Goudsche Courant, maandag 7 december 1891

ïeesrinlK ï Ê i Vrijwillige Verkoopin f te GOUDA I lAG 7 DECEMBER 1891 s voorm het KofSehnis hbt Schaakbokd den Heer A DAM aan den op MAA 11 unr X bewoond Kleiweg M MON NAAR k biers winket Raam w Kad Secl hanrd vo Perc achter D Noi I OedeelW esa veritiii P rp l3 iHaandag 7 December 1891 Goiidsche Azijnfabri k die BËL SPIEBINGSTBAAT Kantoor PEPERSTRAAT F 84 K 244 De ondergeteekenden eigenaars geworden van de sedert vele jaren bestaande cAzgnmakerg dé BEL te Gouda bevelen zich aan voor het leveren van BlURAZIJN WIJS AZIJN BOZtfJN AZIJN 8PU1TAZIJH van de beste qualiteit entegen concuJreerende prgzen 1 f j VAN DE VËLDi SMITS TTergrelijlcrtl d e TXT IpT ir E iT oJp met die van andere Firnja s alvorens Uwe Bestellingen te doen i PRIJSCOURANT franco op aanv iag 1 i i Verkoop bg elke hoeveelheid 2 Ae Cóiminental ÉOdèA fompa y J irmaj CRMBAS Gouda I S Il 3 Ö Tt JD iA VAN ilNGEN S Sport en Heereo Artikelen zi n beste voordeeligste en doelmortigs te voor en in H gebruik aasam MBBanBl l in siüËlËi ev tSu Gangbaarste modellen j QOBTHB p dozijn fl 7 HBBZOd p dozijn II 6 COST A T TA 66 p dozijn fl 6 Goedkoop Solied Elegant AlBIOU fS i t rc m V Vr f f p dozgna 44 WAGNBE P s STEPHAlf p ii yn p doz paarO 75 V p doa paarfl 36 lillfCOLN B p dozijn L 89 Verkrijgbaar to Gouda bij den Heer C A B BA TZINGER Korte Tiendeweg D 17 J W E van EDE van der PALS Markt A 107 airect bij MEY EDLICH Versand tieschaft Leipzig Plagwritz Gouda Suelpersdruk van A Brinkman Zoov overstaan van de Notarissen P N te Oouda en Mi I MOLB addinxveen van Een WOONHUIS waarin bar i in ERF aan de Westzjjde van den 1 O Nr 31 en 3I5a te Gcluda 0 2189 jgroot 68 c A W er llöO et J per I week Een W NHÜI en ERF 1 wp O Np 316 oot6 c A eigenf g r6ik gij oor f 1 4 jèr Tien nqg Aien NBU1ZE en Mi peleg WEN ÖBOKO lpf het Sectie fef Nrl Topr ƒ 1 40 PltcïlK n GEBOUW dij mandenniBkerg knet ERF en POORi med aldaèr wgk O No 315i Kad Sectie D Nrt 2191 en 1532 groot 88 c A In eigen gebraik i Perc 14 Een WOON en WINKBLHÜIS aan den Raam wgk O Nrs 327 en 327a Kad Sectie D No 841 groot 44 c A Verhuurd voor f 2 per week Perc 15 Een WOON en WINKELHUIS waarin thans de schildeisaffaire wordt aitgeoefend met Bovenwoning SCHUUR LOODS en OPEN GROND naast het voorgaande perceel wgk O Nrs 328 en 328a Kad Sectie D No 2048 groot 3 A 8 c A Deels in eigen gnbrnik en overigens verhuurd voor 2 50 en 1 25 per week De perc 2 12 en perc 14 ign roorïien van waterleiding Aanvaarding en betaling der kooppenningen 31 DECEMBER 1891 Te bezichtigen op de drie laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag van verkooping Nadere informatiën geven voornoemde Notarissen Breeder bg biljetten Sociëteit ONS GENOEGEN 3e Abonnements VoorstBlllng Donderdag 10 December 1891 Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten DiSECTiB LE GRAS bn HASPELS Walter Soltau Tooneeelstnk in 4 bedrgven Gevolgd door Vóór het Diner Blgspel in 1 bedrgf AANVANG half 8 uur gtr Gewone bepalingen en prgzen Baiteolandscli Overzickt Na aan vol jaar lang onddrhandalsn zullen de nieuwe bandeltverdragen tuischen Duilichlaiid Ooa tenriJkHougarije en Ilalië eindelijk Maandag aan de onderechaideue parlemeutan worilen voorgelegd Daarmede Hzal een middou Europeesob tolverbond iqn