Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1891

Zaterdag 5 December I8IM IN 4701 GOUDSGHE COURANT ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Do inzending van advertentiöa kan geschieden tot eöo uur des namiddags van den dag der uitgave J WoerlM ID A lan den Bfrg nerrit Coraelif ogderi C J oil der Wint en J M Urivelt OVEBLEDEN 1 Dte J Coepgn oed Ë Kolijn 79 j 11 m 8 T D J Bakker 6 d J tn der Meg 4 j m J G Huurrau 23 j GKHLWD i Dec A H Kulik en M Blcot Stolwijk GEBOREN Msrgjr ooder I Anker en G Clkam Elizabeth onders H Stout en C Berkouwer OVKRlEDENi a Na agl 78 j Zevenboizen OVERLEnE V A Matzr 21 GbhUWD U G de Regt en A Eindhoien ADVERT ENTIËN Heden overleed na een kortstondig Igden onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer ANTHONIE JOOSTEN d RUITER in den oaderdom van rnim 86 jaren Uit aller naam D J DK RUITER Gouda 3 December 1891 De familie verioeit van rouicbekl ig verschoond te blijven V De Heer en Mevroaw COOLHAAS TsBFSTBA betnigen bun dank voor de deelneming ondervonden b hel overlyden van ban Docbtertje ê Gravenhage 3 December 1S91 Op Dinsdag 15 December 1891 s morgens 9 nar zullen ten overstaan van Notaris MÜNTIJN te Gouda in en bjj het nieuwe Verkooplocaal Wjjk E No 17 in de Nieuwsteeg te Gouda publiek worden verkocbt ïmum mmi Waaronder Mahoniehouten en andere Kasten Tafels Canapes Stoelen Spiegels Schilderyen Pendule met Coupes Klokken Piano Ledekanten met Behang Bedden en Beddegoed Kleedermakersen andere Naaimachines Kachels Lampen Gaskroon den ged eltelgkenINVENTARIS van een Viscbwinkel Koper Tin Plik Porcelein Glas en Aardewerk enz enz Voorts eene groote Boekenkant een groot aantal geneeskundige werken en dndere boeken en geschriften en eene groote partij Sigaren in verschillende fijn merken Te bezichtigen des daags te voren van 9 12 en van 2 4 uur GOyWE C 5 GOUWE C 249 SEsn imimi H ÜPLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunup ETALAGE voor het ST NICOUASFEEST is gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters NIEUV ONTVANGEN Assiettes Diamant van Ph SÜCHARD NEUCHATEL Snisse Gouda Suelporsdruk v n A Brinkman Zoon BEZOEKERS van AMSTERDAM gebruikt vooral üw Diner k f 1 by OMHABD PINKS ES in de KARSËBOOM Kalverstraat23 Oudste Restanrant der hoofdstad ADVKRTENTIEN in alle £ inn n en Buitenlandttehe Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda Prijstrekking 10 December 500 000 Mark als boofdprgs in het jtelukkijfêt geval biedt de nieunste groote eldverlotia die door de Kooge Rcgeering van Uaiuburff goedgekeurd en gewaarborgd i Ue voorneeiige ïnriclitiDf van h t nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 ve lotingen vau 100 000 loteu d0 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing ullen komen daaronder zijn kapitale pnjwn van eventueel 500 000 Jlark bij uitnemendheid echterl prijs a M 300 000 8 prijzen a M 16000 I prijs a M 200 000 26 prijzen a M 10000 1 prijs a M 100 000 56 prijzen a M BOOG 1 prijs aM 76 000 106 prijzen a M 3000 1 prijs a M 70 000 203 pnjzen a M 2000 prijs a M 65 000 6 prijzen a M 1500 prijzen a M 60 000 606 prijzen a M 10001 prijs aM 66 000 1060 prijzen a M 500 Iprij M 50 000 30930 prijzen a M 148 1 prijs a M 40 000 1718 8 pruzen ii M 300 200 1 prijs aM 30 000 160 127 100 94 67 40 20 De aanstaande éérste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde jGeld verloting is ambtswege bepaald plaats te hebben op den 10 DECEMBER e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot sleohU M 6 of 3 60 1 half 3 1 80 0 90 1 1 kwart tegen toezending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van lien Staat voorziene ürig llieele Luteil zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereisclite