Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1891

WT J yig j ijïTtiw s ps ïJUP Doorgaans zal van éen stem de uitslag eener verkiezing niet afhangen maar nu en dan bleek dat toch wèl zoo to zijn Het argument dat in deze zaak den doorslag moet geren is het wenschelijke dat ieder kiezer die zich de moeite gaf naar de stembus te komen ook wezenlijk gelegenheid hebbe zijn stom uit te brengen Men moet de kiezers niet door hen te straffen voor een vergissing afschrikken om zich getrouw van hun plicht te kwijten men moot integendeel al het mogelijke doen om de kiezers aan te moedigen hun recht niet ongebruikt te laten Op de aangevoerde motieven gelooven wij dat het Stembureau te Gouda in het besproken geval niet te werk ging gelijk de geest der Kieswet op haar letter wij herhalen het kan hier natuurlijk niet gewezen worden medebrenjjt De zaak is in ons oog gewichtig genoog om een aansohrijvina te rechtvaardigen van den Minister van Bmnenlandsche Zaken waaruit zou blijken hoe volgens hem zoo zich een dergelijk incident weer roordoet door t Stembureau moet worden geageerd Uit t volgen van den door ons voorgestelden weg kan nooit kwaad Kiqrtspruiteu wèl kunnen moeieUjkhoden ja de nietigheid van een stemming worden voorkomen Staten G ener aal Tweede Kamee zitting van Donderdag 3 December 1891 De minister van builenlandsche zaken antwoordde met kennis van zaken op de vele vragen die bij ziju departement aan de orde zijn Wij kunneu ze niet alle noemen en bepalen ons tot eeu paar der voornaamste Ten opzichte der handelstractaten behoefde de Minister niet veel te antwojtrden daar de redevoeringen van de heeron San ers en Van Karnebeek slechts tot voorzichtigheid halldilen aangespoord Deze wenk ging voor de Eegeertig niet verloren zij zal handelen in den geest dia het meest in overeenstemming is mot onze vrimandelsbegitiselen hetzij men daartoe komen kon zonwr tractaat hetzij langs den weg van eeu overeenkomst Op de vraag waarom het tractaat betreffende drankverkoop op de Noordzee nog niet geratificeerd is antwoordde de Minister dat van Fransche zijde bezwaren waren gerezen wegens de daarin aangenomen toepassing van bet droit de recherche en bel droit de visitie Omtrent de ongelijke toepassing tan hetzalmtractaat hier te lande en in Duitschland waarvan de heer Smit interessante bijzontlerheden wist uit eigen aanschouwing zeide da minister nadej onderzoek kie Onze landgenoGten in Argentinië werden niet vergeten daar de heer Pyttersen zich beklaagd had over de te gunstige voorspiegelingen vau onzen consul De Minister toonde ioh van den toestand daar volkomen op de hoogte en protestacnie met recht togen overdreven voorstellingen en tegen ongemotiveerde beschuldigingen aan het adres onzer oonsnls nu de toestand er slechter geworden is dan kon worden voorzien De strijd over da verhouding tusscben Nederland an Luxemburg was spoedig itit nu de twist daarover zich oploste in eeu harmonisch aceoord tusschan de heeren Van Karuebeek Vau Kerkwijk en den Minister allen waren het eens dat het behartigen der belangen van Luiemburgsche onderdanan door onze vertegenwoordigers behoort gehanilhaafd te worden Toen zg het huis binnentrad eeu kleinen scknUen heer die in haar kamertje viel haar blik op met de meid sprak Daar is de juffrouw zeida da diaostboda ikdaiAt niet dat Wenscht u my te spreken f wendde zich Frnnytot den vroennleling hef spraakzame meisje betwoord afsnijdende Over een gawiehtige zaak fluisterde de heer Mag ik weten Waar dia zaak betrekking opheefl Wy zyn niet alleen Breng dien heer in het salon beval Fanny aan de dienstmaagd ik verzoek u mij een oogenblikte verontsehuldigen j ik ben terstond tot uwe beschikking Se kleine heer was de inspecteur Rubens en de zaak waarvoor hij kwam