Goudsche Courant, maandag 7 december 1891

if nr p mWf i f il r f is g x 03SSi r t twqfel bij ona rgzen De voornaamste is dat wij op de polis niet gevonden hebben wie zich verbindt tot het doen der daarin uitgeloofde betalingen Voorts wordt men verwezen naar een contract tttsschen de administratie der reispolis en eene Engelache verzekeringmaatschappij welk contract we in het stuk niet vonden hoeveel daarin ook te lezen moge staan Statea Generaal Tweede Kauek Zitting van Vrijdag 4 December 1891 De minister van buitenl zaken heott zijne begrooting met talent verdedigd en zag dan ook alle nieuwe voorsiellen en zijn geheele budget zouder stemming aangenomen De discussie liep voornamelijk over een consul missus te Kaapstad waarvoor de heer Beelaerts een som wilde uittrekken Do minister is de zaak genegen doch heeft nog geen vaste gegevens zoodat ouder algemeen goedvinden de zaak tot nader is verdaagd Het consulaire corps uit te breiden naar mate de behoefte zich openbaart en de handel zich uitspreekt IS het stelsel van dezen Minister In de Kamer valt in dit opzicht wel eenigo weifeling te bespouren Den hetr Cremor gaat nog steeds ht t belang onzer consulaire vertegenwoordiging in China meer speciaal ter harte Zijn rede had ditmaal toornamelijk ten dool de Eegeering te ontraden in ruil voor Consuls ia China Cbineesche Consuls in onze bezittingen toe te laten Hij mocht dan ook van de Ministor de verzekerinf erlangen dat de toelating van Chmeesche consuls n ch noodig uuch wenschetijk werd Ezeacht Bij hoofdstuk IV Justitie brachten de heeren Travagliuo De Geer Eink Van Bij landt Ferf De Kanter Van de Velde ouder gewoonte allerlei quaesr ties ter sprake De meest groutsche plannen hadden de nieuwe leden de heeren Rink en De JCanter Van dezen Minister verlangen ziL herziening althans van het Eerste boek van het ofrgerlijk wetboek n het wel pokend betoog van den heer Rink over de noodzakeiijkbeid dezer herziening in t algemeen als de daaraan toegevoegde opmerkingen van üen heer De Kenter over onze huwelijkswetgeving en de wetgeving op do onechte kinderen waren wel gescnikt om de oogen voor dit belang te openen Op het bied van strafrecht verdienen de aandacht de pleidooien der heeren Kink en Van de Velde oor de voorwaardelijke veroordeeling en de vereenvoudiging der procedure voor den kantonrechter Ook het verzoek van den beer De Geer om op het gebied van militair strafrecht naast bet materieele vooral ook om het formeele te deuken eischt ernstige overweging Dinsdag voortzetting In de Esercito Italiano doet een militair geneeskundige het voorstel gebruik te maken van ballons caplifs voor het bezoeken van hooge bergtoppen Hij wil van de eene hoogte tot eene naaslTolgende een metalen kabel spannen waarlangs de gondel van zulk een balkon zich beweegt De Ballon voert de passagiers die ich in den gondel bevinden door zijn streven om opwaarts te stijgen van hoogte tot hoogte zoodat zij eindelijk zoodoende den hoogsten top bereiken zonder eenige veriqoéienis en dus onmiddellijk met hunne waarnemingen beginnen of van het vergezicht genieten kunnen dag was voldoende den avonturier met alios bekend te maken wat hij had te weten In gedachten schudde Fanny het hoofd Ofschoon de zienswgze van den inspecteur ver van ongegrond was toch viel het haar moeilijk te gelooven dat graaf Uohenhauseu dio volmaakte sristokroat niets meer dan een zwendelaar een gelukzoeker van de meest alledaagsrh soort zou zijn De kleine heer wa s ops estaan U kunt mij dus volstrekt geen inlichting geven vroeg bij Neen antwoordde Fanny Zeide do matroos u dat hij den graaf wilde bezoeken Ja En vroeg u bem niet wat hij met dit bezoek beoogde Wacht eens zeide