offlcieele plan waaruit de verdeeling der prijzen up de verschillende klassen alsook do betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangovraag l na elke trrkking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzen hebben wij meormalea volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zelt iHbetaald o Mark 330 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halve wegens du reeds op handen zijnde trekking alle brders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburg P S Hiermede dunken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en dair wij bij het begin der nieawe verlotiiio ter deelneming luvitferen zullen wij ouk voor het vervolg bemoeid zijn door een ertyte en reeele beiliiening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verworven Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan vttn den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB op MAANDAG 14 DECEMBER 1891 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Has uoNiEc aan de Markt van No l Een goed onderbonden tot allerlei zaken geschikt HUIS ERF n TUIN in de Boelekade te Gouda Wyk R No 108 kadastraal bekend in Sectie A No 1937 groot 1 are 4 centiaren Te aanvaarden 15 Januari 1892 No 2 Een WINKELHUI8 en ERF in de Kleiwegsteeg te Gouda Wyk N No 315 kadastraal bekend in Sectie B No 47 groot 42 centiaren Terstond te aanvaarden No 3 Een BUIS en ERF aan de znidzgde van de Nieuwe Haven te Gouda Wjk N No 88 kadastraal bekend in Sectie B No 253 groot 50 centiaren By de week verhuurd beneden voor 1 35 en boven voor f 1 En No 4 Een HUIS en ERF in het Klooster aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N No 64 Kadastraal bekend in Sectie B No 1805 groot 31 Centiaren en 1818 gedeeltelgk groot voor t geheel 60 Centiaren Verhuurd bg de week voor 1 25 De perceelen zfln te bezichtigen 10 U en 12 December a s van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Eeltknobbels Hoornylies Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tyd geheel verwgderd zouder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prljit per flacon fnet jyenseel 50 cta Alléén echt bü B SCHOLTEN Coiffeur Kisch de handteekening van A v TUIJLL FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische eo Zwitser che Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OppenbeiDier Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstukken ook lle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleden Trjipen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tftes Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in ellfander bigven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomt SE QOUME WN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschredenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeuingen e z waarbij is toegevoegd een afzonderlijlc levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eh Wouter Crabetb Pi ijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoiiderlgke Nommers VIJF CENTEN GO0DA 4 December 1S91 Uit goede bron verneemt Het Vnd dat de directie der Holl IJzeren Spoorweg Mij aan de Maatsch tot Exploit van Staatsspoorwegen heeft voorgesteld den houders van retourbiljetten de bevoegdheid te geven op de terugreis een anderen wog te volgen dan op de heenreis Volgens dit voorstel zou dus een reiziger voorden van een retourbiljet Amsterdam via Haarlem naar Den Haag bevoegd zijn om vau Den Haag over Gouda naar Amsterdam terug te keeren De Botterdamsche schouwburg is verkocht voor 112 000 De vorige week was het hoogste jri d in trekgeld 76 000 Toen de notaris Woensdag mededeelde dat de afslag zou heginnen neet 800 000 daarboven lokta dit een donderend applaus uit Van de vijf tm daalde h t