stond in verband met don moord van deu matroos Ik heb reeds met den vorigen reiziger vannw huis daarover gespxaken zeide hg nadat by zich voorgesteld en bet doel van zyn bröoek bekend gemaakt had van hem vernam ik dat u twijfelkoestert dat u niet geheel overtuigd zijt van de schuld van den man die wegens deze misdaad veroordeeld is Panny kon hare verrassing niet ontveinzen j zij had in den laatsten tqd nog zelden aan die zaak gedacht dia met de reroordeeling van Beimann baar beslag had gekregen Tot herstel van de missie bij den Paus zal de Kegeeriug niet overgaan Niet onaardig was de mededeeling dat hl jkens le ontworpbegrooting der vorige Regoering ook het overleg door den heer Hartsen toegezegd niet geleid had tot eeu voorstel om weder een post op de begrooiing lo brengen Do Miiiisier grondde zich overigens op de na ondorzonk verkregen overtuiging dat noch onzu Staat noch een zyner ondenlanen door t ontbreken vau dit gezantschap eenige schade heeft geleden De eerste 4 artikelen van Hoofdstuk III zijn aaugenomen Eene inrichting welke ziel voorzeker in ieders sympathie zal mogen verbeugen muar nog veel te weinig bekendheid bezit iu ons land is de Xeilerlundsche Braille Bibliotheek te sGravenhage waarin uitsluitend werken voorkomen in het bekendenaar den uitvinder genoemde reliefschrift waardoor ook zij die het gezichtsvermogen moeten missen in staat worden gesteld te lezen De bedoelde leesiurichting werd in het vorige jaar opgericht door den Heer G J Kolff die zelf blind zijnde meer dan anderen gevoelde hoezeer daardoor in een behoefte werd voorzien Zy stelt zich ten doel lectuur te verschaffen aan blinden van eiken leeftijd en godsdienst zoodat de ge ubHceerdo lijst der boeken hoewel reeds vrij uitgebreid toch onmiddellijk doet inzien dat nog voor groote uitbreiding vatbaar is voor z in voldoende mate aan hel doel beantwoordt Elke blinde iu Nederland kan zich voor ƒ 3 s jaars by vooruitbetaling te voldoen abonneeren terwijl aan minvermogenden tegen verlaagden abonnementsprijs en eventueel geheel kosteloos boeken worden verstrekt Het spreekt wel vanzelf dat de geabonneerden buiten s ttravenhage en öcheveningen bovendien den vrachtprijs hebben te vergoeden waarvoor ookweder aan minvermogenden een togemootkomiug wordt verleend Deze verzendingskosten worden gestort onder gelijktijdige toezending van een ontvaogbowqsder boekeu iu geld of in postzegels aan den bibliothecaris den heer L i van Oudheusden vaa Achttienhoven villa Marguerite te Soheveniogen Ëvenzoo moet de terug diag der boeken vrachtvrggeschieden De geabonneerden in de residentie ontvangen niet moer dan éen deel tegelijk voor ifen tijd van veertien dagen eu de elders wonenden zooveel dealen tegelijk als de bibliothecaris met het oog op de transportkosten wenaeheljjk zal achten en la i eveneens elk deel voor den duur va i wokau Aan niet geabonneerdau worden boeken t t lezing verstrakt tegen 28 cent per deel gedurende veertien dagen waarbij van onbekenden een waarborgsom wordt gevorderd van een rijksdsalder voor elken band Uit den fard der zaak wordt ieder aanbevolen goed zorg te dragen voor deze boeken welke alle door welwillende medewerkers der tiicbtiug in fifaille sohrift naar de oorspronkelijke werken Werden overgezet waartoe veel t jd en zorg vereitebt wordt Zij die zich opgewekt gavoelan om tot de uitbroidjiig dezer hoogst nuttige boekvorzameling mede te werken hetzij zieuden of bliaden kïnneii zich daartoe aanmelden bij don Hoer G i Kolff Kerkfaoaaau 4 te s Gravenhage die geieedsoiiap en pspier vetschaft en opgaaf doet vau de boekeu wolke rpor de bililiotheek geweniclil zijn Uoew ri er reeds een druk gebntik gemaakt ivotdt Wanneer mijnheer Vetter u dat gezegd heeft daa hseft hy geen onwaarheid gesptokeo