Goudsche Courant, donderdag 10 december 1891

s j ÈT t rïF 1801 Donderdag 10 December INo 4705 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Adverfentiehlad voor Gouda en Omstreken Oe InsendipK van advertentlön kan gesohieden tot ddn nor des namiddags van den dag der uitgave Donderdag 10 December 1891 Vereenigde Rotterdamsche Tooneeliaten DiEicna LB GRAS m HASPELS Walter Sollau Tooneeelstuk in 4 bedrgven GeTolgd door Vóór het Diner Bl spel in 1 bedrgf AANVANG half 8 uur gy Gewone bepalingen en prgzen WËEI ËR COUPE Voor joDgfe Dames die zich wenschen te bekwamen in het Ulaatne ren Knippen en het maken van Costumes etc zal eerstdaagps eene Cursus worden g eopend van 2 maal s weeks 2 Lessen tegpen zeer billijke conditiën Voor nadere informatie grelieve men zich voorloopig te adresseeren 17 Adelheidstraat s Grareii age Snelpersdruk van A Bunkhan Zoon Gouda De rejiieering te Santiago zon nl geweigerd hebl eo voldoening of opheldering in welken vorm ookte geven voor de ongeregeldheden te Valparaiso tegen de Amerikaansohe matrozen van de Baltimore begaan President Harrison is daarom vol eni het genoemde blad voornemens aan het Congriis voor te stellen de Amerikaansohe vloot in de ï uidzee naar Chili te zenden om de Chiieenscho regeering tot rede te brengen De ministerraad zou hot in dezen met hem eens zCin Indien men bedenkt dat nauwelgks drie weken geleden presidont Harrison den nieuwen Chileenschen gezant Montt op de meest welwillende wijze te woord stond en dat daarbg de wensoh van béide regeeringen scheen te blijken om het geschil in der minne te schikken is het moeilijk aan dezen plotselingen omkeer te gelooven INGEZONDEN Oouda 7 December 1891 Mtjnkeer de Rtdacteur I Beleefd verzoek ik U onderstaande regelen in uw blad te willen opnemen Al van af de avond dat op de vergadering van Burgerpligt alhier candidateu oor de Tweede Kamer besproken zijn heb ik wat op mijn gemoed gehad Door mijn ongewoonte om w t openbaar m n meaning te zeggen of nee te schrijven heb ik echter tot heden gezwegen Nu ge echter io uw blad van heden op de laatste verkiezing terugkomt doorga aanhaling van t ingezonden stuk van X in het HaadtMlad meen ik ook mijn meening te mogen uiten Ik verzoek echter bij voorbaat verscbooniag wanneer ik door mijn ongewoonte my wat onbeholpen uitdruk of door te weinig ontvangen onderwijs misschien een taalfout maak Van zoo vele kanten hoort men over de houding van t Boataur van Btirgerpligt op dien avond mompelen dat ik wel in t openbaar de vraag zou willen stellen Ligt het niet voor een groot deel aan de houding ik zou haast zeggen van de niet UberaU houding van dat Bestuur dat de zetel voor Gouda verloren is geraakt 11 had op die vergadering ook wel willen vragen wat is liieraal wat ik echter door bovengenoemde ongewoonte niet deed Ik dacht tot op heden dal dan iemand in den edelen zin van t oord liberaal was als hg hoewel een eigen overtuiging bezittende zoowel op staalkundig als godsdienstig terrein zonder zijn eigen overtuiging nog prijs te geven toch t goede in anderen kan en wil respecteoren Wat toch gebeurde bij de bespreking der candidatuur Bastert op die vergadering Deze candidaat die na veler en ook mijner meening de eenige was die kans van slagen had werd door heeren voorstellers als een degelijk Liberaal van erkende bekwaamheden aanbevolen Nadat zulks uit de vergadering gevraagd was werd ook door die heeren verzekerd dat deze regeering de ToUe sympathie van hun candidaat had Er werd eenvoudig weg door een enkele uit de vergadering naar ook door den voorzitter gezegd de heer Bastert is niet liberaal zonder zulks met bewyzen te staven waardoor op die vergadering aan dien candidaat de minderheid werd bezorgd wat hoogst waarschynlijk zonder die verklaring anders was geweest Nu vraag ik of als een man als de heer Bastert die toch zeer goed weet wat bij doet