Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1891

ren voordracht van verzen en van een drietal pantomimes als kindervoorstelling gegeven ter eere van den geboortedag van den abbé do l Epée Men hoeft daarna de irnag gedaan of de mimische wetenschap der doofstommen in de lijst van eene Pargsohe ttmnoelvoorslelling geplaatst in plaats vari geheel particulier en alleen voor doofstommen by het groote publiek een werkelijk succes zou hebben Een dor professoren geïnterviewd meende van wel Vvt beale mimen zeide deze kunnen niet zoo fijn nuanceertn en zoo krachtig uitdrukkeu als onze meest gewone leerlingen En wat hot bezwaar betreft dat de acteurs dor jaarlijksclio doofslommenvoor8tellinji en gewoon zgn alleen voor niet boorders te spelen het bestaat niet want wie bet meerdere kan kan ook bet mindere Er is trouwens een antecedent Vour bat stuk L abbé de I Epée ging do actrice MU Duguéret die de rol van een doofstomme moest spelen lessen nemen in de inrichting voor doofstommen in de Bue Saint Jacques zij volgde geheel de meibode der school en had voor hel gruote publiek uitbundig succes De leeraar was in de zaal en meende een van zgn leerlingen te zien f Dus u zoutlt uw leerlingen aanraden ook het toonoel eens te beproeven Dat zou ik niet durven De verantwoordelijkheid zou te groot ziju Iemand die altoos ter zijde van bet groote Parijsche leven geleefd heeft van dat pad afleiden een onvolkomen wezen in de coulissenwereld binnenleiden zou gewaagd zgn Toch zou het een goed denkbeeld zijn wellicht aan het publiek eens in eene afzonderlgke voorstelling eene geheel andore natuurlgker mimiek te laten zien dan die van zQne gewone dansmeesters De kunst zou er zeker niet bij verliezen Ook word in haringpekel een weinig aluminium waargenomen ZooaU bekend u Ijeeft men het plan gevormd voor militaire doeleinden weer aluminium te gebruiken en werkelgk £ 0u bet vervangen van de metaalslukkeii aan de uitrusting der soldaten door aluminium het gevvieht van hetgeen door de soldaten gedragen worilt zeer verminderen De invoering van veltlflesscbeü uit alutninium vervaardigt is vulgens de onderzoekingen van Lubbert en Boscher daarom niet aan te hevelen omdat de vloeistoffen in de veldflessoheu mede te nomen aluminium oplossen Een procent azijn citroen of wijnzuur werkt reeds zeer sterk in terwijl ook roode Bordeaux en Moezelwgneu koffie e thee spoodig niet onboteekenoiide hoeveelheden van dit metaal opnemen liet looizuur gehalte speelt bierbij een gewicbtigo rol Ofschoon nu ook zeggen de beide onderzoekers door het opnemin van aluminuim de levensmiddelen in uw smaak niet wordirti veranderd dan is toch bot voortdurende gebruik van kleine hoeveelheden van dit metaal niet toe te laten Zij merken verder op dat bet aluminuim niel te gebruiken is voor voorwerpen die mot soda of zeep schoon worden gemaakt of er mede in aanraking komen daar ook de o stoffen op aluminuim inwerken Evenmin gelooven Boscher en Lubbert dat het aluminium een groote rol iii de chirurgie zal spelen laar de meest gebruikelijke antiseptica niet in aanraking mogen komen met een uit aluminium gemaakt instrument daar phenol salicyl en boorzuren dit metaal aantasten Daardoor wordt dus waiineor zooals te verwachten is do onderzoekingen der beide geleerden worden bevestigd het gebied waarop aluminium gebruikt kan worden zeer beperkt Toch blijven er nog tal vnn voorwerpen over waar bet gebruik van dit metaal boven andere is te verkiezen keld en na een uur iloor don telephoon praten doelde de politie aan den procureur mede dal de arrestant Namzaraj op oiibegrypehjke ngze verdwenen was Dd adrainistriie der politie gaf nu aan het centraal telephoonstation bevel de draden met de gevangenis te verbinden van daar kwam nu het antwoord Isolatie verbinding met de gevangenis kan niet gemaakt