aatwoordd zij maar hoe eroitig 4k ook over dien twijfel heboagedscfct ik bof og it d gew reden om hemvoor geheel gegrond te houden Men heeft den koddebaier veroordeeld en eau aanerosoliakeüng van bewyzen getuigden foot ijn ohutd ook vind ilcgeen a iflM Dp do vraag wie do taeoMewat fÊÊ mÊÜËt v noaer Beimann de misdaad uiet reSTBêaKtt U reisde mei dan matroos van Hamburg hierheen zeide hij u vut er bij touenwoordig toen de eerste ontmoeting v n dso matroos met graaf Voo Hohenbau en in het station Hamburg plaats voad Is u bij deze antmaating in het geheel niets opgevallen Mijnheer u richt daar een rnfg tot my dieobk dè rechter mij gedaan heefl Juist juffrouw Maar d ® rechter heeft mjies inziens te weinig waarde aan dit punt gehecht daarom kom ik er nog eens dji ieru g U zult tgegevea datgraaf Hohenhausen een tot heden nog nief o ehelderde rol iu dit drama gespeeld heeft dat u dezf zienswijze deelt bewijst mij uw bezoek op het slot Hohenhausen Waardoor i niets bereikte üiD dut beter ware als bat niet was geaohied daar men vooruit kon zien dat hel zander gevolgblyven Ik vertrouw u juffrouw ik weet dat uvoor den radder van uw leven een dankbare gedach van dit middel om het teven te veraangenamen vau onze medomenscheu aan wie zooveel werd onthouden zullen bij meerdere bekendheid en bj grooter keuze van lectuur de aanvraijen steeds toenemen want niet alleen door de blindgeborenen dia in de gestichten met het Brailb schrift vertrouwd ziju geraakt worden boekon aangevfaagd maar ook geschiedt dit meer en meer door volwassenen die op later leeftijd geheel of gedeeltelijk het guzichtsvermo en verloren hebben en zich met eenige inspanning het lezen Van Braille sohrift hebben eigen gemaakt De Nederlandsche Braille bibliotheek ve rdient dus ill aller i teuu te worden aanbevolen want ook wanneer men ntet recbtetreeks wil mede werken asn haar vermeerdering kunnen toch alle belangsteiienden in bet lot der blinden indirect daartoe bijdragen door giften iu geld welke gntirne wortlvn ontvangen loor dereeds genoemde heeren of door den penningmeester den Heer Paul A Kuet Laan vaa Meerde vaort 101 s ör enh ge i De lijkverbranding vindt in de Argetitijnse e republiek voortdurend meer toepassing In 1886 be lroeg het aantal vfijwilligo verbrandingen van Igken 8788 en in 1880 is het tot 8474 gestegen Ook werd eene wet ijereed gemaakt welke beoogt dat de fgken van personen die aan eene besmettelijke ziekte gestorven zijn on de overblyfseleu van lijken alle verbrand moeten worden Voorde rechtbank te sGravenhage stond gisteren terecht ter zake van bedriegelyku bankbreuk H E koopman in varkens te Hazerswoude Den I9n Juni werd bekl failliet verklaard en nadat een curator was benoemd Iverdeii den 24en Juni de goademn van den f ilVicteii boedel geinveniariseerd Op 5 Aug w rd da deugdelijkheid van den opgomaaklea inventaris door bekl onder eede bevestigd Evenwel bleek later dat o ees gouden horloge en m nilmu honderd gulden aan geld waren acbtefgehaudeo Bekl was al sedert jaren koopman doch van boekhouden wa m zijne zask nooit sprake geweest h ontkende zich aaji bet hem ten laste gehsgde Ie heDbeo schuldig geniaakt wat het horloge betreft beweerde by niet te bobben geweten dat hij dit niet mocht bejioudeu het geld zou hij tot betaling van crediteuren hebben aangewend doch ten aanzien van dit punt bestond verschil tussofaen da opgaven van bekl en de verklaringen der getuigen omtrent den juisten datum wat nog al van belang was in verband met het tydstip van bi kl s faillietterklnring De sabstituut ffioier van justitie mr v Butlingh Wichers wees op bet ernstige feit dat beklaagde eene valsche verklaring onder eede had afgelegd Baemde bekl s handelwijze schandelijk en requireerda twee jaren gevangenisstraf Als