Goudsche Courant, woensdag 9 december 1891

y r Neuiliy gepakt is stond een man die eene bografo nisonderneming bestuurde en die waarschijnlijk vonddat hij niet genoeg klanten te begraven had zoodathij een handje hielp met het vernjoorden van eenouden vrek Dat is niet meer do ouderwetscho moord van den struikroover dat is de misdaad ƒ rfe cfc van moordenaars die mooi gekleed zijn en die een glacé handschoen laten liggen op de plaats der misdaad zooals het geval was bij den moord van mevrouw Dellard liet gevolg van deze geschiedenis zal zijn dat men een grooter bedrag zal besteden voor de Parijsche politie dan tot nu toe beschikbaar was Dit is boog i noodig want do uitbreiding der politie moet gelijken tred houden met de uitbreiding dor hoofdstad en met j het toMiemon der bevolking Do heer D Stigter loeraar e Goes heeft in het Sociaal ff eekblad een artikel over laudbouwcrediet geschreven Dat aan verbetering daarvan de haud diende geslagen betoogde interlijd reeds do Lanilbouw coramissie iu haar lijvige rapporten zij noemde de slechte regeling van het kredietwezen oen der meest werkzame oor nktn van den achterlijken toestand van onzeu landbouw Eu ook op het Sociaal Congres word die slechte regeling erkend en uitgesproken dat de landbouwers te hooge rente voor het geleende kapitaal betalen en tevens dat zij voor korten termijn bij do Ned Bank niot terecht kunnen Daarom word de wenschelijkheid geuit dat een Rijkshypotheekbank wierd opgericht wier rente voeling hield met den stand der gehimarkt Maar do heer S pleit voor het oprichten van crediet kassen in coöperatieven vorm naar het stelsel dat dodr Raiffeison mot veel succes in Dnitschland is iugovoerd Zoc krijgt men vereenigingon die het krodiet versohaffen waaraan de kleino luydon ondor delandbouwers bepaaldelijk behoefte hebbeu Het zgn zoo omschrijft hij nader vereenigingen in kleinoro kring van nijvere lieden die den landbouw in middelmatig en kleiner bedrijf uitoefe nen die elkander kennen die elkander als hot I ware controleeren zonder elkander voor lastige controleurs aan te zien vereenigingon wier bestuur een voorzitter een onder voorzitter en drie bijzitters en wier coramisie van toezicht van negen of twaalf leden zonder veel omhaal van onnoodige paperassen on formaliteiten die aanvragen der leden op het betrekkelijk kleine gebied dat zij nauwkeurig kennen spiedig behandelen en afdoen en toezicht houden op den kassier boekhouder do ziel der vereeniging die voor zgne eenvoudige en toch stel flmatige boekhouding met weinig salaris beloond daarmede tevreden is omdat geld voor deze bijbotrokking in dien kring een gewaardeerde eene eerebetrokking slechts de aanvullende belooning behoeft te wezen De boekhouding wordt bovendien jaarlijks gecoutroleotd door een der zake kundigen controleur van staatswege aangesteld of nog boter wellicht aangewezen door den Bond dien do gezamenlijke vereenigingen vormen en waardoor het crediet in sterk progressieve mate toeneemt En dit is noodig om ie vereenigingen in overeenstemming met den aard van het landbouw crediet voorschotten te doen vetatrekken op termijn van drie maanden op langen termijn met jaarlijksche aflossingen in rekening courant vKnlke vereeoigingen zegt de heer Stigtor wier kapitaal alt aandeeltjes bestaat waarvan het bedrag voor biJBS ieder door wekolgkache of maandelijksche stortingen bereikbaar is en die tevens als spaarbank dienen voor tgdelgk beschikbare sommetjes vormen haar reservefonds door het verschil tussohen de ontvangen en de betaalde rente een fonds dat nimmer mag worden verdeeld en tot onderpand blgft voor het vertrouwen in de vereeniging voor de onverzwakte werking van den kapitaal magneet Zoodanige crediet kayen zgn in onie dagen eene sociale behoefte zq behooren tot welzgn van het algemeen ook