zich zien onder de liberale vanen schaart iemand t recht heeft hem niet liberaal te noemen zonder met daden ta bewijzen dat hg t niet is Of is liberaal zgn iets anders als ik er mij van voorstelde Ik geloof dal t belang van t vaderland moer gediend is door dë mannen van erkende bekwaamheden wal geen uiterste partijmannen zgo dia wat goed is goed en wat kwaad is kwaad durven noemen onverschillig van wie het uitgaat als door hen wat wel uiterste partijmannen zijn en dit toonen door steed ooren te hebben voor wat van hun partij uitgaat Onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen geen partij maar het geheele volk Hopende dal deze regelen er toe leiden mogeli om mij en anderen eenig licht te schenken en zoo mogelijk t echte liberale kamp te versterken dank ik U mijnheer de radectenr voor de opname dezer regelen P E PETRQLKUM NOTEKttlNGE van de Makelaars Caotzlaar SehalkwUk te Rotterdam De markt was heden onveranderd I OCO Tankfust 8 Geïmporteerd lust 8 10 Jaiiuarileveriog ƒ 7 04 Februari levering 7 40 Maart levering 730 April MeiJuni Juli leve ring 7 25 Auguslus levering 7 35 SeptemberOctober November en December levering 7 40 Burgeriyke Stand GEBOKBNi 6 nee Willem oudere W Wildechot en B Koedam 6 Hendrikoi Alberlui oüderi H SlillinR en C A van den Akker 7 Adriini i Jacobue nnderti J J Woudenberg en J A M Netten Cornell oudere K Perduk en K M Dtnene OVKRI BDEN i Dec M D Vink Sm D J Meijer 19 m H W de Breijn S j 7 m 7 H C Dekker S j 8 m W J de Briln wed L den Henoi O j 10 m Zevenhuizen GEBOREN Merii Jobanne ouden F Klipwijk en f M Kleptiyk Johenni ouden i Boe en M Uoi advertentie Allen die iets te vorderen hebben van of verschaldigd zjjn luin of onder bonne berusting hebben Tan wylen MejofFronw WILHELMINA JOHANNA de BR UIN Weduwe Dirh den Hertog gewoond hebbende in de Kleiwegsteeg wflk N No 328 te Gouda en aldaar overleden den 7 December 1891 worden rerzocht daarvan i66r het einile dexer maand opgave betaling of afgifte te doen ten kantore vtn Notaris MONTIJN te Gouda SFAANSCIE COQNAO Deze Cognac wordt gestookt nit de fijnste Witte Wgnen te Xeret Zeldzaam toI en genrig Per flesch 1 85 verkrijgbaar gesteld te Gouda bg J tan OIJË Kleiweg 2 VAN hole T£E EUILE D H L f T FRMSCEE STOOMVEEVEEU Ghemisehe en Zwitserscbe Wasscherij GebreTeteerd door Z M den Koning dei Belgen fl Oppenbeiner Rotterdani Specialiteit Toor het stoomen en Terren Tan alle Heerenen Uameskleedingstukken ook alle goorten Meubelei Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen knilnen in elkander blgTen en worden onschadelgk Toor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgelcTerd worden AGENT Toor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A Mo 73 ADVERTENTIEN in alle Binn n en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTertentie Boreau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda Op Dinsdag 15 December 1891 s morgens 9 nor znllen ten overstaan Tan Notaris MONTIJN te Oouda in en bg het nieuwe Verkooplocanl Wjjk E No 17 in de Nieuwsteeg te Oouda publiek worden Terkocht iimim mmii waaronder Mahoniehooten en andere Kasten Tafels Canapes Stoelen Spiegels Scbildergen Pendule met Coupes Klokken Piano Ledekanten met Behang Bedden en Beddegoed Kleedermakers en andere Naaimachines Kachels Lampen Gaskroon den gedeeltelgken INVENTARIS Tan een Vischwinkel Koper Tin Blik Porceleii Glas en Aardewerk enz enz Voorts eene groote Boekenkast een groot aantal geneeskundige werken en andere boeken en geschriften en eene groote party Sigaren in Ter chillende fijne merken Te bezichtigen des daags te Toren van 9 12 en Tan 2 4 uur IHDOORNS Eeltknobbels BoomiHes Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel rerwgderd zouder de minste pgn t Terooraakeu ook zelfs niet op de geToeligite hnid Prijs per flacon met penseel 50 ets AlUdn eclu bg B 8CB0LTBN Coiffeur Eisch de handteekening