Goudsche Courant, donderdag 10 december 1891

p w Het antwoord van den minister droeg de blijken dat hft afkomstig was van een in rechtszaken doorkneed en scherpzinnig aian die onmiddellijk de znakke zijde van het betoog der tegenstanders ziet Ons bestek veroorlooft ons niet een overzicht te geven dezer belangrijke rede waarin tal van quaestién wor ea aangevoerd en besproken Het geheel geeft den indruk dat het beleid der justitie in goede handen ia wemig beloven maar veel afdoen is blgkbuar de leus des heeren Smidt Heden ochtend en avondzitting In de gisteren te Amsterdam onder leiding van doctor Barnouw gehouden jaarvergadering der Noordhollandsche vereeniging Het Witte Kruis werd iu plaats vac den heer B J Perf die met 1 Januari 1892 als bestuurder wenscht af te treden gekozen de beer P J van Bldik Thime te Bloemendaal Zonder discussie of stemming stond de vergadering subsidie aanvragen toe uil de renten van het stamkapitaal over 1891 aan Alkmaar 500 voor menbileering van het badhuis aan Beverwijk 200 voor aankoop van materiotti en verstrekking van versterkende middelen aan reoonv lescenten aan Graft f dOO voor hetzelfde dool aan Bloemendaal 100 wegens derving van eene subsidie van bet gemeentebestuur van hetzelfde bedrag aan Haarlemmermeer 300 voor een ijskelder Haarlem en Hilversum wenscbten te mogen beschikken over het aan beide afdeelingou toekomende bedrag van 4500 ieder voor den bouw van volksbadhuizen en voor de exploitatie daarvan 300 voor ieder Beide aanvragen worden toegestaan wat Haarlem betreft onder voorwaarde dat gedurende 25 jaren telken jare 100 worde gelost Zonder debat of stemming werden toegestaan de volgende subsidie aanvragen uit du renten van hetstamkapitaal Monuikendam 300 voor een ijskelder De Ryp 300 tot aanvulling van materieel en het verstrekken van versterkende middelen aan herstellende behoeftige ingezetenen Winkel 350 tot dekking van een tekort op de exploitatie van het tonnenstelsel Zaandam 300 lot vermeerdering van materieel Zaandijk 300 als tegemoetkoming in de exploitatiekosten van de badinrichting enz Hrarlemmermeer ƒ 300 voor een gskelder Na korte discussie ovor enkele punteu werd de begrooting voor 1893 vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op 26 703 en daarna de vergadering gesloten Prof Pierson schreef aan den heer Domela Nieuwenhuis deii volgenden brief in antwoord op een verzoek om een woord rnn sym patbio voor gratie aan Geel 7 December 91 Geachte Heer Gg vraagt mg een woord van sympatnie dat gelijk gg u uitdrukt dienst kan doen op de vergadering van heden avond in Plancius tor zake van Geel Als die vergadering niet anders bedoelt dan het oogmerk dat gij haar stelt ben ik gaarne bereid u dat woord van sympathie toe te zenden Immers gij schrgft mij Onder den indruk van een brutaal optreden der politie onder den indruk van het vonnis tegen mij geveld komt een jong mensch tot zulk een staat van opwinding dat hij op een der dienaren van het gezag schiet hij krijgt daarvoor 8 jaar gevangenisstraf vijf er van zit hij af en du vraag ik een ieder of meu dan niet meê mi werken zelfs staande op het standpunt dat hij een strafwaardige daad deed om gratie te verworven voor zoo iemand In vertrouwen op uwe waarheidsliefde nwe voorstelling van de zaak dus als juist aannemende behoorende tot degenen die vau oordeel zg n dat Geel eene strafwaardige daad pleegde ben ik met u van oordeel dat een ieder vooral wanneer hem de gelegenheid daartoe aangeboden wordt mede kan werken om gratie voor den ongelukkige te verwerven Te verwerven zegt gg terecht Gratie te eischen schijnt mij ongergmd Men eischt een recht men verzoekt eene gratie Dat doe ik mot u van heeler harte In eene