Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1891

vaa alle Kkmerleden z lfs Ttn ijjn politieke teganstanden De zitting van gisteren die eerst half twee een aanvang nam begon met de beëediging Tan den heer Havelaar Na deze plechtigheid werd de nieuwe afgevaardigde van Gouda door leden van alle partyen hartelijk verwelkomd zelfs door den heer Goeman Borgesius óók door z n opvolger aan het Departement van Waterstaat den Minister Lely en door de heeren Tak on van Tienhoven De heer Havelaar nam plaats naast den heer Yan Velzen in de bank vóór de heeren Beelaerts en De Geor Staten Generaal Tweede Kiueb Zitting van Woensdag 2 December 1891 De heer Schroitemacher was wel niet de hold van den dag maar nam toch een groot deel van den beschikbaren tijd in beslag Zijne interpellatie gold de garnizoeijsvermindering te Maastricht Hij trachtte dat vertrek van één bataillon infanterie op te lilazen tot een feit waarvan de bloei van Limburgs hoofdstad afhankelijk was t Garnizoen is de kurk waarop Maastricht drijft volgens dr Schreinemaoher de kleinhandel is in zak en asch de burgery die op zoo goeden voet staat met de militairen is in diepen rouw gedompeld In één woord t was droevig Jamirer dat de spreker alleen het oog hield op het byzonder belang van Maastricht en zich niet tot het algemeen landsbelang kon verheffen trouwens hij sprak alleen voor zijn kiezers daar hij bij voorbaat vertuigd kon zijndat de minister van oorlog onverbiddelijk moest zijn Zulks bleek ook uil het antwoord van den heer Seylfardt het is slechts de uitvoering van het sedert 10 jaar beraamde dislo catieplan dat in s lands belang ia vastgesteld Maastricht heeft er sedert jaren op kunnen rekenen Van den minister is geen voorstel tot int ekking ran bet gewraakte besluit te wachten Bg Buitenlandsche Zaken hoofdstuk III kramen hoofdzakelijk twee quaestién ter sprake bet herstel eener missie bij don Paus en do Fransche tarieven in verband met de tractaten De heeren Michicia van Verduinen en Van Nunen drongen op een gezantschap bij den H Stoel aan en wel met het oog op het staatsbelang Do heer Van Knrnebeek had geen moeite aan te toonen dat inderdaad al mocht hut herstel der missie den Katholieken aangenaam zijn geen staatsbelang ja zelfs geen Katholiek belang dat herstel uischte dat hij om het demonstratieve karakter vooral jou afkeuren Ten opzichte der handelstraotaten werd der Regeering voorzichtigheid aangeraden tegenover Frankrijk nu een modus viveudi van die zijde voorgesteld de eerste siap zal zijn op den te volgen weg der tariefwetgeving Men weet dat Frankrijk bij wijze van voorloopige regeling zijn minimura larief wil toekennen aan die landen die Frankrijk als de meestbeguiistigde natie behandelen Niet ten onrechte wees de heer Sanders er op dat het een zonderlinge wijze om een status quo te handhaiven mag heeten als men behoud van voordoelen van den kant der andere Mogendheden vraagt en tegelijk tegenover die Mogendheden het conventioneel tarief zoo belangrij Ie verhoogt als deze spreker met treffende voorbeelden aantoonde Zoowel hij als de heer Van Karnebeek rieden aan niet te snel toe te happen Oppervlakkig zou men wel zeggen dat het raicimum tarief toch altijd nog beter is dan het maximum tarief Maar het verschil is uiterst gering en in het te spoedig toegeven aan een voorgeslagen ik mijn netten naar zijn zoon uitgeworpen heb om de vrouw van een rijken bankier te worden Wat gij daar beweert is ver van steekhoudend Ik zeg u dit uit innerlijke overtuiging eenvoorwendsel te verzinnen komt niet in