cjjfer tot 36 000 De electrische verlichting van het Centraal station te Amsterdam laat nogal iets te wenschen over Nu en dan gaan één of twee der booglampen onder den kap eens even uit en laten de ruimte die zij bestemd zijn te verlichion in het halfduister Soms gebeurt dit echter ook met meer lampen tegelijk en dan is het zeer donker op het terrein Dit ouverhoedsche en herhaaldelijk veranderen der heldere lichten in gloeiende spijkers en omgekeerd is zeer hinderlijk voor de oogen en zelter vooral ook voor de dienstdoende ambtenaren Het schijnt dat de ligging der machinekamer onder het eerste perron niet gelukkig gekozen is m FEUILLETON mt M DuiUch XXVI 101 Mijnheer ik verzoek u nogmaals mij te verlaten zeide Fanny die hare aandoeifing niet langer kon meester blijven Gij zult mij noodzaken my te verwijderen en mijn broeder te verzoeken mij naar huis te brengen Ik had nooit gedacht dat gij zoo wreed kondt zijn I antwoordde Theodoor De gevolgen komen voor uw rekening Fanny I Gij stoot mij terug ofschoon Wilt ge mij dwingen op te sjtaan Ik zal heengaan Wij scheiden nu voor altijd Fanny 1 ik zal u niet meer mot mijn aanzoeken las tig vallen en nu ook niet meer aan het verleden herinneren Dat is alles wat ik wensoh Vaarwel I moogt gg later niet berouvien wat gij in dit uur gedaan hebt Moge uw geweten u niet verwijten dat ge iemand ongelukkig en ellendig gemaakt hebt die slechts voor u leefde En mij niettemiij kon bedriegen I zeide Fanny halfluid terwgl haar blik den jongeling volgde die Het Dagllad van Zmid üolli i en a Gravenhage schrijft onder het opschrift Een bankbiuet van 25 GULDEN het volgende Er heeft zich bij de verkiezing voor een lid der TwMdeKamer te Gouda gelijl men reeds weet een eigMÏBrdig incident voorgedaan Een kiezer wierp bij vergi sin een bankbiljet van 25 i i ds bus in plaats van Sjn stembiljet Hij ontdekte dat abuis nog vóórdat ue stembus gesloten werd onmiddellijk begaf hij zich paar tStadhuis om de zaak te herstellen maar het Stembureau weigerde zijn stembiljet in ontvangst te Mmee De bedoelde kiezer werd dus feitelijk belet van zijn stemrecht gebruik te maken Ue vraag rijst nu of dit wss gehandeld in den geest der Wet Wü meenen die vraag ontkennend te moeten beantwoorden De gronden voor dat gevoelea wenschen wiJ kortelijk te ontwikkelen Het Stembureau zal zijn gedragslijn verdedigen door zich te beroepen op ke Mt dat de bewuste kiezer de wettelijke gelegenheid had gehad om zgn burgerplicht te vervullen Dat hy dit deed zóó dat hij eigenlijk niet stemde daarvan draagt hij alleen de schuld Ah men hem opnieuw tot de stombus had toegelaten dan zou men den weg hebben geopend voor gevaarlijke misbruiken want dan zou oen oneerlijk kiezer ook bewerende een verkeerd briefje in de stembus te hebhen geworpen tweemaal een tem kunnen uitbrengen In dien geest zal dunkt ons de redeneering van het Stembureau luiden Gaat zij echter wel op t Komt ons voor in geeuen deele De bus welke voor het Stembureau if geplaatst staat daar om stembriefjes te ontvangen bankbriefjes hoeren er niet in thuis Nu is het meer gebeurd dat een kiezer bij vergissing nu de kamer verliet Het was haar ver van gemakkelijk gevallen opnieuw de hand der verzoening af te wg en maar het moest want zij had het vertrouwen verloren het liet zich niet dwingen Eenige heeren kwamen bij haar en verzochten om een dans zij wees hen af haro stemmin g was niet van dien aard om aan de opgeruimdheid van de overige gasten deel te nemen Zg wenschte dien vroolgken kring te verlaten het was haar onaangenaam en pijnlijk vragen te moeten beantwoorden en geestigheden die haar in deze stemming zouteloos toeschenen te moeten aanhooren zg voeld zich niet te huis Dit zeide zü ook tegen