOTERLETTERS en Versch St NICOLAAS ils etneene Expeditie Onderneming m mi EN LOOS H OOLI NON 0 FACTORIJEN der Maatachappg tot Exploitatie van Staatgspoorwegen en van den Nederlandschen Centraal Spoorweg voor binnenlandsch vervoer van SSSXMLOOEDEJiBN Correspondenten der KEIZEKLIJKE DÜITSCHE POST INKLARING INCASSEERING Verzending van gefrankeerde en ongefrankeerde Bestelgoederen tegen de tiormale tarieven van de Spoorwegen zonder eenige verhooging Van 1 lol ö K Posllarief 15 Ct iO 25 1 K 2 tot 3 4 5 Eo en 5 tot en met 10 K 30 Ct naar alle stations van den Staat en Centraal Spoor en naar die plaatten waar Kantoren der Onderneming gevestigd zgn Het pnbliek wordt beleefd doch dringend uitgenoodigd voor goede en voor het vervoer voldoende verpakking te willen zorgen en de adressen stevig op of aan de coUis te bevestigen DE ADMINISTRATIE Het Kantoor is verplaatst naar Goedkoop Solied Elegant si Gangbaarste SCHILLBK oostatj a P do iJnfi Si p dozijn 11 90 GOETHE p doaijnfl 47 HEHZOG p doz I Grootte P Grootte L dozijn p dozijn l 4 S 88 de MARKT 145 ALBION iè y i cr FHANKLIN p doz nfl 44 WAGNEB w s i STEPHAN P dozijn fl 0 p doz pEsrfi 76 p doz paarfl 75 LINCOIiN B p dozijn fl 119 Verkrijgbaar to Qouda bij den Heer C A B BANTZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W van EBE van der PALS 5 Markt A 107 direct bij M E Y E D L I C H Versaiid Gestliaft Leipzig Plagwitz GOD WE C 5 GOUWE C 249 mi immix HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat haone ETALAGE voor het ST NICOLAASFEEST in gereedheid is en bevelen zich beleefdel k aan tot het leveren van GOED GEVELDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN Assiettes Diamant van Ph SÜCHARD NEUCHATEL Smsse Van af DONDERDAG 3 DECEMBÊB znllen wg een TOMBOLA zonder NIETXUf houden è 25 CENTS HET LOT Gez HERMANS 8PIERINGSTRAAT P No 18 Zeer fijne BORSTPLAAT in ver schiUende geuren als Citroen Benedictgner China appel Marosqnin Amandel Noyanx Vanille Fleur d Orange Rose Framboise Kaneel Ananas Koffij Chocolaad Zaterdag avonds Sausijsbroodjes DIK en gewoon St MC0I A4S BAïfZETLETTEES Ghocolaad Borslplaat enz te bekomen in de SIROOPWAPELBAKKERIJ van L M de Goederen Korte Tiendeweg D 18 De mtgave dezer Conrant geschiedt dagelgki met nitzondenng van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlflke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 December 1891 Tot predikant bij de Ned Her gemeente alhier u gisterenavond beroepen ds ter Haar Romany predikant te Middelburg De heer P Nortier te Hedenmorgen is door den keurmeester afgekeurd op de markt een Hoeveelheid rundvleesch van H W van Rotterdam hetwelk niet aan ae keur voldeed Zaterdag werd op korten afstand van Oudewatar uit den IJsel opgevischt het Iqk ran D A sedert II Donderdag vermist Door de duisternis misleid blijkt hy op den laten avond van dien dag te water geraaict en verdrouken te zijn Benoemd tot godsdienstonderwyzer te Middelburg de heer P F vau Slype te Rneuwijk die deze benoeming heeft aangenomen Verleden week herkende op de markt alhier eeu landbouwer uu Tappersheul bg Oudewater zijne eenden die men onlangs bij hem gestoten had De ryksveldwachter uit Gouda en die van Haastrecht namen ze dadelijk in beslag Spoedig was men den vermoedelijken dader op het spoor Uit Boskoop meldt men dd l December