hier to lande opgericht en tot groepen veneaigd te worden gelgk bonden vaiï honderdtallen van tttlke crediet kassen sedert jaren werken in Duitachland vrij krachtige geringschatting koesteren voor wettelijke maatregeien tegen do van God gezonden ziekten maakte het mogelijk om de schade te ontgaan wujke de badplaats natuurlijk zou geleden hebben als reeds in Juli eene typhus epidemia had moeten worden afgekondigd Nu edhter nadat dr van der Mapdele in den strijd tegen de ziekte als slachtoffer gevallen was en zij zich meer gecüiicontreerd heftig vertoonde nu werd eindelijk de officieele inmenging noodig i Allertroungato teiten komen uu aan hot liclit omtrent den toestand waarin een groot doel der visschorsbevolking verkeert loeft en sterft In hot poortje aan zijn ingang nauivelijks 50 centimeters breeti waarin nu een dor brandpunten van de besmetting wordt gevonden de Bloedpoort gohooten zijn oen 300 a 4 00 tal mi nschen opgehoopt ia do eïlendigste en bokrompenste toestanden zóó jammerlijk treurig dat er in de daraes coiuinissie die zich anders mot zoo grooto toewijding aan de armenzorg wijdt nu niemand te vulden was bereid ora die poort onder hare zorgen op te nomen behalve ééno wier echtgenoot haar nu echter ook verbieden moest haar leven on dat barer kindoren aan die taak te wagen I Voor het gemeentebestuur opent de epidemie oen uitgebreid veld van wer czaambeid Vooreerst blijkt nu hoe noodzakelijk hit is in het dorp een oigen gasthuisje in te ricliten daar de Scbeveningers een zoo verklaarden tegenzin hebben voor hot ziekenhuis in do stad dat zo niet zijn te bewegen om er zich heen te laten brengen Maar ton tweede zijn thans dö oogon eindelijk eens goupend voor het feit dat men nl te lang in hot dorp toestanden heeft geduld die met de allereerste eischen der volksgozüudheid in flagranten strijd zijn eii dat t nu meer dan tijd is geworden het vonnis der onbowooftlwiar verklaring uit to spreken over een aantal lokaliteiten in hot visschersdorp waar do arme lieden hoe interesant ook op schilderijen van Israels Veryeer enz op de moest antihygienische wijze op elkaar gehoopt zijn on een allertrenrigst be taan leiden Er zal daaraan heel wat vast zijn kosten zorgen vooï betire wouingeu moeite om de lieden uit hun krotten te krijgen en te dwingen tot het betere maar dat het dien weg op moot dit wordt door eene epidemie als deze overtuigend bewezen Een gemeentebestuur dat zijn plicht begrijpt mag er zigh niet langer aan onttrekken Buiteolandscti Overzicht Het is veelal een hopelooze strijd dien do rogeering in d on Franschen Senaat voert tegen de buitenspong rotectioiiistische neigingen var de commissie en de meerderheid Zoo weer bij behandeling van art 171 van het tarief wijn uitsluitend afkomstig Van gegiste rozijnen De regeering waarschuwde bij monde van de ministors van koophandel on landbouw voor de govolgen van het recht door de commissie daarop voorgesteld Zoo zeide de minister van landbouw dat do Eransche wijnon de Spaausche en Italiannsohe noodig hebben voor hot versnijden Do uitvoer van Franschen wgn zou er zeer onder lijdon indien men den Spaanschen en Italiaanscheu duurder maakte Het recht dat do regooriiig heeft voorgoitotd kan alleszins voldoende geacht worden Frankrgk is de groote markt van den wijn Mon zorgo voor het behoud dier markt De heer Griffith voerde daartegen aan dat do Eranscho wijnbouw twee vganden hoeft Spanje en Italië waar de wijn uit den aard der zaak veel goodkooper kan geleverd worden dan in Frankrijk daar de looiien er zooveel lager zijn Gelijk gezegd de regeering beeft vergeefs gepleit Elke handelsovereenkomst mot Frankrijk wordt tengevolge dezer beslissing omtrent het recht op vreemden wijn in Madrid als onmogelijk beschouwd I In een bericht uit Shanghai aan de Daily Chronielt wordt de