Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1891

mv f p r IH91 l o 470 Maandag 7 December GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön luin gesoHieden tot eén uur des namiddags van den dag der uitgave A KOK CO in P BOEKaANItBLAREN te GOVDA Kleiweg OPZICHTZENDJNGEM D IRECT OP AANVRAGE De DETAILPRIJZEI van fi Im s km C J van Houten 2oo £ aftrek van het zaaiaol eon gemiddeld cgfer bereikt van 27 pud per hoofd der bevolkJDg hetgeeu na büvrüdiging der plaatsühjko behoefte een belangrijk overschot oplevert dat tengevolge van het verbod van uitvoer over 3 rijks grenzen afzet vinden zal in het binnenland en bijdragon zal om iu de behoeften te voorzieü van die plaatsen welke onder den aiechten oogst lijden Bovendien zullen de hulpbronnen voor do voeding des lands nog ruimt r toevoer verkrijgen uil de bnitengewodü overvloedige uitkomsten van den oogst in den gobeelen noordelijken Kaukasns De Chineesche Regeering bhjft volhouden dat do berichten over den Mongolenopataud óverdreven zijn en ook het vermoorden van de Christenen lang zoo erg niet is Volgens berichten uit Brussel zijn de Bolgisehe zendelingen te Taku naar de bergen ge vlucht In hoofdzaak waren het Chineesche priesters en nonuen die vormpord of mishandeld worden Ook waren de opstandelingen niet Mongolen maar ChineescUe kolonisten tot een geheime vereeniging behoorecde die reeds sinds vier jaar bestaat Deze vereeniging kocht reeds vroager een grooten voorraad Europeosche geweren eensdeels liet de overheid dat oogluikend toe anderdeels yerkocbt zij de verbeurdverklaardo geweren in het openbaar zoodat zij toch onder do ledüu der vereeniging terecht kwamen In Cjutraal en Westelijk Mongolië zpu alles rustig zijn maar in Oost Mona olie werden reeds vier maanden geleden groote plakkaten verspreid tegen den Keizer de Europeanen en Christenen gericht Verder werd te Brussel het Likonieke bericht der Chineesche Eegeeriug ontvangen dat twee zendelingen in veiligheid zijn en een derde waarschijnlijk gered is terwijl men weet dat er minstens 60 Belgische zendelingen in China zijn De Chineesche Regeering overdrijft gewis de optimistische voorstelling en het ia in elk gevat geraden voor hen die zendeling in China willen worden voorloopig en misschien voor goed thuis te blijven PETROLKUMiXOTEKKINGEN van de Makelaars CnDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tankfust 8 fieimporteerd tust ƒ 8 10 Jajiuari levenng ƒ 7 70 Februari levering ƒ 7 45 Maart levefing ƒ 745 September October No mber en December levering ƒ 7 40 1891 7 95 BurgTerljj e Stand Moordrecht GLBOEEN Ane ouden G borg raaf en N Verkerk Eimert ouders F ink en J aü der Mazen Cornelia Johanna oudfrs D den Besten en W Burggraaf OVKRi EDKNi fi Kol 11 d fi Perk 7 OM ERTIiOU D A Koster te Waddini een 24 j en Ma Marelisse 21 j GKHL Wl G Slobbe 2i j en T C de Wit 23 j ADVERTENTIËH ADVERTENTIEN zijn per V Kg per Kg in allé finnen en BuUerUandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Baraan van A BRINKMAN en ZOON te Gouda V oor de blaken van belangstelling 09s op 27 Nov betoond betuigen wy onzen harteiyken dank J COS TER A M COSTER Bewirb Gouda 4 Dec 91 TE HÜÜR voor een Dame een gemeubileerde Zit en Slaapkamer desverjfiezende met gezellig huiselak verkeer Adres onder No 2155 aan het bureau dezer Courant Punch en Cognac bU SLOTËMARER en Co Let hier op Wil men met het St FIJNE GOED GEVULDE Boterletlers bestel ze dan bg CEBES imm ad 80 Cent de 5 ons S pritsletters 70 Cent de 5 ons BISCUITé GEORGES VHAAOlr NAAR DK rnANMSMc ntttcuiTB acoRQjca IPMTir BKVmttK 7 XtJkHaXTK DS