worden De teloplioou jufFrouw der politie deelt het antwoord van liet teleplioonstation aan den agent mede loopt naar den politiebeambte van dienst en bericht Met de gevangenis kan geen verbinding verkregen worden ivanl daar is revolutie iiitgnbroken De politiebe imbto verzendt nu het volgende nieuws Uw Hoogwelgeboren in de gevangenis is oproer de ttlephoon werkt niet De politie kwam nu iii opi eivondenheid tien bereden agenten ecu wagen vol politic twee prislbau s en do politic corainissaris reden terstond van het poliiiobureau naar de ge an enis vanoproer was geen sprake en het eind van het lied was het ontslag der telepboou juffrouw Bulteolandscb Overzicbt Do Britscbe consul generaal te Shanghai seint aan bet Poroigo Office Ik heb bevredigende berichten ontvangen van ile Britsche consuls te Newohang eu Tientsin Zij molden dat de troepen der opstandelingen volkomen zijn uiieengejaagd Het bericht van den moord op Christenen is juist maar de geruchten betreffende de raisbaudeling van vrouwen worden mot bevestigd Du Belgischo Congregatie derMongoolsobe missién beeft do volgende dépÊoho ontvaii eii uit Tientsin van Zaterdag 2 u 60 ra des namiddags De Belgen zijn gered maar vele andere Christenen zijn vermoord gel Wynhovel zendeling dor orde van den H Lazarus te Tientsin De beer Louret een zendeling in Cochin China schrijft omtrent den opstand het volgende China verzet zich met geweld tegen het Christendom en de hoogere klassen schijnen den baat tegen do Christenen thans meer dan ooit te voeden Jaar op jaar wordt bet volk door plakkaten aangehitst waarbij op de uitdrijving der vreemde duivels wordt aangedrongen Die baat kan niet uit godsdienstige beweegredenen ontstaan zijn daar de Chincezen op bet stuk van geloof onverschilliger zijn dnn eenig ander volk ter wereld Waarschijnlijk moot do oorzaak hierin gezocht worden dat de Chineezen vreezen door de ontwikkeling van bet Christendom ook op andere wijze onder Europeoschen invloed te zullen geraken Nauwelijks was het bekend dat de gewezen Keizer van Brazilië weder ernstig ongesteld was of reeds komt de tijding van zijn overlijden Een gevatte koude is snel in eeno longontsteking overgegaan waaraan ziju sedert lang door diabetes ondermgnd gestel geen weerstand kon bieden Dom Pedro II van Alcantara van 7 April 1831 tot IB November 1889 Keizer tot 1840 onder Jeen regentschap was den 2dea Deoerabor 182B geboren zelfs do redactie der vormaardo Gothasche Almanak is er niet in geslaagd te ontdekken waar Hij was do zoon van Keizer Pedro I en de Ooslenrijksche Aartshertogin Leopoldine eu zelf in 1843 gehuwd met Prinses Theresa van Bourbon die gelgk men zich herinnert ten gevolge van de doorgestane aandoeningen bg de revolutie en niet bot minst bg hare inscheping bgna twee jaar vóór haren semaal 28 December 1889 in Portugal overleed Zij laten eeuo eenige dochter na Prinses Isabella in 1864 met den graaf Van Eu gehuwd en moeder van drie zonen Over den beminnelijken on degelijken aard des overledenen zijne veelzgdige kennis en belangstelling in het wolzijn zgn volks is ten allen tgde slechts ééne stem geweest en menigeen in Nederland zal 1 zich nog den gunstigen indrnk herinneren door den zeldzaam eenvoudigen man bg zijn bezoek in 1877 op ieder die met hem in aanraking kwam gemaakt De merkwaardigste dsad zgaer legoering welka hcai tot onvergankelgke eer zal strekken was ongetwgfeld d met zoovele en zoo eigenaardige moeielgkbeden gepaard gaande afsohafling reeds in 18S9 van den slaveuinvoer tater van de slavernij Voor het overige ging zjjne regeeiring niet zelden met veel beroering gepaard in de eerste jaren met binnenlandsohe opstanden later met ooriogen tegen Argentinië Uruguay Paraguay Tegenover den binnonlandschen partijstrgd hield de Keizer zich steeds stipt binnen de perken der