gevormd fmet de mogendheden der Triplo AUisntiff ala s ll Zwttaorland en België hebben zich reeiU bü d u bond aangesloten de nieuwe liandeU verdranen ifiet dcie mogendheden worden eeratdaaga geteelcond itu Servië Rumenië en Bulgarije üullen waarscbiJDlij 1i i binnen ankale maanden volgen Op 1 Februari treden d verdragen in erking voor een tijd vau 12 JBren Het voornnamate baginsol der verdragen ia datelk der aang aloten landen een bijzonder tarief doetgelden voor don invoer uit al de andere terwijl bel laeds van kracht iijnd of nog vaat te at IIe i alge li meaue tarief voor landen die geen leden van bet varbond tijn wordt toegepaat Op dit oude beginsal van de meeat begunatigde natie wordt aleohla ééa uitzondering gemaakt iil voor Frankrijk in overeenkomat met het traotaat van Frankfort I Behalve deie algemoepe verdragen zijn nog andere overeenkomaten gealoten betreSeude acheepraart apoorwagen e b Waarachijnlyk zullen ook het auteursnoht oetrooleo en de munt de laatste naar bel Toorboeld der Lalijnsohe Unie bij aannttlande eoDvantiaa warden geregeld Ean proteotionisticb bolwerk tal dua watdaa opgariebt io bet midden van Europa aterkW dan kal eoDtineDtale stelael van Napoleon Üoor da Uuitache bladen spookt M t ltyd de gakke ntpraak van den Keiiar tot de rMlutea Do KM mtiMie vtgi t ar gaeo notitie ma aseena heeft dai 4m1 ria 0ik ia m r daar de telüi nn door da AiMrtaa inwAtKagwan het uer wenaekelijk ia dat de Beicbaanzeiger de ware lezing geeft Wat keizer Wilhelm eigenlijk te Poatdam gezegd heeft by da beSediging der reoruten op 23 Noveiohor wordt door de platter PrDm medegedeeld Wat het blad een woar lelgk verslag van de toespraak noemt geeft het in oen particulieren brief l5e linaneden die op de toekomstige taak derrecru ten betrekking hebben luiden daarin ala volgt 6g hebt mij trouw gezworen dal kinder n mjjner lijfwacht betaekeut gij zijt thans mijne soldaten gij hebt u met lijf en ziel mij gewgd Er il maar ééa vijand Bü de tegenwoordige aociaiiatiaohe woaliugan kan het voorkomen dat ik u beveel uwe eigen verwanten broeders ja ouders neer te aehiattn wat God verhoeden moge I maar ook dan moet gij mijne bevelen zonder morren opvoli en Oe Freimnige Zeituiui gelooft dat de keizor dit niet gezegd kan hebben en eiaoht dat de Neuter Preue haar mededeeling zal tegenspreken In de Fransche kamer werd door den Afgevaardigde Hubbard een interpellatie ingediend over de Ultramontaansche demonstraties der Fransche bissehnppeu inzonderheid over den berdelijlci n brief van den Aartsbisschop van Bordeaux De beantwoording der interpollatio werd bepaald op 11 December De Bagaering had haar eerst willen verschuiven tot na de behandeling der bogrooting Da Engelsohe gezant te Peking seint het volgende Een opstand is uitgebroken bewestcn Jefaol aan gane zijde van den groeten muur In de noordelyle gedeelten der provincie Petchili komen de bandieten slechts sporadisch voor z worden geholpen door geheime genootach ippon en misschien helpen ook de Mohamedaansche Mongolen mede De beweging moet reeds zekere afmetingen hebben erlangd twee drie belangrijke steden heeten door de opstandelingen veroverd waarbij honderden inbo rlingcn vermoord zijn waaronder talrijke cbriatelijke inlanders maar vooralsnog geen enkele Europeaan De i egeering