gevangenis te zittan vooral als men het verdiend heeft jaren achtereen in eene gevangevangenis te verliezen vooral als men jong is is een zoo verschrikkelgk denkbeeld dat hot hart samenkrimpt ten aanzien van hen voor wie dit denkbeeld eene werkelgkheid is Al wat er van medegevoel in miJn ziel is komt op en voegt zich bg uwe smeekbede om gratie Medegevoel ia misschien het eenige gevoel dat met de jaren niet verflauwt gelgk het om te ontstaan de jaren niet afwacht Op on jonge en beminnelijke Koningin Regentes is al mgne hoop met de uwe gevestigd Zy zal wenschen te gaan zoover medegevoel haar voert en ongetwijfeld gaan zoover billijkheid het vordert Mocht gij van oordeel zijn dat dit mijn schrijven dienst kan doen ter vorgadoriag zoo autoriseer ik u gaarne het mede te doelen wanneer gü althans de goeilheid wilt hebben het textueel voor te lezen Öofd succes op uw pogen Hoe schoon zou be bq het lamenatetlen van bovengeDoemd rapport al leM b tiitslultend het oog hadden op hetgeen door Dr Ussel de Schepper ia de raadsvergadering van B Jani jl werd in het midden gebracht Het denkbeeld toen door dat raadslid aan de hand gedaan werd door B en W onderzocht en met ernst overwogen De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas door hen op verzoek van Dr Ussel de Schepper geraadpleegd vareenigde lich met z n plan tot reorganisatie en zond een ontwerp in voor de regeling van bet onderwijs op de gereorganiseerde school daarby de mededeeling voexeude dat er op paedagogische gronden geen bezwaar bestond om de reorganisatie io den tin als door Dr Ussel de Schepper was aangegeven aan te bevelen Dit ontwerp ontstaan uit de overeenstemming van de denkbeelden van de Commissie van Toezicht met die van genoemden heer was het eenige document waaruit bleek op welke wyze men de 2e Burgerschool voor meisjes wenschte te reorganiseeren Het kan daarom geen verwondering wokken zeggen B en W dat zij de inrichting in dat ontwerp bedoeld tot onderwerp van hunne beschouwingen maakten De beschuldiging door de heeren die het voorstel van den heer Ussel de Schepper mode hebben toegelicht tegen B en W ingebracht als zouden z bet door hem uiteengezette denkbeeld baiteu behandeling hebocn gelaten achten B en W dan ook ten eenenmale onverdiend Voorts komen B en W op tegen de in die memorie van toelichting uitgesproken liewering omtrent de alleszins gunstige adviezen der Hoofden van de beide Burgerscholen voor meisjes over het plan van den beer Ussel do Schepper dat echter nu een ander blykt te zijn dan dat van de Commissie van Toezicht Het is B en W niet mogen gelukken uit de daartoe betrekkelgke missive vab die Commissie een gunstig oordeel van die Hoofden te vernemen omtrent de reorganisatie volgens het denkbeeld van den heer Ussel de Schepper noch omtrent de levenivatbaarhetd van eene naar dat denkbeeld gereorganiseerde school Het eenige wat uil die missive blqkt is dat het Hoofd der Se Burgerschool voor meisjes geene l ezwaren heeft tegen eene school ingericht volgens Aet ontwerp der CommmU en dat het Hoofd der Ie Burgerschool voor meisjes eene goede aansluiting tusscheu zijne school en die school zeer we mogelgk acht Omtrent eene ichool zooals die door den beer Ussel da Schepper wordt geweoscht en die eene andere blgkt te zijn dan de door de Commissie van Toezicht bedoelde hebben de Hoofden der beide Burgerscholen voor meisjes geen advies veel minder een gunstig advies nitgebracht B en W betoogen daarop de weoschelykheid van toelating der leerlingen op die school op 9 jarigen keftijd waarmede het hoofd der 2e Burgerschool voor meiijes zich vereenigt Dat oordeel van iemand die zich geheel aan het lager onderwijs beeft gewjjd en die blijken heeft