Constitutie In de jaren 1871 1872 en 1876 1877 deed bij lange reizen in NoordAmerika en Europa gedurende welke de Kroonprinses het regentschap bekleedde Hoe aan het eervolle bijna vijftigjarige bewind van dezen Keizer voor twee jaar do jr eene militaire omwenteling onverhoeds een einde word gemaakt ligt nog te verson in het geheugen dan dat het noodig zou zijn daarbg in bgzonderheden stil te staan Dat de door do omwentelingsmannen beloofde gouden Het aluminium is thans dank zg de meer volmaakte wijze van vervaardiging zoo goedkoop geworden dat bet met goed gevolg met de andere metalen voor practische doeleinden kan concurreeren Voor velen schijnt thans bet alumiuium tijdvak te zijn aangebroken en werkelgk kou men daarvan spreken als men bedenkt dat ongeveer een twaalfde deel der aardkorst uit aluminium bestaat en dit in zuiveren toestand voor betrekkelijk weinig geld verkregen kan worden Da nieuwe onderzoekingen van Lubbert en Boscher toonen echter aan dat het gebruik van dit metaal beperker zal moeten blgven dan men eerst meende Dezen deden namelijk do volgenden proeven zij lieten zuiver bladalurainium in verschillende geconcentreerde oplosaingen bg gewone kamertemperatuur gedurende vier dagen staan es zochten dan direct in het filtraatof in de aach daarvan naar aluminium De resultaten waren gedeeltelijk zeer verrassend Het bleek dat het gebruik van aluminium voor vele soorten van voorwerpen hoogstwaarschijnlijk geheel is uitgesloten Vooral is het onbruikbaar voor voorwerpen die met kokend water ii aanraking komen Zoo is het dus reeds verboden bussen van alnmininmblik te gebruiken voor de verpakking van ver rzaamde levensmiddelen daar bij de sterilisatie voor het kokend water wordt gebruikt de bussen worden aangetast en du aluminium in de voedingsmiddelen zou geraken Dit laatste zou ook te vreezen zijn alleen door de inwerking van hot praoparaat op de aluminium Vooral komt dit voor als anogratische zuren en zouten gelijktijdig aanwezig zgn Bg kaas werkt vooral het valeriaanzuur oplossend Een roovershul zooals men niet mooier beschreven kan vinden in den een of anderen roman uit het oude Parijs is dezer dagen door de Parijsche politie ontdekt op den Ornano boulevard Twee politieagenten merkten s nachts eenige verdachte personen op die met groote pakken en zakken sjouwden Zij gingen hen ongemerkt na totdat de wonderlijke personages plotseling op het glasis der vestingwerkon verdwenen wureo als door don grond pezonken Dit bleek ook werkelijk zoo te zgn De agenten zagen door een reet iu den grond een schgnsel van licht en hoorden daar beneden gelach Zg haalden nu hulp om hun onderzoek te verTolgan Het licht kwam door een reet van een zwaar luik Toen zg dit oplichtten vonden zij een uitgehouwen trap die daalden zg af en nu waren zg iu een met tapgteu behangen hol waar vijf mannen eu drie vrouwen aan een lekker maal zaten bij het lioht van een koperen luchter Die bende werd natuurlijk gevangen genomen Zij hadden daar met z n achten een half jaar van roof en diefstal geleefd in het door hun zelven uitgegraven hol Men vond er een aantal kostbaarheden volledige zilveren serviezen fraaie tapijten enz Als een middel tegen influenza wordt door Dr Lorenz te Metz Ichthyol aanbevolen Hg nam in 110 gevallen van influenza proeven met iohalatién Tan een Z perceut oplossing van ichthyol Dertig patiënten waren na verloop van twee dagen al volkomon genezen en zg zouden dat misschien ook wel zonder ichthyol zqa geweest Maar in de 80 andere gevallen ondervout n de Igders zeer gunstige gevolgen van het inademen der iohthyol oplossing en als men ophield met dal middel kwamen de ziektevorsohgnselen hoesten opgeven ecz terug Aan lijders die over gebrek aan eetlust klaagden werd ichthyol ook met goed gevolg voor inwendig gebruik gegeven eu in de