tond 6000 man keurtroepen aangevoerd door den hoofd offlcier der provincie De regeeriog gelooft gemakkelijk den opstand te kunnen dempen De getint waarschuwt tegen sensatie nieuws eene Britsoha kanonneerboot is te Tientsin aanwezig terwijl een twoade de Yangste Kiang opvoer naar Ichang die geweaten schenen rustig Volgens over Japan en San Franoitcii venOndsn herichteh uit China zijn de oproermakers van Ichani nog on eatruft De Cirorticle onUiug uit Tientsin verdere t dinnen over den opstond n elke melden dat wedur onderscheiden dorpen geplunderd zijn waar allo aldaar gevonden inlandsclie shristcnon vermoord zijn Volgens ambtelijke berichten werden vele hoofden der muiters onthoofdj waaruit do uedtriaag der opstandelingen zoude bl kon Aan de jöai y Nev wonlt uit Odessa i seiud dat de regeorinj de garnizoenen in liet binnenland versterkt uit vrees voor oen opstand dor bongerlgdende boereu PKTROLKUM OTEKHI GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijlr te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 Geïmporteerd tuat 8 10 Jaimarilevoring ƒ 7 70 Februari levering 7 B0 Maart levering 786 September October Noember en December levering 7 40 BurgerlUke Stand OEMORBN 2 Dee Sophia Willemiu ouden E W Kok eo M S Oudfjk 4 Johaooa Gyaberti ouden 6 J van der Togt eo P UiDKhot 6 Coroelu ouders H de Jong eu F S Uker eU OVERLEDEN S Die A J de Ruiter 81 j F N van den Heuvel 2 j 4 M vaa den Berg 4 m i I Visser 7S j H UgersabsTf 16 d 8 kwikecuaat S2 j S M A Faal 8 m S J Bouwman 67 i ONDBRTROUWD i Dn I W Tnueke 88 j es J J vao Klo j e 64 j Haastropbt OEBOaSNi U4 l auien i Stwlwuww ai F F Wil aelui Ooraalis Marie ondera D Slo a eo A J ConpierONOBRTROUIVD s i A Verburg ea M Haan Vlisti OEBOHEN Maria ouden H Drieuea eu C E de Korte Advertentiën te Amsterdam Opg ericht 26 MAART 1853 Correspondent te GOUDA de Heer J J A MONTIJN Cand Not Kleiweg E 21 Verleent handelscredteten aan bare leden tot ten hoogste een bedrag van 60 000 eu tegen eene rente thans bedragende 5 o met inbegrip van provisie Neemt gelden d deposito en belast zich met incasseeringen zoowel voor leden als niet leden De rente voor deposito bedraagt op heden piet 3 dagen opvraging 2 1 maand 2 Zo Namens het Agentschap s GravetJtaffe J F MOEINS Ag ent Zeer ITette Gesteendrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRINKMAN eo Zn bet onovertroQeo LAGËRBIËR en het gunstig bekende S TOTJ T van J M V d SCHALK Co te Schiedam Agent A DAM Kleiweg Gouda Wettig gedeponeerd QIJ SIE HOEST gebroik BBOPuUde BLIKKEN TBOM Handelsmerk MBL van Bap N RATEIi Co GroDingêB Elk jtnkje D BOP heeft d e vorm van eea zittende K éÏT Alom verkrijgbaar 500 Gulden betalen wg aan hem die bg gebraik vmi Goldmaou s Keiser Tandvater ooit weder Tandpgn krggt S aOLDMANN Co Dresden 50 Cents de flacon verkrggbaar bg dao I rog J C ZELDENRIJK Sitollwerck 8 Hart Cacas9 Hoogste eiwit haogate theobroaia gehattt ti AC VoordeeligI Bart Oaoao is fijnaie Poeder Cacao In hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarbeid fijne geur deUcienaa smaak steeds gelijkmatigheid des dranka In blikken bussen i 25 Caoao hartan = 49 eeat 1 Cacao hart == 1 8 ceit = 1 k p Guao Verkrijgbaar bij H H Confisenra Basketbakkais enz EngrOB Expeditie JuUuB MattenUodt Amsterdam Kalverstraat lOIi 1