Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1891

1891 Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 December 1891 Naar de N Rott Ct verneemt ontraadt do meerderheid der commissie in Zuid Holland uit de Staten benoemd om te adviseeren over de oprichting of uitbreiding van de krankzinnigengestichten elke uitbreiding der stadsgestichtec en adviseert zg tot oprichting van een buitengesticht In het HandeUblad van gisteren komt onder den titel Waarom Gouda verloren ging een ingezonden stuk van X voor dat wij onzeo lezers ter overweging aanbieden Het stukje verdient te meer aandacht daar de redeneering in hoofdzaak juist is Het luidt aldus Het is zeker een treurig verschijnsel dat een district waar de liberalen de meerderheid kunnen erlangen een afgevaardigde van ds tegenpartij naarde Tlwiaia Kamer undt en dat neg wel met on meerderheid van 250 stemmen Zij die ee igszins naby met verkiezingen bekend zgn weten by ondervinding dat als het wat spant antirevolutionairen en Katholieken bijna tot op den laatsten man naar de stembus gaan maar dat het juist de grootste krachtsinspanning vordert de liberalen te bewegen alle hunne stemmen uit te breus en De vier laatste verkiezingen in het district Goudagehouden geven een juist overzicht der partijverhoudingen en leveren het bewijs dat ouder de thuis1 blijvers de meeste liberalen zgn n Maart 88 In J ni 91 van 2649 stemmen 1246 Herstemming 91 van 2736 stemmen 1383 In Nov 91 van 2481 1U70 plus 50 is 1120 De antirev candidaat kreeg Uit het üuiUch XXVI 103 Dat ware het beste En zoodra het je mogelijk is zoekt ge op deaangeduide plaats ik vermoed dat wij daar wellicht eenige stappen van en oever verwijderd de voorwerpen zullen vinden En als ik ze vind f Dan moet ge ze raü onverwijld brengen en het is noodzakelijk dat niemand er iets van verneemt De visscber zag van zijn arbeid op en schudde met een veelbeteekeneud gebaar het hoofd Ik heb er reeds uren over nagedacht wat gij eigenlijk voor hebt zeide hij ik kan er niet wijsuit worden Dat is ook niet noodig antwoordde de inspecteur schertsend veel weten geeft hoofdpgn en erbestaan orastaudi hoden Ik wil ook niets weten viel hem de visschor 111 de rede ik doe wat ge mij beoeell en wasch mg schoon van iedere verautwoordolgkheid De luspocteur knikte Onovertroffen KWALITEIT Alom verkrygbaar in bussen van l 0 086 en 046 GAGAO 6R00TES ® ö Westsaan A V W M Opgericht 182S Het groote aantaPzenuwkwale nTg rdr rZdl L r w eC te t trouaeren eer toe dat z door het gebruik maken van den Jen S d nieuwen tijd komt de iologi che ontdekking gedlan heeft dïe na honderdrprote K l Phy en terwijl g in wetenschappelijke kringerdehooZ h m te y T d nnwkwalen lydendeTenthheTnLt we n Officier T Gezondheid Beman Wei mZ te ViutflTn r T boorden gein eeoe BO jarige praktik Door WaSSChin van WhU M oP de onderrinding opgedaan damoe ge ohikte stiffen K de h d onmfflf S E 8 o en medegedeeld Met deze genoesw ze werden werkeuSach ï zenuwgestel maakte K veel opgang dat vareenlor dTLZe OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hooggeplaatate geneeskundigen ondr3keT MrniT l 8 i hrift polykliniek te Parös rae Rougemont ló StairTi iiS ® 5 professor aan de toneeaheer aan bet mn SenelmaMt ntTstettin Oi mlSS m areond f Pi li gmmi art t ZirkolM oSciASSSm jio f mï S ft e ol Allseo gerechtigd tot reübrei LEMAIEE t Co Apothekers te Pary rue de rEofciqnier 30 t der gMKMwqw Ttn ROilAlS WEISSMAlNiV aeaMrÖM A1 MD te bekomen PÜIZE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Uerk NIGHTCAP IE mmi Mil f te besch jwiiiff der beroemde geschilderde Sadlglszen van de Groote of St Janskerk te 7l r Goudt benerena de geschiedenis der St JuMricerk der Olaxeu der cartonteekeningen enz Miiby is toegeroegd een afzonderlek lerensbMbsht der beroemde Olasschilders de öebroeders Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van dan naam der Firma P HOPPE Dipk en Wooter Crabcth ÜAder Eon Academie ran Beeldende Kunsten CHK nn t8 ïhilder Architect en Directeur der A demie ran Bouwkunde te utrecht DOOK OHRISTIAAN KBAMM Jprijs 