Fanny schielijk terwijl zg de hand aan bet voorhoofd bracht alsof zij bare gedachten wilde verzamelen Ja ik deed hem die vraag en ik herinner mijr dat bij mg daarop antwoordde het zou stof tot praten geven En toen vroeg u niets verder Neen Ik wist dat veel vragen hem onaangenaam was Dan juffrouw vraag ik nog alleen om uwe stilzwijgendheid zeide de inspecteur wanneer den graaf het een of ander van mijn voornomen ter ooro kwam dan zou alles verloren zijn Ik zal zwijgen De voorsteller doet ten slotte een beroep op baron Rlïithschild prins Roland Bonaparte en den heer Ëischofsheim die eenige millioenen beschikbaar gesteld hebben voor het observatorium op den Mont Blauc 13m ijjo plan in overweging te nemen en te beproeven BBt Mta Onder de 42 strafzaken die gisteren behandeld werden voor het Kantongertcht te Schoonhoven was er een die de byzondere aandacht trok Ue directeur der waach en strijkiuncbting bg Oudewater was beklaagd zich te hebben schuldig gemaakt aan overtreding van de arbeidswet Vgf aardige stnjkstertJBs moesten als geiuigm bevestigen dat zg in de innohting na den bg de wet geoorioufdeu tijd haddei gea treken De directeur excuseerde zich dat hij afweziuf was naar Rotterdam en dal het strijken buiten zijn medeweten had plaats gehad Ue Ambtenaar van hot Openbaar Ministerie meende echter dat de directeur voor het ongeoorloofd slrgken der strijksters in zgn inrichting verantwoordelijk was en eiscbte 25 gulden boete of 5 dagen gevangenisstraf Schoonh U Een tentoonstelling van allerlei wat betrekking heeft op de regeering van Kongiu Victoria is thans to Londen geopend in de Ni w Gallery Men vindt daar portretten van de ICoiiiUgin op alle leeftijden voorstellingen van belangrgke plechtigheden waarby zij tegenwoordig was afbeeldsels van beroemde dichters schrijvers kunstenaars geleerden krggs en zeelieden enz autografen van beroemde personen als Livin stone Charles Dickens Generaal Gordon en Disraeli Voorts zgu er modellen van atoombooten sporen telegrafen en allerlei meer wat kan strekken tot kenschetsing van den vooruitgang op verschillend gebied waarop Engeland onder de regeeriug van Koningin Victoria roemen kon De naar aanleiding eener te s Gravenhage gehouden vergadering opgerichte vereeniging van ambtenaren ter secretarie iii Z id Holland heeft tot doel het behartigen der belangen van de ambtenaren ter secretarie bevordering der kennis van hut administratief recht en bespreking van al hetgeen op den werkkring dezer ambtenaren betrekking heeft De vereeniging zal den naam dragen van Provinciale vereeniging van ambtenaren ter secretarie in Zuid Holland Voorts zijn de statuten vastgesteld en is besloten rechtspersoonlgkheid aan te vragen Uit Enschedé wordt aan het Hbl van 2 Dec gemeld Ëergisieren avond zijn zooals reeds gemeld is 70 Zigeuners te Uronau aangekomen die gisteren telkens getracht hebben onze grenzen te Glauerburg te overschrijden t geen faun echter niet mocht gelukken wegens het flink optreden der marechaussees aldaar die met hun brigade commandant Soentjens dag en nacht de grenzen bewaken Gisteren ochtend zijn een 40tal Zigeuners van Gronau naar Burgsieinfurt vertrekken ten einde over Bentheim te Oldenzaal ons land binnen te komen De brigade commandant alhier waarschuwde intusscbeo de brigades Oostmaraum ea Neede zoodat nu de geheele greuslioie bewaakt wordt Heden hebben de ruim veertig overgebleven Zigeuners te Gronau wedor getracht de grenzen Ie overschrijden zij zenden nog steeds spionnen uit om te zien of de grens wel bewaakt wordt Ik vertrouw op uw woord Goeden avond I De inspecteur verliet het huis onvoldaan Maar hoe grooter de moeilijkheden werden waarop hij stiet des te groóter