ziekenkamer liet men voortdurend een oplossing van ichthyol op de kachel verdampen Bij de op deze wjjzo behandelde patiënten duurde de ziekte korter zg storten niet weder in en zg waren veel spoediger weer geheel op krachten gekomen De telephoon in Siberië De invoering van den telephoon in Irkoetsk heeft naar Siberische bladen berichten daar eene reeks van curiouso misverstanden veroorzaakt Zoo bevindt zich in de plaatselgke gevangenis een burgatisoh arrestant genaamd Namzarig De politie had dezen Namzaraj noodig en vroeg bij den opzichter der gevangenis tolephonisch Bevindt zich bij u een arrestant Namzaraj De opzichter der gevangenis die blijkbaar Nassarajeb op de schuur verstond antwoordde Ik al terstond gaan kijken en liep nu met don Natseratel de binnenplaats der gevangenis rond bekeek de daken van alle bijgebouwen die op eene r ssaraj eanigszins geleken kroop zelfs eenige daken op en berichtte ten slotte Er is geen arrestant op de Bsarai te vinden De zaak werd al meer ingewik berestigen dat door de maatregelen van veiligheid en gexondheid voor vrouwen en kinderen voorgeschreven die voor alle werklieden werden tegengehouden of op den achtergrond geschoven Voor zoodanige vrees ziet het bestuur op heden geen grond De groote macht aan de inspecteurs van den arbeid toegekend mag evenmin oen oorzaak worden om de nieuwe regeling priori af te keuren Moge het vreemd klinken dat de minister bet bezwaarschrift van den werkgever tegen een uitspraak van één inspecteur van don arbeid in handen s tett van de gezamenlijke inspecteurs men bedenke dat hebbeu dezen verslag uitgebracht do minister beslist of eu in hoe ver de ingebrachte bezwaren gegrond zyn Niets belet den minister om zich z bet ook niet officieel te doen voorlichten door andere raadslieden staande buiten het korps der inspecteurs Tan den arbeid Het bestuur adviseert daarom den leden zonder vooroordeel tegen de algemeene strekking van het koninklijk besluit de technische onderdeeluo daarvan aan een nauwgezette overweging te onderwerpen Als leiddraad daarvoor levert de waarnemende technische adviseur de heer Westerouen van Meeteren eonige beschouningen Hij meent dat bij gebrek aan elke toelichting voor den fabrikant wat de strekking van het geheel en van zijn onderdeelen betreft zooraode aangaande de wijze waarop dit koninklgk besluit zal worden toegepast veel in het duister ligt Hel zal danrom op den weg dor Verceniging liggen den minister van Justitie te verzoeken alsnog een zoodanige toelichting van het kon besluit te willen publiceeren welke aan de belanghebbenden een duidelijke voorstelling omtrent de gemaakte bepalingen zal kunnen geven Vrijdag middag kwamen twee mannen in het kantoor van Russell Sage Broadwayno 71 te New York en vorderden 1 200 000 dollars Sage weigerde en toe wierp hunner eene dynamiet bom welke ontplofte hot hais ten deele vernielde vijf menschen doodsloegen er tien wondde Ook de dader is omgekomen Natuurlijk bracht dii groote opschudding in Broadway te weeg Het geluid van den schok deed aan dat van een kanonschot denken Da voorbijgangers zagen het hoekhuis van de recbterstraat waarin vele kantoren zijn gevestigd hevig wankelen en rook en stofwolken er lit opstijgen Ouder eene algemeene vensterverbrijzeling werd het lichaam van een man door een der vensters geslingerd het viel op het trottoir Een oogenblik ademde de man nog maar weldra was zijn liohaam een lijk Korl daarna werden eenige zwaar gewonden het gebouw uitgedragen Ouder hen was de grijze Bussel Sage die aanvankelijk sprakeloos ten slotte de volgende verklaring gaf Twee mQ onbekende personen zijn in mijn icantoor gekooien zij eischten onmiddellijke betaling van een millioen dollars ik vraagde eenigen tijd om te beraden maar zulks werd mg geweigerd een van de twee mannen opende een zwart