0 Cents Snelpersdrok vu A Bmnkjcw Ie Zoon Go da A BRINKMAN BorstlUders vinden baat bg den roortreSelijken Rünlandsohen DRUIVEN BORST BOmG Wevelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een chronischen boost gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Druiven Borst Honing dezelve geeft my eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wensch te gebruiken gelieve mg dus te zenden enz Ontvang Mgnbeer mgne bartelgke groete J C VAM ACKËRË Burf emeetter 11 alleen echl met nevenstaand fabriekatempel in flesschen van fl 2 fl en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D dea Hertog Ondewater bg F Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en Q HgnekMop t Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht b J v d Dool Bazerswonde bg Wed W Hendriks Algemeen erkead als het bestr MONDWATER der wereld 40jarigQ roem f Mond en Tandziekten zooals het lot orden der tanden tandpjjn ontsteking zweren bloedend tandvleeseh ouaangéuamc reuk uit den mond kalkvormiog worden zeker voorkamen en genezen door het dagelijks gebruik van bet eohU K K Hof Tandtrta Dr POPP S ertn in Mtnmerkeliik vergroote fleMohea voor 60 cents ƒ I ÏO eo l M hetwelk gelijktijdig aangewend met Br WPP t Tuidpoeder of Tandpasta steedt de Unden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandnlamheersel Dr POPP s Knliden 2e tegen eiken buidaitalag en voortreffelijk voor baden k f k t i Veani zeep en ZoimebloeineikzeeD POPP s CekrlstalUseerde en Traiwparaji Clycerinezeepen van de fijnste Toilet on gezond heidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen g De namaaksels van Anatheiln nondwater verwoeaten de tanden binnen korten tijd B Dr J G POPP Weenen DepoU te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogi at Geen beter adres voor PARAPLÜiES dan bij SCHC K en Zn Markt 6ouda F 1 mmmii i 8 Oravenhage Noord Einde 189 Speciaal Arls voor Maagf Lever en Darmlijders Consultatie dagelgks 10 12 1 2 ZONDAGS 10 12 uur Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON v de beste van alle bestaaorde pa fumeriën om het grgze baac biffn yi enkele dagen te doen veMtugMa Maakt het haar glansi k au zaaM en verfl niet Prgs 5 Ctntftt flacon en f l B 0 per dubbele flacon JlH Mi verkrggbaar te Gouda bö I A OAT ea i H C HIXINCK P Hï N 4703 Dinsdag 8 December 60UDSCHE COURANT Nieuiits en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVBRTENTIÊN worden geplaatst I van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De Inzending van advertentlön kan geschieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave ijver en toewijding der liberalen in het geheele district Gouda en van hun organisatievermogen datzjj van de ruim 1340 stemmen waarover zij waarschijnlijk beschikken kunnen er slechts 1070 en 60 uitbrengen Indien dns door een goede organisatie van liberale zijde het aantal kiezers dat aan een stemming deelneemt kan gebracht worden op ruim 2760 dao is het zeer waarschgnlijk dat alsdan de liberale candidaat in dat district zegeviert terwijl dan tevens do 16 praotische kiezers hun stem op dea soc lemocraat kunnen blij ven uitbrengen en den candidaat die leerplicht in zgn vaandel heeft staan niet behoeven te steunen I In Maart 1888 van 2B62 stemmen 1329 In Juni 91 van 2649 stemmen 987 antirev plus 409 Kalh is 1396 Bg herstemming van 2736 stemmen 1353 In Nov 91 van 2481 stemmen 1320 De feitelijke sterkte van antirev en Katholieken in aanmerking genomen dat zij als altgd alle hens aan dek brongen is uit bovenstaande cgfers vrg nauwkeurig vast te stellen Bij alle vier de stemmingen brachten zg ongeacht hel aantal stemmende kiezers oen vrij constant cijfer nit waarvan het gemiddelde bedraagt 1360 In Gouda zijn 29H kiyzers Men schrijft ons uit Haastrocht De wettelijk voorgeschreven gelegenheid tot kosteiooze inenting nog niet hebbende plaats gehad daar het Gemeentebestuur tot dnsver in gebreke bleef om een gemeente geneesheer aan te stellen na het plotselinge vertrek van den vorigen titularis zoo hebben B en W tot doctor Idenburg het verzoek gericht zich