mij op vervolgende Fanny Ik ben te trotsch om vernederingen te verdragen die ik niet verdiend heb Ziet juffrouw Romberg niet met minachting op mij neer Watgeeft haar het recht daartoe Waarsehgnlyk uitsluitend de vrees dat ik haar schoonzuster zou kunnenworden En daardoor laat gy u afschrikken vro Paul verwijtend Een goed menscb weet steedsnauwgezet zijn plicht te betrachten Het geluk ligtvoor u en gij trotseert het met een alleszins laakbare hardnekkigheid Beer von het geluk te profiteeren Dat is alles goed en wel zeide Fanny maarde fraaie theorieën der dichters nemen in de praktijkmeestal een geheel anderen vorro aan Maar latenwij dit gesprek staken het verdriet mij Het jonge aiensch stond op ook deze poging had schipbreuk geleden nog meer woorden te lerspillen zou te vergeefs zijn geweest en bovendien was de tgd zeer beperkt hij moest zich voor het vertrok nog verkleeden en do trein wachtte niet Fanny bleof in gepeins verdiept zitten de dans had een aanvang genomen maar zij nam er geen deel aan Het viel haar aitermate moeielyk al die pogin schikking steekt gevaar Het schijnt geraden de kal uit den beora te kijken en inmiddels geen wapen uit handen te geven naar de huur Van Karnebeek waarschuwde De beraadslagingen beloven zulk een omvang aan te nemen dat reeds een dreigement met een avondzitting kwam Dinsdagavond werd door de politie te Delft aangehouden en gisteren naar het huis van bewaring te S Hage overgebracht Th J P oud 25 jaar gegageerd fuselier van het O Ind leger die zich uitgaf voor jhr Taets van Hel schijnt dat er onder do beien hoe goed geregeerd zg ook schijnen te worden toch georganiseerde misdadigersklassen zijn dieven en roovers Sommige van die roofzieke bijen gaan in sterko benden eene bijenkorf bestormen en plunderen Na de slachting die ay hebben aangericht nemea zy al den voorraad mede Kr zijn bijeiikolunies die nooit werken maar alleen van roof en moord leven Ook zijn er dieven die ongemerkt in vreemde bijenkorven kruipen om honig te stelen Als het hun gelukt komen zy Tater bij zwermen terug breken de bewaarplaatsen van den honig open en maken den inhoud buit Maar het merkwaardigste is dat die liijen volgens Buchner kunstmatig voortgebracht kunnen worden door de larven te voeden met honig veimengd met brandewijn Om de woorden van den natuurondurzoeker zelven te bezigen Kvenals de menschen worden bgen de slachtoffers van hunne zucht naar sterken drank die op hen donzelfden nadeeligen invloed heeft als op ons zy worden opgewonden dronkenen werken niet meer Als zy gebrek lijden vervallen zij evenals de menschen van de eene ondeugd in de andere en eindelijk geven zy zich over aan rooverij plundering en geweld Algemeen wordt meUling gemaakt van de influenza die in veel landen weer onrustwekkend optreedt Prof I eyden en dr Guttm nn te Berlijn verzoeken dringend heeren niedici mededeeling te doen aan den Vereinfur innere Mediciu aldaar van de plaatsen waar de ziekte optreedt en het karakter dat zij vertoont ten einde tot nauwkeurige vergelijking met de gedane waarnemingen van twee jaar geleden te geraken Vooral in Frankrijk neemt zy geducht loe Vrijdagavond voerde hot tooneelgezelschap der heeren V a Lier te Apeldoorn Oom Bnieig op Nauw was het vierde tafereel ten einde toen de artisteu het bevel van het hoofd der gemeentepolite ontvingen zoo meldt de JV Jp Ct dat de voorsteiling 11 uur moest zijn geëindigd Het gevolg hiervan was dat hel publiek slechts een klein gedeelte gen tot verzoening af te wijzen zij beminde Theodoor nog altijd maar zy kon hom