CHAT rAJRTAMÉi OREMSB A eeOItTIX8 t E TOtnt DU MOTmm Ts Terkrjjgen bg T CREBAS Gouda Zeer lette Gesteendrukte NmmnTJES worden GELEVERD door Ppr Kg P6 Vi6 bis A BRIi KNAi en Zn De WIJN PUNCH en COGNAC 7an J F Herman Zn Tiendew beveelt zicli zelven aanüU Frijstrekking 10 December 500 000 Mark als hooMprgs in het gelukki fst goviil biedt de nieuwste froute fieldveriotiiis die door ilo Hooge Ecgeerinit van Hamburg goedgekeurd en fBwanrborgd is be vooraeeiige inrichting van het nieuwe plau beslaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 vei lotingen van 100 000 loten 50 300 pryzen bedragende 9 553 005 Mark Mark 1 prijs 1 prijs 1 prjjs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen 1 prgsl pri a M 1 prijs a M 1 prijs i H ter vollêdijte beslissing iuUen komen daaronder zyn kapitale prijcen van eventueel 300 000 bij uitnemendheid echter ü M SOO OOO 8 prijzen a M 15000 iiM 00 UOO 26prijaenttM lOOüO i M 100 000 56 prijami a M 5000 aM 75 000 lOB prijzen a M 3000 ÜM sM 1 ümI aM 70 000 203 prijzen a M 2000 66 000 prgzenüM 1500 60 000 606 prijzen a M 1000 55 000 lOeOprgzenaM 600 50 000 S0930priiien a M 148 40 000 17188prgzeli M300 200 30 000 150 127 liOO 94 B7 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groote daor den Staat gewaiirt orgde jGeldverlnting is ambtswege bepaald plaat te hebbon op den 10 DKCMM BEB e T fn kost hiervoor 1 geheel origineel lot èeobts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l j II 0 90 tegen toezending van het bedrag iu bankpapier of per postwissei AU commissies worden onmiddotlgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler oAtVangt van ons de Inat h t wapen van den Staat voorziene Orjgineele Loten zelf m handen Bij iedere bestetliiig wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen aUook de beïreffende inleggelden te vernetnpa is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elke trekking de officieele Igaten De uitbetaling der prijzen gesohiedt ete ds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezentUn of ook naar verkiezing der Belanghebbenden m alle grootere pivatsen van Nederland bewerkstelligd wgrijen Ons debiet is steeds door het MBik begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens ollicieele ben ijzen de eerste HoofdtrofTers verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Harfc 250 000 100 000 80 00 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve dei halver wegens du reeds op banden zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstruu U te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwlsselaarg in Hanlburf If 8 Hiermede danken w voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming inriteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reéele be diening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk van A BmNKMAK ZooN De idtgftve dezer Courant geschiedt dagelglci met nitsondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 éLlzoaderlgke Nommera VIJF CÜNTBN By deze Courant belioort en BUroeg sel BINNENLAND GOUDA 6 December 1891 VERGADERING viN den GEMEENTEEAAÜ op Dinsdag den 8 December 1391 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het Suppletoir Kohier der Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1891 Het voorstel betreffende het aangaan eener geldleening met v et Hoffman a Gestioht Hot adres van A Schiedou e a betreffend vervangiug der goten in de Stoofsteeg door riolea Donderdag 10 Deeomber k heeft de derde abonnements tooneelvoorstelling plaats in do Sociëteit Obs Genoegen Het gezelsehap der hb LeGras oh Haspels voort