wud ook zijn moed Hij moest die bezwaren te boven komen zijn eer vereischte het hij mocht thans niet blijven stilstaan De argwaan dat graaf Hohenhausen een gelukzoeker was kreeg lederen dag nieuw voedsel en ofschoon tot heden nog geen bewijzen waren gevonden onverllauwde ijver moest eindelijk toch het doel doen bereiken De inspecteur trad na een korte wandeling in een klein huis de ove r den zolder hangende netten bewezen dat bij in het buis van een visscher was In het lage vertrek ontving hem een oude man die zich met hot maken van een net bezig hield De inspecteur nam een stoel en piaatstet cb tegenover den oude Wat hebt gij bereikt vroeg hij De sluizen zijn geopend antwoordde de visscherbedaard Wanneer kan de vangst bogmnen Binnen twee of drie weken Heeft do rentmeester je aanstonds toestemminggegeven De rentmeester lachtte mij uit zeide de visscher Toen ik hem het voorstel deed het meerdroog to leggen antwoordde bij mij dat er geenvisschen in waren men had sedert jaren geen waardeaan de viachtcelt gehecht En ik geloof ook dat De districts commandant der koninklge marechaussees te Almelo de Ie luit Micbelhof was heden alhier en heeft de grenzen geïnspecteerd De Jr i Cl verwacht en renscbt dat de StatenGeneraal zich met eene groote meerderheid zullen vereenigeu met het voorstel van len minister van binnenl zaken tot verhooging van de staatsbegrootinovoor 1892 met ƒ 36 20ü om daaruit subsidien to verleenen aan eenige ambachtsscholen Dit voorstel is een stap in de goede richting Het is inderdaad hoog tijd dat er aan de opleiding van toekomstige ambachtslieden meer wordt gedaan daar hot aan ieder lid van een armbestuur evengoed uls aan ieder werk gever maar al te wel bekend is hoe treurig liet over het algemeen met de vakkennis van onze ambachtslieden is gesteld en dat aan die omstandigheid voor geen gering doel de zwakheid onzer handwerksnijverbeid zoowel tegenover de buitenlandscbo concurrentie als tegenover het paupcrismo toe to sohrgven is De algemeene intellectueeie outwikke ing van de volksklasse staat laag daarin zal de leerplicht moeten voorzien maar ook de technische vaardigheid an den werkman staat laag daarom is een wel ingericht ambachtsonilerivgs eene behoefte Wel eldt het hier nog een op n vraagstuk waaromtrent bet nog lang niet vaststaat op welke grondslagen eene algemeene regeling is tot stand te brengen maar dat is geen reden om het thans gedaan voorstel af te keuren Wat particuliere krachten in deze richting hebben gedaan en goed gedaan verdient ten volle ondersteuning zelfs van hen die moest do zaak van meet af aan nieuw ingericht worden eene andere regeling zouden verkozen hebben Ook al ware eene betere regeling dan die der particuliere gesubsidieerde ambachlscholen te maken dan nog verdient het bestaande in afwachting van dal betere te worden gehandhaafd Hier zou het betere niet alleen d potste vijand van het goede blgken maar allicht z Wket vooruitzicht op het betere het goede dat beslgat alvast te gronde richten Het voorste Tak is eer conservatief dan subversief het versterkt alleen wat bestaat uit den drang der tijden geboren Toch zullen er gevonden worden die biertegen bezwaar hebbe omdat tij beweren dat het bestaande niet deugt en de beste practische opleiding van den ambachtsman te zoeken ia niet in de school maar in de werkplaats Hiertegen merkt de Amh Ct op dat ofschoon volgens de strenge theorie de werkplaats de meeste geschiktheid aanbiedt om den toekomstigen ambachtsman onder behoorlgke leiding de technische handvaardigheid van zgn ambacht te leefen welk onderwijs dan door theoretisch en op de practgk toegepast sohoolonderwgs kan worden aangevuld do onverbiddelijke logica