Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1891

o 4704 Woensdag 9 Deèember 1801 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Uuendlns van advertentlön kan geschieden tot edn vlmx des namiddags van den dag der uitgave i maÈmmmmmmmmm mmmimmmmÊmmmJLimÊÊmÊia mÊmmÊmmmÊmammÊÊÊÊmm mm ÊÊÊm ÊÊÊÊmÊm mmmÊm mÊm m mm ÊKz m De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdmrt 10 Ju aooT ProfMMTm pnMtlaMmd MliMm n Mr h t PnbUak toffMt 1 UBbmroIn ala cocdkoop uanmitaa mImt wcrkana OBrcliuUUJk GeneM en HnlsmlddeL b ttmm frtlDr E Vlpchow Btttin V Gletl MOnchwi n I Reelam taipiig t I T HoMbaiun i Hertz Aimtwdam I T Korezynskl Brandt KlauMnburg bü Storingen in de kwalen d r laver last van aam durende veratmpüur en de heden looeli hoofdpijn dolxo Mj jji Ui Iield benauwdheid kortodem isrheld srebrek aan eoanat eas DleZwIUenehePmenT nd nApoibeke Bieherd Bnndt worden om hnre iMhte varfcfsf door VTOnveo fMno IncenoiDeB en sijn te Terklezen boven de ieberp werkende Zonten Bltterwatee Droppels Ventiele ens Bi Om zich by den aankoop te beschermen VB teiren nas emaalcte preparaten Trare men fn de apotheken eteede naar de alleen eebtA ZwttSCimche Pillen vnn den Apotheker Blehard Brandt Prye per dooi met gebrulk aanwfj lnff 7o Cent en itlte □ su k uri er op dat het blerbowen aff edrukte door de wet bc§chennde handcUmerk of etiket het witte krnle op het roode veld en de handteefcenflna Kehd Brandt xlcb op leder doosje bermiie av Hoofddepot F S Tan Santen Koiff te Bott rdank Wi KEKKISGJËVII G Rijtuig Sphouw BüllGEMEESÏKR en jHvETHOUDERS dergemeente GOUDA A Gezien Art 53 der Vororaeriug van PolUié voor die Gemeente vastgesteld Hn 80u Becember 1S81 on afgekondigd den 24n Jatiunri daaraanvolnende Brengen te3j cennis der VOERLIEDEN en HÜÜR K JETSIEES dat op Zaïordag den 12 DecembeC 1891 des molens ten 10 nre op het plein achter het Waaggebonn zal worden overgegaan tot de 1 AlGEMEENE ÏÜURING hunneri EIJTUIGE tt tijdsiip vei plaats hel Udeu terkelfdi zuU de de NAKEURING i fier op huuMe of in gepruik éQndë Rijtuij ben ri Zaterdag déi 19u dailraauvolgj u e en plaatse f Gonda deb 6 December 18S1 Burgefceester en Wethouders mora erod I VAN BERGjEN 1J E DOORN De Saioiitaris ADV£ItTÉNT £N BiouV EK f BevaUen van een Meisji C F lBOUf Efe OgüA Gouda 6 December 1891 i Voorspoedig bevallen van len welgegchapen Zoon J A M iWOüDENBERG geb Nktt n Gouda 7 December 1891 Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde Vader LEENDEKT VISSER in den ouderdom van zes en zeventig jaar en negen maanden Namens de Familie 1 VISSER Gouda 4 December 1891 PAKHUIS Zoo spoedig mogelgk TE HUUR gevraagd een PAKHUIS van niet te groote omvang Adres franco met opgave van prgs onder No 2157 aan het Burean van dit Blad Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande par fumeriën om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwgnen L Maakt bet haar glansrgk en zacht Jen verft met Prijs 83 Cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg I A CATS en J H C HUINCK F Hz Openbaar Ondelwijs Toelating van Leerlingeo op de TosscheDschool De Commissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs alhier maakt bekend dalt de Inschrijving van l erlingen wier plaatsing men met den 1 FEBRUARI 1892 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 22 t o DECEMBER 1891 des namiddags ten vgf uar Voor verdere bizonderheden wordt verwezen luaar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarit j 0 VAN DKE Voort Gouda 7 December 1891 i 1 r i k Bü het heerschencle w iler wordtilaan alle fbamatiscBe lijders ten bterk te aanbevolen hunne nezing niet langeit nit stellen l iaar genik ite maken van de Z a gnnstig Jbekendf iti rhumatiscne Vl atten na eene korte aanwending zal men vau zMe sjnarteiyke pgnen ontheven zgn j Hooiddepot te Delft b A BREETVELT Az die deze Watten vooHven prjjs van 30 