niet vergeven Zij had hem vertrouwd en op zijn woord gebouwd en wat was het loon van bare liefde geweest Woordbrauk en bedrog de trots en zelfzucht van zijn vader waren krachtiger geweest dan hare liefde en de achting voor zichzelveu En nu verlangde hij nogmaals vertrouwen van haar Zij kon aan ilit verlangen geen gevolg geven zij kon niet gelooven dat hij dit vertrouwen niet nogmaals zou teleurstellen daarom was het beter dat iiun wegen uiteenliepeii na zulke bittere ervaringen mocht het verstand niet weder naar de stem van i het hart luisteren I Ook Theodoor dhnste niet zy zag zijne blikken haast onafgewend op zich gevestigd en reeds dacht zij er over welke reden zg zou voorwenden om zich ta kunnad verwijderen toen hij plotseling voor baarstond M f Kunt Mj die kwelling nog langer verdragen Fanny vro hij zacht Mijn geweten doet my geen verwijten antwoordde zij mei gedwongen kalmte Gg zijt wreed Twyfelt gg aan de waarheid myner woorden Hoe kon u dat Gy h bt het recht mij ditten antwoord te geven ei iet is niet uw schuld wanneer het mij kwetst H b ook geen recht van a le ischen mij vrede HKvensgeluk terug tegeven i van de twee laatste tafereelen te hooren kreeg welke aaomerkelyk bekort met groote haast werden afgespeeld Thans is verschenen het eerste nummer van De Nederlandsche Vmckerij orgnan voor de zee t rivütrvmcher j in haar geheeltf i omvanff onder redactie van H Cornoli8 n te Monnikendam Medewerkers zijn de heeren C J Botiemnnne Mzn B Demnjsr H Dirkzwager Mz G A Ten Houten dr C Kerbert C J J H vnn Kempen dr Leo de Leeuw dr Th W van Lidfi de Jeude T A O de Eiddsi en mr F J M A Roekers Aan het politie bureau aan de Pauwenateeg te Rotterdam werd kennis gegeven dat eeno moeder en zoon in hoojisl armoodigen en ziekelijken toestand zich bevonden in hunne bovenkamer in pand no 13 aan het Spinhuiswater Bij onderzoek bleek dat beide personen zich gernimen tijd van de wereld hadden afgezonderd en van de door hen bewoonde kamer niet afkwamen ilo deur hielden zij steeds zorgvuldig gesloten Zij leefden vau eten dat hun soms door do buren door eene opening in het beschot werd tuegestoken Do politie verschafte zich toegang In het vertrek vond men niets an lers als een hoop lorren waaronder de bewoners die nagenoeg vnn kloedereo waren ontdaan sliepen De kleur van hun huid was niet te onderkennen onder do laag vuil die er op lag Zy waren nagenoeg wezenloos en toonden zich menschenschuw Per ziekenwagen werden zy naar het Ziekenhuis overgebracht In het graafschap Dorset is een boer overleden die eenigen tijd veel van zich deed spreken Dezo boer Hammett genaamd is 60 jaren geleden de lieder geweest van de boeren die tegen de invoering der landbouwmachines protesteerden Aan hot hoofd van goed georganiseordt benden liep hij de boerderyen af en vernielde alle machines die er gevonden werden Krachtig moest de Regeering optreden en sterke troeponnfdeelingen werden gezonden om de ongeregeldheden tegen te gaan De voornaamste aanvoerders werden gevangenomen Hammett en twee zgner medeplichtigen werden tot levenslange deportatie veroordeeld Veel petities werden aan de Regeering gezonden om hunne invrijheidstelling te verkrygen totdat zij eindelijk na eenigo jaren op verzoek van lord Russell werden vrygelaten Hammolt was 80 jaar en leefde sedert gernimen tgd in het werkhuis te Dorchester Op welke manier de zoogenaamde kwartjesvinders trachten h in slag te slaan blijkt uit het volgende Een te Rotterdam wonende schoenmaker kreeg bezoek van een persoon gekleed als heej die hem eene groote bestelling