nederlaag den Chineesche opstandelingen nabij Ghoyang in allen deele bevestigd De C irmtclt vernoemt uit Shanghai dat de nederlaag der muiters algemeen verpletterend wordt genoemd De veldslag vond plaats op 15 mglen van Choyang hetwelk daarna door de keizerlijken werd bezet Do keizerlgke troepen telden 4500 onder generaal Nieh de opstandelingen 3U00 maar dezen meereudeels geharde dappere ruiters waarvan de I troepen er veel minder hadden De keizerlgke generaal poogde den rebellen in den rug te komen hetgeen dezen verijdelden door telkens van terrein te veranderen De opstandelingen en de keizerlijken vochten vele uren lang eenen verbitterden strijd De opstandelingen behaalden in het begin een voordeel daar zg de keizerlgken terugwierpen doch laatstgenoemden horzamelden zich en voerden eene schitterende charge uit Onder de gewonden was do opperbevelhebber waardoor de gelederen der rebellen wtrden gebroken Hun voetvolk word eenvoudig neergemaaid elfhonderd worden er over de kling j gejaagd terwijl de ruiters der rebellen vurend naar Zit s Hage schrij ft men aan het lir Dai lad In onze 8e wijk het zeedorp Soheveningen is men er eindelgk toe moeten overgaan den vlektyphus epidemisch heerscbende te verklaren Eindelgk zeg ik want van lieterlede wordt het nu meer en meer bekend dat de ziekte reeds sedert Juni of Juli in Soheveningen slachtoffers heeft gemaakt en de rreeaelgke bacil er voortdurend heeft rondgewoanl Gedurende do lomermaanden is er echter oogluikend mede gehandeld de gevallen waren niet talrijk andere konden door den geneesheer met een minder gevreesden naam worden ugeduid en dit gevoegd bg de eigenaardige opvattingen dor Scbevoniugers dio niet aan besmettelijkheid van ziekten blieven te gelooven on wegaos ban praedestioatie geloof eene district zelf geen oandidaat gesteld en zullen de meeste katholieke kiezers zich b jj eerste stemming onthouden Het bericht uit Apeldoorn als zoude de burgemeester aldaar tijdens de voorstelling van Oom Brasig hebben bevolen de representatie te 11 uur te staken waardoor de artisten humie rollen zouden bekort en hot stuk met overhaastig afgespeeld hebben is volgens het N v d D bezijden de waarheid üom Brasig toch speelt niet langer dan 3 uur en daar de voorstelliug te half acht aanving kon die dus te halt elf zooals overal elders eindigen Het eenige wat de burgervader gevraagd heeft aan den vertegenwoordiger der directie ï Lier is hoe laat de vertooning eindigde en dat het hem aangenaam zou wezen als deze vóór elf uur afgeloopen was omdat hij zijn rijtuig om half elf ha ti besteld Naar men aan de Avmdpod uit Creda raüldt is in do jajigste korpsvergadering van cadetten der Kon Miïitaiie Academie boslote aan den wensch van ilen gouverneur der academie kolonel Borel gevolg te geveu door als één m hel baren af te schaffen en de cadetten van het eerste studiejaar als kameraden te beschouwen en te behandelen Het rapport van den eerstaanwezend ingenieur bij den aanlog van staatsspoorwegen den heer A C Broekman betreffende het onderzoek naar Je oorzaak van de instorting der Zwiisersche spoorwegbrug te Mónchenstein in de maand Juni van dit jaar waarbij zooals men zich herinneren zal omstreeks 7 5 personen het leven verloren en velen gekwetst werden is naar wordt medegedeeld dezer dagen bij het departement van waterstaat handel en nijverheid ingekomen De Ingeuieur spreekt in zijn jongste nummer de hoop uit dat dit rapport spoeuig in dmk moge verschijnen Door de bemoeiingen der Kotterdainsche commissie in zake abonnementskaarten der staatsspoorwegen heeft de Maatschappg eindelijk besloten mot 1 Januari e k weder bij groep fo oude Zuidernet het traject Rotterdam Gouda Utrecht Arnhem te Toegen Het werk van genoemde commissie is hierdoor bijna geëindigd alleen rust nog op haar de taak te