Cent per pakje verkrggbaar Jpeeft gesteld bg T A e van Oetll Jp B Verheul Oudewater Bos iBerkel van Dorp Zoetermeer A Ksuling Alphen Gebr Kauiing Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauiing Woerden 6 d Geur Waddinxveen Hej de Wed Bosman Gouda KW J denUijl Sehoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiaw k Sociëteit 0 S GENOEGEN 3e Abonnemei t8 Voorstelling Donderdag 10 December 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten DiRECTiB LE GRAS BN HASPELS Walter Soltau Tooneeelstuk in 4 bedrgven Gevolgd door Vóór het Diner Blgspel in 1 bedrgi AANVANG half 8 uur doori Prat Dr V FreFiehs B iijn t V Seanzonl wonti C WItt OopMilma s Zdekauer st FW burg I Soederst dt k w Lambl ww ch i a Forstep Blrmlnghlini Onderbuiks organen balJaB tTftcm toelffmngr voortrilt Toortkomende oagtnteM 0g Gewone bepalingen en prgzen Punch enCognac b J SLOTEMillER fn Co Prijstrekking 10 Deoember 500 000 H rk als hoofdprgs iii het elukkixst al biedt de uieiivrale g OOte ldverlOtia ie door de Uooge Regeerini rau iiaiulnirg jroodgekourd ea gewaarborgd is TO Ue voordeeligo inriclitini van het lieuwe plan beBtaat daarin dat in den loop van slechts weinig maanden in 7 veilotingen vau 100 000 Men 50 800 I rUzen bedragende 9 553 005 Mark ter vollodige beslissing gullen kora i daaronder zijn kajjitale prijzen van oveutuwl 500 000 Htrk bij uitnemendheid echter I 1 prys 1 prgs 1 prg 1 prgs 1 prij 1 prgs a M 300 000 a M 200 000 a k 100 000 aM 76 000 70 000 65 000 60 000 66 000 50 000 40 000 80 000 lOSjtrüzenaM 3000 203 prgzeu a M 2000 fi prijzen a M J600 606pruzenaM 1000 1060 pnjzonaM 600 30930 prgzen a M 148 17188 prgzenaM300 200 150 127 100 94 67 40 20 aM aM 8 prüzeuuM ISOOO 26prijzenlaM 10000 66 prijzottlaM 5000 2 prijzdn a M 1 prijs a M 1 pnji a M 1 prijs i M De aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde jGeldverloting is ambtswege bepaald plaats te nebben op dun 10 DECEMBER e k ta kost hiervoor 1 gekecl origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l a O tegen toezending van bet bedrag io bankpapier of per postwisael Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste zorgruldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orl lneele Loteu zalf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte Officieel plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bqgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers ouaangevraagd na elke trekking de ofiicieela lijsten üe uitbetaling der prijzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van NederUnd bewerksleltiijd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andore aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele benijien de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zelt uitbetaald o a Hark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve doi halve wegens Aa mU op banden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeksch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hambunr P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bg liet begin der nieuwe verloting ter deelneming uniteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers ta verwerven ADVERTENTIEN in e Binnen en Buitenlandache Cou ranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda I Snolpers lruk tan A Bwnkmas Zoon Gouda De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met nitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs pei drie maasden is 1 25 franco per post 1 70 Aiioaderlflke Nonuaers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Deoember 1891 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 ledeu werd bggewoood afwezig was de heer Lotsy die blijkens ingekomen mededeeling ernstig ongesteld is kwam o 8 in eene missive van B en W in zake de reorganisatie van de 3e Burgerschool voor meisjes Daarin treden zij in eene nadero