Door den gemeenteraad uerd heden afwijzend beschikt op een verzoek van de vereeniging Schuttevaer om ten behoeve van de drukke scheepvaart In de Gouwe remmingwerken te maken het werd afge FEVILLETOIV mt het DuiUch XXVI 100 Geloof je dat zg je volgen zal Dan moet Helena haar in den val lokken En wat verder vernuftige vriend Het verdere moet ik natnnrlijk aan je overlaten geloof je dat je m dia zaak geen werkzaam i indeel moet nemen 1 Hot Ibeleekent niets zeide Theodoor bedaard ik kan je voorslag niet aannemen al moet ik dankbaar erkennen dat die uit onbaatzuchtige vrieudschsjl 18 voortgesproten Wg bereiken er toch mets door geloof mg ik keu haar onbuigzaam karakter Daar doet weer eens iemand een dommer t t bromde Panl misnoegd Je wilt dus aambeeld zijnen blgveu ui s hemels naam dan ik heb hierslechts eeu ambt eu geen meeniug Nu zoo als jewilt In de eerste dagen zult ge ons niet wederzien zoolang denk ik met mijn vrouw buiten te blgven en als ik terugkom dan vrees ik dat er nog nietszal veranderd zgn Dat gevo de Hemel wezen omdat het beheer over dft vaarwater niet bij de gemeente berust Voorts benoemde de Raad tot onderwijzer den heer J Kroon te Monuikendam op een salans van f 450 met ƒ 60 verhooging ua eeu jaar in dioust te zijn geweest Voor militaire oefeningen waïrvoor zich 15 jongelieden hebben aangemeld nterdeu buiten deschooluren twee lokalen beschikbaar gesteld tegenvergoeding door het rgk van ƒ l por oefening Door de afdeeling VVaddingsvoen en omstreken van don Boud vau Nederlundscho onderwijzers is hel volgende adres verzonden aan de Gedeputeerde Staten der proviucie Zuid Holland Geeft mtt versohuldigden eerbied te kennen de afd Waddingsveen van den B v N O dat verscheidene harer leden uu de gemeenten Waddingsveen en Zevenhuizen en ook met leden van den Bond van Nederl ondwwijzers in plattelandsgemeenten der provincie J uid Hollaod voor bunnea jnoeitevollmi arbeid een Ijelooning ontvangen van ƒ 400 sjaars dat deze karige bezoldiging voor de onderwijzers de beleukcnis heett dat zij jaarlyks 92 overhouden voor kteeren reiskosten vergeefschu sollicitaties studie boeken eu uitspanningen en dat zij derhalve met alleen elke uitspanning moettn missen maar zelfs hunne studie boeken moeten ontberen dat vroeger de betrekking van eiken ondern ijzer slechts eene tijdelijke was wgl voor het meerendeel de kans bestund eenmaal aan het hoofd eener school te komen doch dat die kans voor de meesten thans niet meer bestaat dat do geheel ontoereikende bezoldiging de onderwijzers door etneu natuurlijken drnug van hunner arbeid vervreemdt dien zy niet langer liefhebben omdat hg huu boegenaamd geen bestaanoplevert I Hoe Jg wenscht dus de verzoening mot Vir joef mg ik dacht aan iets anders zeidaTheodoor Ik wenschta je een voorspoedige en aangename reis Verbaasd staarde Paul zgn vriend na die na deze woorden ijlings de kamer verliet hg wist niet wat hij er van denken moest Het verdroot hem dat zgn voorstel zoo beslist werd algowezen te meer Jaar hij er zich den besten uitslag van had voorgesteld Helena kende zgn plan zg zag oo enblikkelgk dat het mislukt nas Wie geen raad aanneemt die is ook met tehelpen zeidi hij ik heb het mgne gedaan maardie denkt als een zeepzieder Wil hg niet vroeg Helena Neen Waarsohijnhjk was hot oen goed plan lieve