haar broeder toen deze haar opzocht om eenige woorden met haar te wisselen Feodor Vogel liet den blik door hot vertrekgaan tr Hi was zeker weer bij jeP antwoordde hü wrevelig hü heeft je vreugde vergald Ja hij was hier knikte Fanny hij heeft afscheid genomen voor eeuwjg Eindelijk I Als hij uu dan maar woord houdt Sr lag een zacht verwijt in den blik waarmede Fanny haar broeder aanzag Het was de laatste maal zeide zg en het was vpor mij een moeilijk oogenblik maar nu is het voorbg voor altijd voorbij Vergeet hem dan en wees opgeruimd antwoordde de koopman op opwekkenden toon Je ADVERTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien w srden alle Advertentiën gratif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt een ander briefje voor ziJn stembiljet in de bus wierp doch dun werd nij te laat de begane fout gewaar De Goudsche kiezer in quaestie kwam nog bijtijds tot de ervaring dat hij een onwaardige waardebiljet had gedeponeerd Hij had dus zijn stem niet uitgebracht t Spreekt van zelf dat hem t bankbiljet niet dadelijk kon worden teruggegeven De stembriefjes mogen niet vóór den volgenden ochtend uit de bus worden gehaald Maar men had hem kunnen toelaten om zijn stembriefje in de bus te werpen De regelmatigheid der verkiezing zou daardoor zelfs zijn verzekerd Gesteld toch dat op den verkozene den heer Havelaar of Van der Breggen éen stem meer dan da volstrekte meerderheid ware uitgebracht dan zou door het niet toelaten van deu kiezer in geschil de verkiezing nietig moeten zijn verklaard want het cijfer der in de bus gevondeiii stembriefjes zou niet hebbon overeengestemd met hel aantal kiezers ala gestemd hebbend ingeschreven Bü de beoordeeling van dit incident moet men daarenboven niet voorbijzien dat niet licht iemand wie hij ook zg zou beweren een ander briefje dan zijn stembriefje in de bus te hebben geworpen daar hij weet dat de misleiding waaraan hy zion schuldig zou maken per se uitkomen moest En voor een openbaren teugeoaar zullen zelfs perscen die geenszins door hun karakter uitblinken niet wdlen bekend staan Gevaar voor de stemming is er aan het nogmaals toelaten van een kiezer in een geval als zich te Gouda voordeed nimmer verbonden terwijl de weigering do nietigheid dor verkiezing zou kunnen na zich sleepen De Kieswet biedt geen aanwgzing hoe te handelen het Stembureau is dus geheel vrg en dat kan zijn verantwoordelijkheid geheel dekken door het gebeurde in t procesverbaal der stemopneming te omschrijven bent nog te jong om van alle levensgenot atttand te doen Tracht mjj niet te overreden Feodor het is mij onmogelijk I Opgeruimdheid kan men niet dwingen ik heb afstand gedaan en er zal ook een tijd I komen dat ik vergeten heb In wensch uu naar 1 huis te gaan Wacht nog een ijurtje vflKocht Faodor ikheb mgn woord gegeten voor een yhistpartü en Dan ga ik alleen Feodlor I Dat mag je niet Waarom niet Het ia buiten nog licht genoeg dat een dïme zich alleen op straat kan vertoonen zondoj vreezen Ik wil je niet storen blijfbedaard hier ik vind den weg wel alleen wanneerje mü wilt vrfrontschuldigoa voor het geval mennaar mij mocht vragen Als Hugo maar hier was Kom ik heb immers geen geleide noodig Gij kunt voorgeven dat een hevigs hoofdpijn mij noodzaakte het feest te verlaten Feodor protesteerde niet langer hij kende het standvastig karakter vau zijn iusl r wat ü wilde dat bracht zij ook ten uitvoer Hjj bracht haar naar buiten en eenige minuten later verliet Fanny bet huis nadat zg van juffrouw Goldschmidt met eenige woorden van verontschuldiging afscheid had genodien 1 Zij gevoelde zich van een zwaren last ontheven toen zij buiten was met schielijke sUppeu liep ig door de straten reikhalzend naar de vreedzame stilte