dan op WiLWa Soitat toonoalstuk in 4 bedrijven van Han Olden Daarin troden n a op de dames van Kerkhoven Alida Klein Coelingh Vorderroan en de hh D Haspels Tartaud J Haspels en Henri de Vries AU nastukje vordt gegeve het blijfpel Vóók HET Diner waarin optreden de dames Van Eysdei Marie Viak en Tartaud eti de bh Van Eysden en Meltzer Het eerste van genoemde tooneelstukken had in Duitschland een énon swcces bfijkejis de beoordeeling in verscliillende bladen en ook te Botterdam mocht het zich in veel bijval verheugen Vrijdag a i zal in eene openbare vergadering van de Afd Gouds vao den Nedoriandsohen Protestanten hond als spreker optreden de Heer Dr J FEVlLtETOM VU het SuiUcA XVI 102 Neen op het schip had ik geen keunis methem gemaakt Het is mogelijk dat ik hem nu endan gezien heb maar ik alpeg geen acht op hem tVellicht hield hij zich opzettelijk fan ver IVij külü Opzettelijk HUarom Om later niet kend te worden Dat begrijp ik niet Zeide de matroos godureude d reis in hetgeheel niets wat op den graaf betrekking had Neen Hij sprak dus in hot geheel niet overlïeniT Hij noemde eenmaftl zijn naam en schudde daarbij het hoofd et oen gezicht alsof iem niet 4Ues evenduidelgk was maar hij zeide niets Gij vraagde ook niets Ik had daartoe geen reden Zoodat alles voor den graat een nitefrat gunstige wending nam zeide de inspecteur Er moetoen geheim tusschen hem en den matroos bestaan heb Herman de Ridder predikant te Meptpel die tot onderwerp gekozen heeft Levensmoeheid De Afdeeling Gouda van het Nederlandsch Onderswijzera Genootaohap vergaderde gisterenavond Tot bestuursleden werden gekozen de heeren Leopold en Stobrvogel De heer Posthumus leidde de vraag in De onderwgzsr staatsam enaSf of het onderwgs gehe Kijkszaak Uil de diaeassie bleek dat men algemeenjt met den inleider het enns wej dat alleen als het onderwijs Kijksj ak r het mogelgk is deq onderwijzer Rijksambtenaar te maken De heer L AkkerhuijaJEz die il November 1864 te Koerkapelle da betrekkin van hoofd der Openbnre School aanvaardde vertrok na 3 jarig Verblijf aldaar naar Schoonhoven om daar de betrekking van hoofd der Openb lagere school e aanvaarden Met 1 Jan a s zal hij laatstgenoemde betrekking gedurende 26 jaren met lust en ijver hebben vervuld De vrijwillige oefeningen in deh wa enhandel te Schoonhuren üullen aanvangen op Dinsdag 8 dezer Tot het geven van onderwgs komen drie onderoffieieren der infanterie uit Gouda terwijl met het toezicht is belast de Ie luitenant der infanterie F W Bosboom De heer H Bouman te Berg Ambacht deed gisteren t s Hage met gnnstigen uitslag het examen vrge en orde ocfeuingea der gymnastiek Op 82jarigen leeftijd is te Hage overladen de heer mr L N gfaaf van Randwijck ouil minister van binnenlandaehe zaken vdcr 1848 en vóórdien tgd gouverneur in de ptovincie Drente Na 1848 was de heer van Randwijck verbonden aan het Huls van koningin Sophia en vervulde hij ben gelooft u dat ook niet Zeker antwoorilde Panny dal geheim heeftook mij geruimen tijd bezig gehouden maar hetis roij niet gelukt het te doorgronden De beweriagvan den graaf dat de matroos hem geld ter leenverzocht had klinkt mij ongelooflijk mgn broederszouden hem dat met genoegen gegeven hebban en hgwist dit Wij stemmen dus in dit opzicht volkomen overeen Maar wie antbi lt ons hel geheim f Niemand De matroos is dood en graaf Hohenhausen heeft wellicht de beste redenen om tezwijgen Wie zal ons dus opheldering verschaffen Ik had gehoopt haar bij u t finden Dan zou ik reeds bij het onderzoek tegenReimann Het onderzoek legen Reimapn is zeer eenzjjdigbeheAdejd Mep