der bestaande toestanden dwingt dit denkbeeld op te geven als een utopie In enkele zeer exceptioneele gevallen kan op deze wijze en dan ook uitstekend in individueele behoeften worden voorzien maar voor de algemeene vorming van knapen tot goede ambachtslieden is iets andera noodig ilsn het verouderd leerlingenstelsel Naar het oordeel van de Jmh Cl erdienen voor de toepassing van het subsidiestelsel in de eerste plaats die ambachtsscholen in aanmerking te komen waarin behalve en nevens het theoretisch onderwijs teekenen toegepaste meetkunde en dergelijke vakken ook practisch onderricht in de voornaamste ambachten zelf gegeven wordt Alleen wij er niet in zullen vinden Om het even als wij maar op den bodem komen Dat mocht ik hem immers niet zeggen Zeker niet Ik zeide hem dat de graaf er niets van behoefde te weten het meer was schielijk weer gevuld zooilra de sluizen gesloten werden en ik was overtuigd dat er zich een groot aantal zware snoeken inbevonden En gaf hij toen toestemmin Ja Goed Ge weet waarom die vischvangst geschiedt Om een horloge en een lederen geldbuidel tevinden Juist Mocht de vangst de moeite niet loonen dan vergoed ik de verschotten Nu iets zullen wij in elk geval vanaren enmen kan nooit weten wat wij vimlen zeide de visscher Mag de graaf er niets van vernemen Waarom niet antwoordde de inspecteur Wanneer de rentmeeateV hot meer wil zuiveren om hetweer met visschen te bevolken dnt is een zaok ttiebem alleen aangaat en in het belang vnn den graafgeschiedt Wat kan do graaf daartegen inbrengen Mocht hij bevolen de sluizen weer te sluiten beroepje dan op uw vergunning en houd je aan je recht zooals ieder ander zou doen Maar de graaf komtzeblen of nooit aan het meer hij zal dus niets vernemen trordt vermlffd Scholen waarop de vorming gelijktijdig theoretisch en practisch is kunnen bekwame degelijke ambaebtslieden afleveren Er doet zich echter een moeielijkheid voor dio men zal hebben te overwinnen voordat er een vast stelsel ten aanzien van hel ambacbtsonderwijs wordt aangenomen en wel ten aanzien dor cUssihcatie van het ambachts onderwijs De minister Tak rekent het blijkens zijne memorie van antwoord onder de groote categorie van het middelbaar ondorwgs Daarmee zou de A Ct alleen in dien zin kunnen meegaan dat het ambacbtsonderwijs als laagste trap laarvan zou gelden met eene speciale regeling roet liet oog op zijn karakter niet zoo de ambachtsscholen geheel onder het régime van de bestaande wet op het Middelbaar Onderwijs moesten gebracht worden Hot is verkieslijk en doelmatiger de zaak van het ambachts onderwijs tot het onderwerp te maken van eene speciale wettelijke regeliniif Haast is hier echter niet bij men kan veilig mchlen tot do reeds Inng aangekondigde herziening Ier wet op het Middelbaar Onderwijs welke dan iSet do vereischte speciale bep ilingeii kan worden aangevuld die allereerst hel practisch uut van het ambachtsonderwijs op bot oog moeten hebben In afwachting heeft de Minister de wij e part j gekozen om alvast te doen wat zijne hand te doen vond en het bestaande to bevestigen zoo nooilig te verbeteren en uit te breiden ADVERTENTlES 1 Onderkouwd i if JACÜBÜS WILHELMUS FRANOKE j EN JACOBA JOHANNA tan KLL IJVE Gouda 3 December 1891 gil Algemeene kennisgeving Hetien overleed na een kqrtstonilige ziekte onze geliefde Vader LEENüERT VISSER ia den onderdom van zes en zeventig jaar en negen maanden Namens do Familie I VISSER ffouda 4 December 1891 Heden overleed ons jongste kindje e PAUL L C PAUL JONKEE Gouda 5 December 1891 Wegens vertrek worden zg die van den ondergeteekende iets te vorderen hebben verzocht hunne rekeningen vóór den 15en dezer in te dienen L P VAN DEK WAL Majoor der