verdediger bestreed mr M M Schim v d Loeff de juistheid der dagvaarding vroeg vryspraak voor wat het achterhouden van het horloge baireft omdat te dien aanzien het opzet van bekl niet beiwezea is en betoogde voorts o a dat niet gebleken w s d t bekl handelde ter bedriegelyke verkorting vau de reolhten der scholdoisehers Pleitai Was niet bekend dat er een wettelijk voorschrift bestond hetwelk de beèediging van de inventarisatie vordert l it Vèeanen schrift mes aan de N R De dood van aartshertog Heinricb eeo oaef dea tenis bewaart en dat het uw wenscb is den moord gewroken te zien Ik weet oqk dat de veróQfdeeling van len koddebeier u niet Ah voldoening versohaft heeft die u meende te moeten eiaeben om de eenvoudige raden dst u ntn y M itld niet o rtuigd Zijt Panny knikte deze aanmerkingen waren in volkomen overeenstemming met are zienawijze En ook diurom m g ik op nw stilzwygendhaid staat maken vervolgde da inspecteur n zult mij bereidwillig ondersteunen om my in myn moei Igke taak de baihulpzame hoiid te biedaa spoor te komaoi vroeg ite V J jaffrouw I A Hebt gy u daarmede J Nog andsre peieon i Kn die taak is den waren moordeuMr op ksi r e kamen r vroeg flawiy daarmede uit eigen beweging belast peieonan sMlen er belan in Maar deze vraag i bijzaak Ik kom dus sp graaf Uohenliauseu en diens ontmoeliog mat dan Batieo terag en ik vraag u nogmaals hebt u bij di OBtwieting in het geheel niets beMarktt Wa e matj ooa vatust of nttteldP Hij was zeer verrast aide Ponny BU r ifcvond daarin nieta opvallends wy meenden dat wijtweeën de eenigen waren die uit de sohipbrsukgaced werden Kaade u dea graafP vroeg de üispeoteur Had a htm rew de achipbreuJc leeiaa kennen F ITonU venolfJ P Keizers kort na het overlijden zijner echtganoote barones va Waldeck voor ongeveer oeu kwarteeuw fraulein Hoffman vim het Staillthealer te Graz wekt hier sympathie en loedwezen en roept do geschiedenis van dit gelukkig ochtpuar iu veler horinnenog töriiï Beide echtj enooten werden tijdens hun tijdelijk verblijf alhier zij hadden hun intrek genomen in llüiel Sjchor door iiiHuendii aansjetast gecompliceerd door eone acute longontsteking waaraan do liefhebbovde ecblgenoote die haren garnaal met voorb eldi je trouw baj verpleogd het eorst bezweek Voor 25 jaren was aartshertog Heinrich commandant van het garnuoen to Graz waar hij verliefde op eene jotige kuifstennres Leupoldine Hoffnaanage teelen voor wie bij eene ernstige neiging koesterde in weerwil ilat zij toon nauwelijks 20 jaren oud en hij reeds eon veurtiser was Door zijne bloedvor j wanten werd alles in hot werk rmH lii om een hu i weiijk te beletten zelfs werd eene groote geldsom aan het jonge meisje aangeboden als zij van den prins vrijivillii afstand deed Maar imrtsh rtog Heinrich die zijne liefile boanl voord zag verzrkerdo haar van ztjne trouw en noopte haar alle aanbjedingfin san de hand tö wijzen Op zijn kasteel te Bozen huwde hij hot jonge ineisjo m allo slilto tengevolge waarvan liy bij doti Kwizer in ongenade viel alzijna ambten en i aar lii hcdaii verloor en van liet famitïevermogen afstand moest doen Zoo lang de e ongenade duurde woonde hiJ in Zwitserland totdat op zijn herhaald verzoek da Kaizor hfin veroorloofde naar Oostenrijk teruK te koeren en zich te Bozen metterwoon to vestigen In 1872 word aijn huwelijk officieel erkend en zijne gemalin iti den adelstand verbeven met den titel vau barones voa Waldeck Eiïno daohtor is er uit dit zeer gelukkige huwelijk gesproien die thans 19 jaar oud is De aartshenog was met zijne gewalin en zijno dochter naar Weenen gekomen ter byworiinz van het huwelijk van aartahertogin Louiso met den krooiffrins van Saksen bij welke gelegeubeid de uochter voor da eerste maal ten Hove voorgesteld werd Een dag na dit buwelyk