stelde zich tevreden met de bewijzen en dacht er niet aan of ou op welke wijze zijontzenuwd konden worden Én mag ik vragen wat u gelooft Wat Ik geloof zeide hij dralend A s ik het u zeg zult u er dan over zwijgen Ik beloof bet Nu dan hebt u er nooit aan gedacht datdeze graaf Hohenhausen zeer goed oen avonturierkon zijn Ik heb er wel aan gedacht ik heb getrachthet gahejjp van don matroos daarmee te verklaren maar toen ik tegenover den graaf stond verdween ADVERtTKNTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROÓTB LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maapdags verschgnt tot aan den dood dier Vorstin da betrekking van grootmeester Voor de betrekking van bode bij het hoogheemraadschap van Sobielaud te Rotterdam op eens jaarwedde van ƒ 800 hebban zich ongeV er 300 sollicitanten aangemeld Tegenwoordig bestaat in Rusland een ware manie vaA allerlei verzamelingen behslre booken porcelein snuifdob n munten postzegels verzamelt men er de gekste dingen sigaienkistjes knoopen tanden van meoschen e z Dezer dagen stond een zekere juffrouw Olga Ahrabnowa terecht ter ake van het verzamelen van beursjes die zij in de kathedraal bg da dagelijfcsche godsdienstoefeningen uit de zakken van haar geldofsgenooten rolde Zij btrie zich oJ haar verzamellust en werd vrijgesproken Het nieuwste nuQö van levensverzekering zegtbet HbL is de gratis reispolis Het is eene uitvinding van jrThe Ocean accident and guarantee Corporation iim te Londen die wanneer gg iabepaalde hotels logeert en dat niet taf vergeten f er uwe rekening betaalt gedurende 24 uren u verzekert wanneer ge uwe reis vervolgt Komt er opreis een ongeluk voor dat de dood van den verzekerde ten gevolge heeft en wordt de polis die hü van het hotel ontving en die zijne handteekeuing en dequiteering van de hotelrekening moet bevatten b hem gevonden dan betaalt dl ze maatschappg aan denabestaanden ƒ 6000 uit Is ziekte van het ongeluk het gevolg dan ontvangt de verzekerde gedurende 10 weken ƒ 30 per week De verzekeringduurt 24 uren en eldt voor alle gewone middelenvan vervoer Wg hebben zulk een kosteloOze nispölis gerisli maar voelden bü het zien daarvan nog al eeuigea de argwaan Onmogelijk kan een avonturier Het woord onmogelijk staat niet in mijl woordenboek viel de inspecteur haar io de rede ik heb in dit opzicht ervaringen opgedaan die niets hoegenaamd niets uitsluiten Herinner u maar devele zwendelaars die geruimen tijd de rollen vknvorsten en prinJen glansrijk gespeeld hebbeu her inner u dat die ayonturiera zich in de eerste kringen bewdsen de geheele wereld bedrogen Ditmoest onmogelijk zgn en niettemin is het de waarheid Wie het verstaat aan d wereldzeen fraaivernis te toonen die heeft zij hel dan ouk voorkortec ijd zijn doel voor eeu gjool deel bereikt Toegegeven maar hior is toch meer noodig dan een fraai verni s zeide Fanny peinzend Hiermoesten bloedverwanten en dienstpersoneel mialeidworden die defe graat uit vroeger tijd konden En ken een behendige bedrieger dat niet zeergoed Wanneer die zwendelaar deii wezunlijkaagraat Hohenhausen bad loeren kennen viel het heindan niet gemakkelijk misschien zich omtrent allesin te Itcht en Graaf Hohenh aasen was een loshan dig persoon wij hebben reden om dit aan Is nomen wanneer ik zulk oen man eeu Hesch brandewijn voorïet dau laat ik mij hem zijn gehei le levensgeschiedenis vertellen V ie weet óf die gelukzoeker niet reeds sedert jaren zwanger ging vaa het plan de ro l van den verdwenen graaf op zich te nemen Het is ook mogelijk dat een plotseling besluit dit plan heeft doèa rgp worden ren enkels i