Tan A t TUIJLL Sociëteit O S GENOEGEN 3e Abonnements VoorstelUngf De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜÜA 9 December 1891 Zondaj 13 Deo a s zal in de zaal Nut en Vermaak alhier eene htmoristüche Soiree gegeven worden door het lloo duitsohe Opera Comiquo en Operettenürzelnohap uit Rottenlam Deze soiree belooft zeer amusant te zullen zijn o a zullen daartoe medewerken de dames Eug ïon Mick en Marie Caslelll die allerwegen veel bijval ondervonden benevens de heer G von Seyffersitz die in humoristische voordrachten een uitstekenden naam heeft Het volgende programma zal worden opgevoerd I Theil 1 o Die Welt ist mein Lied von Gümbert i Tn imwalzer aus der Operette Traoassa von Dellinger Voor te dragen door Priul Eug von Mick 2 a Ich babe eine dunkele Ahnung Coupl a d Operette Bikiki i Sein oder nicht sein Coupl d Operette Traoassa Voor te dragon door den heer Gustav von Seyffersitz 8 a Der Neugierige Lied von Schubert b Hab ich nur deine Liebe a d Operette Boccaccio Voor te dragen door ïraul Maria Gastelli ♦ a Dasz nur fur Dioh mein Herz erbebt Aria a Trobsdur i Die Mouillaudschaft Lied von Pietro Mascagui componist d Oper Cavalluria llusticana Voor te dragen door don heer P Schmidt 5 Terzett a d Operette Das verwunsehene Schloss von Millocker 6 Wiener Fiakerlied Pauze 7 Duett a d Operette die schone Galathé von Suppé l FEVILLETOIM Uit hef BuiUch XXVII 106 Als het de moeite loonl anders niet Ik kaniedere minuul op reis gaan ik heb niet lang kofferste pakkon dal is het aangename van de zaak Zoo gaat het mij ook en ik oordeel t hetbest onverwijld de wijk te nemen Zooals j wilt zeide Bob ik zal waarsohgnlijk blijven Om den koddebeier Ie bevrijden Voor hem heb ik gedaan wat ik kon verderkan ik hem uiet helpen Zal het gelukken Ik weel het niet Als hq geen ezel is enmoed heeft Ik zou het wel klaarspelen Hoop je er nog altijd op dat hij graaf Hohenhauseu oen kogel door hel hoofd zal jagen vroeg de dokter zacht Ik wil het afwachten antwoordde Bob wanneer hel geschiedt zal ik welen wat mij te doen staat Men moei de feestdagen vieren naarmate zij uitvallen wanneer men geld beeft kan men zich 8 Entsagung Lied von P Mascagni Gi rdis a der Operette Fledermaus v Strauss voor te dragen door Fraul Eug von Mick Eon Duett a Lied von Gümbert 4 Glockenwalzer lUS der Operette Die Glocken v Corneville voor te dragen door den heer P Schmidt 11 a lu die Marznacht Lied von Taubert 4 Hans u Liesi Volkslied von Franz voor te dragen dooa Fraul M Castelli 12 Quartott a d Oper Eigolotto v Verdi Daar do soiree alleen bij voldoende deelneming plaats heeft wordt men verzocht op de inteekenlijst die rondgaat voor hel geheele aantal plaatsen dat men deukt noodig te hebben te teckenen Bij nietiateekeuiu is de toegaugsprijs hooger In de zitting der Rotterdamsche Arr Rechtbank van gisteren morgen worden veroordeeld A G S oad 36 jaar sjouwer ti Gouda wegons smaad tot ƒ 10 boete P T 8 oud 20 jaar en B J L oud 27 jaar sjouwers te Gouda wegens mishandollog tot ƒ 10 boete ieder Daarop stond terecht J W K 46 jaar zonderberoep wonende te Waddiuxveen beklaagd van op 26 October jl te Waddingsveen opzetlelyk on wederrechtelijk eene schuur toebohooreude aan den beer W A V H v S te hebben beschadigd door ereen groot aantal pannen af te nemen Bekl ontkendedit feit niet doch beweerde daartoe gerechtigd te zijn daar dez schuur aan hem zou toebehooren Wel bestond er eene akte waaruit blijkt dal reeds in 1846 bekl s vader diens rechten heeft prijsgegovoa op die schuur erkennende dat er eene vergissing daaromtrent had bestaau doch bekl beweerde dat hem later gebleken is dat zyn vader by die gedane prijsgevingheelt gedwaald i vergenoegde dagen maken En later Gekheid wat later gebeurt is mij om heteven Ik heb geen angst voor hel groote huis metdo tralies men heeft het daar zoo slecht niet alsmen er maar eenmaal