deed doch voor nadere bespreking was het noodig dat de schoenmaker naar Amsterdam overkwam Ilierasn werd voldaan eu aan het station aldaar werd hij do r be loelden persoon opgewacht die hem bracht naar oén bierhuis Twee personen zaten aldaar aan een tafeltje om grof gehl te spelen doch hoeveel moeite men ook aanwendde de schoenmaker had geen lust om aan het spel deel te nemen Hij kreeg achterdocht en er vielen eenige woorden Op een gegeven oogenblik was de persoon die met den schoenmaker onder Als gg die verloreii hebt dan Dan treft de schuld mij alleen gij hebt ook daarin gelijk Maar zoo groot is geen schuld dat niet een edel hart haar vergeven en vergeten kan kweek de hoogste en schoonste aller deugden Fanny ik zal n daarvoor danken zoolang ik leef Ik heb n vergeven antwoordde Fanny hetgelaat afwendende om zijn blik niet te zien en iktracht onophoudelgk het verleden te vergeten zooveelte pijnlgker is het mij dat ga er mij altijd weder aanherinnert Ik kan niet anders ik gevoel te diep wat ik verloren heb En gij moest nu eindelijk de overtuiging verkregen hebben dat het onherroepelijk verloren is Is de liefde in uw hart werkelijk uitgedoofd Ik kan het niet giilooven wanneer ik er niet au twijfelen moet flat gij mij waar en innig bemind hebt Hoe vaak hebt ge pij gezegd dat ge nimmer zonder mij zoudt kunnen leven ik geloof nog aan de waarheid dier woorden Verlaat mij verzocht Fanny ontroerd Niet voordat ge mij gezegd hebt Spaae mij Men let reeds op ons hoe licht kaa men vemoedons opp ftïn Sta my dan toe dat ik u bezoek Ik kan n die toestemming niet Igeven Gij wilMiet niet I Vermoedt ge niet JTordt vervolgd handeld had verdwenen Da schoenmaker kon onverric hterzake huiswaarts gaan üit Japan wordt de dood gemeld van pater Testevuide die met recht de japansche pater Damianns werd genoemd want zoouls de laatste in Hawaï zoo wijdde pater Testevuide zich in Japan aan de verpleging der melaatschrn Aanvankelyk bezocht en ertroostte hij eenige dier ongelufckigen maar spoedig kwam hij tot de overtuiging dat huu lol niet te verbeteren was zoolang zij niet in een ziekenhuis verpleegd werdin Doch oen hospitaal voor melaatschen bestond in Japan niet en de gewone ziekenhuizeu namen zutke lijders niet op Daarom wendde hij allo pogingen aan tot de oprichting van zulk an gasthuis en zijn plan vond bijval onder do bevolking l r kwam zooveel geld dat op de helling an den beroemden berg Fujii een ziekenhuis kon gebouwd worden Setlert eenige jaren is dit hospitaal in vollen gang Bovendien bewerkte het gegeven voorbeeld dal eenige japansche menschenvrienileii vervolgens nog twee dergelyke inrichtingen stichtten zoodat nu in t geheel drie gasthuizen voor melaatschen in Japan bestaan Maar de overspannjnde werkzaamheden des patnrs ondtrinijnden zijn gezondheid Hij ging om genezing te zO ken naar Hongkong waar hij eclitcj onlangs overleed Bulteolandscfa üverzlcbi Heden worden do met Oostenrijk met Italië en met België gesloten handelsverdragen bij den Duitschen Bondsraad overgelegd en vermoedelyk Maandag zal de Rijksdag met die slakken kennismaken De Rijksk inselier Caprivi zal naar verzekerd wordt een groole rede houden tot toelichting van doverdrageij De meerderheid van den rijksdag wil verhinderen dnt de verdragen naar een commissie worden verzonden De algemeene beraadslaging zal echter van langen duur worden Men betreurt t nog altijd dat de hoofdbepalingen niet vroeger zijn gepubliceerd om den A evaardtgden tijd te geven tot onderzoek en nadefiken pa Zweedsche rogeoring zou volgens bericht