werrl da aartshertog ziek en in den afgeloopen nacht is hij overleden nadat zijne eohtgenoote reeds gisteren avond don laatsten adem uilgeblnzcn had De dood onder zulks omstandigbe leu ia tragisch n a een huwelyk dat uit liefde goslotoa ondanks het versohil van maslschappelijken stand der eohteüfiden lot hot einde gelukkig is geweeit De teraardebestelling zal te Bozen plaats hebben De roonuolie bladen oatóngen de volgende mededeeUiig De vergadering van katholieke leden zoowel dar Eerste als der Tweede Knmer der Staton Gonoraal beeft na Itoofdelijks stemming met algemeene stemmen het volgende besluit genomen De vergailering Overwegende dat er omtrent da vraag of da katbolieko partij iu de beid Kamers der Stateiiöeneraal al dan niet leidende beginselen in een program heeft te formuUereu geen overeenstemming onder de leden bestaat jOverwegende dat daarentegen allen tot eendrachtige ssmenworking waar het katholieke belangen aangaat bereid worden beyonden Besluit lo de katholieke leden van de Karste n Tweede Kamer der Staten Ganeraal veresnigen zreb tot het houden van bijeeukoiustan ter bespreking van katho t lielce baUBgeo in verband mat hunnen werkkring j 2o De leden van elk der beide Kamers regalen onder elkander lelfalandig den vorm dier bgeenkomstou iftio Onvarmiaderd ha fioreostaande wordt het reaht Aar laden om tot andere vereenigiiigen met noma tot in reeds bestaande Centrunisclub toa te tiadiu f ta Hu bahosran ten voUe arkead Me leamlarmen inr wt yaAi i i iy Van Nunen WiLTE Dm Haag i Seoetabar 1891 Kttlieltelegrammen zHn meermalen oorzaak van onjuiste berichten omdat zij soma zeer vreemde verminkingen otidergaan La t t werd de dood van eao Auatnliaelien bisschop gemfld en de I ndtnscha PW gaf tentond zijn levensschets terwyi een minis tsr ham in t ojïenba hardacht Z H Xv isechter nog springlevend Het abuis kwam doV aaneanscèakeling van twee berichten dia beido verminkt orerkwaBion Omgekeerd kwam in Aiistraiië onlang het volgend Jjrtegram uit Londen aan Healy Pafnall Veracity yronei Lobster Ook dit waren twee verminkte lelog a njman de twee eorstgoraelde namen behoorden t t Aet Ie en de drie Ujtste woorden tot hot 2e telSipw Jat de aaaen voo renpiardea opgaf Db WtdxngrSke redacteur maakte uit do vijf woorden hot yolgei d merkwaardig bericht de heer Pamoll var ö klaart dat de heer Healy niet meer geloofwaardigheid bezit dan een kreeft vau Tyrone Blijkens bij de Begeeriiig ontvangen mededaelini en van den cou ul deï Nederlanden te Munebcn omtrent lie derde jaariijksche mtornalionnle teutounstsUing van kunstwurken aldaar in den nfgoloopenzomer gehouden waren er 15 gouden medailles 1ste klasse en 62 gouden medailles 2o klasse beschikbaar gesteld legeu respuctjevelijk 8 en 82 in 1890 De volgU Bile NüderlauilsoBe kunstschilders hebben eun gouden medaille Sa klasse bebtald G J Bteitner to Amsterdam P J Gabriel te Scheveningen H W JaDse te Amsterdam F W ter Meuten te s Gravenhago W B ThoJen te s Gravenhage Het geld lijk resuitaat dezer tentoonstelling heeft de verwachting verre overtroffen de opbrengst aan entreegelden bedroeg ƒ 57 600 terwijl 314 kunstwerken werden verkocht tot coii gezamenlijk bedrag van 362 400 in 1890 220 kunstwerken tot aona waarde van ƒ 228 000 Dour Nederlaudschü kuasteuaars ts wegens verkoop hunnor werken een som ontvangen van ƒ 36 180 tegen 15 180 in 1890 Da heer J Margadant wijdt in de jongste Hangsche Steramen uitjfsve van W P van Stoojium te s èraveuhag eene herinnering aan do twee hoornen in hel Maliveld in Den Haag aarvan een door den jongstan storm werd omgeworpen Die twee hoornen zegt hij vertegenwoordigen eene herinnering ze getuigen van ons vorledeo van de historie onzer sóhoone stad Onder hun aauvankelyk zoo dun en ilooriichtjg maar steeds