toelichting van hun onlangs ingediend voorstel tot reorganisatie dier school en wel naar aanleiding van het tO November jl ingekomen voorstel van Dr H IJssel de Schepper ondersteund door de faeeren van Iterson Lotsr en van Vreumingeu en van het afkeurend oordeel in de bg laatstgenoemd voorstel gevoegde memorie van toelichting door genoemde heeren uitgesproken over bet rapport van B en W in zake die reorganisatie Om misverstand te voorkomen en opdat de burgerg ten volle worde iuge faht o w cle gnnidffi VaD ltiRr inntei iwfateit B en W een nadere niieenzotting daarvan noodig B en W komen o a op tegen de beschuldiging tegen hen uitgesproken dat zg het voorstel van Dr H IJssel de Schepper in hun rapport onbesproken laten ontwikkelen voorts nader hunne denkbeelden betr den leeftgd van toelating op die school en bespreken voorts de hoofdpunten uit het voorstel der genoemde hoeren In ons volgend nr komen wg op deze uitvoerige missive van B en W terug Nadat de Voorzitter had voorgesteld deze missiveter visie te leggen stelde de heer IJssel de Schepper voor én zgn voorstel van 10 November 1891 énde heden ingekomen missive van B en W te stellen in banden der Commissie van toezicht op het Lager ondertrgs om praeadvies De Voorzitter meende r Ml I FBVILLETODl Uit het DuiUeh XXVII 104 Neen Wg zullen kortaf verklaren dat wg ons met dien taak der bankierszaak niet meer bezig houden daarin kan niemand iets vreemds zien Ggzult mg ook daaromtrent een opgave verstrekken Voorts zal ik u morgen order geven om Haokenberg en Schmidt voor een aanzienlijke som goed te schrijven dit ia alechts een verzonnen order diegg niet ten uitvoer behoeft to brengen zg diontalleen om het kantoorpersoneel op een dwaalspoorte brengen Het personeel zal gelooven dat ikdekking heb ontvangen en bij het publiek wordenvan het faillissement er niet aan denken geruchtente verspreiden die voor mg onaangenaam wordenen mgne crediteuren tegen mg ophitsen konden En wat moet met de aandeden Bouwbankgeschieden Die moeten verkocht worden Dan zal de koers nog meer dalen Laat bet aan mij over dit te voorkomen Neem maar het strengste stilzwijgen in acht en ver lat het gevoelen dier Commissie hekend was doch Wwaar had hg niet die stukken in hare handen te stellen doch die moesten i i dan ook in handen van de beide Schoolopzieners gesteld warden en in t algemeen van de Schoolautoriteiten De vergadering vereenigde zich met het voorstel om genoemde stukken in handen van die autoriteiten te stellen Voorts kwamen nog in de volgende stukken Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van dfl Gemeeute begrooting dienst 1892 en de raadsbesluiten van 16 October 11 tot uitgifte van gerioltenden grond Aangenomen voor kennisgeving 2 Aanbevelingen ter voorziening in vacaturesvoor venohillende collegien en besturen veroorzaaktdoor periodieke aftreding De aftredende regenten en regentessen en leden staan allen no 1 op de voordiwht behalve voor de Stedelgke Muziekschool da ir bet aftredend lid der Commissie vap Toezicht de heer H J Beusekamp verzocht bad niet meer in iMiniterking te jcomen Op de aaiitbsv Hii r TtxW Ktf van Mt OiHBaissie staan de hh Kap J F C W ADEL8 en D HOOGBNDUK Deze aanbevelingen worden ter visie gelegd 3 Eene missive van de Commissie van Toezichtover de Stedelgke Muziekschool kennisgovcnde dathet jaarlijksch examen zal worden gehouden op 23 December a st des middags om l uur voor de eerstbeginnenden van 6 i 10 uur s avonds voor meergevorderden en uitnoodigeude de raadsledentot bgwoning daarvan De voorzitter zegt dat zeker lle raadsleden die niet verhinderd zijn daarvan gaarne gebruik zullen maken vul stipt mijn lastEovingen Mgn zoon is reeds op reis laten we afwachten welke toekomst zgn reis zal hebben wellicht is de toestand niet zoo ernstig als onze voorzichtige agent meent Het telegram doet het ergste vreezen Maar