Paul de list zou juffrouw Vogel verbuturrt hebben Nu de kunst om met vrouwen om te gaanversta ik nel l iu verstaat gij niit Helena Helena Ik was steeds Ie htvolingder vrouwen want ik behaudelde ze als tortelduifjts Somtgds kunt go ook grot orden Waar hot zgn moet zeker Waut waar hotstrenge mot het teedcre Spaar pg dien aohoonen vloed van woorden ik ken zo Wilt ge iiict nog eens mi t juffrouw Vogelsproken AD VERTEN TIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratif opgenomen in het ADVEBTENTIEBI AD t welk des Maandags verschgnt dat derhalve de te lage bezoldiging van dea plattelanHsonderwgzer geacht moet worden eenea zeer uadeeligen invloed te oefenen op het ondarwgs eu dat de onderwyzer die zgta krachten uitsluitend wgdt aan het onderwgs de wet verbiedt hem er eenig beroep hg uit te oefenen haan mziena aanspraak heeft op eene belooning die hem in stul sielt fatsoenlgk te leven Bedeuen waarom adressante die uwe groote belangstelling in het onderwgs k nt u dringend verzoekt uwen invloed in het belang der te laag gesalarieerde onderwijzers aan te wendon Het Deventer Dagblad deelt made dat Zondag IS December de heer Joh W Wensink dia van 187J tot 1875 hier ter stede onderwgzer aan de Stedelgke Muziekschool en Directeur van Apollo wa z n 25jarig jubilaeum zal vieren als muziek directeur Bq die gelegenheid geeft hij eene matinee in do Buitensocieteit en s avonds een concert in den schouwburg met medewerking van de dames Nanny da Roever Genla Remden een 150 Ui dames en heercn en het strgkorkest der Deventer Harmoiue lien wetsontwerp tot heffing eei er belasting op hot vermogen met eenige progressie heeft het Departement van Pinancieu verlaten De Standaard begint zgn Kamer overzichl van gisteren met de volgende mededeeling De Tweede Kamer heeft het voorrecht dao heer Havelaar m haar vergaderingei te zien niet lang moeten missen en het scheeu wel alsof nu de Goudsche stembus eenmaal toch tegen het liberalisme zich verklaard had dat heel de Kamer ea de verti genwoordigers van alle pa tijcn zeer ingenomen waren mi t de weder verschgning van den man die gedurende ziju Ministerschap de achting verwierf Ik antwoordde Aq jonge echtgenoot wien detereclitwijzing verdroot Dat is uw zaak Gg kunt dit beter Gg stemt dus toe dat ik het versta de vrouwen te behandelen V u nu mets half te doen isde gewoonte van edele geesten ik wil het beproeven Paul nam eenige miuuten later naas ïanny plaats zg scheen te vermotdon waarom hg knam Wanneer gg op het oude zoo vaak besprokenondsrwtrp wilt terai koraen dan herinner ik n aanhft antwoord dat ik u herhaalde malen gegeim heb zeide ZIJ vriendelijk ma ir triisiig Ook dtzü dag zal dus voorbggaan zonder Ik Verzoek u dringond uw pogingen niet teherhalen Len uur van onbedachtzaamheid kan maken datmen jaren schreit Zeg dat aan uw vriend op hem rust desc iuld Ja u staat hier op uw stuk knikte Paul maar u handelt zoo verkeerd en zoo lijchtsinnigmogolgk Liit uvv hdat varen Romberg is hardgenoeg gestraft lig zal de les iii t vergeten Zgn vadtr boveelt en hg gehoorzaamt O nu met m er Ook nu uog lltm ontbrtekt e i ti gie vistheidvan karakter hoe La t ik aan zulk een man mgntoekomst overlaten Zal zgn vanaiLmg niet Jiet ferwgt i oen dat ik mg in j fÊK in t lue familieheb ingedrongen Zal hg mg met b schu digen dal