valiea nam daar iels uit en wierp bet tegen den muur Van wat daarna is geschied herinner ik mij niets meer Men gelooft dat de onbekenden beiden gedood zijn eeD hunner moet de man zijn die uit het venster vanl geslingerd Dat de heer Bussel Sage zelf ia gered achgnt wonderbaarlijk de andere personen toch van zijn kantoor zijn gedood De aanblik dien zijne bureaux bieden moet verschrikkelijk zijn Het kantoor is antwoordde hij staat het ergste te vreezen en ia op I redding van onze vordering of een gedeelte er van g een hoop meer dan kom ik terstond terug om u hier ter zijde te staan Ik verwacht morgen een telegram van je Zoddra ik u ieto meilo te deeten heb telegrafeer ik Goed Je weet hoe het telegram gesteld moetworden om den inhoud voor anderen geheim te doen blijven Wanneer Hackenberg en Schmidt niet Tallen dan blijven wij ook staan ten spijt Tan alonze verliezen Dat geve de Hemel Misschien kan ik reeds overmorgen de terugreis aanvaarden Doe niets met overhaasting waarschuwde de bankier Op een paar dageu vroeger of later komthet niet aan En nu g oede reis denk aan mijnongeduld en zend zoo spoedig mogelijk tijding Hij schudde zijn zoon de hand en steunde toen j deZe hem verlaten had het hoofd op den arm Hij was niet zoo kalm en moedig als h j wilde eh nen hij had de balans van zijn vermogen in gereedheid gebracht en de treurige ontdekking gedaan dat hij voor een afgrond stond en dat wanneer hij er eenmaal in was gevallen geen redding meer mogel k was Hg had te voren nooit aan die mogelijkheid gedacht hij had gebluft op zijn rijkdom en zich in den stroom van den zwendel gestort om zijn vermogen te verdubbelen destijds toen die zwendel ont 1 niets dan een overal met bloed bespatte bouwval waarin men mensohelgke ledematen verspreid ziet liggen De overtuiging wint veld dat de twee binnendringers krankzinnigen waren aan een gesticht ontsnapt De heer Bussel Sage moet dreigbrieven ontvangen bobben onderleekend Walsh waarin de betaling van 1 200 000 dollars werd geeiscbt metuelkosora de schrgver in staat zoude gesteld zijn twee weduwen te huwen die een proces over raillioenen voerden 1 De schrgver moet niet Walsh maar Wilson boeten en oen oudbotelhouder uit Lake George zijn hij werd in meer dan één geslicht opgesloten maar werd telkens ontslagen of wist te ostsnappon on zond toen verscheidene dreigbrieven rond in den trant van dien aan Bussel Sage gezonden Door het kamerlid den hoer Levy is bij bot nfdeelingsonderzoek van het ontwerp tot regeling van het faillissement en de surcéance van betaling een nota voorgelezen die bij het verslag zal worden gevoegd De verschgning van dit verslag kan echter nog j oruimen tgd op zich laten wachten daar dat ontwerp in bunden eoner commissie van voorbereiding is gesteld De hoer Levy heeft nu zgne nota in het ff V h R doen opnemen Hij betoogt daarin de wenschelijkheid om verschillende punten uit de Ëngelache wetgeving op dit stuk in onze wetgeving pver te nemen Als zoodanig noemt hg 1 de aanstelling van een comptabel ambtenaar die op persoon en goed het oog houdt den boedel onmiddellgk in beslag neemt den rechter deskundig voorlicht kleine boedels vereffent en in het algemeen voor den goeden afloop van het liquidatie proces waakt 2 de invoering van een stadium van gebleken onvermogen voorafgaande aan bet eigenlijke faillissement 3 berechting door don kantonrechter casu quo natuurlijk met beroep 4 wettelijke splitsing van groote en kleine boedels en 6 behoud van het vonnis van insolventie en van het vonnis van rehabilitatie In zijn jon sle verslag geeft de consul generaal te Hamburg den volgenden behartigingawaardigen wenk Het zij mg geoorloofd de aandacht eens te vestigen op de in Nederland zoo bekende J eidsche of komijne kaas Dat deze kaas te Hamburg niel voorkomt indertijd was zij in de