daarom is t toch nog niet gezegd datook het ergste moet gebeuren Maar wij moeten ons op iedere mogelgkheid voorbereiden de gebeurtenissen welke zij ook zijn moge moeten ons nietverrassen Doe dus wat ik u gezegd heb De boekhouder ging heen en de bankier trok aan de schel en riep den eersten kaaaier in het kabinet die terstond binnentrad Hoe groot is het bedrag der kas P vroeg Romberg Slechts achtduizend gulden luidde het antwoord Dat is zeer weinig Daar t morgen geen bgzondere betaaldag ia WaWmorgen kan gebeuren kunnen wij heden niet weten wg moeten ons voor aanzienlijlce betalingen gereed houden Twintig duizend gulden liggen nog aan het postkantoor de kennisgevingen zijn eerst hedenavond gebracht Ook deze som is niet toereikend Ik zalmorgen er voor zorgen dat ge meer geld ontvangt het kan mogelgk zijn dat onze kas eerstdaags bestormd wordt De kassier staarde verbaasd zijn patroon aan Het faillissement van een aanzienlijke firma iaop handen vervolgde Romberg men zal ons daarbij ADVERTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De missive wordt ter visie gelegd De Raad stelde heden vaat het uppletoir kohier der pi dir belasting op de inkomsten dienst 1891 en besloot afwgzend te beschikken op het adres van A Schiedon e a belreffende vervanging der goten in de Stoofsteeg door riolen In deze zitting werd na uitvoerige discussie besloten het kapitaal van 24866 door Regenten van het Hoffmans Gesticht bij de Gemeente gedeponuerd voorloopig in de Gemeente Kas te laten zoodat de Gemeente dat kapitaal van de Administratie van genoemd Gesticht zal leenen met verplichting tot aflossing vdór 1 Januari 1894 Een voorstel van Dr van Iterson om aan hb Regenten van dat Gesticht de verplichting op te leggen de gelden door de dames bjj intrede in het Gesticht te storten op het Grootboek te plaatsen opdat zg zullen kunnen voldoen aan de verplichting van art 17 van het Reglement word tot eene volgende vergadering aangehouden Giatemitv JS it hst paard gApannen foor da aleeperswagen van de stoomboot do IJsel schichtig geworden en bij de hh van Dantzig en van Aalst door de ruiten geraakt Door een te Rotterdam woneoden aigarenhandelaar ia bg de politie aangifte gedaan dat een zgner bedienden zich zou hebben schuldig gemaakt aan verduiatering van een bedrag van ƒ 200 dat door die bediende zou zijn ontvangen te Gouda ea te Delfi doch ten eigen bate zou zijn aangewend Naar wij vernemen zegt de Tyd is bq de verkiezing welke heden voor de Tweede Kamer ta Tiel zal plaats hebben van katholieke x de in ha ter aprake brengen zooals dit in den regel geschiedt De crediteuren schreeuwen terstond moord en brand zij meenen dat wanneer een huis gevallen is ook de andere moeten vallen ik ken het wantrouwen der kapitalisten Ik zal u gelegenheid geven stipte betalingen te kunnen doen dat is het beste middel om elk wantrouwen krachtig tegen te gaan Gg weet dus wat ge te doen hebt ala in de eerstvolgende dagen door onze handelsvrienden grootere sommen dan gewoonlgk geeiacht worden De kassier ging heen Romberg plaatste zich na een poos aan zijn schrgftafel Wat nu ook mocht gebeuren bjj was op allea voorbereid den eersten storm teuminste kon hg kalm te gemoet zien hoe lang deze aanhouden en of hij door een tweeden krachtigen sou gevolgd worden moest men afwachten Het personeel verwgderde zich in de kantoren werd het eene licht na het andere uitgedoofd de bankier hield zich nog altoos met zijn rekeningen onledig Plotseling meende hij een zacht gedruisch achter zich te vernemen hg wendde zich om en hg zag den advokateuklerlc die ondanks het mollige tapijt op de leenen naderbg sloop Ontsteld wilde de oude heer van zgn plaats opspringen maar de gdokler beval hem door een wenk te blgven zitten n als vastgenageld gehoorzaamde de bankier aan dit beval Ik ben alleen zeide de dokter spottend zgt gH bang voor mij