ditmaal daarmede te willen belasten Of deze geneesheer echter aan dit verzoek zal voldoen wordt hier sterk betwijfeld De r Nederlandsche Vereouiging tot voorkoming van ongelukken iu fabrieken en werkplaatsen zal Zaterdag 19 December a s een buitengewone algemeeiie vergadering houden in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage ter benoeming van een tecbnischen adviseur en va stelliug van diens instructie en tot bespreking van het kon besluit vau 15 Juli 1891 SftjafeW no 147 In een over dit koninklijk besluit uiigebracht advies geeft bet bestuur te kennen dat oppositie daartegen dezerzijdi alleen erwacht zou kunnen worden indien de door sommigen geuite vrees tich mocht Bij de herstemming in Juni kreeg de antirev candidaat 43 stemmen minder d n bij de eerste stemming door antirev en Kath waren uitgebracht Nu is het bijna zeker dal de fers 987 voor antirev on 409 voor Kat d aiste getallen zijn enongeveer hot maximus 4 t door hen in het veldkan worden gebracht zopdal het voor de hand ligt dat bij de herstemming waarachijnlijk 43 zegge drieeu teertig Kath etemaiMiUlp den libetalen candidaat zijn uitgebracht waardoor het cgfor 1388 van den liberalen esndidaat teruggaat tot 1340 Van 2481 door liberalen uitgebraoAit 1120 stemmen 2562 1240 2649 1246 2736 1340 welk laatste cijfer voor de liberalen daarom waarschijnlijk nog juist is daar er 87 stemmen 2736 2649 moer werden uitgebracht en de liberale canJidaat er 137 1383 1246 meer kreeg De 87 stemmen zijn dus zeer waarschijnlijk van liberalen afkomstig te meer daar door bijvoeging der 43 kalholioke stemmen 130 stemmen werden verkregen gevende dus ongeveer het getal dat de liberale candidaat hg de herstemming in Juni 91 meer verkreeg boven de eerste stemming Nu geeft het toch geen hoogen dunk van de FEVILLETOI Zoo is het goed zeide hij Wanneer gaat goweer naar buiten Overmorgen En zoodra ge met zoeken een aanvang kuntmaken Zal het geschieden mijnheer Goed goed ik verlaat mij op je Wanneerge uw taak naar wenach volbrengt moogt ge opeen goeds belooning rekenen XXVII Eeisvaardig kwam Theodoor in hot kabinet van zijn vader om van den ouden heer afscheid te nemen Zijn onderhoud met Fanny had hem verbitterd en van zijn laatste hoop beroofd De bankier had van het innerlijke leven zijns zoons geenerloi begrip hij dacht in de eerste plaats slechts aan zijn eigen ik wat deerden hem do zorgen van anderen iiauneer hij maar zelf den last kon afschudden die zoo zwaar op hem rustte Dus vóór alles dekking zeide hij terwijl hijzgn zoon ptipieron en bankbiljetten ter hand stelde oin het even welke als wg het kapitaal maar loskunnen maken Ik z d nomen wat men mij aanbiedt antwoordde Theodoor Mochten ze verklaron d it zg zich genoodzaakt zien hun betalingen te staken dan zal iker op aandringen dat ruij de balans worde voorge egd wellicht kan hot failhssenieut den wanneer wij Wg kunnen geen geld meer beschikbaar stellen viel de oude heer hem in do rede Het heeftmij moeite genoeg gekost de tien duizend pondsterling te Londen te dekken on ik weet niet ofgraaf Hoheahausen nog niet een grootere som zalvragen Zoudt u hem die dan geven Ik mag hom geen crediet weigeren als ik hetniet bij hem nil bederven Ik moet er dus voorzorgen dat ik over klinkende munt kan beschikken he is mij onmogelijk aan Hackenberg en Schmidt nog meer kapitaal te besteden Bovendien zou ditHet bankroet ook maar veidagon Maar wij kouden door een uitstel onze vorderingen wellicht redden Door uitstel niet zoido de oude heer Gemoet nu eerst bij andere huizen naar den stand derzaken iuformeeren om te weten hoe ver ge aankunt Wanneer ge goed zijt ingelicht handel dannaar omstandigheden Aan de heeren moet te verstaan worden gegeven dat Wij het geld noodighebben en djt het van hén eenigszins onbeschaamdnas zulk oen aanzienlijk crediet te eischeu je raoetze in hun eer aantasten en wanneer het niet andersgaat hen bedreigen Theodoor had de bankbiljetten e i papieren in zijn porttfeuille gelegd en reikte ajn vader de hand om afscheid te nemen Ik hoop dat ik u goede tijdingen kan zenden