gegeven geheel vertrouwd te zijn met de eischen van dat onderwqs en een uitnemend leerplan heeft ingevoerd heeft voor B en W hooge waarde Wil men zeggen B en W de 3e Burgtrscbool voor meisjes haar karakter van te zijn een lagere chooi does behoodeo dan brenge men daarin niet zoodanige veranderingen waardoor zij zoo niet terstond dan toch in de toekomst een middelbare school of eene daarmede gelijkgestelde zal worden Wil men dit laatste men Maar als de documenten in de handen van den rechter vielen wanneer de wereld vernam wat hij misdreven had dan was zijn eer voor altijü weg dien slag zou hij niet moer te boven kunnen komen De angst voor deze mogelgkheid gaf hem aanleiding de voorwaarden der boeven zonder lang beraad aan te nemen en hij wenschte nu nog maar dat de aak reeds vereffend wat tie bedienden waren verwijderd de bankier b id streng bevel gegeven dat bij niet gestoord wilde warden hij moest verhoeden dat later geen getuige tegen hem kon optreden die hem bewees dat bij met de dievoii een geheim ooderhood gehad en uit hun handen papieren ottt Vaogen had Eindelijk vernam hij het afgesproken geklop hg ging de deur openen en keerde schielgk daarna met ds beide dieven in het kabinet terug Bob zag met snellen blik om zich heen Neem plaats zeide de klerk met de meestmogelgke kalmte Waar zijn de papieren vioeg Romberg Bob haalde ze uit ziju zak en gaf ze aao zijn makker die naast den bankier bad plaats genomen Lees voor zeide hij ruw Dat is onnoodig bracht de oude heer in betmidden Wg kennen den inhoud waarom zoudenwe tijd veriiezen Geef mij de papieren dan ontvangt ge de som daarmede is alles afgedaan enwij hebben niets met elkander te maken Wat ik wil moet geschieden antwoordde heffe baar liever geheel op en geve aan de Ie Burgerschool voor meisjes loodauige uitbreiding dat zg een school voor meisjes wordt gel jk de 2e Burgerschool in de Lange Groonendaal er eene voor jongens is om vervolgens t trachten eene op verstandigen voet ingerichte hoogere burgerschool voor meisjes te stichten Doch B en W meenen dat dit allerminst in de bedoeling der vergadering zal liggen B en W waarschuwen tegen eene inrichting der school als de heer Ussel de Schepper o verlangt Zij vreezen dat deze zal leiden tot bet verloopen der school Z j zal alleen bezocht worden door eenige weinige leerlingen Heen dochters van die ingezetenen welke tot de zoogenaamd hoogere kringen der samenleving bebooren Dat er zekere ontevredenheid heerscht over de resultaten der school zooals die nu is is niet het gevolg van de toelating der Iterlingen op 9 jarigen leeftijd maar veeleer te wgten aan gemis van een behoorlek uitgewerkt leerplan met doelmatige verdeeling van de leerstof en van oordeelkundige klassen indeeling Ton bewijie dat de 9 jarige leeftijd voor toelating der leerlingen door de ervaring als wenscbelyk en nuttig is geoordeeld wyzen B en W om de omstandigheid dat in heel het land behalve te Middelburg en te Goes geen openbare school voor uitgebreid of voortgezet lager onderwys is die geon herhalingsscbool is waarop de leerlingen op 12jarigen leeftgd worden toegelaten Ten slotte betoogen B en W dat ook de kosten van hun voorstal niet zoo aanzienlijk verschillen met die van dat van Dr Ussel de Schepper als oppervlakkig schijnt en in geen geval is bet verschil in kosten tusscbeo beide plannen zód aanmerkelgk dat het met het oog op bet grooto belang der zaak van overwegenden invloed mag zgu bg de keuze tusschen die beide piscnen Gisteravond werd in het Café Unie eene vergadering geboadeo van het Werklieden Ziekenfonds Ae Vriendschap onder leiding van den heer J Kriek welke door bqna alle leden werd bggewoond Nadat de Voorzitter de aanwezigen had