bewerkstelligen dat de prijs der gecombineerde kaarten groep Ia en 11a verminderd worde Aan deze groepen nl is de lijn Leeuwarden Stavoren zouder eenige vergoeding ontnomen terwijl de pnjs die ƒ 255 was gebracht is op 180 jf i ü f 390 Het zal waarschijnlijk de commissie niet moeielijk vallen de Maatschappij van de onbillijkheid dezer aanzienlijke verhooging te overtuigen opdat ook hierin verandering kome N R Ct De Heraut meldt Naar we vernamen is de poging bij de Christelijke Gereformeerde Kerken om zich los te maken van het reglement van 186Ï bijna nergens op moeilijkheden gestuit Zeer binnenkort tal dan ook de kennisgeving aan de Regeering kunnen uitgaan dat de dordtsche kerke ordeniog van 1619 voor dat reglement in de plaats ia gekomen en zoodra deze kennisgeving blijkt Wanneer iemand als een dief in huis sluipt Herinner u onze afspraak Niemand buitenu mag mij of mijn vriend hier zien opdat later geengetuigen tegen u kunnen optreden Heb je de papieren vfoeg de bankier diec n afschuw voor den vagebond nauwelijks kon verbergen Mijn vriend heeft ze antwoordde de irdokter wiens scherpe blikken het geheele vertrek schenente doordringen Wat doet gij dan hier Voor den duivel word niet lomp Gij wenschteimmers zelf dat ik u van alles vooruit zou verwittigen I Wij komen later zorg dus dat niemand ons et Gij weet hoe onza afspraak was tk weet het zeide Romberg die maar al tegoed wist dat hij zich geheel in de macht van dienman bevond en voor wiens oog het dreigende spookweder oprees dat hem reed zoo menigen slapeloozennacht had bezorgd Het was goed wanneer die kwelling eindelqk een einde nam bos eer hoe beter I Liglt het geld klaar vroeg de gauwdief Met de aanklacht Goed Ik zal dus het stuk voorlezen en hetu ter hand stellen zoodra ge mij het geld hebtoverliandigd Zorg dat niemand in do nabijheid is Bob zal woedend zijn als bij ontdekt dat hij bedrogen is en het zou voor u ver van aangenaamzijn als iemand kon verklaren dat ge uit onze geen bezwaar bij de Regeering te ontmoeten kan het moeiigke en ingewikkelde werk om de akte van vereeniging met de Doleerende Kerk op te maken een aanvang nemen Herhaaldelyk komt het in Rusland voor dat arme boeren hot graan dat hu u door do Hegeering wordi geschonken tegen drank vorkoopen De go verneurs hebben strenge maatregelen bevolen om dit tegen te gaan en do hongerlijdende vrouwm en kindoren te beschermen tegen de drankwoede drankdolhoid zou men kunnen zoggen van hun mannen en vaders In een der plaatsen waar de nood hot hoogst is kwam hot tot een botsing tuaschen den burgemeester en hot gepeupel dat het graan oor drank wilde inruilen Toen de burgervader de dronkaards niet door vermaning kon tegenhouden gelastr hij de politie mot gewold do dolle menigte te bedwingen et de grootste moeite gelukte t de politie don burgemeester uit de handen van het gepeupel te redden waarbij verscheiden politieagenten werden gewond De prijs van bruin brood is iu de laatste dagen nog verdubbeld Het bericht dat hót broodrautsoon der troepen zou worden verminderd heeft veel verzet onder de soldaten uitgelokt wier voedsel grootendeels uit brood bestaat Tocii word zooals vroeger reeds is beticht hot plan daartoe door tal van soldaten zelf geopperd Of tot den maatregel zal moeten worilen besloten is nog niet uitgemaakt Naar gemeld wordt zal de Czarewitoh de noodlijdende districten bezoeken om zooveel mogelijk persoonlijk den nood te onderzoeken en ter plaatse maatregeien te nemen Do ond oud ministor Bungo en generaal Aunonkoff zijn loden van het comité Een viertal net gekleode manspersonen die er echter verdacht uitzien evenals eene hen vergezellende dame hebben te Amsterdam gepoogd met de St Nicolaasdrukte een goeden slag te slaan en zijn daarin nogal gesIaagtT De heer Weill Niewendijk 13 ontving zaterdagmiddag