breeder en dichter wordend lommer stond althans sedert de helft der vorige eeuw de groote mooie dusgenoemde Stateotoot eerst voor do heeren öaoommiteenlu Kaden besti rad en waarin later de Stadhouder do jaarlijksche wapenschouwinji van de Haagsobe schutterij of da manoeuvres der prinselijke garde bijwoonde Yoor die tent iu do schaduw dier booraeii plaatste zich Willem IV de eafste Erfstadhouder eu na hem zijn zoon de laatstS Sladhouder Prins Willem V en liet de zes vendelen der 8chu tlerij het Groene het Colombioe het Witte hel Oranje efi het Orenge Blance Bleu Vandol of wel de regimenten fijner tyfwacht onder de opwekkende tonen der muziek langs zich henen treltken terwyi de Haagseha biirgery zich schaarde om het ruime door de vroolijke voorjaarszon bescheaeD veld om getuige te zyn ven het militaire schouwspel dst steeds bet voorrecht had de belanjtstoHing der menigte ta wekken Natuurlijk dat naar oud vaderlaadsche edij aan maaltijd de wapenschouwing besloot De magistraat dineerde met de burger officieren op den Doelen en dan gebeiirdo het wel dat da Prins zelf bij het nagerecht verscheen en aeuigen tyd te miildeo ex feestvierenden vertoefde Armonvarzorgiug Burgemeastap en Wethouders der gemeente Wonssradeel hebben zich loo schrijft men aan de Standaard naar aanleiding van e n opdracht aau don raad tol hat olasaioaa l bestuur vau Pruneker en dat van Suaek gewend over hot bedenkelijke versobynsai dat sommige kerkelijke armenverzorgers tot rqgel soh joen te helibeu aangenomen om eau gedeeilts van Kun armenzorg san de burgerlyke armvoogdij over te lateu Een voor weinige jaren ingesteld onderzoek haaf aan ba licht gobracht dat het pliehtverzuim vaA de keAely ke arraverzorgeKs aan de ggmaento j tlyks eenige duizenden guldens koat Deze omatandigheidgaf ban indortyd aanleiding om tot do kerkeradou eeu üitn Sodiging te richten om middelen to lieramen dia tot verbeteriüg zouden leiden Zy wezen erop dat voer het evat gebrek aau inkomsteii mocht worden voorgewend dïjl soerwandssl niet goreehlvaardigd was zoo niet alle mogeli3 r s pogingenwanen aadgeweud om vermeerdering van itkoautente verkregen Bij enigen gooden wil en energie van dQikenen was naar hunne overtuiging daarin wel ta voorzien terwijl de welstand van de gegoede ingezetenen der gemeente by gaooogzamen mildadigheidszin wel toereikend is te achten Huns inzie i wordt dit bevestigd door h t feit dtt er in ds gemeente eene kerkelijka gezindla bestaat laalka selve in de ba boeftsa van haM aroieii vooiaat niettegei taande tot die gezindte niat wfc S ningegoeden n armen behooran Hn mochten openbare instellingen by 4e laden der kerk geen baat geven dan was een beroep op de ryke kerkvoogdybeurzeu waar die aanwezig zyn w Hklle opziohtau reohtva8rdi of ook was in toepassing te brengen hut middel van eon karkolykcn omslag Naar de meening van Burg en We h ligt het in d eerste plaatï op daa weg van de kerk om aan hare behoeftige leden liefdadigheid te oetencn en mag het verlaeuen van liüst nd dooi burgerlijke armbesturen slechts all een maatregel politi zorg aangewend worden Op grond van een en ander noodigen ij de hoogere kerkelijke besturen uit cm op die zco treurige handeling van sommige diakenen zeer zeker ia strijd mot bet reglement voor de diakonien hunne aandacht te venigen Zij doen dit met ta meervryrooedigheid omdat doie abnormale toestand dekerk aan invloed doet verliezen deiuoralisearendwerkt op den arme en aan het socialisnjp bevorderlijk is BQlteolaniiscb Overzicbt In Duitschland zal voortaan een afzotiderlyke koloniale betrrooting voor Afrika worden opgemaakt Hieruit bhjkt dat de Duitsclie regeering eenmaal begonnen zijnde by hare koloniale plannen volhardt ondanks de tegenspoeden die haar treffen eu niettegenstaande dal