verwelkomd en de Secretaris de beer F M de Morree de notulen der vorige vergadering had voorgelezen welke onveranderd werden goedgekeurd erlangt de VioeVoorzitter de heer M G van de Horst het woord en brengt verslag uit van den toestand der Vereeniging over het Ie halQaar Uit dit verslag bleoV dat in dal tijdvak de ontvangsten hadden bedragen 40S S en de uitgaven in hoofdzaak uitkeeriog bg ziekte aan 21 leden 304X0 zoodat een batig saldo was behaald ran 98 36 Voorts deelde de ViceVoorzitter mede dat de Vereeniging thans 157 leden telt Ka het uitbrengen van dit verslag dat met applaus door de leden werd goedgekeurd schetst spreker den toestand der Verenniging van hare oprichting tot heden en wgst zooals elke vereeniging kan doen op de donkere slippen die zich sedert de oprichting aan c en horizon vertoonden maar tevens op den zonneglans die door de Vriendschap de nevelen hadden weggevaagd en het was spr aangenaam den leden te kunnen mededeelen dat door een tweetal leden de hrereo H Hordgk schilder en H van Dam passementwerker een waardig geschenk aan de Vereeniging was opgedragen namelijk een banier Spr verzoekt den Voorzitter daarna de banier Bob Jg bent een rijk heer en ieder neemt voor je den hoed af maar beter dan wij ben je niet Tyd hebben wij genoeg Begin FriUl De dokter had reeds de papieren opengevouwen Romberg moest zich aao den wil van den boef onderworpen Waarde vriend las de klerk Gij zult verrast wezen reeds zoo spoedig een brief van mg te ontvangen iutusscben rechtvaardigen de omstandigheden mijn schrijven waarin gij naar ik hoop geen ongegrond wantrouwen zult vinden Toen ik u gisteren de papieren van waarde ter hand stehle boodt ge mg een quitsntie daarvoor aan die ik van de hand wees omdat ik immers weet dat ik u vertrouwen kan Het scheen mg voor onze vriendschap een krenking te zgn wanneer ik deze quitantie aannam en gg hebt waarachgnlijk dezelfde gedachte gekoesterd Maar tnen gij afscheid van mg genomen hadt dacht ik nog eens over ds zaak na tol dit nadenken noopte mij de plotselinge dood van een vriend die een offer der cholera was geworden Die ontzettende ziekte heeft sedert twee dagen in onze stad haar intrek genomen en het schgnt ieder uur meer zeker te zijn dat zij epidemisch zal worden Nu ware wanneer ik in t gras moest bijten niets bijzonders daardoor verloren gij zoudt mijn vermogen bebeeren en het later aan mgn kind ter hand stellen dat is aan niet den minsten twgfel onderhevig van het omhulsel te ontdoen waaraan wordt gevolg gegeven Deze banier door genoemde heeren Hordgk en van Dam vervaardigd is een uitnemend geslaagd en uitgevoerd ontwerp en wel waardig als symbool der Vereeniging die te vertegenwoordigen De banier is van zwart was of zeildoek en in gewonen vorm In het midden vortooneu zich twee ineengeslagen banden het symbool der Vriendschap omgeven door een groene krans Daarboven leest men in een lintagewgze geschilderd wit oppervlak met gouden letters Werklieden Ziekenfonds de Vriendschap en daaronder opgericht 13 Mei 1882 De banier wordt gedragen door een zwarten standaard met zilveren pieken ter flankeeiug en versierd met een van rood met wit de stadskleuren doorvlochten kabel met afhangende kwasten Het geheel geeft een zeer gunstigen indruk en doet onze stadgenooten die het vervaardigden alle eer aan Nadat de onthulling had plaats gehad en de ViceVoorzitter op hel symbool der bunier de Vriendschap had gewezen word dezelve onder het zingen van hot wien Neêrlands bloed hetwelk staande er met ontbloote hoofden werd gezongen door de zaal gedragen Na deze plechtigheid zegt de Voorzitter den vervaardigers dank voor bun moeite en smaakvoUen arbeid wensoht de Vereeniging geluk en Vriendschap