een niet onbelangrijke order aan een adres in de Jan Steenstraat bij de V d Heltstraat De bediende dio de kostbare bonten met quitantie bracht werd voor de deur echter aangebonden door een agent van politie die den bediende voor de bewoners waarschuwde Van dezen toch was bekend geworden dat zg do bestelde goederen wel in ontvangst namen doch den brenger met een puk slaag betaalden waarom d chef der politie afdeeling het geradeu had geoordeeld in afwachting van krasser maatregelen de winkeliers voor schade te vrijWaren door voor het huis een vasten post te plaatsen De bende schijiit nog een tweede adres te hebbe want s avonds toen per rijtuig nog meerdere bestellingen werden gedaan werd een woning in de Pontanusstraat als adres opgegeven De heer Weill slaagde er in een paar zijner collega s te waarschuwen zoodat dezen er zonder schade afkwamen Een groot magazijn in de Vijzelstraat was s middags echter reeds voor ƒ 50 opgelicht Ue oplichters bedienen zich van eenvoudige namen zooals De Vries en Van deu Berg Geheel Farqa is onder den indruk van een moord voor een paar dagen gepleegd den moord van handen papieren hebt ontvangen of ook maar dat we dezen avond hier geweest waren Verwijder dus uw personeel wij zullen aan het veusterluik kloppen gq kunt ons dan binnenlaten De zaak kan aan de deur worden afgehandeld t ank u ik doe nooit zaken in het duister Het zal vlug vereffend zijn En wie staat mg boig dat ik niet de bedrogenezal zijn zeide Ramberg wien het onbeschrijfelijkveel moeite kostte zijn kalmte te bewaren De boef lachte Dat ligt aan uw eigen eerlijkheid antwoorddehij Gij geeft bet geld en ik geef de papiertjes eenvoudiger kuunen wij het niet doen Je zoudt mij een waardelooze kopie kunnengeven Een kopie bestaat er niot En niets belet n u vooraf te overtuigen dat het de oorspronkelijkestukken z n Het is goed ik onderwerp mij Wanneer wilje komen Wellicht over een uur dat hangt af van Bob hij heeft z n eigen wil waaraan ik me onderwerpenmoet Verwacht ons in ieder geval ook wij zoudengaarne hoe eer hoe liever die zaak uit de wereld willen zien Na deze woorden verwijderde zich de boef even stil als hij gekomen was Toen hij het huis verlaten had sloeg h den weg in naar het Roode Hert mevrouw Dellard eene oude dame die met haren zoon en eene dienstbode woonde op den Boulevard du Temple Na de ontdekking van de rooverbende welke Neuiliy onveilig maakte en een ouden woekeraar aldaar om hals gebracht had komt dit gruwzame feit nieuw voedsel geven aan do ongerustheid en vraagt menigeen zich af welke nieuwe gesohiedanissen er morgen aan den dag zullen komen Het oonige wat van don moordenaar van mevrouw Dellard met eenige zekerheid bekend is is zijn signalement Tennjl hij na den moord dor oude damo bezig was met meubelen on kasten open lo breken IS de dienstbode thuis gekomen Hij heeft toon getracht ook haar don lials af te snijden hetgeen hom eohter met volkomen is gelukt Hij is daarop vertrokken en met grooto koelbloedigheid langs den concierge do leur van het huis uitgestapt terwijl de bebloede erbarmelijk verwonde lienstbode uil het venster om hulp riep en liein aanwees als den schuldige Hel 18 niot gelukt don man in hel geilruisch op den boulevard te achterhalen Maar de verwonde heeft zijne kleeding en zijn uiterlijk kunnen aanduiden als van een jongmeusch uit don gegoeden stand mot een gliinmonden hoogeii bood op on eene overjas aan naar de laatste mode Het is merkwaardig welke vorinsveranderiugen er plaats hebben iu het uiterlijk en in hot type der moordenaars In vroegere jaren was de moordenaar een struikroovor die in kleodiug on in gelaatstrekken geheel paste in het denkbeeld dat men zich maakt van een galeiboef De transportatie naar Niouw Caledonié of Cayenne heeft ons verlost van deze romantische hguur die tot