havenbuurten bij een enkele handelaar in schoepsprovianil te krggen zal wel hoofdzakelijk aan hare onbekendheid bier te wgten zijn of wel aan ondoelmatige wgze van invoeren De kaas droogt tamelijk spoedig uit en wordt dan oosmakelgk Daar waar enkelen de kaas in verscben toestand hier leerden kennen werd die echter zeer tmakelgk gevonden Afgescheiden nu van de Nederlandsohe werkliedeokolonie hier zou de kaas zeker bij velen aftrek vinden indien die in tverscheu toestand verkrijgbaar jrare Het zou dus wellicht raadzaam zgn bij verschillende winkeliers hier kleine hoeveelheden tot spoediger verkoop te brengen en daartoe in den beginne minder op het financieel resultaat te letten Wellicht zou men eenige kazen kunnen zenden aan het bestuur van Speishatlen hier en in de fabrieken om die gratis te laten proeven door het werkvolk De hoofdvoorwaarde i dat de kaaa verscb worde genoten en bekend worde want het is onbekendheid die haar onbemind maakt Verleden Zondag Werd door doofstommen te Pargs lond koesterde bg de vaste overtuiging dat hg zijn doel bereiken moest Nu kwamen de gevolgea die ieder onbevooroordeelde vooruitzag da ook de bankier Somberg bad verliezen te dragen flie de voorafgegane winst ver overtroffen a firma kon zich nog atatMde honden en welliclt na eenige jaren het verliet weder vereffend ihebben wanneer liaekenb r en Schmidt hun verplichtingen vervulden en hun schuld volledig uitbetaalden De bankier zag atrak op de balans die voor hem lag maar of hij ook alle pasten wejder en altijd weder narekende de uitkomst bleef dezelfde Het binnenkomen van den boekhouder wekte hem uit zijn gepeins haastig greep hg naar het telegram dat deze bracht en zijn hand beefde toen bij bet papier uit de enveloppe haalde en openvouwde Kom zelf las hij spersooulgk optreden dringend noodzakelijk sUking van betaling eerstdaags te verwachten Lees zeido hg terwijl hij h t papier aan den boekhouder ter hand stelde van oiizen ageni Betreft dat Hackenberg en Schmidt vroegdeze laatste verscbrift Natuuriijk Wanneer de firma zich failliet verklaart zgnwg verioren Mij dunkt dat gij al te schielijk den moedlaat zinken zeide de bankier zijn ontsteltenis verbergend Gij vergeet dat ons crediet nog niet is uitgeput Dat faillissement zal het overige doen Ik zie daartoe nog geen aanleiding De firmais ons wel tets meer dan tweemaal honderdduizendgulden schuldig maar wie weet dit buiten ons Men zal het aan de beurs weldra vernemen Wie zou het ruchtbaar maken Ons eigen personeel Bomberg had zijn plaats veriaten bij gevoelde de noodzakelijkheid zich te bewegen om tgn aandoening meester te worden Dat mag niet geschieden zeide hg wg moeten tgd winnen om posten te kunnen innen Eenige wantrouwende crediteuren sullen zeker hun vorderingen willen inoassoeren we moeten aan dit verlangen onverwgld gevolg geven daardoor alleenkan ons wankelend crediet weder bevestigd worden Wanneer er maar geld voorhanden is Het moet er zgn I Welk offer het ook koste moge voor kas moet gezorgd worden Mank morj gen uit de boeken een Igst van alle debiteuren ik zal je dan zeggen welke posten het eerst moeten geïnd worden Evenzoo moeten aldegenen van wie wij deposito s in banden hebben worden verzocht deze togen betaling van hun voorsohotgelden terug te nemen Zal het geen wantrouwen wekken vroeg de boekhouder i TFordt vervolgd eeuw van nieuwen voorspoed en breede ontwikkeling der Vereenigde Staten van Brazili Jiq slechts in hunne manifesten is aangobrokeo eel iitaj Ook hoo de oude Keizer nog onlangsf m FaefeS Hweeden Coup d Etat verklaarde bereï fe zgn om op do eerste roepstem zijns volks weder te keeren niets beters meer begeerendo dan in zijn land bet hoofd te mogen nederleggen Bestond er eeiuge kans voer Het IS kwalijk te zoggen Hoe dit zij do roepstem heeft zich niet doen hooren en de