en hoopt dal het zinnebeeld op de banier zoo fraai voorgesteld bun steeds zal berinneren dat door de handen ineen te slaan en vriendschap aan te kwoeken veel tot verbetering van den werkman tot stand kan komen Na dankzegging voor de belangstelling en goede orde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Heden middag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed de levering van de ten dienste der gemeente gedurende het jaar 1882 benoodigde materialen Inschrgvers waren voor Houtwaren K van der Torren te Waddinxveen 18 i pet ben tarief Ijzerwerk J H Kok 20 pet en J J Verdries 18 pet ben tarief Spgkers en lichte gzerwaren J H Kok 30 pet en J J Verdries 26 pet ben tarief Koper Lood Zink en Soldeer Th A vanBerkel 4 pet boven tarief J J Verdries volgeustarief en J H Kok 4 pet ben tarief Verfwaren en Glas C van Dillen en Zn 27 ben Urief Teer J H Kok 18 pet W P Bijvoet Jr firma H T C Holdings te Amsterdam 15 pot U van Kiel 12 pet en J Upelaar Jz Il pet ben tarief Kalk J Zwart Pz 10 pet en A Jonkeren Zn 6 pet ben tarief Grind L Broere 13 pet ben tarief Zand L Broere 5 pel ben tarief 600 M fijne Puin A Slootweg te s Hage ƒ 543 en D van Kleef te Waddiuiveen 487 68 000 Ben Ahiu Kegen B Jansen enSoupoir te Luik f 94 p m 89 000 blauwe Usselstraalklinkers P van t Hoff Slolk te Ouderkerk a d IJsol ƒ 8 58 enSchaleg en Bekker te Schoonhoven 0 54 p m Maar laten we ook denken aan de keerzgde der medaille Ook gg kunt plotoeling sterven en voor dit ver ran onmogelgke geval ware het roor m j rerkieselijk wanneer ik van uw hand een ontvangbewjjs omtrent mgo bg u gedeponeerd vermogen bezat Daardoor zouden alle onaangenaamheden kannen vermeden wonlen Wees dus zoo goed en zend mg bg gelegenheiit de quitantie De quitantie viel Bob zijn makker in de rade hebt ge bepaald verzonden maar daar de man inmiddels gestorven was knam de brief geopend bg u terug het adres droeg immers den stempel uwer firma De brief ligt ook bg de papieren Lees verder Prital Wat nu den beoogden verkoop mqner papieren van waarde aangaat vervolgde de dokter zoo geloof ik dat bet alleszins raadzaam is uog eenigen tijd daarmede te wachten De koersen zgn nog altijd zeer gedrukt ieder wil verkoopen en niemand koopon Dat moet en zal beter worden zoodra de politieke verwarringen zijn vereffend orde en rust zijn teruggekeerd Ik laat echter in dit opzicht alles aan u beste vriend over gij kent dit beter eu het ware dwaasheid wanneer ik u in beursznken een raad wilde geven Wordt vervolgd 60 000 vlakke Vochimhe straatklinkers waal rm G V d Broeko te utrecht 20 p m CL G Koolemans Beijneu te Utrecht ƒ 18 97 Pm Gebr van Stuiveaberg te Utrecht 18 35 Pp C Kamp Linschoten ƒ 18 02 p m 60 000 vlakke Vecbtsohe siraatklinkers Vechtsohe vorm C L G Koolemans Beijneu te Utrecht 16 47 L H L Meester te Zuilen ƒ 16 89 Gebrs van Stuivenberg te Utrecht ƒ 16 96 enWed J Brunt te Woerden f 16 24 p ra Nog werd aanbesteed het maken of vernieuwen s van twee rording of remwerken bü de draaibrug in den Kleiweg Ingeschreven werd door H J Nederhorst voor ƒ 2987 C P W Dessing voor ƒ 3270 P A Burghout voor 3333 eu W Bokhoven voor 3660 b van de brug over de Breêvaart in den weg langs de Zuidzgde van de Karnemelksloot Ingeschreven werd door J de Jong W 2295 J J Dugm 2233 W Bokhoven ƒ 2226 P A Burghout ƒ 2222 H J Nederhorst 2213 en C P W Dessing 2121 e Het ophalen van het puin en de vuilnis en het uitbaggeren van de kanalen zijlen kokers en riolen alsmede het reinigen en reinhoudeu van de rioolputten siraatkolken urinoirs enz iu de Gemeente Ingeschreven werd door J Reurings voor 1246 p j A van der Laan en C Purrer voor 990 p j J Borst voor 360 p j voor 3 j voor 6 jaar ƒ 190 toelage Bij de