nu en dan eepe geheele expeditie door de iulanders wordt uitgeroeid De Fransche regoering wil hierin Duitschland navolgen Dit bleek ui t d rede die de onder mi iiisler voor koloniën Etfèij Hn de Kamer vau afgevaardigden heefl ge ré MHfc Hij kwam op tegenj de ontruiming van Tonkmg Algiers zeide hy had 27 jaren arbeid honderden tevens ei miljarden aan geld gekost Tonkin was na vier jaren wel is waar minder vooruitgegaan dun Algiers want er bestonden nog steeds partijen die trachten weder aan bet gezag Iu komen zonder nog te spreken van een tekort en andere moeilykheden Het zou nog eenige jaren kosten alvorens het geheel tot rust was gebracht want do regaoriug van Annans wilde niet mot Frakrijk samenwerken vóór zij wist dat Frankrijk vast besloten was iu het land te blijven Do minister besprak vervolgeus de bezetting van Obock tn de expedities in West Afrika ondernomen De staatkunde der Fransche regeering was zeiile hij vooral gericht op het handhaven van Frankryk s invloed in het haar toegewezen gebied en om da Mahomedanen wier juk overal zwaar drukte terug te drijven Somtijds ging de uitbreiding zeer gemakkelyk Groote streken in de Congolauden hadden geen droppel bloed en geen centime gekost Niemand verzette zich togen eau protectoraat in Tunis eu de regoering was ler dat ij door uitbreiding hai F koloniën werkio voor Frankryk s toekomst Het Russischa officiaele blad van 30 Nov bevatte do volgende mededeoliog De slechte oogst van dit jiuir in zekere streken van het Kyk heeft de vraag doen opwerpen of de reservevoorraden des lands voldoende zyn voor de voeding der bevolking tot den volgendei oog t Het centrale oomilé Ier statistiek hoeft na een onder zoek dezer vraag de resultaten van n oogst vastgesteld en verzameld welke verzameling onder den titel van Algemeene reaultalen van den oogst van 1891 openbaar gemaakt is Da door het comité verzamelde cyfers hebban geleid lot de volgende slotsommen In de 80 provinciën van Europoescb Basland de provinciën van den Weichsel daaronder begrepen zyn ar in 1891 eau granen van alle soorten waartoe de aardappelen niat gerekend yn geoogst 246 S 49 500 tscbetverU d w z 66 146 400 tschetverie minder daa in 1890 en 2 7e9 060 mindar daa ia 1881 Na aftrek van de noodzakelijke hoeveelheid laaigraneu is de aanwezige voorraad voof coediog van alle saoatea van granen van den laatatan oogst l S35 2ll 50fl pud VerdeeU over het totaal der plattelandsbevolking naakt i t par hebCii 17 22 pwJ terwyi in 1890 per hoofd beschikbaar was Ï3 70 pud en in 1889 0 04 pttd ek nt nen daarby de bevolking der steden daa lUalt het Crste eyfer tot 14 77 ptid per kaaid londer eenig ondenchaid van ouderdom x mt af stand De onvoldoende oogst van dit jaar doet zich vooral di m aoo gnoeten ondat cao kuila a rooaongelijkmatig is tardeald over de va ichillende streken des Rijks uiaar vooral omdat de slechte oogst het maast is voorgekomen in de provinciën welke gewoonlyk aana gawiehtige rol spelen io den grumenlyken graanoogst Het zyn da peasincién van das laNden en benedanlnap der Welga de laadbanwaade provinciën UD het niddan daa j 9ks en lat aiker punt die vaa den Uoal el tf h maast aader den slechten olgst gabwit gaan Om daae proviarian vsn voldoenden voorraad te voorzien zyn 100 i iillioen pud granen noodig buren de opbrengst van den oogat aldaar Ai 4er ijds heeft ia de qgvei eidsprorinciëu voa hei noorden van het noordwesten en vanden Waicbsel de oogst in dit jaar in hel algemeen het gemiddelde bereikt en op de oAt telijka oppervUkte der provinciën van Klein Busland van het tqidwesten van 7ieuw Busland en van j Oostzee is de oogst behoudens enkele zeldzame uitzonderingen ia dit jaar maar dan bevredigend geweest In aldezep jvincién heefl de netto opbrengst der granen na