onttroonde grijsaard IS in onverdiende ballingschap ontslapen Sedert eeuigeji tgd wekt België zoowel bg zgn Zuidelijke als zijn Oostelijke naburen een buitengewone belangstelling nog groolor dan tot sedert lang het geval was Men herinnert zich do voortdurende zinspelingen in Frankrijk op een bondgenootschap tusscbeu België en Duitscbland zoo krachtig door burgemoesier Buis te Morseillo namens koning Leopold weersproken daarop is de brochure van den heer Woeste verscbenon in opdracht van don koning geschröven welk geschrift echter meer bijval heeft gevonden te Berhjn ilan te Parijs Maar hét is bovenal cok de taalquaestie welke do aandacht van Franschen en Duitschors trekt en zoowel de Waalsobe als Vlaainscli sprekende Belgen hebben op dat gebied voor bun penaten een nieuwen veldlocht geopend Dank zij de waakzaamheid van eenigo Vlaamsche vereenigiugen is de Xoel eu ChapsaI deze voormalige kwelduivel van meiiigen schooljongen uit de Belgische scholen verbannen wegens zijn antiDuitsclie gezindheid Het was te denken dat de Franschen nu weder op hun beurt in dezen maatregel een vijandelgke bedoeling togenoTor hun taal zagen Naar aanleiding van dezen taalcampagno had mr baron Eugene Beyens eerste secretaris der Belgische legatie te Pargs een onderhoud met een redacteur der Nation waaromtrent do laatste bet volgende mededeelt Baron Beyens verklaarde dat de bedoelde Belgische vereenigiugen volstrekt niet met hun propaganda ten gunste van de Vlaamsche taal tegen do Fransche taal wilden ageereu daar zij even sterk gekant zijn tegen de Duitsche als tegen de Fransche taal zij zijn eenvoudig aulonomisten Zij wenscben de onafhankelijkheid van Bolgié ta handhaven wanneer zij liet gebruik der Franscho taal bestrijden zoo komt dit alleen wijl die taal dagelijks meer veld wint in de Vlaamsche provincies terwgl zg de Belgen bun eigen taal willen lateu behouden Varder verklaarde de diplomaat dat ook koning Leopold onafhankelgk wil blgven en niet den geringsieu lust koestert deze onafhankelgkheid door do mogendheden gewaarborgd op het spel te zetten om bij keizer Wilhelm de rol van den koning van Beieren te spelen s Konings grootste zorg is do neutraliteit van België to doen eerbiedigen Wat de Maasforten betreft zoo waren deze alleen ontworpen om dat doel ta bereiken De koning is vast besloteu in België den algemeenen dienstplicht met of zonder vrgwilligers in te voeren Baron Beyers betoogde ten slotte dat daarom de Belgische regeering slechts een wensch koestert met l aar beide machtige naburen in vrede en vriendschap te leven Was België onder het Keizerrgk bevreesd door Frankrgk geannexeerd te worden thans is dit voorbg Het staat op den besten voet met de republikeinscbe regeering De dood van den leider der linkerpartg in Denemarken Christiaan Berg heeft groote verwarring teweeggebracht in zijne partg De eigeulgke aanhangers van Berg willen er niet van welen dat Hörup als leider der geheele partg optreedt daar hij in Kopenhagen geboren is en daarom niet aangenaam is voor de groote landbezitters in hetFolkething Beeds vóór de verkiezingen is het te wachten dat het aantal leden van de radicale groep dat thans ruim 80 bedraagt tot 16 of 12 vermindert Waarschjjnlgk zullen de meesteu overgaan naar de gematigdea dat deal iet lintei rtg dat het ministerie in vale aesties stewit terwijl andere afgevaardigden zich bij de soeiatisteu zuUh aaasluiteo De verkiezingen voor het Folkething worden daarom met spanning te gemoet gezien Waarschijnigk zal da ngaeriog het meeste roordeel trekken van Berg s dood PËTK0LËUJtt KOTE£KII 6Ë van d Makelaars CantzUir ScbalkwUk to RoUerdam De markt was heden vasl Loco Tnnkfust 8 Geïmporteerd fust 8 10 Jaiiuarilevoriug ƒ 7 70 Febraari levering ƒ 7 45 Maartlevering ƒ 730 September October November en December levering f 7 40