gisteren gehouden verkiezing voor een Lid fan de Twee le Kiimer in het district Tiel is gekozen de heer Mr Tijdemiin lib met 1647 stemmen De heer Mackay anti rev had 798 stemmen Maandag 14 Deo a s beeft in Ons genoegen eene uitvoering plaats der gymnastiek veroooiging Euelnor De beer Schepel heeft de volgende motie ingediend ter behandeling bg de begrooting van het departement van binnonlandscbe zaken in de Tweede Kamer De Kamer van oordeel dat s lands belang nog meer bevorderd zal worden door het instellen van een ministerieel departement van laudbouw dan door het aanstellen van een inspecteur van het landbouwonderwijs verzoekt de regeering de daarvoor noodige maatregelen te willen nemeo en gaat over tot do orde van den dag Aan de roomsoho geestelijkheid in Nootd Brabant is een rondschrijven gericht onderteekend Henri Cramer en waarin kennis gegeven word t dat onder de hooge goedkeuring en aanmoediging van den beer A Godschalk bisschop te s Hertogenbosch en gesteund door tal van invloedrijko katholieken in de provincie te beginnen met 1 Januari 1892 zal worden opgericht een katholiek provineiaal NooidBrabanisch dagblad In het rondschrijven wordt gezegd dat geen der bestaande heizij eenmaal betzij meermalen per week verschijnende bladen in de behoefte voorzag zoodat het nieuwe blad werkelijk geroepen is eene algemeen gevoelde leemte aan te Tallen Het zal te s Hertogenbosch verschijnen en tot titel roeren Aoard Brabanttci Dagblad eu stelt zich ten doel de behartiging der katholieke belangen van ons vaderland inzonderheid van de provincie NoordBrabant op staatkundig en maatschappelijk gebied en de verdediging der katholieke beginselen in eerbiedige onderwerping aan bet herderlijk gezag van het hoogwaardig episcopaat overeenkomstig het nadrukkelijk verlangen des Heiligen Vaders uitgesproken in zijn gedenkwaardige encicliekec De Civitatum constitulione Christiana en De preecipuis eivium christianorum ofliciis Staten Oeneraal Twkede Ka iieb Zitting ran Dinsdag 8 December 1891 De discussie over het hoofdstuk Justitie werd roortgezet De heer Noordtzij kwam terug op da quaestis der scheiding van kerk en staat en opperde bezwaren over da toepassing der wet op de rechtspersoonlijkheid op nieuw opgerichte doleeronde gemeenten De heer Bahimanu maakte zich met de hoer Mutsaers tot tolk van de grieven der Noordbrabantsche industrieelen tegen de arbeidswet en wenschte toor dezen eene aparte toepassing zü noemden bet een milde toepassing maar de beer Kerdijk sloeg den spijker op den kop toen bij deze milde toepassing noemde eene uitvoering der wet tegen haar geest iu het belang van heeren kiezers der overMoerdijksohe landen De heer Rutgers nam een loopje met de in de troonrede voorgespiegelde pensioueering van werklieden terwijl de heer Van Velzen de wensohdijkbeid betoogde van overbrenging der uitvoering van da arbeidswet naar het depart Waterstaat zijn als het kerstfeest den ongelokkiga gelouterd aan de rrgheid wedergaf Aan den burgemeester van Wessem gedetineerd te Roermond die den 16en dezer voor de arrondis sementsrechtbank aldaar zal terecht staan wordt ten laste gelegd dat hi bij de op 21 Juli 1891 plaats gehad hebbende verkiezing van twee leden van den gemeenteraad als voorzitter van het bureau opzettelgk en bedrioKelijk een stambriefje waarop de namen A van Hoef en A Tgssen oorkwamen heeft verwisseld of doen verwisselen met een stembriefje bevattende de namen J M Tgssen en J B Verlinden tengevolge waarvan deze laatstgenoemde personen de volstrekte meerderheid van stemtnen hadden en dus gekozen waren terwgl zü anders of niet gekozen of in herstemming zouden zijn gekomen en alzoo aan die stemming een andere uitslag is gegeven