aan de Voëaüche Zeihmg voornemens zijn in Januari in den Rijksdag voorstellen te doen tol vermindering der invoerrechten op graan en andere levensmiddelen Dit bericht baar eenige verwondering Men weet namelijk dat de meerderheid der ministers eu vooral de nieuwe minister president Boström protectionisten zgn Do ministers zonden echter van meenuig veranderd zijn sedert du ellende die onder den arbeidersstHnd beerscht dag aan dag meer iu het licht treedt Hieraan ioa het ook te danken zijn dat koning Oskar zich onlangs toen hij eene deputatie van werklieden te woord stond op zoo stellige wijzu ten gunste van vrijen handel durfde uitlaten De meerderheid der Tweede Kamer is tegen de beschermende rechten en zelfs in de Eerste Kamer gelooft ratn een voldoend aantal stemmen te kunnen verkrijgen voor voorstellen die de regeoring in dien zin voornemens is te doen Er is nog een andere waarschyulijkheid voor de waarheid van hel bericht Gemeld wordt nl eveneens aan bet genoemde Berlynsche blad dat dr Herslow de leider der anti beschermingsgezinde meeiderneld in de Tweede Kamer tot voorzitter daarvan zal worden benoemd in plaats vnn den protectionistischen voormaligeu voorzitter die in de Eerste Kamer is gekomen Aan zijn politieke tegenstanders heeft de heer Gladstone een ondeugende terleurstolling bereid Zaterdag hield Gladstone twee politieke redevoeringen te Liverpool en Zondag las hij als gewoonlijk op Uawsrdei de gebeden en wse goed bg stem Voor lijd en wgle moeten alzoo de cijuservatieven nog hun lioop opgeven daar het hun evenmin schijnt te zullen gelukken Home Rule als den grooten liberalen leider door platonische wapenen te dooden In igue eerste rede wederlegde de heer Gladstone hetgeen lord Salisbury te Birmingham tegen de liberalenhad aangevoerd dat dezen nl voorstelden Smxe üti eaan Ierland te geven op hetzelfde oogenblik dat Frank rijk Spanje Italië en Duitschland naar grootere eenheid streefden De heer Gla dstone antwoordde dat men in Frankrijk zich juist beklaagd over het testreng loorgevoerde stelsel van concehtratie en datmen de eenheid van Italië had grondgevest om zichte ontslaan van een aantal slechte regeeringen WatDuitschland betreft de liberalen vragen voorIerland niet eanmaal de vrijheden on rechten dieelke bondsstaat in het Duitscho rijk geniet Lord Salisbury meende do spreker scheen niet op te üierken wat er gebeurt binnen het Britsnhe rgki Toen hij Gladstone nog een jonge man was stonden alle Britschë koloniën onder hel beheer van Dovning Slreei sedert dien is echter aan elke kolonie autonomie en meer zelfstandigheid geschonken dan Ierland vraagt Nadrukkelijk verklaarde hij vooreen onwaarheid de bewering dat de liberale partg Home Rule zoekt te verduisteren £ c te Rule bigft de liberale leuze bg de aanstaande verkiezingen Wat echter de solidariteit der liberale partij bg de aanslaande verkiezingen voornamelijk bedreigt is de arbeidersquaestie Gelijk men weel onderschrijven de radicalen het programma der arbeiders geheel uitgezonderd de clausule van den normalen arbeidsdag Hier ligt de steen dus aanstoots welke mogelijk een samengaan der Gladstonianen op dit punt zelf onderling verdeeld met die arbeiderspartij bij de aanstaande verkiezingen verhindert of althans slechts gedeeltelijk zal doen plaats vinden Ook het arbeiders vraagstuk roerde de heer Tiadstone Zaterdag aan in zijn tweede redevoering doch hij bepaalde zich hier tot eeu van die oratorische kunsttoeren waarin de liberale grijze staatsman zulk een meester is Hij trad niet in een uiteenzetting