Infanterie Gouda 5 Dec 1891 P V d Toorn maakt zgn begnnstigers bekend dat opNo 510 een Manufacturen winkel is getrokken 527 een Eruidenierswitikel 33 dito 379 dito 240 dito 347 een Kamerdoos 417 dito Bekendmaking ingevolge Art 28 van het Wetboek van KoophandeL Bg akte den 4 December 1891 voor den Notaris H 6R0ENENDAAL te Gouda verleden is tusschen de Heeren CORN ELIS WITTE van de VELDE wijnhandelaar te Gouda en ADBIAHVS JOHANNES WILLEM SMITS fabrikant te Haarlem aangegaan eene vennootschap van koophandel ten doel hebbende het fabriceren van azijn met den daaraan verbonden handel in den uitgebreidsten zin De vennootschap zal wortlen gedreven onder de firma tvau de VELDE en SMlTSt en gevestigd zijn te Gouda onder den naam van € de Goudsche Azijnfabfiek de Bei De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van vijfjaren en eene maand aanvang genomen hebbende den 1 December 1891 en eindigende den 31 December 1896 met dien verstande dat bg geene schriftelijke opzegging daor den een of ander der vennooten zes maanden voor het einde van den bepaalden tijd gedaan de vennootschap stilzwijgend weder voor een jaar zal voortduren en zoo van jaar tot jaar zoolang dusdanige schriftelijke opzegging niet zes maanden te voren zal zijn geschied Ieder der vennooten heeft het recht ten name der vennootschap te handelen en te teekenen voor alles wat de zaken der vennootschap betreft en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden De toestemming en onderteekening van beide vennooten met ieders eigen naam wordt echter gevorderd tot het accepteren endosseren en voor aval trekenen van wissels en ander handelspapi r S Jpt het huren verhuren en vervreemda n onroerende goederen tot het aankoopèi van zaken hun handel betreffende boven een ledrag van duizend gulden in eens het verleenen van zakelgke rechten het ter leen verstrekken of opnemen van gelden het aangaan van borgtochten en dergelgke bezwarende verbindtenisaen en tot het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring van do vennootschap behooren Gouda den 5 December 1891 C W VAN DB VELDE A J W SMITS ENCELSCHE BAZAR Markt A 68 Oouda Grootste en ITieuwste SORTEERING VAN 14 in GOUDA Geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX BILLIJKE PRIJZEN W P JAULUS tó d liik GEVRAAGD een flink Adres onder o 2156 aan het Burean dezer Courant De ondergeteekende heeft de eer zgn geachte Clieatelle te berichten dat door het verwisselen van Coupeur zijne zaak thans aan de hoogste eischèn ZAL VOLDOEN J HOOG EIMBOOM Biauwe KASDRUIVEiy CHINA S APPELEN MANDARIJNEN JazeinoteD Tafel AppeleD Peren enz bij G de JOXG Korte Groenendaal 3 in Aardappelen en Fruit Punch en bIJ SLOTfi AKER en Co T AK Cognac PAKHUIS Zoo spoedig mogelgk TE HUÜR gevraagd een PAKHUIS van niet te groote omvang Adres franco met opgave van prgs onder No 2157 aan het Bureau van dit Blad SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a l ARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wljoeo M J DE GEAAP HOOGE GOUWE 255 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gehruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjs per flacon 35 Cents Likdoorns Eeltknobbels etc nnden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwerag Prgs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 Haarlem Depóthouder L A de FiBTTüB Markt TRADE MARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bij G H LAKERVELD Gouwe P V OUDSHOORN Kleiweg C v VLIET Markt Te Alfen bg M van NAGTEGAAL J KOOLE Bodegraven bij M BAARS Boskoop bij Oudshoorn bij M TOM Oudewater W VERHOOREN Schoonhoven D de JONG A C FIJN VAN DRAADT Wed F G VERDONK Probeert s v p SOÜCHON THEE No 8 a 1 25 per kilo