dan door do wettig ingeleverde stembiljetten zoude zgn verkregen Ën verder op 22 Juli 1891 in zijne voornoemde qualiteit bij het openen der stembus het prooesverbaai van opening der ingeleverde stembriefjes zijnde dit een authentieke akte om te doen big ken van den uitslag der plaats gehad hebbende verkiezing valsobelijk heett opgemaakt en doen opmaken met het oogmerk bet te gebruiken ec door anderen te gebruiken als ware het echt en onvervolscbt door in dat proces verbaal opzettelijk in strgd met de waarheid te doen vermelden en door de stem opnemers te doen vermelden dat de zegels der voormelde bus bij onderzoek zijn bevonden geschonden te zgn niettegenstaande toen zooals bij wist die zegels geschonden waren en dat bij genoemde ctemraing waren uitgebracht op J M Tijssen 28 J R Veriinden 28 A van Hoef 26 en A Tgssen 26 stemmen en alzoo hel getal der op dien datum ep elk der voornoemde personen uitgebrachte stemmen een ander was dan in het proces verbaal staat aangegeven £ n eindelijk op 23 Juli 1891 het proces verbaal waarvan hiervoren sprake als ware bet echt en ouvervalscht in zijne voornoemde qualiteit te hebben gebruikt door het aan den Raad in te zenden daarvan afschriften te doen aanplakken en ter secretarie ter inzage neder te leggen zoodat J M Tgssen eu J R Veriinden alhoewel niet gekozen zijnde toch als leden van den Raad zijn toegelaten genoemde verkiezing een ander resultaat heeft behouden dan door de inlevering der stembrieQas verkregen was en derhalve uit dat gebruik nadeel ontstond De getuigen zijn 27 kiezers de twee wethouders de gemeenteveldwachter een rijksambtenaar De deskundigen de heeren J Scbuitemaker en J Snackers onderwijzers te Roermond De verdedigers mr Q Tripels uit Ma isstricht en jhr mr L Michiels van Kesseuich uit Roermond Buitealandscli Overzicht eindelijk is dan het geheim van de handelstractaten der Midden Europeesche Staten ontaluierd en de telegraaf deelde ons reeds gUteron de hoofdcgfers van de nieuwe tarieven mede Om over dia cgfers te oordeelen moet men niet aUeeu de thans bostaaade kennen maar ook in bijzonderheden op de hoogte zgn van de voortbrengselen en de nij erheid der betrokken landen met andere woordeneen specialiteit zgn op dit gebied In de Duitsche uitvoerige memorie van toelichting tot de handelsverdragen wordt de noodzakelgkheid W toogd om de verdere afsluiting des rijkste voorkomen en het Duitsche gebied van afzet te behouden door tegemoetkomingen aan het buitenland De tot stand gebrachte renlragen vormen een samenhangend geheeL Bg het beoordoelen van belgeeu door DuitschUnd ia toegestaan noeten de daarvoor verkregen voordeelea m h uu geheel overzieu worden Door de verdragen wordt het gebied van afzet voor de Duitsche nijverlireid inderdaad behouden en wordt den landbouw een voerdeelige uitweg voor zijn voortbrengselen verzekonL Foor ons IS wel van bet meeste belang den inhoud te kennen van het tractaat tusschen Duitschland en België oindat onze ligging ongeveer dezelfde ia als die van België En daarover deelde de telegraaf iuist het minst mee Duitschland heeft in de eerste plaate aan België toegestaan vermindering van invoerrechten rammen en schapen van fr 2 60 tot S fr per stuk bier in vaten per doppeloontner van 6 op 4 fr wild van fr 0 30 op fr 0 15 gclroogdo pruimen v an 20 op 16 fr Het belangrgksto is de vermindering an het recht op rammen en schapen aangezien twee deden van de behoefte in België uit Duitschland eetrokken wordt Bovendien is het uitvoerrecht vS lammeren tot een maximum van 1 fr beperkt n ook voor dit artikel is DuitechUnd het voornaamste l d van uitvoer Een algemeene beperking der rechten op machineneen en toestellen werd door België geweigerd