van do beginselen der liberale partij op dit punt hij vorgenoeg le zich met hot uiten van de hoop en het vertrouwen dat alle moeilijkheden lusschen kapitaal en arbeid nil den weg zouden ge ruimd worden en zoo ook tusschen de liberalen en de arbeiders Wie wil het den heer Gladstone niet helpen hopen al schijnt zijn optimisme hier ook buitengewoon groot Intnaschen blijven de partieele verkiezingen aanleiding geven tot kansberekeningen voor den aanstaanden beslissonden slag In East Dorsud vond Vrijdag een verkiezing plaats tervervanging van de overleden conservatief Ook thans zegevierde de cunservatiove candidaat doch zijn meerderheid over den liberaal was sedert den uitslag in 8S6 voor do helft verminderd Ton gevolge van overlijden ziju wederom twee nieuwe verkiezingen in Ierland noodzakelijk te MidArmagh en In Waterford het eerste district vertegenwoordigd door een tory het iweede door eeu parnellist To Waterford verwacht men eene nieuwe heftigen strijd tusschen de fracties der lersche nationale partij eene herhaling van de verkiezing te Cork INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur De heer Carrière maakt het mij onmogelijk de discussie met hem voort te otteii Het is nu de tweede maal dat hij mijn woorden verkeerd verklaart Eerst vertaalde hij mijn weigeren om over zekere onderwerpen een beslissend oordeel te vellen met er niots van weten nu weer beschuldigt hij mij van tegen hem on zgn geestverwanten een aantij ing ie hebbeu gericht als zouden zij het volk zeggen dat zij t eter waren dan kapitalisien Het moet toph voor ieder duidelijk zijn dqt ik wilde zeggen dat de wijze waarop men veelal tot hel vpik spreekt het steeds beschuldigen der kapitalisten zonder te wijzon op do algemeene menschelijke zwakheid aan de menschen den indruk moet geven dat zij door een slechter soort van wezens onderdrukt worden t Is wel mogelyk dnt op die zwakheid wel eens gewezen is door de mannen der Volkspartij maar in den regel gebeurt dat niet Vindt do heer C met mij dat de omstandigheden hier veel 8chul d hebben dan verheug ik my daarover en hoop dat hij voortaan anderen in dien geest moge inlichten Hierbij zal ik het dan laten Mijnheer de Redacteur want de heer vergunt mij niet eens mijn schryven in te richten zooals ik wil Ik mag de geschiedenis er niet bij te pas brengen ou dat zijn omdat hij er niets van af weet of omdat hij meent dat do keifnis dor geschiedenisonverschillig is voor het verstaan van het tegenwoordige U dankende voor verleende plaatsruimte blijf ik ÜEd dv Dr R STAVENISSE de BRAWW Kantongerecht te Gouda Zitting van i Decembei I89L Het als reiziger by het opvragen der plaatsbe ijzen door een spoorwegbeambte niet in het bezit zijn van een behoorlijk plaatsbewijs voor de afgelegde reis D B te Gouderak tot 3 of 3 dagen hechtenis Zonder vereischte vergunning verknopen van sterken drank in het klein R A huisvrouw van P C H te Gouda tot ƒ 10 of 6 dagei hechtenis 1 het toelaten dat in zijne woning onder de vereischte vfergunning sterken drank iu hel klein wordt verkocht 2 zonder vergunning van den Burgemeester houdenvan eene voor het publiek oponstaandc muziekpartijP C H te GÜnda tot eene geldboete van 10 of 5 dagen hechtenis en tot ene geldboete an ƒ 5 of 2 dagen hechtenis Het iloen verrichten van arbeid door een kind beneden 12 jaren oud M van der W te Moordrecht tot 2 of dagen hechtenis Als schipper van een vaartoig tussohen zo s onderen l igang dat vaartuig niet voorzien hebben van een helderlichtende lantaarn J van F te Goada rak tot ƒ 3 of 2 dagen