aan gewend is neer menals vrij man gei eld in den zak hoeft is men erveel slimmer aan toe en Dan moet men geld traehlen te verdienen Ja spotte Bob Wie geeft je werk Ec hebjij wel eens lust om Ie werken Onzin Laten zeons met verachting aankijken in het groote huiskan ik ontzag inbou emen Hij sol zgu glas weer vol en dronk hel in ééa leng ail onder op het waarschuwend hoofclsohudden vau zijn makker Ie letten Wij hebben dus niets moer af to spreken vroeg de klerk Neen niets Ik heb niets anders te doen dan het document voor te lezen Eerst niet later help je mij Heb je alles Bob knilcte toestemmend Al wat we noodig hebben antwoordde hg voor geval van nood ook een breekijzer Ik hoop dat we dat niet zullen noodig hebben Je moet aan alles denken En de papieren Die geef ik je al we er zijn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Geuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt Hoe het bekl ook duidelijk werd gemaakt daler aan hetgeen zqn vader heeft gedaan niets te veranderen was bleef hij toch de meeniog toegedaan dat hij in zijn recht was Het O M nog nader aantoononde dat uit de zelfs door bekl overgelegde stukken duidelijk blijkt dat hij niet het minste recht bezit te doen zooals hij gedaan heeft zou thans voor dezen eene geringe straf vorderen daar hij wellicht ter goeder trouw heeft gedwaald en thans slechts voor beschadiging te recht staat wolk misdrijf zoo de veldwachter hem aiet verboden had daarmede voort te gaan van ernstiger aard had kunnen zijn Eisoh ƒ S boete aubs 3 dagen hechtenis Uitspraak over 8 dagen Nadat wij gisteren den korten inhoud mededeelden van de missive van Burg en Weth in zake de reorganisatie der 2e Burgerschool voor meisjes die gisteren bij den gemeenteraad inkwam doelen wij thans daaromtrent het volgende mede Burg en Weth wenschen alvorens te doen beslissen of en in welken geest verandering zal worden gebracht in de organisatie van genoemde school eenige punten uit hun rapport van 13 October jl te releveeren en nader toe te lichten In de Memorie van Toelichting op hel door den heer Dr H IJssol de Schepper ingediende voorstel tot reorganisatie dier school wordt zulk een afkeurend oordeel over de strekking van dat rapport uitgesproken dat B en W gemeend hebben niet te mogen zwijgen Zij achten eene nadere verklaring hunnerzijds noodig uiet alleen omdat zij misverstand bij de bebancjeling der zaak in de raadsvergadering kan voorkomen maar ook omdat het niet ongeweuscht is dal de burgerij eene juiste Toorstelling daarvan hebbe en wele waarom door B enW geen ander voorstel kon worden gedaan Vooraf stellen zij er prgs op te verklaren dat zij Wantrouw je mij nog altyd Ik ben graag zeker van mijn zaak Moetenwe opbreken De klerk haalde zijn horloge uit den zak Half elf zeide hij we kunnen gaan het iaook beter dal je niet meer drinkt Bob lachte en stond op de dokter goot het overige uil de flesch in het glas en dronk het uit Romberg verwachtte de boeven met koorlsacblig ongeduld Van hun eigenlijk voornemen haib hij geen het minste vermoeden Dal de schrijver zijn makker wilde bedriegen schoen hem heel uatuurlgk en de gevolgen van dit bedrog warea hem onverschillig hij kou hel bedaard te gemoet zien als de papieren vereieligd waren Wie wilde hem dan bewijzen dat hij oen bedrieger was Wie zou een aanklacht legen hem indienen Hij had lang gebeefd voor dit gevaar de gedachte had hem iedere vreugde vergald hem menigeit nacht uit den slaap gehouden thans zou hij eiudelgk van die kwelling bevrijd worden Al mochten dan de omstandigheden hem noodzaken zijn betalingen te staken en een accoord met zijn schuldeischers aan Ie gaan dan bleef hg toch altijd een oerlgk mnu De schuld van hel faillissement kon hij aan do omstandigheden aau deu val van andore firma s wijlen hg was immers niet de eeiii f dien de gevolgen van den zwendel lol eeit accoord noodzaakten