het verlodeno behoort Daarna heeft men do reeks gehad van moorden gepleegd door Parijsche straatjongens van zestien tot twintig jaar verdorven tot in bart en nieren De misdaden van den laatsten tyd hebben een ander karakter Men heeft thans niet meer te doen met den legendariaohen struikroover die van diefstal een vak maakt ook heeft m n niet meer te doen met den jongen die door het lozen van zekere dagbladfeuilletons de eerzucht heeft gekregen om een groeten misdadiger te worden Hetis thans veeleer de décavé de jonge man die belust is op goed leven die gewend ia aan zekere weelde die mooi gekleed gaat die speelt bij de wedrennen die zijn geld verliest en nieuw geld noodig heeft om het met slecht gezelschap te verbrassen Pranzini Linska Marohaudon Eyiand zij komen allen in deze categorie voor Hot zgn allen lieden die eene zekere opvoeding hebben gehad die zeer ontwikkeld zijn vreemde talen spreken goed gekleed gaan zich goed kunnen voordoen en dio moord plegen om zich het noodige gold to verschaffen voor een lustig loven Maar wat daarbij merkwaardig ia geen van do moorden die zij plegen brengt hun iets noemenswaardig op Ook ditmaal heeft de moordenaar van mevrouw Dellard geen tijd gehad om de waarden die hij ontdekt had mede te pakken Hij is heengegaan even rijk of even arm als bij gekomen was Er ia iets ontmoedigonds in dat beschaafde en welgemanierde uiterlyk van de hodendaagsche moordenaars Dat jongens die verwaarloosd zijn die hunne leeigaren op straat hebben doorgebracht misdadigers worden dal is bijna de natuurlqke gang van zaken het zou te verwonderen zijn sis het anders was Maar dat de menschen die kennis en opvoeding hebben een moord plegen om zich van geld meester te maken dat is een erger geval Aan het hoofd van die bende welke te In de dievenkroeg zal Bob achter de brandewijcflescb zijn handlanger wachtende Zijn rood gezicht verried dat hg reedi meer gedronken had dan noodig wa en de dokter ontstelde toen hij dit bemerkte Alles in orde fluisterde Bob terwijl hg zijnkameraad het volle glas toeschoof Alles maar één zaak bevalt mq niat antwoordde Koller Hé wat zoa dat zija Ge hebt te veel gedronken Dat moet ik zelf weten I Natuurlijk maar ik maak er je opmerkzaamop dat koelbloedigheid en kalmte eerste vereischten zijn Zorg niet voor mij Wel wis en zeker Als de zaak misloopt dan beu ik voor alles aansprakeiyk Dat laat mgniet onverschillig Ik weot wat ik doe antwoordde Bob wanneerbet or op aan komt sla ik mijn man als die meneermaar niet den valschaard speelt en ons de politieop den hals jaagt Dwaasheid 1 wanneer de papieren aan de politie in handen vielen zou hg verloren zijn dat weethg Hq zal alleen zijn van dien kant hebben wijniet te vreezon En later ook niet Wg maken ons uit de voeten JTordt vervolgd het gebergte teruggingen slechts flauw door de keizerlijke troepen achtervolgd De terugtrekkende opstandelingen spaarden niols en niemand verbrandend plunderend en uitmoordend do dorpen onderweg De opstandelingen die in de handen der keizerlijken vielen werden dadelijk afgemaakt De keizerlgke generaal beschrijft de houding der troepen als bewcnderwaardig en de regeeringsmannen jubelen over de zegeptaal Het cijfer der vermoorde christenen wordt thans op 500 giraaind dat der gedoode Europeanen is nog onbekend Tgdens de nu bedwongen schijnende beweging heerschte een schrikbewind en eene ware bloed crgie Zelfs de weeshuizen door do zendelingen geslicht werden verwoest en a ingostoken na een algeineen bloedbad Afschuwelijke toonoelen vonden er plaats op de étraatwogen waarlangs de overgebleven christenen poogdeu te ontvluchten Velen kwamen om van gebrek en hunne lijken weidt ti door honden verslonden Door Lihungchaug ontvangen berichten melden dat de keizerlgke troepen kampeeren nabij het slagveld De regeering