hechtenis Rijden met een kar bespannen met houden niet voorzien van muilkorven W H te Nieuwerkerk a d IJssel lot 3 of 1 dag faechtrnis Hel te Gouda werpen van asch en vuilnis op deii publiekon weg P V t Gouda tot 1 of l dag hechtenis Het te Gouda drijven van meer dan 10 runderea te gelijk door de kom der gemeente G van V te Nieuwerkerk a d tjssel tot 3 of 1 dag hech Het te Gouda zonder vergunnini van Burgemeester uitoefenen van het beroep van straatmuziekant P M te Lftrecht tot 1 of 1 dag hechtenis Alsvoren op 2 verschillende tijdstippen gepleegil M A H te Gouda tol ƒ l boete elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Openbare dronkenschap M M zonder bekende woonplaats J L en J B te Goud H H te Waddiuzveen E L H te Haastrecht A P te Gouda F de BV te sHer tügenbosch D F te Gouda en J H K te Abcoude allen tol ƒ I boete of 2 dagen hechtenis Openbare dfoukenschap gepleegd bij Ie herhaling B S te Gouda tot 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij 2e herhaling J S zonder bekende woonplaats tot 2 weken hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg lijfsdwang van 1 dag 338 Staats loterij 2e Klasse Trekking van Donderdag 3 December No 18068 ƒ lOD Prijzen van ƒ 30 4 9 3564 6187 9717 12472 13629 15581 18815 51B 3776 6514 9862 12512 13824 169 3 19059 701 3910 6560 r0187 12659 18930 17009 19124 726 3920 6679 10496 12566 13995 17138 19306 803 4099 6783 10519 12770 14261 17 71 19433 878 4537 8634 10588 12867 14338 17400 19473 2028 4663 8747 10 70 128 6 14364 17684 19954 2168 4771 8774 11066 12918 14452 17619 20169 2194 5508 8817 11263 13011 14573 17672 20362 27 2 5632 9118 U444 13103 14784 18040 20436 2964 5710 9197 11682 13162 14854 18516 20463 317 + 5877 9360 12092 13618 ll97S 18778 20741 330 1 6085 9691 Vorige lijst No 4B41 mil 4561 MARB TBERICHTEN OOUda 3 December 1891 Granen wederom mot ruimer aanvoer zoodat weder een meer of mindere verlaging moest worden toegestaan om te kunnen verkoopen Tarwe Zeeuwscho ƒ 9 50 ü ƒ 10 Mindere dito 8 75 a ƒ 9 25 Afwykende 6 26 a 7 25 Polder ƒ 7 5 a 8 76 Roodo ƒ 7 75 f 8 50 Angel ƒ 8 75 ü ƒ 9 25 Rogge Zeeuwsche 7 75 a ƒ 8 50 Polder fl l f 7 50 Gerst Winter ƒ 5 25 tt ƒ 5 80 Zomer ƒ 6 a 5 60 Chevalier 6 a ƒ 7 Havjr per heet ƒ 8 60 a 4 50 per 100 kilo ƒ 8 H ƒ 8 60 Hennepzaad Inlandsch 8 75 i 9 Buitenlandsoh ƒ 7 76 a 8 Kanariezaad ƒ 7 76 a 8 7S Boonen Brn ne boonen ƒ 12 ü ƒ 13 25 Witte boonen ƒ 7 ü ƒ 10 Paardenboonon ƒ 7 a ƒ 7 50 Daivenboonen ü 7 60 ƒ 78o Ertvten kokende 12 60 a ƒ 13 36 Buitenlandsche ïoererwten per 80K G ƒ 8 J 8 40 Maia per 100 kilo Bonte Amerikaanscbe f 9 20 a 9 30 CinquantiBe ƒ 9 25 a ƒ 9 50 Veemarkt Melkvee veel aanvoer Handel en prüzen traag Vette varkens goede aanvoer handel matig 19 a 22 ct por halt K O Biggen voor Engeland goode aanvoer handel flauw 16i a l6 8 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig f 0 40 a ƒ 0 80 per vaek Vette schapen goede aanvoer handel matig ƒ 1 g ƒ 22 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlug ƒ 4 a ƒ 12 Graskalveren eanige aanvoer handel matig ƒ 25 a f Aangevoerd 34 partijen kaas hradel laar vliw Eerste qualiieit 29 n f 31 tweede qüv liteit ƒ 25 a ƒ 28 Zwaardere hooger in prys Noo dHolUndsche 29 a SI Boter goede aanvoer handel rit Goeboter f 1 45 a f 1 55 per Bla Weihoter ƒ 1 25 a 1 35 per kilo Bur jsrliJke Stand GEBOBEN I D Sophia Willemii ondfr T A LttlUfig en P Verkerk Fna oii ouderi P Sinien cii J M IJeBzelzen WiDemrlit JohaoDa oadrrt J H Kok en S J Welteoborger Ksrel Jobamiea oaders J B Briikinaii jn W J Rarmtci Arie AnJriea oadrrs