kondig dede knjgswet in Mantschoerie af Indien men er op gerekend had gisteren kennis te zullen maken met do nieune handelsverdrugen van Uditschlaiid Oostenrgk Italië en België dan zal het wel OOI tflleurstelliüg zg n te vernemen dat de stukkeu wel bij deu Duitschen Rijksdag worden ingediend maar eerst gisteren avond zoodal men tol heden zal moeten wachten om zgn weetlust bevredigd te zien De vei zending had wel gisteren morgen kunnen geschieden maar riien was te Woenen nog niet klaar met de llongaarsche vertaling noodig voor de indiening in het llongaarsche Parlement en het is bepaald de uitdrukkehjke weusch zoowel te Weenen als te Berlijn dat de oponbaarmaking zal geschieden op hetzelfde oogeiiblik Vorschülende Duitscbe bladen geven intusschen artikelen waarin de noodzakelijkheid van de nieuwe tarieven ontvouwd wordt In t kort komen zg hierop neder dat ongeveer alle handels verdragen in Europa den 1 Pebr 1892 afloopen en de hooge tarieven van Frankrijk Busland en van de Vereenigde Staten het wenschelijk maken dat de Stavan middenEuropa zich zooveel mogelijk tegen de nadeelcn van het protectionisme dier Staten in veiligheid stollen Volgens nader bericht zijn de volgende verdragen bij den Rijksdag ingediend 1 handels en tolverdrag zoomode overeenkomst tot wering der veeziekte mot Ooslonrgk Hongarije 2 handels tol en scheepvaartverdrag met Italië 3 handels en tolverdrag met België Daaraan is een uitvoerige memorie van toolich ing toegevoegd waarin do noodzakelijkheid wordt betoogd om de verdere afsluiting van enkele landen te voorkomen en den afzet voor Duitsland door tegemoet koming aan het buitonland te behouden Do gesloten verdragen vormen een samenhangend geheel en do door üuitschland gedane concession wogen op tegen de Verkregen voordoelen Aan do Duitschnijverheid wordt in werkelijkheid een goeden afzet verzekert en do landbouw vindt oen loonenden aftrok voor zijne producten Uet voorstel om het artikel der Grondwet te wgzigen aarbg de Afgevaardigden tijdens de zitting van den Rijksdag niot vervolgbaar worden verklaard ontmoet bij de vrijzinnigen en social isten veel tegenstand Het motief is anders nog al redelijk In den laatsten tijd werd het gowoonte in Duitschland om de zittingen van den Rijksdag niot te sluiten maar te verdagen Nu was het de vraag of het privilegie van de Afgevaardigden ook gedurende het reces voortduurde Volgens do letter van de grondwet ja volgens den geest neon moondo men Om nu aan de onzekerheid een eind te maken dient de wijziging of verduidelijking van de grondwet in dien zin dat het privilegie alleen bestaat zoolang do Rijksdag feitelijk vergaderd is De Regeoring heeft nu reeds bg monde van den Minister Bótticher te kennon gegeven dat de heeren Afgevaardigden indien zg het voorstel verwerpen er niot op moeten rekenen dat de rechterlijke macht het privilegie nog langer zal eerbiedigen aangezien men a zich hier aan den geest der Grondwet houdt Men zal moeten toestemmen dat het soort van Afgevaardigden tegenwoordig van dien aard wordt dat het inderdaad van het recht te veel gevergd is ze allen ten allen tijde los te laten loepen De Italiaansohe minister Di Rudini heeft gisteren het wetsontwerp tot goedkeuring van de handelsverdragen met Oosteurijk Hongarije en Duitschland bg de Kamer van Afgevaardigden ingediend Do Kamer beraadslaagde over de volgende motie van don hoer Ourioni De Kamer neemt akte van de verklaringen zij hecSt hare goedkeuring aan I de binnenlandsche en kerkelijke politiek van het gouvernement en gaat over tot do orde van den dag Deze motie van vertrouwen is door de Kamer met 218 tegen 92 stemmen aangenomen Met voorzichtigheid dient een bericht behandeld van do New York Herald als zou de regeering der Vereenigde Staten voornemens z n krachtig op te treden tegen Chili